Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1146cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mjg=

Dokument: VSL sodba in sklep II Cp 2159/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.01.2016

Institut: neupravičena obogatitev - vlaganja - povečanje vrednosti nepremičnine zaradi vlaganj - čas ugotavljanja povečane vrednosti nepremičnine - tek zamudnih obresti - skupno premoženje zakoncev

Jedro: Povečana vrednost nepremičnine (in s tem tudi višina obogatitve zaradi vlaganj), se ugotavlja v času sojenja oziroma zaključka glavne obravnave.

Dokument: VSL sklep IV Cp 3314/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 19.01.2016

Institut: sporazumna razveza zakonske zveze - pogoji za sporazumno razvezo zakonske zveze - sporazum o preživljanju skupnih otrok

Jedro: V primeru predloga za sporazumno razvezo ZZZDR od zakoncev terja, da v predlogu pojasnita, kako sta na novo uredila vsa medsebojna pravna razmerja, kar je posledica razpada njune dotedanje skupne zveze. Dogovor, da mati preživnine za invalidnega polnoletnega otroka, nad katerim je podaljšana roditeljska... pravica, od očeta ne terja (kar je enako, kot če bi zapisala dogovor, da je očetova preživninska obveznost 0,00 EUR) ne pomeni, da formalna predpostavka (sporazum o preživljanju skupnih otrok) ni izpolnjena. Ali je tak dogovor primeren, pa ni stvar popolnosti predloga kot formalne predpostavke, temveč vsebinskega pretresanja sodišča v okviru ugotavljanja otrokove koristi. Odločitev sodišča o zavrženju predloga zaradi njegove pomanjkljivosti je torej napačna.Čeprav je bila določba 123. člena ZZZDR z novelo spremenjena tako, da preživninska obveznost staršev za otroke, ki zaradi težje telesne ali duševne prizadetosti niso sposobni za samostojno življenje in nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, ne obstoji več, je Ustavno sodišče zapovedalo, da se do odprave neskladja Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb z Ustavo RS osnovno preživljanje invalidov po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb zagotavlja tudi s preživninsko obveznostjo staršev, kot jo je urejal do tedaj veljavni 123. člen ZZZDR. Ta pa je preživninsko obveznost staršev priznaval le, če otrok (med drugim) nima zadostnih sredstev za preživljanje. Ker predlagatelja trdita, da jih njun polnoletni invalidni otrok ima, bo moralo sodišče torej ugotoviti še, ali očetova preživninska obveznost sploh obstaja.

+

Dokument: VSL sodba II Kp 16665/2012, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 26.01.2016

Institut: zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje - ogrožanje varnosti - sprememba sodbe sodišča prve stopnje

Jedro: Ravnanje, s katerim storilec telesno in duševno prizadane mladoletno osebo, ne da bi ogrozil njen nadaljnji razvoj, ni surovo, temveč zgolj grdo ravnanje. Izpolnjuje bit kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po prvem odstavku 135. člena KZ-1, ne pa biti kaznivega dejanja surovega ravnanja z mladoletno... osebo po drugem odstavku 192. člena KZ-1.

+

Dokument: VSL sodba I Cp 2777/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 27.01.2016

Institut: pogodba o preužitku - ničnost pogodbe - poslovna sposobnost - izvedensko mnenje - izbrisna tožba - aktivna legitimacija - pravni interes

Jedro: Ugotovitev izvedenca, da naj pokojnik ne bi mogel v celoti razumeti in presoditi vsebine ter pomena sklenjenega pravnega posla, (tudi približno) ni argument za obstoj zgolj omejene (delne) poslovne sposobnosti. Morebitnega „delnega“ razumevanja pomena pravnega posla ne gre (enostavno, kot to... očitno meni pritožba) enačiti z delno (omejeno) poslovno sposobnostjo. Za takšno presojo je pomembno zgolj, ali je sposobnost razumevanja določenega posla celostna (polna) ali ne. Pritožbeno naziranje, da tožniki za uveljavljanje izbrisne tožbe niso aktivno legitimirani, ker kot dediči po pokojnem na predmetnem premoženju upravičenj pred tem niso pridobili (imeli), ne drži. Tožniki, ki „nastopajo“ kot dediči (torej pravni nasledniki) pokojnega, bodo na podlagi uspeha v tej pravdi dosegli, da bo nepremično premoženje „vrnjeno“ v njegovo zapuščino, na kateri bodo lahko (šele) v nadaljevanju uveljavljali svoja dedno-pravna upravičenja. S tem pa je podan tudi njihov interes za uveljavljanje zahtevkov (in s tem tudi izbrisne tožbe v skladu z 243. členom ZZK-1), ki jim je sodišče prve stopnje ugodilo. V konkretnem primeru je neustrezno tudi sklicevanje na neobstoj dobre vere kot pogoja za uspešno uveljavljanje neveljavnosti v zemljiško knjigo vpisane pravice. V tretjem odstavku 244. člena ZZK-1 je za uspešno uveljavljanje izbrisne tožbe res predviden pogoj slabovernosti pridobitelja, a se ta navezuje na drugi odstavek istega člena in je namenjen varstvu tretjih dobrovernih oseb. Vprašanje (ne)dobrovernosti je torej relevantno le glede nadaljnjih in ne neposrednih pridobiteljev (kot je toženec).

