<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

sodba I U 624/2010.
ECLI:SI:UPRS:2010:I.U.624.2010.

Evidenčna številka:UL0003455
Datum odločbe:15.06.2010
Senat, sodnik posameznik:
Področje:TELEKOMUNIKACIJE
Institut:telekomunikacije - telekomunikacijske storitve - pravica do ugovora zoper odločitev ali ravnanja operaterja - zaračunavanje storitev

Jedro

Kolikor se tožnica sklicuje na zlorabo njene SIM kartice, se sodišče s toženko strinja, da ni bila dokazana, tudi po presoji sodišča pa tožnica s tem v zvezi varstva ne more zahtevati v postopku na podlagi 92. člena ZEKom.

Sodišče meni, da je obveščanje naročnikov (o novih storitvah, spremembi obstoječih storitev in o navodilih za uporabo posamezne storitve) na spletni strani A. d.d. primeren način obveščanja naročnikov, zato šteje, da se je s spornimi storitvami in njihovo uporabo lahko seznanila tudi tožnica.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo, št. 38292-90/2008-15 z dne 16. 7. 2008, je toženka zavrnila predlog tožnice za rešitev spora z A. d.d. v zvezi z zaračunavanjem telekomunikacijskih storitev na računih št. 08011305555, 08021843513 in 08032379199. Toženka v obrazložitvi odločbe ugotavlja, da je razlog spora zaračunavanje pogovorov na komercialne številke, zaračunavanje storitev informativne in zabavne narave ter zaračunavanje storitve brezgotovinskega polnjenja mobiračuna z ...; tožnica meni, da je prišlo do zlorabe SIM kartice ter da je storitve dejansko uporabljal nekdo drug, navajala pa je tudi, da je imela ob nakupu telefonskega aparata klice na številko … blokirane ter je možno, da je deblokacijo izvedel serviser v času popravila aparata. A. d.d. je očitke tožnice zavrnil ter navedel, da so bile vse storitve opravljene s kartico SIM z njeno telefonsko številko, storitev klicev na komercialne številke ... pa se po preteku 4 mesecev sistemsko samodejno vklopi, kot je tudi urejeno v Pogojih uporabe glasovnih vsebin preko A. d.d. premijskih telefonskih številk ... Pogoji uporabe); ti pogoji veljajo skupaj s Splošnimi pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe A. d.d. (SP), tožnica pa izklopa premijskih vsebin tudi nikoli ni zahtevala. Pooblaščenka tožnice je na ustni obravnavi izpostavila problem časa plačil z ... (to je, da je med eno in drugo polnitvijo prekratek časovni interval in da posledično polnitve s tehničnega vidika niso mogle biti opravljene) in navedla, da bi moral A. d.d. svoje uporabnike seznanjati z obvestili, ne pa le preko SP. A. d.d. je očitke tožnice zavrnil in navedel, da so bile storitve s številke predlagateljice dejansko opravljene, ter da so pravice in obveznosti naročnikov določene v SP, tožnici pa je tudi posredoval obrazce za pridobitev specifikacij plačil z ... . Toženka je ugotovila, da pravno podlago za zaračunavanje telekomunikacijskih storitev predstavlja sklenjeno naročniško razmerje za uporabo storitev A. d.d. ter opravljen promet, sporen pa je na reklamiranih računih zaračunan promet. Toženka je glede na svoje strokovno znanje na področju elektronskih komunikacijskih storitev ter omrežij navedla, da je promet, prikazan na posameznem računu, avtomatsko beležen v centralah operaterjev ter dalje, da napak v delovanju centrale in obračunskega sistema A. d.d. ni ugotovila. Tožnica ni zahtevala razčlenjenih računov, na podlagi katerih bi lahko preverila obračun opravljenih storitev iz njene SIM kartice, zato so njeni ugovori povsem pavšalni ter toženke niso prepričali v to, da bi A. d.d. tožnici storitve zaračunal neupravičeno; poleg tega pa tožnica tudi ni zahtevala blokade zunanjih storitev in storitev ..., čeprav ji je A. d.d. celo posredoval obrazce, s katerimi bi lahko zahtevala blokado navedenih storitev. V zvezi z ugovori o zlorabi SIM kartice je toženka navedla, da v postopku taka zloraba ni bila dokazana, toženka pa tudi ni pristojna za odkrivanje in preganjanje kaznivih dejanj. Toženka je na podlagi spisne dokumentacije tudi ugotovila, da je A. d.d. svoje uporabnike o storitvah obveščal ne le preko SP, ampak tudi z obvestili, ki so dostopna na njegovi spletni strani, v njegovih prodajnih centrih in preko centra za pomoč naročnikom, ki preko brezplačne telefonske številke deluje vse dni v letu 24 ur na dan. Kot neutemeljen je presodila tudi ugovor tožnice, da bi A. d.d. ne mogel prodajati naročnikom že aktiviranih komercialnih storitev, saj gre le za ponudbo storitev, glede katerih se končni uporabniki sami odločajo, ali jih bodo uporabljali. Sporni računi se nanašajo na storitve v obdobju januar do marec 2008, to pa je na obdobje, v katerem je tožnica v skladu s Pogoji uporabe že imela aktivirane storitve informativne in zabavne narave, saj je naročniško razmerje sklenila 13. 4. 2007, te storitve pa se samodejno vključijo po preteku 4 mesecev. Glede na navedeno toženka na podlagi v upravnem postopku izvedenih dokazov ne dvomi v to, da so bile storitve, ki jih predlagateljica šteje za sporne, bile opravljene z njene SIM kartice. Skladno z 8. točko SP pa je naročnik dolžan poravnati vse stroške zaradi rabe naročniške kartice.

