Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 30cT1vYmphdmElMjBha3RhJTIwbyUyMHNpc3RlbWl6YWNpamklMjAmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZGF0YWJhc2UlNUJWRFNTJTVEPVZEU1MmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZvcmRlcj1kYXRlJmRpcmVjdGlvbj1kZXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9MA==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
UPRS Sodba IV U 143/2018-22Upravno sodiščeUpravni oddelek17.06.2020uradniško delovno mesto - javni natečaj za zasedbo delovnega mesta - izbirni postopek - izpolnjevanje natečajnih pogojev - neizbrani kandidat - zavrnitev tožbeV obravnavani zadevi ni sporno, da sta bila tako tožnik, kot izbrana kandidatka, uvrščena v drugo fazo izbirnega postopka, torej na razgovor, na podlagi točkovanja rezultatov pisnega preizkusa. Rezultat pisnega preizkusa je bil v prvi fazi izbirnega postopka pomemben zgolj za uvrstitev v drugo fazo izbirnega postopka. Merila za izbor so bila sprejeta zakonito, zato mora sodišče zavrniti tudi tožbeni ugovor, ki se nanaša na pravilnost razmerja med točkovanjem pisnega preizkusa in ustnega razgovora.
VDSS Sodba X Pdp 763/2017Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.10.2017kolektivni delovni spor - splošni akt delodajalca - skladnost splošnega akta z zakonom - sprememba sistemizacije - preiskovalno načelo - odločitev o pravdnih stroškihPredlagatelj je v predlogu in kasnejši vlogi navajal le, da je nasprotna udeleženka pri sprejemu akta kršila peti odstavek 156. člena ZJU, ker analiza delovnih opravil in postopkov in bila izdelana. Bistveno je, da peti odstavek 156. člena ZJU takšne analize niti ne navaja, ampak zahteva, da mora biti reorganizaciji priložena obrazložitev, ki vsebuje: cilje reorganizacije, analizo delovnih opravil in delovnih postopkov, število in strukturo delovnih in število javnih uslužbencev. Vse to pa predlog izpodbijanega akta vsebuje, kar je prvostopno sodišče pravilno ugotovilo. ZDSS-1 v prvem odstavku 34. člena res določa, da sodišče po izvedbi vseh dokazov, ki so jih predlagale stranke, ne more ugotoviti dejstev, ki so pomembna za odločitev, lahko izvede dokaze tudi po uradni dolžnosti. Vendar ta določba ne razbremenjuje strank njihovega materialnega in procesnega dokaznega bremena. Tveganje svoje pravdne pasivnosti nosi vsaka stranka sama. Ker predlagatelj določenih dejstev...
VDSS Sodba Pdp 197/2017Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore07.06.2017redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlogTožena stranka je dokazala, da je delo zaradi novega računalniškega programa poenostavljeno, in da je določena dela tožnice prerazporedila na druge sodelavce, ni pa dokazala, da je onemogočeno nadaljevanje tožničinega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi, kar kaže objava oglasa za podobno ali enako študentsko delo v času podane odpovedi. Tožena stranka je namreč tožnici podala redno opoved dne 12. 11. 2015, ki jo je tožnici vročila dne 25. 11. 2015, hkrati pa istočasno objavila oglas za delo študenta za administrativno-komercialno delo. Zato je izpodbijana redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga nezakonita.
UPRS sodba II U 485/2015Upravno sodiščeUpravni oddelek07.03.2017javni natečaj - pogoji za zasedbo delovnega mesta - znanje tujega jezikaDoseganje višje ravni uradnega jezika in madžarskega jezika je izbrani kandidat izkazal s spričevalom o končani dvojezični osnovni šoli in s spričevalom o zaključnem izpitu na dvojezični srednji šoli.
VDSS sodba Pdp 1052/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.02.2016redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog- reorganizacija - objava spremembe sistemizacijePogoj za veljavnost Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je njegova pravilna objava. Po 66. členu ZLS morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. V 26. členu Pravilnika je bilo določeno, da se objavi na oglasni deski občinske uprave in začne veljati 16. 12. 2014. Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da je bil Pravilnik objavljen na način, ki je omogočil seznanitev s sprejetjem sprememb sistemizacije – skladno z zahtevo iz 5. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Pritožbeno sodišče se strinja z dokazno oceno sodišča prve stopnje, da je Pravilnik bil objavljen na oglasni deski, četudi sta očitno pri toženi stranki obstajali dve oglasni deski, ena v nadstropju, ena v pritličju. Nova županja je, za razliko od bivšega župana, ki je uporabljal oglasno...
VDSS sodba X Pdp 5/2014Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.09.2014kolektivni delovni spor - javni uslužbenci - vojska - sistemizacija delovnih mest - formacija - javna objava - načelo enakosti - sklenitev delovnega razmerja brez objaveSodišče prve stopnje je pri presoji vprašanja, ali je stanje v Slovenski vojski nezakonito, ker pripadniki vojske nimajo splošnega akta o sistemizaciji delovnih mest, ampak za njih veljajo formacije, ki v delu določajo njihova delovna mesta in pogoje za zasedbo teh delovnih mest ter, da bi morale biti formacije v delovnopravnem delu objavljene kot splošni akti delodajalca, pravilno zaključilo, da drugačno urejanje delovnih razmerjih po ZObr in ZSSloV ni nezakonito in protiustavno, saj je ustavno sodišče že zapisalo, da drugačno urejanje delovnih razmerij s posebnimi zakoni ne pomeni kršitve ustavnih pravic (14. člena Ustave). Vojska ima specifično ureditev, ki se kaže v njeni hierarhični organizaciji in vodenju (37. do 46. člen ZObr). Sodna praksa je že zavzela stališče, da je formacija v delu, ki se nanaša na delovno pravne elemente, tak predpis, ki ga tožena stranka glede na stopnjo zaupnosti dokumenta ne more javno objaviti v glasilu ali na oglasni deski, ker...
VDSS sklep Pdp 999/2012Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.04.2013redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ponudba nove pogodbe o zaposlitviČe je ugotovljen obstoj prostih delovnih mest v času odpovedi, za katere se je zahtevala ista stopnja in vrsta izobrazbe kot za delovno mesto po odpovedani pogodbi o zaposlitvi, in če tožena stranka tožniku ni ponudila sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ki jo je tožena stranka podala tožniku nezakonita.
VDSS sklep X Pdp 547/2011Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.10.2011kolektivni delovni spor - splošni akt delodajalca - skladnost splošnega akta z zakonom in kolektivno pogodbo - procesna legitimacija - predlagatelj - skupinski interes - sindikat - reprezentativnostTudi v kolektivnem delovnem sporu o skladnosti splošnih aktov delodajalca z zakonom in kolektivnimi pogodbami se pravno upravičenje (procesna legitimacija) presoja na podlagi 47. člena ZDSS-1, kar pomeni, da morajo združenja in skupine delavcev, ki niso stranke kolektivne pogodbe, izkazati, da kolektivna pogodba za njih velja in da upravičeno uveljavljajo skupinski interes. Trije bivši delavci nasprotnega udeleženca z zatrjevanjem, da bodo v primeru morebitnega uspeha v kolektivnem delovnem sporu lahko predlagali obnovo njihovih individualnih delovnih sporov, v katerih se je presojala zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, takšnega interesa ne uveljavljajo, ampak izkazujejo le svoj individualni interes.
VDSS sodba in sklep Pdp 1447/2010Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore28.06.2011odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - ustrezna zaposlitev - izobrazba za zasedbo delovnega mestaTožena stranka, ki je razpolagala tudi z ustrezno zaposlitvijo, je tožniku ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi ponudila novo pogodbo o zaposlitvi za neustrezno zaposlitev, zato odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi ni zakonita.
VDSS sklep Pdp 222/2011Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore21.04.2011redna odpoved pogodbe o zaposlitvi - poslovni razlog - utemeljen razlog - akt o sistemizaciji delovnih mest - dokazovanje - sodni izvedenec - zavarovanje dokazovObjava akta o sistemizaciji delovnih mest oz. njegova veljavnost nima odločilnega vpliva na obstoj poslovnega razloga za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Iz tega razloga je dokaz s sodnim izvedencem računalniške stroke v zvezi s tem aktom v sporu o zakonitosti odpovedi nepotreben, tako da je sodišče prve stopnje predlog tožnika za zavarovanje dokazov utemeljeno zavrnilo.
VDSS sklep Pdp 1077/2010Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.01.2011redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ukinitev delovnega mesta – akt o sistemizaciji – objava akta – veljavnost aktaDejstvo, da akt o sistemizaciji delovnih mest, s katerim je bilo ukinjeno delovno mesto tožnika, zaradi neobjave ni začel veljati, samo po sebi ne pomeni, da je tožena stranka nezakonito redno odpovedala njegovo pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Za presojo zakonitosti odpovedi ni bistveno, ali je bil sprejet (ali je začel veljati) nov akt o sistemizaciji delovnih mest, ampak je bistveno, ali je delo tožnika pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno.
sodba I U 1685/2010Upravno sodiščeUpravni oddelek27.12.2010javni uslužbenec – strokovno tehnični delavec – prevedba v naziv – razveljavitev odločbeV obravnavanem primeru je Komisija razveljavila odločbo o prevedbi tožnika, ki je dne 28. 6. 2003 zasedal strokovno tehnično delovno mesto višji strokovni sodelavec I-arhivist za arhivsko gradivo, ker do prevedbe v uradniški naziv, kot delavec zaposlen na strokovno tehničnem delovnem mestu, ni bil upravičen.
sodba I U 1963/2009Upravno sodiščeUpravni oddelek02.09.2010javni uslužbenec – javni natečaj – izpodbijanje sklepa o neizbiri – izbirni postopek – preverjanje strokovne usposobljenosti kandidataŽupan je pred izbiro imenoval natečajno komisijo za izvedbo izbirnega postopka, ki je, po merilih izbirnega postopka, preverila strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi ustnega razgovora. Po tako opravljeni presoji strokovne usposobljenosti s strani natečajne komisije je župan izbral kandidatko, ki se je v izbirnem postopku izkazala kot najbolj strokovno usposobljena, glede na to, da je pri ustnem razgovoru dosegla maksimalno število točk.
