Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v CeljuVišje delovno in socialno sodišče
Upravno sodišče 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Javne financeKazenski oddelek
Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeOddelek za prekrške
Oddelek za socialne sporeUpravni oddelek
Varstvo ustavnih pravic 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 5679cT16YSVDNCU4RGFzbmElMjBvZHJlZGJhJmFkdmFuY2VTZXJjaD0xJmRhdGFiYXNlJTVCU09WUyU1RD1TT1ZTJmRhdGFiYXNlJTVCSUVTUCU1RD1JRVNQJmRhdGFiYXNlJTVCVkRTUyU1RD1WRFNTJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249JnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MA==
Poizvedba: začasna odredba
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sklep I Cp 2977/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek07.11.2012začasna odredba – regulacijska (ureditvena) začasna odredbaPredlagana začasna odredba ima značaj regulacijske (ureditvene) začasne odredbe, po kateri bi tožnika z njeno izdajo že dosegla sodno varstvo, ki ga uveljavljata v pravdi. Takšna začasna odredba je dopustna le izjemoma, kadar je treba na tak način začasno urediti sporno razmerje, ker drugače ni mogoče preprečiti uporabe sile ali nastanka težko nadomestljive škode. Začasna odredba se torej lahko izda predvsem, če se izkaže, da bi brez njene takojšnje izdaje pravno varstvo po tožbenem zahtevku izgubilo svoj smisel.
VSL sklep I Cp 6006/2005Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.12.2005regulacijska začasna odredbaKadar predlagatelj zahteva začasno odredbo med pravdnim postopkom, mora biti ta začasna odredba v zvezi s terjatvijo, ki jo vtožuje. Začasna odredba z nadomestitvijo soglasja toženca za priključitev na vodovod ni v zvezi z zahtevkom na ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju, zato tudi kot regulacijska začasna odredba v tem postopku ni dopustna. 
VSL sklep I Cpg 130/2008Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek13.03.2008model - varstvo modela - začasna odredba- regulacijska začasna odredbaPredlagana začasna odredba je po vsebini deloma enaka prepovednemu (in odstranitvenemu) zahtevku tožeče stranke. Takšna (ureditvena) začasna odredba pa je dopustna le, če je jasno izkazana nevarnost nastanka nenadomestljive škode, pri čemer je interes tožnika potrebno tehtati z interesi toženca, kar med drugim zahteva presojo, ali bi začasna odredba lahko bila "reverzibilna". V postopku za izdajo začasne odredbe konkurenca dveh pravic pripelje do kolizije teh pravic. Zato je potrebno vprašanje dopustnosti varstva ene od teh pravic z izdajo začasne odredbe, dokler druga pravica še obstaja, presojati izredno restriktivno in ga dopustiti le v izjemnih primerih. 
VSL sklep III Cp 49/00Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.01.2000začasna odredbaČe so dani pogoji za zavarovanje s predhodno odredbo, začasna odredba ni dopustna. 
Sklep I Up 122/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek03.04.2008začasna odredbaZačasna odredba po 32. členu ZUS-1 je možna le do pravnomočnosti upravnega spora.
VSL sklep III Cp 972/2001Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek20.06.2001začasna odredba - začasna odredba - veljavnostČe v začasni odredbi ni naveden čas njene veljavnosti, ta velja vse dokler ni opravljena izvršba, če seveda ni podan drug razlog za njeno prenehanje. 
VSC sklep Cp 1223/99Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek21.10.1999začasna odredbaOb izkazani dokaj visoki terjatvi (117.000 USA dolarjev) je izdana začasna odredba v skladu s čl. 271 ZIZ. 
VSL sklep I Cp 1849/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.11.1999začasna odredbaUpnik mora v predlogu za izdajo začasne odredbe verjetno izkazati obstoj terjatve, katere izpolnitev naj zavaruje začasna odredba. 
VSL sklep II Cp 4418/2009Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.01.2010začasna odredba – pogoji – regulacijska začasna odredba – reverzibilna začasna odredbaZačasna odredba je sredstvo zavarovanja terjatve. Njen namen je zagotoviti upniku možnost bodoče izvršbe, da ne bi sodno varstvo, ki ga terja v pravdi, kasneje ostalo brez učinka. Kadar je predlog začasne odredbe enak tožbenemu zahtevku, je takšen namen očitno presežen, saj ne gre več za zavarovanje terjatve, pač pa za vnaprejšnjo sodbo o zahtevku. Zaradi varstva toženčevih pravic v postopku je takšna začasna odredba dopustna le izjemoma, ko je treba na ta način začasno urediti sporno pravno razmerje, ker drugače ni mogoče preprečiti uporabe sile ali nastanka težko nadomestljive škode. Poleg tega pogoja mora upnik verjetno izkazati še, da bo posledice izdane začasne odredbe za toženca mogoče odpraviti oziroma vzpostaviti prejšnje stanje, če bi se v pravdi izkazalo, da tožbeni zahtevek ni utemeljen.