Tožnica odločbo toženke izpodbija. V tožbi smiselno navaja, da storitev, ki so ji bile zaračunane s spornimi računi, ni opravila. Dalje navaja, da visoke zneske na spornih računih povzročajo osebe, ki imajo dostop do central in delujejo kot hekerji. Toženka pa se ni potrudila, da bi zaznala sum kaznivega dejanja in sum prijavila pristojnim za pregon kaznivih dejanj. Navaja, da bi morali ponudniki telekomunikacijskih storitev uporabnike obvestiti o možnosti dostopa do komercialnih storitev, jih o tem vnaprej obvestiti in za uporabo teh storitev zahtevati pisne izjave tistih, ki take usluge zmorejo in hočejo plačevati. Smiselno predlaga odpravo izpodbijane odločbe.

V odgovoru na tožbo toženka prereka tožbene navedbe ter predlaga zavrnitev tožbe.

Stranka z interesom A. d.d. v odgovoru na tožbo navaja, da je tožba neutemeljena in predlaga, da se zavrne.

Tožba ni utemeljena.

Predmet tožbe je na podlagi 92. ter po postopku iz 129. člena ZEKom tožnici izdana odločba, s katero je toženka zavrnila njen predlog za rešitev spora z operaterjem A. d.d. v zvezi z zaračunavanjem storitev po izdanih računih.

V 1. odstavku 92. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS 13/07- ZEKom UPB1, ZEKom) je določeno, da ima vsak končni uporabnik pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje operaterjev v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem na ustrezen organ ali telo, ki ga ustanovi operater. V 4. odstavku 92. člena ZEKom pa je določeno, da če operater v 15-ih dneh po prejemu ugovora temu ne ugodi oziroma o njem ne odloči, lahko končni uporabnik v 15-ih dneh po prejemu neugodne rešitve svojega ugovora oziroma po preteku 15-dnevnega roka od njegove vložitve vloži predlog za rešitev spora na agencijo, ki ga obravnava po postopku iz 129. člena tega zakona. Zoper dokončne odločbe ali druge posamične akte agencije je zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu (1. odstavek 119. člena ZEKom).

Sodišče se s toženko strinja, da tožnica s pavšalnimi ugovori o neopravljenih zaračunanih storitvah ni uspela dokazati, da bi ji bile na spornih računih storitve neupravičeno zaračunane, ob tem ko se s posamezne SIM kartice določene telefonske številke promet v centralah operaterja beleži avtomatsko ter se ti podatki avtomatsko prenesejo v obračunski sistem, pri čemer ni v nobenem postopku ugotovila nepravilnosti v delovanju centrale in obračunskega sistema pri A.d.d.. Kolikor se tožnica sklicuje na zlorabo njene SIM kartice, se sodišče s toženko strinja, da ni bila dokazana, tudi po presoji sodišča pa tožnica s tem v zvezi varstva ne more zahtevati v postopku na podlagi 92. člena ZeKom; iz SP za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS, veljavnih od 1. 10. 2003, ki so sestavni del naročniške pogodbe - tč. 8, pa tudi izhaja, da je naročnik dolžan poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi nepooblaščene rabe naročniške kartice.

