<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL sklep IV Cp 913/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:IV.CP.913.2017

Evidenčna številka:VSL0087517
Datum odločbe:04.05.2017
Senat, sodnik posameznik:Alenka Kobal Velkavrh
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:nagrada in stroški izvedenca - nagrada za ustno podajanje izvedenskega mnenja - zahtevnost izvedenskega mnenja - založitev predujma

Jedro

Zahtevnost izvedenskega mnenja je odvisna od obsežnosti dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo mnenja, kompleksnosti in vrste zadeve, ki je predmet mnenja in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na stopnjo zahtevnosti mnenja. Izvedenki nista obrazložili, zakaj menita, da sta upravičeni do nagrade za podajo izjemno zahtevnega mnenja, saj mnenje izvedenk ne odstopa od primerljivih primerov v tovrstni sodni praksi, v kateri se izvedencu prizna nagrada za izdelavo zelo zahtevnega mnenja. Ker gre za vprašanje odločanja o koristih otroka, gre po mnenju pritožbenega sodišča sicer za zelo zahtevno mnenje, kljub temu pa ne doseže kriterija izjemno zahtevnega mnenja.

Izrek

I. Pritožba tožeče stranke zoper sklep z dne 11. 2. 2016 se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Pritožbam tožene stranke se delno ugodi in se:

- sklepa sodišča prve stopnje z dne 14. 12. 2015 spremenita tako, da se nagrada za opravljeno izvedensko delo iz zneska 988,00 EUR zniža na znesek 965,00 EUR, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se iz zneska 87,44 EUR zniža na znesek 85,40 EUR in prispevek za poškodbe pri delu ter poklicne bolezni se iz zneska 5,24 EUR zniža na znesek 5,11 EUR, da se bodo nagrada in stroški izvedenk izplačali iz predujma obeh pravdnih strank ter da sta manjkajoči predujem v enaki meri dolžni doplačati obe pravdni stranki, torej vsaka pravdna stranka 527,76 EUR izvedenine za izvedenko A. A. in prav tako 527,76 EUR izvedenine za izvedenko B. B.

- sklep sodišča prve stopnje z dne 22. 12. 2016 se spremeni tako, da se nagrada za opravljeno izvedensko delo iz zneska 416,00 EUR zniža na znesek 324,00 EUR, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se iz zneska 36,82 EUR zniža na znesek 28,67 EUR in prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni se iz zneska 2,20 EUR zniža na znesek 1,72 EUR, da se bodo nagrada in stroški izvedenke izplačali iz predujma obeh pravdnih strank ter da sta manjkajoči predujem v enaki meri dolžni doplačati obe pravdni stranki, torej vsaka pravdna stranka 177,20 EUR.

- V preostalem delu se pritožbe zavrnejo in se v izpodbijanem in nespremenjenem delu potrdijo izpodbijani sklepi sodišča prve stopnje.

Pritožbeni stroški so nadaljnji stroški postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom z dne 14. 12. 2015 sodni izvedenki klinične psihologije dr. A. A. priznalo nagrado v višini 988,00 EUR, pri čemer je od priznanega zneska prištelo še 8,85 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 87,44 EUR ter 0,53 % prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 5,24 EUR, ugotovilo, da izvedenka ni zavezanka za plačilo DDV ter odločilo, da bodo nagrada in stroški izplačani iz predujma tožene stranke. Toženi stranki je naložilo, da je dolžna v roku 15 dni od prejema sklepa na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani založiti manjkajoči predujem v višini 1.080,68 EUR. Z drugim izpodbijanim sklepom z dne 14. 12. 2015 je prvo sodišče sodni izvedenki psihiatrične stroke B. B., dr. med., priznalo nagrado v višini 988,00 EUR, ki jo je povečalo za prispevke ter toženi stranki naložilo doplačilo manjkajočega predujma v višini 1.080,68 EUR.

