<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cpg 848/2012

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2013:I.CPG.848.2012
Evidenčna številka:VSL0069624
Datum odločbe:29.08.2013
Senat, sodnik posameznik:Tadeja Zima Jenull (preds.), Magda Teppey (poroč.), Maja Jurak
Področje:STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:izbris iz sodnega registra - prekinitev postopka - tek roka za podajo predloga za nadaljevanje postopka zoper aktivne družbenike - razveljavitev zakona

Jedro

Začasno zadržanje je treba glede na prekinitev vseh postopkov po 1. odstavku 1. člena ZPUOOD in odločitev Ustavnega sodišča, da se prekinjeni postopki nadaljujejo in končajo po določbah zakona, po katerem so bili začeti, smiselno upoštevati tudi kar zadeva začetek in tek postopkov in roka iz desetega odstavka 442. člena ZFPPIPP. To pomeni, da v času od prekinitve postopka po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD, do začetka učinkovanja odločitve Ustavnega sodišča o razveljavitvi 1-17 člena ZPUOOD, roki po desetem odstavku 442. člena ZFPPIPP, zaradi učinkovanja sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja ZPUOOD niso tekli. Ker je v obravnavanem primeru enoletni rok glede prvo in drugo tožene stranke začel teči preden je začel veljati ZPUOOD, je rok za uveljavljanje pravic zoper družbenike prvo in drugo tožene stranke od uveljavitve odločbe o razveljavitvi določb ZPUOOD dalje tekel naprej. Čas, ki je pretekel pred prekinitvijo postopkov po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD, pa se všteje v enoletni zakonski rok, ki ga določa ZFPPIPP.

Izrek

Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 113563/2010 z dne 19.8.2010, v delu, ki se nanaša na prvo in drugo toženo stranko razveljavilo tudi v dajatvenem in stroškovnem delu izreka in tožbo v tem delu zoper prvo in drugo toženo stranko zavrglo.

2. Zoper sklep se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz razloga zmotne uporabe materialnega prava (3. točka prvega odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Pritožbenemu sodišču je predlagala, naj pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi ter zadevo pošlje sodišču prve stopnje v novo odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Sodišče prve stopnje je ob vpogledu v sodni register ugotovilo, da sta bili prvo tožena stranka dne 17.12.2010 in drugo tožena stranka dne 29.11.2010 izbrisani iz sodnega registra na podlagi sedmega poglavja Zakona o finančnem poslovanju podjetij, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (v nadaljevanju ZFPPIPP). Ker tožeča stranka v enoletnem roku po izbrisu toženih strank ni predlagala nadaljevanja postopka zoper aktivne družbenike, v skladu z določbami 442. člena ZFPPIPP, je tožbo zoper prvo in drugo toženo stranko zavrglo in izpodbijani sklep o izvršbi v delu zoper navedeni pravdni stranki razveljavilo (81. člen ZPP).

5. Pritožnica navaja, da je sodišče prve stopnje z vlogo z dne 5.1.2012 obvestila, da so zaradi izbrisa prvo in drugo tožene stranke iz sodnega registra nastopile posledice, ki jih določata ZFPPIPP in Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (Ur.l. RS št. 87/11, v nadaljevanju ZPUOOD) in predlagala, da sodišče prve stopnje izda sklep o prekinitvi postopka. Sodišče prve stopnje pa sklepa o prekinitvi postopka ni izdalo. Po 17.11.2011 pa tožeča stranka nadaljevanja postopka zoper aktivne družbenike izbrisanih toženi strank ni mogla več predlagati, ker je začel veljati ZPUOOD. Šele z odločitvijo Ustavnega sodišča opr. št. U-I-307/11 z dne 12.4.2012, s katero je Ustavno sodišče RS razveljavilo člene 1-17 ZPUOOD, je tožeča stranka pridobila pravico, da vloži predlog za nadaljevanje postopka. Zato ima tožeča stranka še vedno odprt enoletni zakonski rok za vložitev takšnega predloga.

6. Zmotno je pritožbeno stališče, da bi moralo sodišče prve stopnje na predlog tožeče stranke z dne 5.1.2012 prekiniti postopek. Postopek je bil v obravnavanem primeru prekinjen že na podlagi samega zakona in sicer prvega odstavka 1. člena ZPUOOD. Ta je med drugim določal, da se vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi ZFPPIPP, v katerih upniki ali upnice izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike ali družbenice take družbe ali njihove pravne naslednike ali naslednice, ki na dan uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona prekinejo do končne odločbe sodišča o odpustu obveznosti.

7. Prav tako je zmotno tudi stališče pritožnice, da je imela navedena prekinitev postopka po zakonu v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča opr. št. U-I-307/11 z dne 12.4.2012, s katero je Ustavno sodišče RS razveljavilo člene 1-17 ZPUOOD, za posledico, da je enoletni prekluzivni zakonski rok iz desetega odstavka 442. člena ZFPPIPP za vložitev predloga za nadaljevanje postopka zoper družbenike izbrisane družbe začel po razveljavitvi ZPUOOD teči znova.

