Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1146cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mjk=

Dokument: VSL sodba I Cp 990/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.06.2016

Institut: povrnitev premoženjske škode - tuja pomoč - mesečna renta - odrgnine - poškodbe glave - zlom - pretres možganov - bergle - dolgotrajno zdravljenje - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - strah - povrnitev nepremoženjske škode - dokazni predlog „kot do sedaj“ - stroški postopka - pooblaščenec, ki ni odvetnik - prevoz z avtobusom

Jedro: Pomemben je končni znesek odškodnine za celotno nepremoženjsko škodo in ne le zneski za posamezno obliko te škode.Dokazni predlog tožnika v zvezi s trditveno podlago glede razširitve tožbenega zahtevka „kot do sedaj“ je tudi nesubstanciran, saj tožnik ne pove v zvezi s konkretno... katerim dejstvom predlaga izvedbo posameznega dokaznega predloga.V skladu z drugim odstavkom 18. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku se pooblaščencem, ki niso odvetniki, potrebni izdatki, ki obsegajo povrnitev potnih stroškov, odmerijo v skladu z določbami 5. do 9. člena tega Pravilnika. V slednjih je določeno, da obsegajo potni stroški stroške za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi oziroma stroške za prevožene kilometre z lastnim prevoznim sredstvom, pri čemer se stroški za prevožene kilometre povrnejo samo za pot, na kateri ne vozi javno prevozno sredstvo.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 1565/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.06.2016

Institut: dodelitev otroka v varstvo in vzgojo - določitev stikov - določitev višine preživnine - preživninske potrebe otroka - preživninske zmožnosti staršev - skupno starševstvo - pogoji - odločitev o stroških postopka po prostem preudarku

Jedro: Skupno starševstvo je možno le takrat, ko s tem soglašata (obe) pravdni stranki.

Dokument: VSL sodba II Cp 605/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.06.2016

Institut: direktna tožba zoper zavarovalnico in zavarovanca - zavarovanje odgovornosti - odškodninska odgovornost bolnišnice - zdravniška napaka (medicinska napaka) - nadaljnje zdravljenje po porodu dvojčkov zaradi predrtja maternice pri abraziji in nepravilno zdravljenje vnetja maternice - povrnitev škode - višina odškodnine - načelo individualizacije - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - začasno zmanjšanje življenjske aktivnosti - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - strah - skaženost - začetek teka zakonskih zamudnih obresti - zamuda zavarovalnice

Jedro: Dosojeni znesek odškodnine se zmanjša z 41.000,00 EUR na 37.000,00 EUR.

Dokument: VSM sklep III Cp 611/2016, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.06.2016

Institut: sprememba otrokovega osebnega imena

Jedro: Če se starši ne morejo sporazumeti o otrokovem novem osebnem imenu, postopek in vsebino za določitev spremembe imena določa četrti odstavek 20. člena ZOI-1. Na podlagi citirane določbe je pri spremembi imena potrebno upoštevati otrokove koristi. Te se praviloma pri spremembi imena izkazujejo... skozi praktične potrebe življenja otroka. Med te spada identifikacija otroka z materjo in to vsekakor v primeru, ko je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo materi.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 1332/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.06.2016

Institut: razmerja med starši in otroki - predodelitev otroka v vzgojo in varstvo drugemu od staršev - izvedenec - izdelava izvedenskega mnenja - izvedenčev pregled predhodnih mnenj iz spisovnega gradiva - poročilo centra za socialno delo - vloga centra za socialno delo - uporaba izvedenskega mnenja iz drugega sodnega postopka - preživnina - višina preživnine - otroški dodatek - upoštevanje otroškega dodatka - določitev stikov - stiki pod nadzorom - izražena volja otroka - koristi otroka