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 123/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.02.2016

Institut: razveza zakonske zveze - dodelitev otrok v vzgojo in varstvo - preživnina - stiki - dokazni postopek - izvedensko mnenje - poseg v otrokovo zasebnost

Jedro: Rezultat izvedenega dokaznega postopka je pripeljal do celovite slike o pravno pomembnih okoliščinah, v katerih so zajeti podatki in opažanja socialnih, vzgojnovarstvenih in izobraževalnih ustanov ter strokovne ugotovitve sodnih izvedencev. V tem pogledu je dokazna ocena prvega sodišča natančna... in prepričljiva.

+

Dokument: VSK sklep I Cp 98/2016, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.02.2016

Institut: začasna odredba - status biološkega očeta - tožba zaradi izpodbijanja očetovstva - DNK analiza - načelo oficielnosti - preiskovalno načelo

Jedro: Sodišče prve stopnje je zanemarilo, da tožnik zatrjevani status biološkega očeta dokazno podpira z izvedenskim mnenjem.Pri ugotavljanju ogroženosti koristi otroka po oceni pritožbenega sodišča ni mogoče izhajati zgolj iz formalno pravnega statusa očetovstva (po zakonski domnevi... iz 86. člena ZZZDR) oziroma iz dejstva, da o tem spornem vprašanju še ni odločeno. Tudi ostali razlogi ne predstavljajo ustreznega odgovora na trditve, da bo deklici s podaljševanjem sedanjega stanja lahko nastala tudi nepopravljiva škoda.

+

Dokument: VSL sodba in sklep II Cp 3451/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 01.03.2016

Institut: varnostni pas - soprispevek - mladoletna otroka - vzročna zveza - povrnitev nepremoženjske škode - pravno priznana nepremoženjska škoda - odškodnina za telesne bolečine - krvaveče dlesni - zatečena zgornja ustnica

Jedro: Mladoletna otroka, ki sta sedela skupaj z mamo na zadnjih sedežih, nista bila pripeta z varnostnim pasom. Sodišče prve stopnje je njun soprispevek ocenilo na 25 %. Pritožnika menita, da je taka odločitev nepravilna, ker sama (ob dogodku sta bila stara 2 in 4 leta), varnostnega pasu nista mogla... namestiti, zaradi ravnanja njunih staršev pa jima ni mogoče naprtiti soprispevka. Očitek ni utemeljen, saj, poenostavljeno povedano, zavarovanki tožene stranke ni mogoče naprtiti odgovornosti za tisti obseg škode, ki ni v vzročni zvezi z njenim ravnanjem.

+

Dokument: VSL sodba II Cp 3303/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.03.2016

Institut: povrnitev nepremoženjske škode - kršitev osebnostnih pravic - pravica do osebne svobode - pravica do prostovoljnega zdravljenja - razžalitev dobrega imena in časti - prisilna hospitalizacija - pogoji za prisilno pridržanje - zaprti oddelek psihiatrične bolnice - protipravnost ravnanja - odmera odškodnine - odškodnina v pripornih zadevah - pravična denarna odškodnina - vzročna zveza - stroški pravdnega postopka - potrebnost stroškov

Jedro: Neupoštevanje odklonitve zdravljenja je utemeljeno samo, če bolnik nima več sposobnosti oblikovati pravno relevantne volje glede zdravljenja. To velja tudi za zdravljenje v psihiatrični bolnici. Zdravljenje proti volji bolnika je v takšnem primeru, tudi če pride do ogrožanja zdravja in življenja... ali povzročanja velike škode sebi ali drugim, nedopustno in posledično protipravno.Pri odmeri odškodnine zaradi prisilnega zdravljenja je na mestu primerjava z odškodninami v zvezi z nezakonitim odvzemom prostosti v kazenskih postopkih, s tem, da je seveda treba upoštevati določene posebne okoliščine (izvajanje zdravljenja proti volji, omejitev nekaterih pravic, ki sicer priporniku pripadajo).

