Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 656cT1va29samUlMjBpbiVDNSVBMXBla2NpanNraSUyMHBvc3RvcGVrJmRhdGFiYXNlJTVCVVBSUyU1RD1VUFJTJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0w
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS sodba III U 353/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek23.04.2015inšpekcijski postopek - stranka v postopku - stranski udeleženec - pravni interesInšpekcijski organ je pravilno ugotovil, da tožniki v zahtevi za priznanje statusa stranskega udeleženca v inšpekcijski zadevi uporaba brez uporabnega dovoljenja - gostilna A. niso podali dokazov, da emisije, ki prihajajo iz gostilne, presegajo zakonsko dovoljenje okvire in da škodljivo vplivajo na njihovo zdravo bivalno okolje ter da obratovanje lokala za njih predstavlja nevarnost, zaradi česar iz zahteve tožnikov ne izhaja, kako bi bila z vstopom v inšpekcijski postopek varovana njihova pravna korist. Emisije same po sebi namreč še niso protipravne, protipravne postanejo takrat, ko presežejo zakonsko določeno mejo.
sklep IV U 351/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek15.02.2010ukrep inšpektorja za okolje in prostor – izvršitev ukrepa - odklop iz javnega elektro omrežja - akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu - zavrženje tožbeInšpekcijski ukrep (odklop iz javnega elektro omrežja) po določbi 158. člena ZGO-1 predstavlja zgolj nadaljevanje izvršilnega postopka po izdaji sklepa o ugotovitvi izvršljivosti (predhodnega) inšpekcijskega ukrepa (odločba z dne 18. 9. 2007 je med drugim določala tudi prepoved izvršbe komunalnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture), ne vsebuje pa odločitve o materialni pravni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke. Takšno obveznost tožeče stranke je vsebovala že inšpekcijska odločba z dne 24. 7. 2007 kot izvršilni naslov.
sklep IV U 158/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek06.09.2011ukrep gradbenega inšpektorja – sklep o ustavitvi postopka – upravni spor - pravni interes za tožbo – zavrženje tožbeTožnica je bila v inšpekcijskem postopku inšpekcijska zavezanka. Ker je bil s sklepom postopek proti njej ustavljen, tožnica s tožbo ne more uveljavljati kakšne svoje pravice ali pravne koristi, ki bi ji bila z ustavitvijo postopka kršena oziroma ji ne bi bila priznana, oziroma se z izpodbijanim upravnim aktom ne posega v pravni položaj tožnice. Ker se v tem primeru obravnava zgolj zakonitost izpodbijanega prvostopenjskega upravnega akta, sodišče ne more upoštevati tožbenih navedb, ki se nanašajo na uporabo objekta, in na nemožnost legaliziranja uporabe nepremičnine.
sklep I U 1140/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek28.09.2010odprava upravnega akta - dopustnost upravnega spora - zavrženje tožbe - akt, ki ga je mogoče izpodbijati v upravnem sporuS tem, ko je bil sklep o ustavitvi postopka z izpodbijano odločbo odpravljen, je prišlo do procesne situacije, v kateri inšpekcijski postopek ni bil zaključen. Odprave upravnega akta same po sebi, torej brez vsebinske odločitve v postopku, ni mogoče šteti za odločitev, s katero bi bil postopek odločanja o zadevi končan.
sklep U 368/2005Upravno sodiščeUpravni oddelek16.09.2005pravni interes - inšpekcijski pregledZ izpodbijano odločbo je tožena stranka vzpostavila pravno stanje, kakršno je bilo pred izdajo odločbe organa prve stopnje, zato po presoji sodišča izpodbijana odločba ne posega v pravice in pravne koristi tožečih strank, ki bi jih bilo potrebno zavarovati v tem postopku, saj si tožeči stranki svojega pravnega položaja v tem postopku, ne moreta izboljšati. 
UPRS Sodba III U 268/2018-8Upravno sodiščeUpravni oddelek21.05.2020inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnjaSporna terasa je lokacijsko gledano samostojen objekt, stoječ na parcelah drugih lastnikov, za katerega tožeča stranka ni pridobila gradbenega dovoljenja in je tožena stranka sporno gradnjo pravilno opredelila kot nezakonito. Odstranitev nelegalne gradnje je edini ukrep, ki ga gradbeni inšpektor lahko izreče v primeru nelegalne gradnje, zatorej ni zakonske podlage za izrek milejšega ukrepa ob ocenjevanju sorazmernosti in nevarnosti za okolje. Iz upravnega spisa in izpodbijane odločbe nedvomno izhaja, da je bil inšpekcijski postopek uveden pred uveljavitvijo novega zakona, ki ureja gradnjo, zato se konča po odločbah ZGO-1.
UPRS sodba IV U 216/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek23.04.2015inšpekcijski postopek - ukrep inšpektorja za naravo - gradnja na priobalnem zemljišču - vodno soglasje - inšpekcijski zavezanecUpravna organa sta pravilno štela, da so bile z gradnjo v zaščitenem 5-metrskem pasu kršene določbe 150. člena ZV-1, saj za tako izveden poseg tožnica ni pridobila v 1. točki drugega odstavka 150. člena ZV-1 zahtevanega vodnega soglasja, s tem pa je bila po presoji sodišča dana podlaga za izrek ukrepa na podlagi 175. člena ZV-1.Sodišče kot neutemeljenega zavrača tožbeni ugovor, ki se nanaša na določitev inšpekcijskega zavezanca. Tožnici se namreč očita gradnja v nasprotju z vodnim soglasjem z dne 30. 3. 2005, ki je bilo izdano samo njej. Prav tako je bilo tožnici izdano tudi gradbeno dovoljenje, zato je bila pravilno določena kot edina inšpekcijska zavezanka.
UPRS sodba III U 303/2014Upravno sodiščeUpravni oddelek10.04.2015inšpekcijski postopek - ustavitev inšpekcijskega postopka - stranski udeleženec - prijavitelj - obnova postopkaOseba, ki meni, da se ima pravico udeleževati upravnega postopka kot stranka ali stranski udeleženec, pa dejansko ni sodelovala v postopku, ker ji ni bila dana takšna možnost, lahko vloži pritožbo (ali zahteva vročitev odločbe), dokler se ne izteče pritožbeni rok za stranke, ki so v postopku sodelovale. Če vloži pritožbo po tem roku, je treba njeno pritožbo obravnavati kot predlog za obnovo postopka zaradi razloga, ker ji ni bila dana možnost udeležbe v postopku, v katerem bi morala biti udeležena kot stranka (peti odstavek 235. člena ZUP). Ne more pa predlagati obnove postopka iz navedenega razloga oseba, ki je vedela ali je iz okoliščin mogla sklepati, da je bila odločba izdana, še v času, ki ga je imela stranka za vložitev pritožbe, pa pritožbe pravočasno ni vložila, niti ni zahtevala vročitve odločbe (tretji odstavek 261. člena v zvezi z drugim odstavkom 229. člena ZUP), kot je bilo v konkretnem primeru, ne glede na to, ali izkaže pravni interes za...
UPRS sodba II U 230/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek13.04.2016obnova postopka - nova dejstva in novi dokaziZaradi napačne uporabe materialnega prava obnova postopka po določbi 260. člena ZUP ni možna. Sodišče pritrjuje toženi stranki tudi glede razlogov v zvezi z zavrnitvijo predloga za obnovo postopka v drugi izpodbijani odločbi, saj akti sodišč, ki jih je tožeča stranka v predlogu za obnovo postopka navajala kot nova dejstva in nove dokaze, ne predstavljajo obnovitvenega razloga niti po 1. niti po katerikoli drugi točki 260. člena ZUP.
sodba IV U 153/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek18.10.2011ukrep gradbenega inšpektorja - nelegalna gradnja - gradbeno dovoljenje - gradnja male fotonapetostne elektrarne - načelo zaslišanja strankeUpoštevaje podatek, da je bilo na streho proizvodne hale vgrajeno 1176 kosov fotonapetostnih modulov, težkih po 19 kg/kos, ter ugotovitev, da je na streho obstoječega objekta postavljena kovinska statična konstrukcija, sodišče ne dvomi v zaključek prvostopenjskega upravnega organa, da je bilo s tako gradnjo poseženo v konstrukcijo in zmogljivost objekta in njegov zunanji videz. Torej v obravnavanem primeru gre za gradnjo v smislu določbe 7. točke 2. člena ZGO-1.
