<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM sodba I Cp 1351/2016

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2014:I.CP.1351.2016
Evidenčna številka:VSM0023292
Datum odločbe:17.01.2014
Senat, sodnik posameznik:Branko Reisman(preds.), Mirjana Pintarič(poroč.), Milena Šteharnik
Področje:OBLIGACIJSKO PRAVO
Institut:pogodba o odstopu terjatve v plačilo - posojilna pogodba - simulirani pravni posel

Jedro

Pogodba o odstopu terjatve v plačilo je, v skladu s prvim odstavkom 425. člena OZ, po vsebini pogodba o nadomestni izpolnitvi. S sklenitvijo te Pogodbe je obveznost tožene stranke na plačilo po Posojilni pogodbi z dne 29. 5. 2012 ugasnila in je obveznost izpolnitve prešla na dolžnika - N.. Tožeča stranka pa s tem ni več upravičena zahtevati izpolnitve obveznosti od tožene stranke, saj o dolžniškem razmerju med tožečo in toženo stranko ni mogoče govoriti, ker tožena stranka ni več dolžnik predmetne terjatve.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožeča stranka krije sama svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo v I. točki izreka zavrnilo zahtevek tožeče stranke na plačilo zneska 198.561,70 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroške postopka. V II. točki izreka je naložilo stroške tožene stranke v znesku 3.625,32 EUR v plačilo tožeči stranki.

2. Zoper sprejeto odločitev se pravočasno pritožuje tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov. Navaja, da je sodišče prve stopnje zmotno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje s tem, ko v obrazložitvi izpodbijane sodbe ni povzelo določila 5. člena Pogodbe o odstopu terjatve v plačilo z dne 20. 8. 2012 (v nadaljevanju Pogodba), ki vsebuje klavzulo, da plačilo zneska 250.000,00 EUR v štirih obrokih predstavlja bistveno sestavino pogodbe. Sodišče ni pravilno uporabilo določb 82. člena in 104. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju OZ), saj se morajo pogodbe uporabljati tako kot se glasijo, pri razlagi spornih določil pa se ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, temveč je treba iskati skupen namen pogodbenikov in določilo razumeti tako kot ustreza načelom obligacijskega prava. V 5. členu Pogodbe je izpolnitev obveznosti v določenem roku bistvena sestavina, dolžnik pa je v tem roku ni izpolnil, zato je v skladu s prvim odstavkom 104. člena OZ pogodba razvezana po samem zakonu. Ker je torej Pogodba razvezana po samem zakonu tudi obveznost tožene stranke napram tožeči stranki ni prenehala. Tožeča stranka tako meni, da je sodišče zmotno in nepopolno ugotovilo dejansko stanje in napačno uporabilo materialno pravo. Nadalje pa je podana tudi kršitev iz 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, saj je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem kar se navaja v razlogih sodbe o vsebini listin zapisnikov o izvedbi dokazov in med samimi temi listinami, zapisniki oziroma predpisi. Sodišče prve stopnje namreč v obrazložitvi sodbe na 7. strani povzema vsebino Pogodbe, opusti pa povzemanje klavzule 5. člena, kjer so pogodbene stranke opredelile kot bistvene sestavine pogodbe plačilo zneska 250.000,00 EUR, obroke in roke plačila le-teh. Predlaga, da sodišče druge stopnje pritožbi ugodi in sodbo sodišča prve stopnje razveljavi ter vrne sodišču v novo odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče druge stopnje je sodbo sodišča prve stopnje preizkusilo v okviru presoje utemeljenosti pritožbenih navedb kot tudi v okviru uradnega pritožbenega preizkusa, v skladu z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP).

5. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da Posojilna pogodba, ki sta jo sklenili pravdni stranki 29. 5. 2012 ni navidezna pogodba, saj tožena stranka z ničemer ni izkazala, da je bila ob sklenitvi pravno poslovna volja nje in tožeče stranke zaigrana in da sta se strinjali o navideznosti obravnavanega pravnega posla. Nadalje je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je med pravdnima strankama in N. bila sklenjena Pogodba, kateri tožeča stranka ni ugovarjala tekom postopka na prvi stopnji. Tako je sodišče prve stopnje zaključilo, da je v skladu s Pogodbo tožena stranka odstopila svojo terjatev do tretje osebe tožeči stranki, s čemer je ugasnila pravica tožeče stranke iz naslova Posojilne pogodbe z dne 29. 5. 2012 napram toženi stranki, saj je bila sklenjena pogodba o odstopu terjatve v plačilo, v skladu s prvim odstavkom 425. člena OZ.