VSL sklep I Cpg 915/2000Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek27.09.2000začasna odredbaUpnik nima pravnega interesa za vložitev pritožbe, če bi ob vložitvi pritožbe začasna odredba po njegovem predlogu že nehala veljati. 
VSC sklep Cp 116/2004Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek14.07.2004začasna odredbaJavna cesta je javno dobro, zato na taki cesti ni mogoče pridobiti posesti in zato tudi ni možna začasna odredba zaradi zatrjevanega motenja posesti. 
VSL sklep I Cpg 1187/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek05.10.1999začasna odredba - akceptni nalogZačasna odredba prepovedi izplačila na podlagi akceptnega naloga je začasna odredba za zavarovanje nedenarne terjatve in se presoja po 272. členu ZIZ-a. V kolikor tožeča stranka enega izmed pogojev ne izkaže, je potrebno njen zahtevek zavrniti. 
VDS sklep Pdp 196/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.01.2003začasna odredba - začasna odredba - pogojPo 19. členu ZDSS lahko sodišče izda po uradni dolžnosti začasno odredbo z namenom, da se prepreči samovoljno ravnanje delodajalca ali pa odvrne nenadomestljiva škoda. V primeru, če stranka predlaga izdajo začasne odredbe, pa mora sodišče po 2. odst. citirane določbe o predlogu odločiti brez odlašanja, najkasneje v treh dneh. Za izdajanje začasnih odredb v individualnih delovnih sporih na predlog strank se smiselno uporabljajo določbe ZIZ, zato je v primeru, ko sodišče odloča o začasni odredbi na podlagi predloga, potrebno izhajati iz opredelitve pogojev v 272. členu ZIZ, ki določa pogoje za izdajo začasne odredbe v zavarovanje nedenarne terjatve. 
VSM sklep III Cp 1877/2006Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek22.08.2006preživnina - začasna odredbaZačasna odredba se izda na podlagi verjetno izkazane terjatve (ob upoštevanju tudi ostalih pogojev, ki pa v tej zadevi niso sporni - prvi odstavek 270. člena ZIZ), to pa pomeni, da se v postopku za izdajo začasne odredbe ne dokazujejo posamezna dejstva, ampak se ugotavlja le njihova verjetnost. Začasna odredba pa le začasno, do dokončne odločitve v sporu uredi določena razmerja med pravdnima strankama. 
VSC sklep Cpg 231/2006Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek16.05.2007začasna odredbaZačasna odredba, s katero se predlaga, da se izvršitev izvensodne poravnave zadrži potem, ko so že bili vloženi predlogi za izvršbo in izdani sklep o izvršbi ni več izvršljiva. Z začasno odredbo ni mogoče posegati v pristojnost drugega sodišča. 
VSL sklep III Cp 1668/2000Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.10.2000začasna odredbaKadar je že dovoljena izvršba z rubežem, hrambo in prodajo vseh dolžnikovih premičnin, ni dovoljena začasna odredba s hrambo posameznih od teh premičnin, ker bo namen zavarovanja dosežen z opravo izvršbe. 
VSL sklep II Cp 992/98Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek01.03.2000začasna odredbaKer je tožeča stranka s stopnjo verjetnosti dokazala, da je tožena stranka preuranjeno vnovčila akceptni nalog, je utemeljena začasna odredba, da Agencija za plačilni promet zadrži izplačilo spornega zneska na računu tožene stranke. 
VSM sklep Cpg 164/94Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek18.04.1994začasna odredbaPredlagana začasna odredba se ne sme pokrivati z nobenim verjetno izkazanim zahtevkom - terjatvijo, ne glede na to, ali je zahtevek že uvlejavljan s tožbo, ali pa šele bo. Začasno odredbo je možno vložiti še pred vložitvijo tožbe. 
VSC Sklep I Ip 438/2020Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek10.12.2020začasna odredba - nedenarna terjatev - ureditvena začasna odredba - namen zavarovanja terjatveSodišče sme izdati vsako začasno odredbo, s katero je mogoče doseči namen zavarovanja. Začasna odredba mora biti predlagana v povezavi s samo zavarovano terjatvijo.
VDS sklep Pdp 1578/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.10.2003začasna odredbaNeutemeljena je začasna odredba, ki želi zadržati učinkovanje že nastalih posledic odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ker so učinki odpovedi pogodbe o zaposlitvi nastali že z vročitvijo odpovedi (npr. začetek teka odpovednega roka po 93. čl. ZDR, začetek 30 dnevnega roka za sodno varstvo po 3. odst. 204. čl. ZDR). V primeru izdaje začasne odredbe, kot jo omogoča 85. čl. ZDR, se zadrži učinkovanje prenehanja pogodbe o zaposlitvi zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in ne učinkovanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Začasna odredba ne vpliva na nastanek pravnih posledic odpovedi, ki so nastopile že z vročitvijo te odpovedi delavcu. 

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*