Jedro: Mama se očitno zaveda, da si hči stikov z njo želi (sama jih opisuje kot hčerino hrepenenje po njej), zato je njena dolžnost, da spoštuje (četudi se z njimi intimno ne strinja) strokovne ugotovitve izvedencev in CSD, da je za prehodno obdobje najprimerneje, da se stiki izvajajo z nadzorom. Ne... gre za to, da bi nadzor potrebovala toženka, ga pa očitno potrebuje in želi hči, zato je sodišče zaenkrat izbralo tak način poteka stikov. Iz razlogov izpodbijane sodbe jasno izhaja, da ne gre za trajno ureditev stikov na ta način, temveč za obdobje, ki je potrebno, da bosta mama in hči, tudi ob pomoči strokovnih sodelavcev, zmogli obnoviti svoj nekdanji odnos. Ko bo ta razkrhan odnos znova trden, pritožbeno sodišče ne vidi razloga, da hči ne bi mogla samostojno hoditi k materi na stik, kar podpira tudi oče in kar bodo nedvomno s strokovno utemeljitvijo podprli strokovni delavci CSD.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 453/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.06.2016

Institut: stiki - stikovanje - korist otroka - dokazno breme - družinska sistemska psihoterapija - dodelitev otroka - začasna odredba

Jedro: Dejstvo, da eden od staršev onemogoča stike otroka z drugim od staršev, je taka okoliščina, ki glede na to, da je v otrokovo korist, da ima redne osebne stike tudi s tistim od staršev, pri katerem ne živi, lahko vpliva tudi na odločitev o dodelitvi otroka.Mati je tista, ki mora... ponuditi prepričljivejše dokaze, da bi bil dečkovi stiki z očetom škodljivi. Toženki namreč ni uspelo dokazati niti, da bi bili stiki med otrokom in očetom za otroka škodljivi, niti da oče ne bi bil sposoben za otroka poskrbeti.Toženka je na pritožbeni obravnavi zatrjevala, da je pripravljena izvrševati stike. Sedaj ima zadnjo in skrajno možnost, da to dokaže. Sodišče bo njeno ravnanje spremljalo, če se bo izkazalo, da toženka ni pripravljena izvrševati stikov in otrokovih koristi in mogoče drugače varovati, bo oče postal otrokov primarni skrbnik.

+

Dokument: VSL sklep VI Cp 1683/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.06.2016

Institut: začasna odredba - začasna dodelitev otroka v vzgojo in varstvo in določitev stikov - korist otroka - ogroženost otroka - pogoji za izdajo začasne odredbe - zavrnitev predloga

Jedro: V dani situaciji je za A. dobro poskrbljeno in ni ogrožen, oba starša sta primerna za starševstvo in otroku pozitivno naklonjena. Višje sodišče glede na takšne ugotovitve sodišča prve stopnje nima prav nobenih pomislekov v zaključek sodišča prve stopnje, da situacija ne terja in ne opravičuje... začasne dodelitve dečka enemu ali drugemu od staršev.

+

Dokument: VSC sklep Cp 358/2016, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.06.2016

Institut: dodelitev mladoletnega otroka

Jedro: Sodišče mora otroka, ki je sposoben razumeti pomen postopka, na primeren način obvestiti o uvedbi postopka za razvezo zakonske zveze in njegovih posledicah.

Dokument: VSC sodba Cp 70/2016, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.06.2016

Institut: zdravniška napaka - povrnitev pravdnih stroškov

Jedro: Kršitve določb 286. člena ZPP so relativnega značaja prvi odstavek 339. člena. Relativne bistvene kršitve pa je v pritožbi dopustno uveljavljati le ob izkazanem pogoju nekrivde iz prvega odstavka 286.b člena. Enako velja tudi za uveljavljanje kršitve po 8. točki drugega odstavka 339.člena... ZPP, saj nanjo pritožbeno sodišče ne pazi uradoma (drugi odstavek 350. člena v zvezi z drugim odstavkom 286.b člena ZPP). Dejstvo, da so stroški izvedenca bili potrebni, so pa neodvisni od uspeha v postopku in od višine zahtevka, tako še ne nudi podlage za zaključek, da jih mora povrniti tožeči stranki nasprotna stranka, še zlasti ob dejstvu, ko tožeča stranka s tožbenim zahtevkom ni bila uspešna.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 1412/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 29.06.2016

Institut: razmerja med starši in otroki - stiki z otrokom - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - izvajanje dokazov po uradni dolžnosti

Jedro: Sodišče lahko v sporih iz razmerij med starši in otroki izvaja dokaze tudi po uradni dolžnosti in o tem ni dolžno vnaprej obveščati pravdnih strank.

Dokument: VSL sklep IV Cp 1715/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.07.2016

Institut: začasna odredba - stiki pod nadzorom CSD - sprememba stikov - korist otroka - zavrženje kazenske ovadbe zaradi kaznivega dejanja napada na osebo, mlajšo od petnajst let - predlog za spremembo začasne odredbe v stike brez nadzora in v večjem obsegu

Jedro: Izdana začasna odredba v družinskopravnih zadevah velja do končne odločitve (običajno do njene pravnomočnosti ali še določeno obdobje po tem), razen če je vzrok ogroženosti, zaradi katerega je bila začasna odredba sploh izdana, prenehal ali če bi se dalo otrokovo korist ustrezno zavarovati... drugače, tj. z začasno odredbo z drugačno vsebino.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 2010/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.08.2016

Institut: dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje - stiki - varstvo in vzgoja otrok - neformalni razgovor - seznanitev strank z vsebino razgovora - preživnina - določitev preživnine - preživninske zmožnosti pravdnih strank - podatki iz uradnih evidenc - višina plače - način življenja

Jedro: Stališče teorije je, da posebna narava postopka, kot je obravnavani, narekuje izjemno omejitev pravic strank, da se seznanijo s pisnim gradivom in da bi bilo treba de lege ferenda določiti, da vsebina razgovora ne smela biti predstavljena niti v sodbi. Enotno doktrirano stališče je, da je treba... otroka zaščititi pred občutkom, da je s svojimi izjavami direktno vplival na to, komu ga bo sodišče dodelilo.V slovenski sodni praksi je običajno, da podatki iz uradnih evidenc ne izkazujejo realne dejanske preživninske zmožnosti preživninskih zavezancev. Tudi v toženčevem primeru je sodišče ugotovilo obstoj dejstev, ki indicirajo na višje prihodke, kot jih izkazuje. Če je toženčeva zatrjevana plača enaka povprečni mesečni neto plači v državi, pa to nikakor ne velja za način njegovega življenja. Toženec si namreč lahko privošči redno letno smučanje v tujini, ukvarjanje z mnogimi dragimi športnimi aktivnostmi, je solastnik mobilne hiške na otoku Pagu, lastnik motornega čolna, avtomobila znamke Porsche, uporablja službene avtomobile in je, kot zatrjuje, tudi skupni lastnik hiše (v velikosti preko 300 m2), v kateri prebiva tožnica. Čeprav torej sodišče prve stopnje ni moglo ugotoviti eksaktnih podatkov o tožnikovih mesečnih prejemkih, pa navedene okoliščine in toženčev način življenja izkazujejo, da te presegajo zatrjevani mesečni dohodek 1.150,00 EUR in da so njegove preživninske zmožnosti višje od zatrjevanih predvsem pa višje od tožničinih.Sodna odločitev se nanaša na tisto dejansko stanje, ki je obstajalo in je bilo ugotovljeno v času izdaje sodbe. Dejstev, ki jih v času izdaje sodbe še ni bilo, sodišče tudi ni moglo upoštevati, zato ta tudi niso mogla pogojevati nepravilnosti sodbe.

+

Dokument: VSL sklep II Cp 1123/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.08.2016

Institut: odškodnina zaradi smrti - odškodninski zahtevek brata - trajnejša življenjska skupnost - pritožbene novote - nova dejstva - novi dokazi - pogoj nekrivde - pravno odločilno dejstvo - seznanitev z dejstvom - javna listina - čustvena povezanost

Jedro: V primeru novih dejstev in novih dokazov v pritožbenem postopku mora pritožbeno sodišče presoditi dvoje: – ali gre za novo dejstvo in nove dokaze, ki jih stranka brez svoje krivde ni mogla navesti pred sodiščem prve stopnje; – ali bi novo dejstvo, če bi ga stranki uspelo dokazati, pripeljalo... do ugotovitve pravno odločilnih dejstev in posledično drugačne ugotovitve dejanskega stanja. Tožena stranka je zavarovalnica, zato je z dejstvom, nanašajočim se na uveljavljanje odškodnine, seznanjena, ko se z njim seznani oseba, ki zahtevke obravnava.Tožnik, ki je šele v pritožbenem postopku izvedel za zatrjevano partnersko zvezo in dejstvo, da ima nečaka, v odgovoru na pritožbo sicer ne zatrjuje vpliva teh dejstev na njegov odnos s pok. polbratom. Ker pa zatrjuje zelo močno čustveno povezanost s pok. polbratom, ta pa je lahko posledica dejstva, da je imel pokojni tudi sam otroka podobne starosti, je na njun odnos lahko vplivalo tudi pokojnikovo očetovstvo. Dokaze, ki potrjujejo veliko čustveno povezanost tožnika s pok. polbratom (zaslišanje tožnikove matere), je zato treba presoditi tudi ob upoštevanju novo zatrjevanega dejstva: da je pokojni imel otroka podobne starosti kot je tožnik.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2082/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.08.2016

Institut: dokaz, pridobljen s kršitvijo osebnostnih pravic - varstvo otrokovih pravic - zvočno snemanje telefonskega razgovora - varstvo tajnosti drugih občil - določitev stikov z otrokom

Jedro: Glede izvedbe dokaza s poslušanjem zvočnega zapisa telefonskega razgovora med pravdnima strankama, ki ga je v pritožbi predlagal toženec, je treba pojasniti, da toženčevo zvočno snemanje telefonskega razgovora pravdnih strank, brez da bi bila o tem seznanjena tožnica, predstavlja nedopustno... dejanje, s katerim je toženec posegel v pravico tožnice do zasebnosti iz 35. člena URS in v pravico do varstva tajnosti pisem in drugih občil iz prvega odstavka 37. člena URS, zato je treba takšen dokaz kot nedovoljen zavrniti. Le izjemoma, če bi bile izkazane posebej utemeljene okoliščine, bi bil takšen poseg dopusten, če bi bilo le na ta način mogoče prepričljivo ugotoviti in zavarovati koristi otrok iz 56. člena URS, s tem, da bi tudi v takšnem primeru moralo sodišče upoštevati načelo sorazmernosti in skrbno presoditi, kateri pravici dati prednost. Teh izjemnih okoliščin pa toženec ne zatrjuje.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 2097/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 31.08.2016

Institut: razveza zakonske zveze - dodelitev mladoletnega otroka v varstvo in vzgojo - določitev stikov - določitev preživnine - bipolarna motnja - preteklo bolezensko stanje starša - začetek plačevanja preživnine

Jedro: Kljub temu, da sta dva strokovnjaka (izvedenka psihološke stroke in izvedenec psihiater) v postopku ugotovila, da je toženka v celoti sposobna kvalitetno poskrbeti za otroka, tožnik ves čas izpostavlja njeno zdravstveno stanje ter ji očita, da za otroka ni sposobna skrbeti. Niz očitkov, ki jih... je podal tekom postopka, se je izkazal za neutemeljenega.

+

Dokument: VSM sodba I Cp 830/2016, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 06.09.2016

Institut: zdrs sankača s sankaške proge - nalet s sankami v hrbet oškodovanke - ustreznost sankaške proge - neprilagojena hitrost sankača - dolžnost prilagoditve vožnje s sankami razmeram na progi in sposobnostim sankača - prepoved povzročanja škode - soodgovornost oškodovanke - nepremoženjska škoda - odmera višine odškodnine - strah za nerojenega otroka - zmanjšanje življenjske aktivnosti - predhodna poškodba oškodovanke - kršitev pravice do izjave - prekoračitev trditvene podlage

Jedro: Tožnica s tem, ko je zapeljala s sankaške proge, ni nikogar ogrozila in ni prispevala k nastanku škode zaradi naleta sank zavarovanca toženke vanjo, slednje je bilo namreč izključno posledica tega, kako je zavarovanec toženke upravljal s sankami, saj je zaradi hitrosti, ki ni bila prilagojena... njegovim sposobnostim in razmeram na progi, zapeljal s proge in povzročil nalet v tožnico, zaradi česar je ta utrpela telesne poškodbe.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 1966/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.09.2016

Institut: stiki - pravica do stikov - odvzem stikov - odklanjanje stikov s strani otroka - razlog za odklanjanje stikov - načelo sorazmernosti - korist otroka

Jedro: Posamezni opisani dogodki po mnenju pritožbenega sodišča vsekakor nakazujejo, da mati tudi pred otrokom izraža odklonilno stališče ter zaničevalno mnenje o tožencu. Poleg tega spisovni podatki ne dajejo povoda za sklepanje, da bi mladoletni A. po prvih 31. uspešno opravljenih stikih pod... nadzorom imel kakršnikoli razlog (zunaj vpliva tožnice), da bi čutil takšno stisko, da bi stik odklonil, do česar se bo moralo v ponovljenem postopku s pomočjo izvedenca opredeliti sodišče prve stopnje.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2237/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.09.2016

Institut: dodelitev otrok v vzgojo in varstvo - dokazovanje s pomočjo izvedenca psihološke stroke - mnenje otroka - volja otroka - pravica otroka do neodvisnega zastopnika - zaupnik otroka - manipulacija z otrokom - pravica otroka do vročitve sodne odločbe - odločitev o stikih - izvršljivost odločitve o stikih - začasna odredba v družinskih sporih - regulacijska začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe

Jedro: Tožnica je s konkretnim navajanjem dejanj toženca vzbudila dvom v pristnost mnenja mladoletnih hčerk. Konkretizirano je navedla ravnanja toženca, ki bi lahko imela znake manipulacije z otrokoma, zato bi moralo prvo sodišče pristnost mnenja ugotavljati z izvedencem. Gre za strokovno vprašanje,... na katerega, zaradi kompleksnosti odnosov, ne more odgovoriti sodišče samo, kot je storilo v danem primeru.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2297/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 29.09.2016

Institut: pogoji za izdajo začasne odredbe - nova začasna odredba - sprememba začasne odredbe

Jedro: Sodišče prve stopnje je na predlog CSD izdalo začasno odredbo, in sicer je deklici začasno zaupalo v vzgojo in varstvo očetu, ta začasna odločitev pa je pravnomočna, ker je toženka ugovor zoper njo v posledici dogovora s tožnikom, ki ga je sklenila na sodišču, umaknila.Samo res... nek nenaden, izjemen dogodek bi lahko upravičil novo nujnost, ki bi negirala pravkar sprejeto oceno o nujnosti takojšnje začasne dodelitve obeh deklic očetu in bi narekovala diametralno drugačno izdajo začasne odredbe. Takšne nenadne nujnosti v tako kratkem časovnem obdobju (en teden) tudi po presoji pritožbenega sodišča v tej zadevi ni in je ne utemelji niti vložena pritožba s poudarjanjem zdravstvenih težav obeh deklic.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 2170/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.10.2016

Institut: preživnina za mladoletnega sina - košarka - športna aktivnost - kurjava na drva - mesečna anuiteta kredita - brezplačna pravna pomoč - proračun Republike Slovenije

Jedro: Prvo sodišče je pravilno ravnalo, ko je v okviru tožničinih materialnih zmožnosti od njene plače odštelo mesečno anuiteto kredita, vzetega za ureditev novega doma oziroma za reševanje stanovanjskega problema tožnice in treh otrok.Toženec ni uspel s pritožbo, zato je dolžan... povrniti stroške pritožbenega postopka tožnice (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP). Te stroške je toženec dolžan povrniti v korist proračuna Republike Slovenije, ker je tožnici bila v tem postopku odobrena brezplačna pravna pomoč (tretji odstavek 46. člena ZBPP).

+

Izberi vse|Izvozi izbrane