sklep I U 2201/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek06.09.2012inšpekcijski postopek - stranka v postopku - stranski udeleženec - obvestilo kot upravna odločba - tožba v upravnem sporu - kršitev ustavnih pravic - subsidiarni upravni spor - izčrpanost pravnih sredstevToženka je z aktom, ki ga je naslovila obvestilo, odločila o tožnikovem zahtevku za udeležbo v obravnavanem inšpekcijskem postopku. To obvestilo je zato treba šteti za upravno odločbo.Tožniku je zagotovljeno sodno varstvo zoper to obvestilo, ki pomeni negativno odločitev o njegovi udeležbi v inšpekcijskem postopku, po prvem odstavku 2. člena ZUS-1, zato tožba zaradi kršitve ustavnih pravic na podlagi prvega odstavka 4. člena ZUS-1 ni dopustna. Sodišče dodaja, da tožba zaradi kršitve ustavnih pravic ne bi bila dovoljena tudi, če omenjenega obvestila ne bi bilo mogoče šteti za upravni akt, saj bi lahko tožnik v zvezi s svojo zahtevo za udeležbo v inšpekcijskem postopku vložil tožbo zaradi molka organa.
sklep U 1336/2003Upravno sodiščeUpravni oddelek14.08.2003ukrep urbanističnega inšpektorja - začasna odredbaIzpodbijani akt inšpekcijskega organa prve stopnje ni dokončni upravni akt v smislu 3. člena ZUS. Dokončnost upravnega akta je procesna predpostavka, ki mora biti izpolnjena za odločanje sodišča v upravnem sporu. 
UPRS sklep I U 942/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek25.02.2016upravni spor - tožba v upravnem sporu - pravni interes - pravnomočno končan inšpekcijski postopekOdločitev o vstopu tožnikov v postopek, ki je že pravnomočno končan, očitno ne more v ničemer izboljšati pravnega položaja tožnikov v tem postopku, zato sodišče ugotavlja, da tožnika ne izkazujeta več pravnega interesa za vložitev obravnavane tožbe.
sodba IV U 132/2011Upravno sodiščeUpravni oddelek20.11.2012inšpekcijski postopek – ukrep gradbenega inšpektorja – nelegalna gradnja – naknadno izdano gradbeno dovoljenjeNesporno med strankam postopka je, da sta bili gradbeni dovoljenji za oba sporna objekta izdani naknadno, to je po izdaji izpodbijane odločbe. Zato sodišče ne more upoštevati tožbenega ugovora, da izrečeni inšpekcijski ukrep nima več pravne podlage, ker so izdana nova gradbena dovoljenja in torej gre za legalno gradnjo, glede na to, da je bila nezakonita gradnja izvedena že v času pred izdajo sporne inšpekcijske odločbe in izpodbijana odločba vsebuje dejansko stanje nezakonite gradnje v času njene izdaje.
sodba III U 96/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek23.12.2010stranka v postopku - možnost sodelovanja v postopku - stranski udeleženec - inšpekcijski postopek - uvedba postopka - vlagatelj pobude - neukrepanje inšpektorjaDo položaja, ko je posamezniku odvzeta možnost sodelovanja v postopku, v katerem lahko zavaruje svoje pravice oziroma pravno priznane koristi, ki mu jo zagotavlja ZUP, lahko pride tudi s tem, ko se inšpekcijski postopek sploh ne uvede oziroma se pobuda prijavitelja ne obravnava.
UPRS Sodba I U 945/2017-13Upravno sodiščeUpravni oddelek10.04.2018inšpekcijski postopek - ukrep gradbenega inšpektorja - stranka v postopku - prijavitelj - pravni interes - sklep o ustavitvi postopka - obnova inšpekcijskega postopka - obnova upravnega postopka končanega s procesnim sklepomČe pa se postopek zaključi z ustavitvijo postopka, ker uradna oseba presodi, da ni več javnega interesa za njegovo nadaljevanje, preneha tudi potreba po varstvu pravnega interesa stranskega udeleženca, saj do upravne odločbe, ki bi morebiti posegla v njegov položaj, sploh ne bo prišlo. Stranski udeleženec pa s svojo voljo upravnega postopka ne more ne začeti in ne nadaljevati. Zahteva za vstop v inšpekcijski postopek, ki sta jo tožnika podala po ustavitvi postopka, je bila torej vložena prepozno, da bi jo organ bil dolžan vsebinsko obravnavati.