2. Zoper navedena sklepa se pritožuje tožena stranka. Meni, da je nagrada za študij dokumentacije že zajeta v nagradi za delno mnenje in izdelavo dokončnega izvedenskega mnenja, zaradi česar izvedenki nista upravičeni do posebnega (dodatnega) doplačila za študij spisa. Sodišče je vsaki izvedenki priznalo nagrado v višini 230,00 EUR za pripravo na ustno podajo izjemno zahtevnega mnenja. Izvedenki sta bili že pred ustno podajo mnenja zelo dobro seznanjeni z zadevo, saj sta predhodno opravili razgovore z vpletenimi, pripravili delno in nato končno izvedensko mnenje. Končno izvedensko mnenje sta pripravili dne 5. 10. 2015, kar je dober mesec dni pred narokom, zato ne gre za takšno časovno oddaljenost, da bi se morali izvedenki posebej pripravljati na ustno podajanje mnenja. Tudi nagrada za ustno podajaje mnenja je po mnenju tožene stranke odmerjena previsoko in v nasprotju s Pravilnikom, saj ni nobenega posebnega razloga, da je odmerjena v višini 315,00 EUR za narok dne 12. 11. 2015 in 245,00 EUR za narok dne 25. 11. 2015. Predmetna zadeva namreč tudi po zahtevnosti bistveno ne odstopa od povprečnih zadev, ki jih obravnava družinsko sodišče. Pri odmeri nagrade je potrebno upoštevati, da sta izvedenki sodelovali in skupaj pripravili eno mnenje. Poudarja, da predmetni postopek poteka zaradi tožbe C. C., pri čemer je dokazno breme glede trditev v zvezi z izdajo nove odločbe o varstvu, vzgoji, stikih in preživnini na njem. Iz tega razloga je tožnik dolžan založiti stroške izvedencev in ne tožena stranka, oziroma sta kvečjemu oba dolžna založiti polovico predujma.

3. Z izpodbijanim sklepom z dne 11. 2. 2016 je sodišče prve stopnje Univerzitetnemu kliničnemu centru priznalo izplačano nadomestilo plače izvedenkama A. A. in B. B. zaradi pristopa na narok za glavno obravnavo dne 25. 12. 2015 v skupni višini 190,11 EUR bruto. Odločilo je, da bo nagrada izplačana iz predujma pravdnih strank ter da sta stranki v roku petnajstih dni od prejema sklepa dolžni založiti manjkajoči predujem v višini 190,11 EUR.

4. Zoper navedeni sklep se iz vseh razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku(1) pritožuje tožeča stranka. Navaja, da je dokazni predlog za pridobitev in dopolnitev izvedenskega mnenja predlagala samo tožena stranka, zato je v skladu z določbo 153. člena ZPP sama dolžna in zavezana k plačilu manjkajočega predujma za izvedbo navedenega dokaza. Sodišče nima zakonske podlage, da tožečo stranko, ki dokaza z izvedencem sploh ni predlagala, zaveže k plačilu manjkajočega predujma za stroške dokazovanja z izvedencem. Izpodbijanje dokaza ene stranke namreč ne pomeni prevalitve dokaznega bremena in njegovih posledic na nasprotno stranko. Ustno zaslišanje izvedenca ni samostojen dokaz, temveč sestavni del dokazovanja z izvedencem. V takšnem primeru gre za situacijo, ko stroškov predujma za zaslišanje izvedenca na glavni obravnavi ni dolžna založiti nasprotna stranka, ki je imela pripombe na izvedensko mnenje. Ker pa je v predmetnem postopku šlo za spor iz razmerja med straši in otroci, je potrebno upoštevati potek in rezultat pravde ter vse okoliščine obravnavanega primera, upoštevajoč 413. člen ZPP.

5. Z izpodbijanim sklepom z dne 22. 12. 2016 je sodišče prve stopnje sodni izvedenki psihiatrične stroke dr. B. B. odmerilo nagrado v višini 416,00 EUR, pri čemer je k priznanemu znesku prištelo še 8,85 % prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 36,82 EUR ter 0,53 % prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 2,20 EUR. Odločilo je, da bodo nagrada in stroški izvedenke izplačani iz predujma tožene stranke ter da je tožena stranka dolžna v petnajstih dneh od prejema sklepa na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani založiti manjkajoči predujem v višini 455,02 EUR.