Iz 2. in 3. točke SP izhaja, da s podpisom naročniške pogodbe naročnik soglaša s splošnimi pogoji, cenikom storitev, posebnimi pogoji uporabe storitev in navodili za uporabo storitev ter sprejema vse obveznosti iz njihovega naslova. Iz 6. točke SP izhaja obseg storitev, med drugim je navedeno, da se nove/dodatne storitve lahko uporabljajo pod posebnimi pogoji, za katere bo A. d.d. objavil ustrezna navodila in pogoje uporabe. V 2. točki SP je določeno, da bo A. d.d. nove storitve ali spremembe obstoječih storitev objavljal preko svojih informacijskih portalov, v prodajno informativni literaturi ali na drug primeren način. V spisni dokumentaciji se nahaja kopija ponudbe storitev (objavljena na spletni strani A. d.d.), med katere spadajo tudi storitve zabavnih in informativnih vsebin, med te pa spadajo med drugim tudi klici na premijske številke .... V spisni dokumentaciji pa se tudi nahaja kopija navodil za brezgotovinsko polnjenje mobiračunov, ki so bila objavljena na spletni strani operaterja. Sodišče meni, da je obveščanje naročnikov (o novih storitvah, spremembi obstoječih storitev in o navodilih za uporabo posamezne storitve) na spletni strani A. d.d. primeren način obveščanja naročnikov, zato šteje, da se je s spornimi storitvami in njihovo uporabo lahko seznanila tudi tožnica, s tem v zvezi pa presoja njene tožbene navedbe, ki se nanašajo na dolžnost obveščanja uporabnikov o storitvah s strani operaterja, kot neutemeljene.

Neutemeljena je tožbena navedba tožnice, da bi se storitve, zaračunane v spornih računih, lahko aktivirale šele z njeno izrecno izjavo. V Pogojih uporabe, objavljenih na spletnem portalu A. d.d. (ki veljajo skupaj s SP), je namreč navedeno, da je uporaba premijskih številk omogočena vsem naročnikom A. d.d. GSM/UMTS, razen novim, katerim se uporaba sklopa „zabava“ omogoči šele po 4 mesecih, pod pogojem, da so do tedaj poravnali vse svoje mesečne obveznosti do A. d.d.. V 6. točki SP pa je določeno, da so lahko nove storitve in storitve z dodano vrednostjo avtomatično vključene za uporabo vsem naročnikom, vsak naročnik pa ima skladno s tehničnimi pogoji in možnostmi A. d.d. možnost blokiranja posamezne storitve ali skupine storitev. Tožnici so se skladno z navedenim po preteku štirih mesecev od sklenitve naročniške pogodbe sporne premijske storitve samodejno sistemske vklopile, tožnica pa ni izkoristila možnosti za izklop oziroma blokado teh storitev, saj operaterju ni posredovala takega zahtevka.

Za sporne storitve brezgotovinskega polnjenja mobiračuna se v spisni dokumentaciji poleg računov nahajata tudi specifikaciji plačil z ..., iz računov št. 08021843513 in 08032379199 (s spornim računom, št. 08011305555 plačila z ... tožnici niso bila zaračunana), iz katerih so razvidni datumi (in čas) ter zneski polnjenja; ta dokumenta je tudi po presoji sodišča toženka mogla oceniti kot verodostojna dokaza o opravljenem prometu; za polnitve pa je tudi prepričljivo pojasnila, da so z vidika presledkov med njimi s tehničnega vidika realne.

Glede na to je po presoji sodišča toženka pravilno presodila, da so sporne storitve tožnici s strani A. d.d. bile utemeljeno zaračunane ter je drugačno reševanje spora mogla odkloniti.

Ker je po presoji sodišča izpodbijana odločba pravilna in na zakonu utemeljena ter je bil zakonito voden tudi postopek, v katerem je bila izdana, tožbene navedbe pa so neutemeljene, je sodišče tožbo na podlagi 1. odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 119/08 – odl. US, 107/09 – odl. US, ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo. Sodišče še dodaja, da obsežna dokumentacija, ki jo je tožnica predložila v sodnem postopku ter se ne nanaša na račune, v zvezi s katerimi je toženka reševala tožničin spor z operaterjem, in na postopek reševanja spora, pri odločanju kot pravno nerelevantna ni mogla biti upoštevana.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o elektronskih komunikacijah (2004) - ZEKom - paragraf 92, 92/1, 92/4, 119, 119/1, 129

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.12.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ4ODE0