Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 20698cT1wcmF2byZkYXRhYmFzZSU1QlNPU0MlNUQ9U09TQyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnNob3dUeXBlPXRhYmxlJm9yZGVyPWRhdGUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjA=
 Evidenčna številkaDatum objaveVrstaDržavaInstitutBesedilo
VS0005062328.10.2021ČlankiSlovenijanasilje v družini - prepoved približevanja določenemu kraju ali osebi - pravica do izjave - pravica do kontradiktornega postopka - podaljšanje ukrepa - presoja ustavnosti zakona

Zelo restriktivno glede pravice do izjave domnevnih družinskih nasilnežev

VS0005062415.10.2021ČlankiSlovenijadelo v splošno korist - postopek o prekršku - kazenski postopek - načelo enakosti - kazenske sankcije - nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnostiNačelo enakosti, delo v splošno korist in 19.a člen ZP-1
VS0005002015.10.2021ČlankiSlovenijajavna naročila - predlog normativne spremembe - sprememba zakonodaje - postopek s pogajanji brez predhodne objave - načelo transparentnosti - sodna praksa Sodišča EU - neprava retroakrivnost

ZJN-3C - še ena nepremišljena, politično všečna novela

VS0005084607.10.2021ČlankiSlovenijalekarniška dejavnost - javna služba - pristojnosti občine - izvirna pristojnost občine - naloge občine - mreža lekarniške dejavnosti na primarni ravni - dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Razmeroma ozka razlaga pravice do lokalne samouprave

VS0005084207.10.2021ČlankiSlovenijaepidemija - COVID-19 - cepljenje proti nalezljivim boleznim - obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim - sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) - poseg v človekove pravice

Da, pravica do necepljenja obstaja

VS0005001904.10.2021ČlankiHrvaškaprepoved diskriminacije - dovoljenost direktne revizije - dovoljenost dopuščene revizije - zatrjevano pomembno pravno vprašanje - Ustavno sodišče Republike Hrvaške - sodna praksa Ustavnega sodišča - hrvaško pravo

O (ne)dopuštenosti izvanredne revizije i revizije po dopuštenju u antidiskriminacijskim parnicama

(O (ne)dovoljenosti izredne in dopuščene revizije v protidiskriminacijskih postopkih)

VS0005001804.10.2021ČlankiHrvaškaupravni postopek - sprememba zakonodaje - hrvaško pravo

Što nam donosi prva promjena Zakona o općem upravnom postupku?

(Kaj nam prinaša prva sprememba Zakona o splošnem upravnem postopku?)

VS0005002301.10.2021ČlankiSlovenijazasliševanje prič - navzkrižno zasliševanje - Mednarodno kazensko sodišče - mednarodno kazensko pravo - protislovnost in nekonsistentnost navedb - verodostojnost priče

Navzkrižno zasliševanje pred mednarodnimi kazenskimi sodišči

VS0005002101.10.2021ČlankiSlovenijaepidemija - COVID-19 - odločbe Ustavnega sodišča - presoja zakonitosti in ustavnosti podzakonskega predpisa - protiustavnost ZNB - učinki ustavne odločbe - prekrškovni postopek - exceptio illegalis - omejevanje človekovih pravic - omejitev gibanja - pravica do zbiranja in združevanja - jasnost in določnost pravnih pravil

Ključni odločitvi Ustavnega sodišča RS v zvezi s pravnim odzivom države na epidemijo covida-19

VS0005062801.10.2021ČlankiSlovenijazaslišanje obdolženca - zasliševanje prič v rednem sodnem postopku - kazenski postopek - komunikacija - tehnike zasliševanja - kvaliteta dokazov - izid analize

Analiza komunikacije v kazenskih sodnih postopkih

VS0005062601.10.2021ČlankiSlovenijadigitalni dokaz - forenzična preiskava - umetna inteligenca - digitalizacija - avtomatizacija forenzične preiskave - veliko podatkovje - dokazni standard zanesljivosti