6. Zoper navedeni sklep se pritožuje tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena ZPP. Izvedenka je bila v zvezi z izdelanim in plačanim izvedeniškim mnenjem že zaslišana. Dejansko gre za dopolnitev izvida oziroma mnenja po drugem odstavku 51. člena Pravilnika. in bi bila izvedenka upravičena maksimalno do nagrade v višini 230,00 EUR, čeprav njeno podajanje mnenja ni bilo niti približno izjemno zahtevno, temveč je zelo preprosto vztrajala pri že podanem mnenju. Prvostopenjsko sodišče je izvedenki priznalo 46,00 EUR za poročilo glede prebranega mnenja razvojne pediatrinje o otroku z dne 9. 11. 2015. Gre za preprosto vprašanje, pri katerem je bil pravzaprav odgovor jasen že vnaprej. Očitno prihaja do nesporazuma med razvojno pediatrinjo ter psihiatrinjo, saj ena smatra, da ima mladoletni otrok probleme povezane s psiho, medtem ko razvojna psihiatrinja meni, da gre za povsem organsko okvaro. Neutemeljeno je prvo sodišče izvedenki priznalo 230,00 EUR za priprave na ustno podajanje izjemno zahtevnega mnenja. V konkretni zadevi je izvedenka že izdelala mnenje, za katerega je bila plačana z večkratnikom povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji. Izvedenka za pripravo ni potrebovala nobenega časa in je priznanje 230,00 EUR v nasprotju s Pravilnikom, ki za postavko za pripravo na zaslišanje glede mnenja, ki ga nekdo sam izdela, ne predvideva plačila. Stroške za izvedenca je založila tožeča stranka oziroma, ker je tožena stranka soglašala, je pokrila polovico stroškov, v nobenem primeru pa ni niti predlagala izvedenca, niti ni dolžna plačevati stroškov zanj.

7. Pritožba tožeče stranke ni utemeljena, pritožbi tožene stranke sta delno utemeljeni.

O pritožbi tožene stranke zoper sklepa z dne 14. 12. 2015:

8. V skladu z določbo 249. člena ZPP ima izvedenec pravico do povračila stroškov za izvedensko delo kakor tudi pravico do nagrade za to delo. Tarifa za vrednotenje izvedenskega dela je vsebovana v Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih(2).

9. Sodišče prve stopnje je v skladu s 4. točko prvega odstavka 52. člena Pravilnika vsaki izvedenki za priprave na ustno podajanje izjemno zahtevnega mnenja priznalo nagrado v višini 230,00 EUR.

10. Zahtevnost izvedenskega mnenja je odvisna od obsežnosti dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo mnenja, kompleksnosti in vrste zadeve, ki je predmet mnenja in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na stopnjo zahtevnosti mnenja. Izvedenki nista obrazložili, zakaj menita, da sta upravičeni do nagrade za podajo izjemno zahtevnega mnenja, saj mnenje izvedenk ne odstopa od primerljivih primerih v tovrstni sodni praksi, v kateri se izvedencu prizna nagrada za izdelavo zelo zahtevnega mnenja. Ker gre za vprašanje odločanja o koristih otroka, gre po mnenju pritožbenega sodišča sicer za zelo zahtevno mnenje, kljub temu pa ne doseže kriterija izjemno zahtevnega mnenja. Pritožbeno sodišče je zato izvedenki skladno s tretjo točko prvega odstavka 52. člena Pravilnika priznalo nagrado za pripravo na ustno podajanje izvida in mnenja v višini 207,00 EUR.

11. V skladu z 2. točko 52. člena za ustno podajanje izvida in mnenja oziroma cenitve pripada izvedencu oziroma cenilcu za vsake začete pol ure 35,00 EUR. Pritožnik ne oporeka, da ustno podajanje izvida in mnenja dne 12. 11. 2015 ne bi trajalo 9 x po 30 minut oziroma dne 25. 11. 2015 7 x po 30 minut, kot sta to v stroškovniku navedli izvedenki. Nagrada za ustno podajanje mnenja je odvisna od časovnega trajanja podajanja mnenja, ne pa od kompleksnosti zadeve, kot to zmotno meni pritožnik.

12. Za zbiranje in proučevanje dodatne zelo obsežne dokumentacije je prvo sodišče v skladu s 3. točko prvega odstavka 49. člena Pravilnika izvedenkama pravilno priznalo 138,00 EUR. Prvo sodišče je pojasnilo, da sta izvedenki preučili spis Centra za socialno delo, pritožnik pa ne izpodbija navedbo izvedenk, da dodatna dokumentacija obsega 200 do 300 strani.

13. Izdelava izvedenskega mnenja, njegova pisna dopolnitev ter zaslišanje izvedenca na naroku predstavlja enoten dokaz, pri čemer predujem za izvedbo bremeni tisto stranko, ki je izvedenca predlagala. V konkretnem primeru sta izvedenca predlagali obe stranki (drugi odstavek 153. člena ZPP), zato naj potrebni predujem založita obe stranki po enakih delih. Katera stranka bo v končni odločitvi nosila stroške izvedenca, pa ni predmet izpodbijanega sklepa.

O pritožbi tožeče stranke zoper sklep z dne 11. 2. 2016:

14. Kot je bilo že navedeno v sklepu Višjega sodišča IV Cp 28/2016 z dne 8. 1. 2016, je bilo v konkretnem primeru izvedensko delo potrebno tako zaradi presoje utemeljenosti tožnikove tožbe oziroma njegovega predloga za izdajo začasne odredbe, kot tudi za presojo utemeljenosti toženkinega predloga za spremembo odločitve o stikih oziroma njenega predloga za izdajo začasne odredbe. Prav tako tudi ni res, da tožeča stranka ne bi predlagala angažiranja izvedenca. Tožeča stranka je namreč že v tožbi predlagala angažiranje izvedenca kliničnega psihologa, izvedenca pedopsihiatra ter izvedenca psihiatra, medtem ko je tožena stranka v predlogu za spremembo stikov predlagala postavitev izvedenca psihiatrične in psihološke stroke. Tožena stranka je angažiranje izvedenca pedopsihiatrične stroke ter kliničnega psihologa predlagala tudi v odgovoru na predlog predlagateljice za spremembo stikov, tožeča stranka pa v v vlogi z dne 18. 5. 2015, zato je prvo sodišče pravilno v skladu z drugim odstavkom 153. člena ZPP sklenilo, da vsaka stranka založi predujem po enakih delih.

15. Določbo 413. člena ZPP bo sodišče uporabilo šele v končni odločbi, ko bo odločalo o vseh stroških pravdnega postopka.

O pritožbi tožene stranke zoper sklep z dne 22. 12. 2016:

16. Sodna izvedenka je v konkretni zadevi o istih strokovnih vprašanjih podala delno izvedensko mnenje dne 14. 7. 2015 ter končno izvedensko mnenje dne 5. 10. 2015, prav tako je podala tudi ustno dopolnitev izvedenskega mnenja na dveh narokih in sicer 12. 11. 2015 in 25. 11. 2015. Ker je torej dokumentacijo že večkrat proučila ter podala dve pisni mnenji ter dve ustni dopolnitvi izvedenskega mnenja, posebna priprava na ponovno ustno podajanje končnega izvedenskega mnenja ni bila potrebna, razen v delu dopolnitve izvedeniškega mnenja v zvezi z opredelitvijo do kratkega poročila razvojnega pediatra o otroku, zato izvedenkinega mnenja v tem delu ni mogoče vrednotiti kot izjemno zahtevnega, temveč zgolj kot zahtevnega, zato ji za priprave za ustno podajanje mnenja po 2. točki prvega odstavka 52. člena Pravilnika pripada nagrada v višini 138,00 EUR.

17. Pravilno je prvo sodišče izvedenki priznalo nagrado v višini 46,00 EUR za študij manj obsežne dodatne dokumentacije, skladno s 1. točko prvega odstavka 49. člena Pravilnika, saj je izvedenka moralo za pripravo na ustno podajanje dopolnitve mnenja proučiti dodatno dokumentacijo in sicer poročilo razvojnega pediatra o otroku.

18. Kot je bilo predhodno že pojasnjeno predstavlja izdelava izvedenskega mnenja in njegova pisna dopolnitev ter zaslišanje izvedenca na naroku enoten dokaz, pri čemer predujem za njegovo izvedbo bremeni tisto stranko, ki je izvedenca predlagala. Ker je v konkretnem primeru šlo za skupen dokazni predlog z isto dokazno temo, morata po mnenju pritožbenega sodišča stroške ustnega podajanja mnenja kriti obe pravdni stranki.

Sklepno:

19. Glede na navedeno je višje sodišče pritožbo tožeče stranke zoper sklep z dne 11. 2. 2016 zavrnilo in izpodbijani sklep na podlagi 2. točke 365. člena ZPP potrdilo. Pritožbam tožene stranke zoper sklepa z dne 14. 12. 2015 in sklep z dne 22. 12. 2016 je delno ugodilo ter izpodbijana sklepa spremenilo tako kot je razvidno iz izreka te odločbe, v preostalem delu pa je pritožbe na podlagi 2. točke 365. člena ZPP zavrnilo in v izpodbijanem in nespremenjenem delu potrdilo sklepe sodišča prve stopnje.

20. Pritožbeni stroški so nadaljnji stroški postopka in bo o njih odločeno s končno odločbo.

-------------

Op. št. (1): V nadaljevanju ZPP.

Op. št. (2): V nadaljevanju Pravilnik.


Zveza:

ZPP člen 153, 153/2, 249. Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih člen 52, 52/1, 52/1-2, 52/1-3, 52/1-4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
31.05.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDA4MTI5