8. Ustavno sodišče RS je s sklepom opr. št. U-I-307/11-8 z dne 1.12.2011 (Ur.l.RS št. 100/2011) do svoje končne odločitve zadržalo izvrševanje drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena ZPUOOD. Iz obrazložitve citiranega sklepa izhaja, da začasno zadržanje pomeni, da se do končne odločitve ne morejo izdati sklepi o prekinitvi postopkov, da dolžniki ne morejo vložiti predloga za odpust obveznosti, upniki pa ne ugovora proti odpustu obveznosti po določbah ZPUOOD (primerjaj 8. točka obrazložitve citiranega sklepa).

9. Terjatve upnikov do družbenikov izbrisane družbe so do uveljavitve ZPUOOD nastale s trenutkom izbrisa družbe iz sodnega registra in imajo materialnopravno podlago v določbah ZFPPIPP. S trenutkom izbrisa so upniki družb izbrisanih iz sodnega registra pred uveljavitvijo ZPUOOD, ki terjatev do bivših družbenikov do uveljavitve tega zakona še niso uveljavljali, v primeru, da od objave izbrisa družbe še ni potekel enoletni rok, pridobili upravičeno pričakovanje do poplačila svojih terjatev od družbenikov izbrisane družbe v skladu z določbami ZFPPIPP.

10. Ustavno sodišče RS je ugotovilo, da je šlo v primeru določb členov 1 do 17 ZPUOOD za ustavno nedopusten poseg v pravice upnikov in je z odločbo opr. št. U-I-307/2011 z dne 12.4.2012 (Ur.l.RS št. 36/2012 z dne 18.5.2012) citirani zakon v tem delu razveljavilo. V primeru, ko ustavno sodišče v celoti ali delno razveljavi zakon, ki ni v skladu z ustavo, razveljavitev začne učinkovati naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi oziroma po poteku roka, ki ga je določilo ustavno sodišče (43. člen Zakona o ustavnem sodišču, Ur. l. RS št. 64/2007, prečiščeno besedilo). Ker ustavno sodišče v prej citirani odločbi ni določilo nobenega roka, je začela razveljavitev ZPUOOD učinkovati naslednji dan po objavi odločbe o razveljavitvi, to je 19.5.2012.

11. Iz obrazložitve navedene odločbe izhaja, da razveljavitev zakona pomeni, da se postopki, ki so bili prekinjeni po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD nadaljujejo in končajo po določbah zakona, po katerem so bili začeti, kot tudi, da se lahko začnejo postopki zoper družbenike izbrisanih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra do uveljavitve ZPUOOD (20. točka obrazložitve).

12. Začasno zadržanje je treba glede na prekinitev vseh postopkov po samem zakonu (1. odstavek 1. člena ZPUOOD) in odločitev Ustavnega sodišča, da se prekinjeni postopki nadaljujejo in končajo po določbah zakona, po katerem so bili začeti, smiselno upoštevati tudi kar zadeva začetek in tek postopkov in roka iz desetega odstavka 442. člena ZFPPIPP. To pomeni, da v času od prekinitve postopka po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD, do začetka učinkovanja odločitve Ustavnega sodišča o razveljavitvi 1-17 člena ZPUOOD, roki po desetem odstavku 442. člena ZFPPIPP, zaradi učinkovanja sklepa o začasnem zadržanju izvrševanja ZPUOOD niso tekli. Ker je v obravnavanem primeru enoletni rok glede prvo in drugo tožene stranke začel teči preden je začel veljati ZPUOOD, je rok za uveljavljanje pravic zoper družbenike prvo in drugo tožene stranke od uveljavitve odločbe o razveljavitvi določb ZPUOOD dalje tekel naprej. Čas, ki je pretekel pred prekinitvijo postopkov po prvem odstavku 1. člena ZPUOOD, pa se všteje v enoletni zakonski rok, ki ga določa ZFPPIPP.

13. V obravnavanem primeru je bila prvo tožena stranka izbrisana iz sodnega registra dne 17.12.2010, drugo tožena stranka pa dne 29.11.2010. Enoletni rok iz desetega odstavka 442. člena ZFPPIPP je začel teči za prvo toženo 18.12.2010, za drugo toženo pa 30.11.2010 in je tekel do prekinitve postopka po ZPUOOD dne 17.11.2011. Zaradi sklepa Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja zakona, je rok začel naprej teči dan po objavi končne odločitve Ustavnega sodišča, to je 19.5.2012. Za prvo toženo stranko je tako enoletni rok za uveljavljanje zahtevkov proti družbenikom izbrisane družbe iztekel 1.6. 2012, za drugo toženo stranko pa 19.6.2012. Ker tožeča stranka do preteka navedenih rokov v obravnavanem postopku ni predlagala nadaljevanja postoka zoper družbenike izbrisanih družb, je odločitev sodišča prve stopnje, ki je v tem delu razveljavilo sklep o izbršbi in tožbo zavrglo, pravilna.

14. Ker so pritožbene navedbe neutemeljene, sodišče prve stopnje pa tudi ni zagrešilo nobene od kršitev, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP), je pritožbeno sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo sklep sodišča prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP).

15. Ker tožeča stranka pritožbenih stroškov ni priglasila, je izrek o stroških odpadel.


Zveza:

ZFPPIPP člen 442, 442/10.
ZPUOOD člen 1, 1/1.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.02.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDYxOTYz