<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Gospodarski oddelek

Sodba G 10/2000
ECLI:SI:VSRS:2001:G.10.2000

Evidenčna številka:VS40433
Datum odločbe:16.01.2001
Področje:PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Institut:bistvene kršitve določb postopka - Agencija za trg vrednostnih papirjev - javne družbe - nadzor nad poročanjem - objava povzetka revidiranega letnega poročila v dnevniku - mnenje revizorja - odločanje senata agencije na korespondenčni seji
Objava v zbirki VSRS:GZ 2000/2001

Jedro

Senat Agencije za trg vrednostnih papirjev lahko odloča na korespodenčni seji samo o izdaji dovoljenj in soglasij.

Bistvena kršitev določb postopka je, če utemelji senat Agencije za trg vrednostnih papirjev odločbo z dejstvom o katerem se stranka ni mogla izjaviti. Nanjo pazi sodišče po uradni dolžnosti.

Zahteva, da mora povzetek revidiranega letnega poročila vsebovati tudi mnenje revizorja, je izpolnjena, če vsebuje mnenje revizorja iz 3. alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o revidiranju.

Izrek

Tožbi se ugodi in se izpodbijana odločba:

1a/ v ugotovitvi, da je javna družba C. T. d.d. kršila obveznost poročanja s tem, da Agenciji za trg vrednostnih papirjev ni predložila povzetka revidiranega letnega poročila (prvi del 1. točke izreka) in b/ v odločitvi o stroških postopka (2. točka izreka)

o d p r a v i in zadeva v tem obsegu vrne Agenciji za trg vrednostnih papirjev v novo odločanje;

2./ v ugotovitvi, da je javna družba C. T. d.d. kršila obveznost poročanja s tem, da objavljeni povzetek revidiranega letnega poročila ne vsebuje vseh sestavin, ki jih določa drugi člen sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (drugi del 1. točke izreka)

o d p r a v i.

Obrazložitev

Z izpodbijano odločbo je Agencija za trg vrednostni papirjev (v nadaljevanju: agencija) ugotovila, da je tožeča stranka kršila obveznost poročanja iz prvega in drugega odstavka 64. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. list RS št. 56/99; v nadaljevanju ZTVP), ker:

- agenciji ni predložila povzetka revidiranega letnega poročila,

- objavljeni povzetek revidiranega letnega poročila nima vseh sestavin iz 2. člena sklepa o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb (Ur. list RS št. 6/2000; v nadaljevanju sklep).

Naložila ji je tudi obveznost plačila takse za izdajo odločbe.

Odločbo agencije izpodbija tožeča stranka s tožbo. V njej navaja, da je agencija nepravilno odločala na korespondenčni seji, povzetek revidiranega letnega poročila je agenciji predložila, v dnevniku pa je objavila povzetek revidiranega letnega poročila tako, kot to določa 2. člen sklepa, to je: vključno z mnenjem revizorja.

V odgovoru na tožbo tožena stranka meni: odločanje na korespondenčni seji ni bilo v nasprotju z zakonom, tožeča stranka bi morala v okviru povzetka revidiranega letnega poročila objaviti v dnevniku poročilo revizorja z vsemi sestavinami iz prvega odstavka 23. člena Zakona o revidiranju (Ur. list RS št. 32/93 in 65/93; v nadaljevanju ZRev), tožeča stranka ji tudi ni predložila povzetka revidiranega letnega poročila, ki ga je objavila v časopisu.

Tožba je utemeljena.

Odločbe agencije sprejema senat praviloma na seji (prvi odstavek 317. člena ZTVP). Izjemo od navedenega pravila določa ZTVP v prvem odstavku 319. člena, po katerem lahko senat odloča tudi na korespondenčni seji, vendar samo o izdaji dovoljenj in soglasij. V tem primeru pa ni šlo za takšno odločanje, zato senat ne bi smel odločiti na korespondenčni seji. Ta kršitev določb postopka pa ni bistvena, zato zaradi nje sodišče ni smelo poseči v izpodbijano odločbo. Bistvena bi bila, in bi kot takšna imela za posledico odpravo odločbe samo, če bi vplivala ali mogla vplivati na zakonitost oziroma pravilnost odločitve (drugi odstavek 324. člena ZTVP v zvezi z 2. točko prvega odstavka 25. člena Zakona o upravnem sporu - Ur. list RS št. 50/97 do št. 70/2000; v nadaljevanju ZUS). Tega pa tožeča stranka ne trdi. Zato sodišče zaradi nje ni poseglo v izpodbijano odločitev. Pač pa je tožbenemu zahtevku ugodilo zaradi sledečih razlogov.

Iz spisa agencije izhaja, da je agencija z odredbo naložila tožeči stranki odpravo kršitev določb prvega odstavka 63. člena ter prvega in drugega odstavka 64. člena ZTVP s tem:

1./ da predloži agenciji revidirano letno poročilo skupaj s povzetkom revidiranega letnega poročila,

2./ da objavi v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, povzetek revidiranega letnega poročila z vsebino iz 2. člena sklepa.