UPRS Sodba III U 145/2019-13Upravno sodiščeUpravni oddelek06.11.2020inšpekcijski postopek - stranka v postopku - vpogled v spis - udeležba v postopku - pravna koristTožnica, ki ni bila stranka inšpekcijskega postopka, bi bila upravičena do zahtevanega vpogleda v inšpekcijski (upravni) spis le, kolikor bi izkazala, da bi imela od tega pravno korist. Pravna korist pa ni korist, ki bi jo utemeljevale dejanske okoliščine, pač pa je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta osebna korist. Vložitev prijave v inšpekcijski zadevi sama po sebi še ne pomeni izkazovanja pravnega interesa. Tudi tožničino navajanje, da ima interes za vpogled v upravni spis zato, ker nelegalna gradnja ni bila odstranjena, ta pa poslabšuje kvaliteto njenega življenja, ne utemeljuje tožničinega pravnega interesa za vpogled v upravni spis, pač pa gre za njen dejanski interes, ki pa za dovolitev vpogleda v upravni spis ne zadošča. Prav tako tožnica svojega pravnega interesa ne more utemeljevati s trditvijo, da ima vsakdo pravico vpogledovati v inšpekcijske spise, ker da naj bi to bilo v javnem interesu. Sodišče ugotavlja, da je presojo, ali ima prijavitelj...
UPRS Sodba I U 2068/2018-14Upravno sodiščeUpravni oddelek29.01.2019inšpekcijski postopek - udeležba v postopku - pravni interes za udeležbo v postopku - pravna korist - pravni interes - gradbeno dovoljenje - uporabno dovoljenjeToženka je v ponovljenem postopku ponovno zavrnila tožničino zahtevo za sodelovanje v postopku z utemeljitvijo, da predmetni inšpekcijski postopek vodi na podlagi 156. člena ZGO-1. Po tej določbi pristojni gradbeni inšpektor z odločbo odredi, da se pridobi uporabno dovoljenje za objekt, ki se uporablja, pa zanj takšno dovoljenje še ni bilo izdano, če ugotovi, da je to objekt, ki je bil potreben zaradi grozečih naravnih in drugih nesreč oziroma zato, da so se preprečile oziroma zmanjšale njihove posledice. Iz navedene določbe jasno izhaja, da se inšpekcijski postopek po citirani določbi nanaša zgolj na objekt, za katerega gradbeni inšpektor poprej ugotovi, da je to objekt iz četrtega odstavka 1. člena ZGO-1. Navedena ugotovitev je torej za predmetni inšpekcijski postopek ključna, saj ima za posledico, da za ta objekt ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. To pomeni, da ne drži toženkina navedba, da se v tem postopku ne ugotavlja, ali bi morala prizadeta stranka...
sodba IV U 92/2012Upravno sodiščeUpravni oddelek14.11.2013inšpekcijski postopek - stranka v postopku - prijavitelj - stranski udeleženecTožnik ni izkazal pravnega interesa za udeležbo v predmetnem inšpekcijskem postopku. Tožnik namreč svoj pravni interes utemeljuje z dejstvom, da je upravnik trgovsko poslovnega objekta in da je sporni objekt za lastnike tega objekta zelo moteč, pa tudi sicer objekt neposredno posega v videz in vpliva na funkcioniranje objekta, katerega upravnik je, torej z razlogi, ki ne utemeljujejo tožnikove (pravice lastnikov objekta, katerih upravljavec je) pravice ali na zakon oprte neposredne koristi.
UPRS Sodba III U 5/2017-8Upravno sodiščeUpravni oddelek06.04.2018inšpekcijski ukrep - pomožni objekt - gradbeno dovoljenje - nelegalna gradnja - odstranitev objekta - ničnost odločbe - nepravilna uporaba materialnega zakonaOdločba urbanističnega inšpektorja z dne 5. 8. 1997 ni nična, saj niso podani zatrjevani ničnosti razlogi neizvršljivosti sporne odločbe. Prvostopni upravni organ bi moral ukrepati na podlagi določbe četrtega odstavka 75. člena ZUN, saj prehodna določba prvega odstavka 200. člena ZGO-1 določa, da se inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, končajo po predpisih, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo, to pa je v obravnavanem primeru prav ZUN. Sedaj pristojni inšpekcijski organ bi torej moral inšpekcijski postopek nadaljevati in v nadaljnjem postopku odločiti ali je treba del objekta na stroške investitorja odstraniti ter vzpostaviti stanje, določeno v odločbi o dovolitvi priglašenih del, oziroma objekt odstraniti v celoti, kolikor to ni možno.

Izberi vse|Izvozi izbrane