Vpliv avtomatizacije digitalnih forenzičnih preiskav na dokazovanje v kazenskem postopku

VS0005062701.10.2021ČlankiSlovenijasodni izvedenec - strokovna usposobljenost izvedenca - požar - imenovanje izvedenca - primerjalna analiza - Srbija - Makedonija - Črna gora - Bosna in Hercegovina - Republika Slovenija - Republika Hrvaška

Primerjalna analiza kompetenc sodnih izvedencev za področje požarov in eksplozij

VS0005086801.10.2021ČlankiSlovenijasklep o izvršbi na denarno terjatev dolžnika - izvršba na plačo dolžnika - izvršba na dolžnikovo plačo - omejitev izvršbe na plačo dolžnika - minimalna plača - vzdrževan družinski član

Zvišanje omejitve izvršbe

VS0005086201.10.2021ČlankiSlovenijadavek na dodano vrednost (DDV) - odmera DDV - upravno sodelovanje - zahteva za posredovanje informacij - prekinitev postopka - prekoračitev roka - davčni inšpekcijski nadzor - sodna praksa SEU

Prekoračena prekinitev postopka

VS0005029430.09.2021ČlankiHrvaškaneplačevanje preživnine - preživninska obveznost - kršitev dolžnosti preživljanja - sposobnost za delo - izključitev protipravnosti - trajajoče kaznivo dejanje - protipravno stanje - dokončano kaznivo dejanje - pravnomočna kazenska sodba - načelo ne bis in idem

Prekid kontinuiteta radnje trajnog kaznenog djela povrede dužnosti uzdržavanja

(Prekinitev izvrševanja trajajočega kaznivega dejanja neplačevanja preživnine)

VS0005029530.09.2021ČlankiHrvaškakaznivo dejanje trgovine z ljudmi - sodna praksa - Republika Hrvaška - način izvršitve kaznivega dejanja - žrtev kaznivega dejanja - storilec kaznivega dejanja - statistični podatki - kazenski postopek - kazenska sankcija

Trgovanje ljudima - analiza slučaja

(Trgovina z ljudmi - analiza primerov)

VS0005029330.09.2021ČlankiHrvaškanadzor nad zaporniki - elektronska oblika - alternativne kazenske sankcije - pogojni odpust - hišni pripor - primerjalno pravo - Republika Hrvaška

Elektronički monitoring u suvremenom kaznenom pravu i Hrvatskoj - Alternativa kazni zatvora i panaceja za prenapučenost zatvora ili samo još jedan od načina nadzora izvršavanja sankcija i mjera

(Elektronski monitoring v sodobnem kazenskem pravu in na Hrvaškem - Alternativa zaporni kazni in panaceja za prenapolnjenost zapora ali samo še eden od načinov nadzora nad izvrševanjem sankcij in ukrepov)

VS0004933327.09.2021ČlankiHrvaškadenarna odškodnina - pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - zakonske predpostavke - kriteriji za odmero denarne odškodnine - zapadlost - hrvaško pravo

Pravična novčana naknada neimovinske štete

(Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo)

VS0004933227.09.2021ČlankiHrvaškajavna dajatev - neplačilo - neplačana globa za prekršek - davek na motorna vozila - neplačilo davka - javna služba - izdaja vozniškega dovoljenja - registracija motornega vozila - odrek storitve

Uskrata javne usluge i dokumenata zbog neplaćenog javnog davanja

(Odrek javne storitve in dokumentov zaradi neplačanih javnih dajatev)

VS0004933127.09.2021ČlankiHrvaškaizvršilni postopek - izvršba na podlagi notarskega zapisa - izvršba na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa - obseg sodne kontrole - obseg sodnega preizkusa - načelo stroge formalne legalitete izvršilnega postopka - sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - pravica do sodnega varstva - pravica do pritožbe - hrvaško pravo

Stranputice sudske kontrole javnobilježničkih isprava u ovršnome postupku

(Stranpoti sodnega nadzora notarskih zapisov v izvršilnem postopku)

Izberi vse|Izvozi izbrane