Izpodbijana odločba temelji na dejanski ugotovitvi, da tožeča stranka agenciji ni predložila povzetka revidiranega letnega poročila. Toda tožeča stranka v tožbi trdi in tudi dokazuje z dopisom agenciji z dne 22.9.2000, da je v prilogi dopisu poslala agenciji tudi povzetek revidiranega letnega poročila 1999. Ta dopis je tudi v spisu tožene stranke. Tožeča stranka je bila očitno prepričana, da je obveznost iz odredbe predložiti toženi stranki tudi povzetek revidiranega letnega poročila, izpolnila. Tako vsaj izhaja iz drugega odstavka omenjenega dopisa.

Po 330. členu ZTVP pazi sodišče pri preizkusu izpodbijane odločbe po uradni dolžnosti na bistvene kršitve določb postopka iz tretjega odstavka 25. člena ZUS. Po 3. točki tretjega odstavka 25. členu ZUS je bistvena kršitev vselej podana tudi, če stranki ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločbo. Za odločbo pomembno dejstvo je, ali je tožeča stranka agenciji predložila povzetek revidiranega letnega poročila. Kljub temu, da je bila tožeča stranka očitno prepričana, da je obveznost iz odredbe izpolnila (dopis z dne 22.9.2000), temelji izpodbijana odločba na dejstvu, da tožeča stranka agenciji povzetka revidiranega letnega poročila ni predložila. O tem nasprotnem dejstvu pa tožeči stranki pred odločitvijo ni bila dana možnost, da se izjavi. Ker je to bistvena kršitev določb postopka je sodišče v tem delu ter glede odločitve o stroških postopka (1./ točka izreka sodbe) odločbo odpravilo in vrnilo zadevo agenciji v ponovni postopek (drugi odstavek 324. člena ZTVP v zvezi s 3. točko prvega odstavka in drugim odstavkom 60. člena ZUS).

Po prvem odstavku 64. člena ZTVP in 3. členu sklepa mora javna družba objaviti v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, povzetek revidiranega letnega poročila z vsebino, ki jo določa 2. člen sklepa.

Agencija v izpodbijani odločbi meni, da tožeča stranka tej zahtevi ni zadostila zato, ker povzetek poročila ne vsebuje mnenja iz 2. alinee 2. člena sklepa. Po stališču agencije bi namreč moralo to mnenje vsebovati sestavne dele iz vseh treh alinej prvega odstavka 23. člena ZRev, ne pa samo iz 3. alinee. Ker pa je bil v okviru povzetka revidiranega letnega poročila objavljen v dnevniku samo sestavni del iz 3. alinee prvega odstavka 23. člena ZRev, tožeča stranka ni zadostila zahtevi, da mora objavljeni povzetek revidiranega letnega poročila vsebovati tudi mnenje revizorja. Takšno stališče pa je pravno zmotno.

Trindvajseti člen ZRev določa, da mora poročilo pooblaščenega revizorja - to je poročilo iz 22. člena ZRev, vsebovati tudi dve pojasnili, njuna vsebina je opredeljena v 1. in 2. alinei prvega odstavka 23. člena ZR, in mnenje, njegova vsebina pa je opredeljena v 3. alinei prvega odstavka 23. člena ZRev in v 24. členu ZRev. Samo vsebina, opredeljena v zadnjih dveh navedenih zakonskih določbah, je torej mnenje. Vse ostalo so pojasnila. Mnenje, kot ga določa zakon, pa je bilo objavljeno v dnevniku v sklopu povzetka revidiranega letnega poročila. Z njegovo objavo je tožeča stranka zadostila zakonski zahtevi o sestavi povzetka revidiranega letnega poročila, ki ga mora javna družba objaviti v dnevniku. Okoliščina, da je tožeča stranka dodala objavljenemu mnenju, da je revizor ugotovil tudi vsklajenost računovodskih izkazov z določbami Zakona o gospodarskih družbah, revizorjeve ugotovitve, da so računovodski izkazi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, ne spreminja. Zato tudi ne vpliva na ugotovitev, da je tožeča stranka obveznost objave revizorjevega mnenja v dnevniku izpolnila. Računovodski izkazi morajo predvsem biti v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. To je namreč zakon, katerega določbe ustrezni Slovenski računovodski standardi samo podrobneje razčlenjujejo (glej n. pr.:

uvodni določbi 58. in 59. člena Zakona o gospodarskih družbah). To pomeni, da so računovodski izkazi, čim so v skladu s Slovenskimi računovodskimi izkazi, tudi v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah. Glede na navedeno je zato sodišče tožbenemu zahtevku v obsegu iz 2. točke izreka sodbe ugodilo ter izpodbijano odločbo v tem delu odpravilo (drugi odstavek 324. člena ZTVP v zvezi s 4. točko prvega odstavka 60. člena ZUS).


Zveza:

ZTVP člen 64, 64/1, 317, 317/1, 319, 319/1, 324, 324/2, 330. ZRev člen 22, 23, 23/1-1, 23/2-1, 24. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave sporočil javnih družb člen 2, 3. ZUS člen 25, 26/3-3.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0zMTMyMA==