Sodba I Up 194/2010Vrhovno sodiščeUpravni oddelek27.07.2010imenovanje notarja – odločanje v ponovljenem postopku – spremenjen predpis – OdredbaOdločanje o imenovanju notarja ni upravna zadeva v smislu 2. člena ZUP. Se pa ZUP glede na določbe 4. člena smiselno uporablja tudi v postopku imenovanja notarja, saj gre za drugo javnopravno stvar, posebni postopek imenovanja pa je v ZN urejen le delno. Načelo zakonitosti, vsebovano v 6. členu ZUP, ki se subsidiarno in smiselno uporablja tudi v postopku imenovanja notarja, pomeni, da organ odloča po predpisih, ki veljajo v času njegovega odločanja, če seveda ni s posebnim zakonom določeno kaj drugega. To načelo pa velja tudi za odločanje v ponovljenem postopku, torej tudi v postopku, ko je bil prvotno izdani posamični akt odpravljen in zadeva vrnjena organu v ponovni postopek, v času pred njegovo ponovno odločitvijo pa relevantni predpisi spremenjeni.
Sodba VIII Ips 142/2010Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek21.06.2010akt o sistemizaciji delovnih mest - veljavnost akta - objava - seznanitev delavcevDoločba 154. člena Ustave ne onemogoča, da akt o sistematizaciji delovnih mest ne bi začel veljati že pred potekom petnajstih dni od objave. Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi U-I-89/94 z dne 6. 10. 1994 med drugim navedlo, da jezikovna in namenska razlaga te določbe ne dovoljujejo takšnega razumevanja, saj nekateri predpisi niso takšne narave, da bi se morali državljani z njimi seznaniti vnaprej; vsebina ali narava nekaterih predpisov ali posebne okoliščine lahko narekujejo, da morajo stopiti v veljavo takoj ali na določen datum, ker bi bil sicer lahko ogrožen njihov pričakovani učinek, ali iz drugih razlogov, ki so v splošnem interesu.
VDSS sodba Pdp 292/2009Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore14.10.2009redna odpoved pogodbe o zaposlitvi – poslovni razlog – ukinitev delovnega mesta – presoja sodiščaTožena stranka je z novo sistemizacijo delovnih mest ukinila celotno službo vzdrževanja, v kateri je bil zaposlen tožnik. Kljub temu, da pred ukinitvijo službe vzdrževanja ni pripravila ekonomsko – finančne analize niti opravila stroškovne primerjave opravljanja storitev vzdrževanja s strani zunanjih izvajalcev, je redna odpoved pogodbe o zaposlitvi tožniku zakonita. Sodišče v delovnem sporu namreč nima pooblastil za ocenjevanje racionalnosti reorganizacije poslovanja, ampak le ugotavlja, ali je bila odpoved podana skladno z zakonom.
VDSS sodba Pdp 652/2008Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore15.04.2009odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi – utemeljen razlogZgolj na podlagi ugotovitev sodišča, da ni bilo utemeljenega razloga za odpoved s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožnik sprejel, ne pomeni, da stopi v veljavo odpovedana pogodba o zaposlitvi. Do tega bi prišlo le v primeru, če bi sodišče ugotovilo, da nova pogodba o zaposlitvi ni bila veljavno sklenjena.
VDSS sodba in sklep Pdp 1129/2008Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore10.02.2009kandidat – omejeno sodno varstvo – diskriminacija – odškodninaObseg sodnega varstva neizbranega kandidata je omejen – pravico ima le do odškodnine v primeru, ko pride v postopku izbire na prosto delovno mesto do diskriminacije. To pomeni, da pred sodiščem morebitnih drugačnih nepravilnosti ali nezakonitosti v postopku objave prostega delovnega mesta in izbire kandidata na to delovno mesto (na primer neskladje med pogoji za opravljanje dela v aktu in sistemizaciji tožene stranke in v javnem razpisu) more uveljavljati.
VDS sklep Pdp 27/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore18.10.2007redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - utemeljen razlog - reorganizacijaSprememba obstoječega ali sprejem novega akta o sistemizaciji ni pogoj za reorganizacijo in ne za zakonitost redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Delodajalec lahko izvede reorganizacijo, ne da bi spremenil ali sprejel nov akt o sistemizaciji. Za zakonitost odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga pa mora dokazati le, da je zaradi reorganizacije delo delavca pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi postalo nepotrebno. 
VDSS sodba Pdp 864/2007Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore25.09.2007stari ZDR – sklep o prenehanju delovnega razmerja – poskusno delo – akt o sistemizaciji delovnih mestKer tožnikovo delovno mesto, kot je bilo določeno v pogodbi o zaposlitvi ter nato predmet spremljanja ter ocene poskusnega dela, ni bilo vsebovano v veljavni sistemizaciji delovnih mest pri toženi stranki, tožena stranka zaradi negativne ocene poskusnega dela ni zakonito izdala sklepa o prenehanju delovnega razmerja.

Izberi vse|Izvozi izbrane