6. Sodišče druge stopnje v celoti soglaša z dejanskimi in pravnimi zaključki sodišča prve stopnje iz 10. in 11. točke obrazložitve in jih kot pravilne povzema, glede na pritožbena izvajanja pa dodaja:

7. Tožeča stranka je Pogodbi začela ugovarjati šele v pritožbi, in sicer da sodišče prve stopnje spornih določb 5. člena OZ ni pravilno razlagalo in ni iskalo skupnega namena pogodbenikov. S takšnimi navedbami pa je prepozna, saj trditev o spornosti Pogodbe tožeča stranka pred sodiščem prve stopnje ni podala, zato sodišče prve stopnje ni bilo dolžno iskati skupnega namena strank in je pravilno izhajalo iz dejstva, da sama vsebina Pogodbe ni sporna ter jo je pravilno razlagalo kot pogodbo o odstopu terjatve v plačilo, v skladu s prvim odstavkom 425. člena OZ.

8. Pogodba o odstopu terjatve v plačilo je, v skladu s prvim odstavkom 425. člena OZ, po vsebini pogodba o nadomestni izpolnitvi. S sklenitvijo te Pogodbe je obveznost tožene stranke na plačilo po Posojilni pogodbi z dne 29. 5. 2012 ugasnila in je obveznost izpolnitve prešla na dolžnika - N.. Tožeča stranka pa s tem ni več upravičena zahtevati izpolnitve obveznosti od tožene stranke, saj o dolžniškem razmerju med tožečo in toženo stranko ni mogoče govoriti, ker tožena stranka ni več dolžnik predmetne terjatve.

9. Posledice neizpolnitve obveznosti in določnosti roka v pogodbi in s tem uporabe 104. člena OZ so tako relevantne le v pogodbenem razmerju med tožečo stranko in dolžnikom N.. Bistvo pogodbenega razmerja po Pogodbi je torej, da tožena stranka ni več dolžnica terjatve, ker je z nadomestno izpolnitvijo svojo pogodbeno obveznost po Posojilni pogodbi izpolnila.

10. Pritožba nadalje očita sodišču prve stopnje kršitev 15. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ker je opustilo povzemanje klavzule iz 5. člena Pogodbe, v kateri so pogodbene stranke opredelile kot bistvene sestavine pogodbe plačilo zneska 250.000,00 EUR, obroke in roke plačila le-teh.

11. Protispisnost obstaja le, če gre pri ugotavljanju odločilnih dejstev za napako pri povzemanju vsebine listin oziroma izpovedbe prič, torej takrat, ko je sodišče dokazom pripisalo drugačno vsebino od tiste, ki jo imajo v resnici. Ni pa te postopkovne kršitve, če sodišče te dokaze napačno dokazno tolmači (jim pripiše napačni dokazni pomen). V tem primeru gre lahko le za zmotno dokazno oceno, torej za zmotno ugotovitev dejanskega stanja. Omenjena kršitev postopka tudi ni podana, če se v utemeljitev svoje ugotovitve sodišče na dokaz sploh ne sklicuje. Sodišče prve stopnje pa se do posameznega pogodbenega določila ni bilo dolžno opredeliti, upoštevaje, da vsebina Pogodbe, v postopku pred sodiščem na prvi stopnji, ni bila sporna. Tako je dokazna ocena po oceni sodišča druge stopnje skladna s 8. členom ZPP in navedena kršitev določb postopka ni podana, kot tudi ne kršitev iz 8. točke 2. odstavka 339. člena ZPP, ki jo smiselno zatrjuje tožeča stranka, saj ne gre za relevantno dejstvo oz. glede Pogodbe tožeča stranka ni podala prav nobenih trditev pred sodiščem prve stopnje, zato se sodišče prve stopnje do njih niti ni moglo opredeliti.

12. Glede na obrazloženo, ker sodišče uradoma upoštevanih kršitev ni ugotovilo, prav tako je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno in materialno pravo pravilno uporabljeno, je sodišče druge stopnje pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

13. Tožeča stranka s pritožbo ni uspela, zato sama nosi svoje stroške pritožbenega postopka (tretji odstavek 365. člena ZPP).


Zveza:

OZ člen 82, 104, 104/1, 425, 425/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.04.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA0NzMz