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 769/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.03.2016

Institut: stiki z otrokom - začasna odredba o stikih - pogoji za izdajo začasne odredbe - nevarnost nastanka nenadomestljive škode - denarna kazen

Jedro: Sodišče izda začasno odredbo, če otroku nastaja oziroma bi lahko nastala nenadomestljiva škoda (272. člen ZIZ). Ker otroci že od oktobra 2015 nimajo stikov s toženko, iz mnenja CSD pa izhaja, da so stiki otrok s toženko nujno potrebni za njihov uspešen psihosocialni razvoj, je obstoj nevarnosti... nastanka nenadomestljive škode izkazan.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 793/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 30.03.2016

Institut: predlog za spremembo stikov - sprememba stikov - omejitev stikov - stiki pod nadzorom - odvisnost od alkohola

Jedro: Zaradi odvisnosti od alkohola nasprotnega udeleženca se spremenijo stiki, določeni s sodno poravnavo, tako da potekajo v prostorih CSD pod nadzorom.

Dokument: VSL sklep IV Cp 894/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.04.2016

Institut: začasna odredba - vpis v vrtec - soglasje za izpis iz vrtca - stiki - določitev stikov - potrebe otroka

Jedro: Toženec ni soglašal z izpisom otroka iz vrtca, tožnica pa do izdaje začasne odredbe otroka ni mogla vpisati v drug vrtec, saj iz prejšnjega ni bil izpisan. Deček pet mesecev ni mogel obiskovati vrtca. To pa je tudi po oceni pritožbenega sodišča razlog, da sodišče z začasno odredbo poseže... v razmerje med staršema in otrokom in uredi, da bo zagotovljena največja otrokova korist. Pri svoji odločitvi je prvostopenjsko sodišče upoštevalo, da deček živi z materjo, in odločilo, da naj obiskuje vrtec v bližini njegovega prebivališča. Pritožbeno sodišče ocenjuje, da je taka odločitev smotrna, saj vožnja otroka v oddaljeni vrtec ni le neekonomična, pač pa tudi naporna za otroka, pa tudi za starše.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 264/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.04.2016

Institut: zaupanje mladoletnih otrok v vzgojo in varstvo očetu - zaslišanje otrok - stiki - potovanje otrok - preživnina - bivši zakonec - izguba službe - nezaposlenost brez lastne krivde

Jedro: Mati je po prejemu mnenja (v katerem je izvedenka kot primerno rešitev predlagala skupno starševstvo) najstarejšemu otroku to mnenje pokazala in mu pripisala odgovornost za izvedenkine ocene, kar je otroka čustveno prizadelo, da je postal miren, žalosten, vase zaprt in mu je bilo težko. Tako... ravnanje tudi po oceni pritožbenega sodišča kaže na toženkino pomanjkanje razumevanja čustvenih potreb otrok in pomanjkanje sposobnosti tem dajati prednost pred svojimi, in to tudi takrat, kadar so si v konfliktu. Tako ravnanje je zadosten razlog, da so bili vsi trije otroci dodeljeni v vzgojo in varstvo očetu, ki je tudi sicer bolj učinkovit glede postavljanja mej, usmerjanja in obvladovanja vedenja otrok ter ima v vzgledih za obvladovanje življenjskih nalog in izzivov več prednosti.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 988/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 19.04.2016

Institut: določitev stikov - pravica do stikov z otrokom - stiki pod nadzorom - uresničevanje in omejevanje pravic - ukinitev stikov - otrok kot žrtev nasilja - izvedenec - izvedba dokaza z izvedencem

Jedro: Siljenje otrok v nenadzorovane stike z očetom bi otrokom škodilo, predlagatelj pa na drugačen način ureditve stikov (ki bi bil za otroke objektivno varen in bi jim tudi omogočil občutek varnosti; očetu pa, seveda ob njegovem hotenju, dal možnost postopnega navajanja na empatično skrb za otroke)... ne pristaja, v trenutni situaciji ni možnosti za drugačno odločitev o stikih, kot da se ti ukinejo.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 797/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 19.04.2016

Institut: določitev stikov z otrokom - stiki med počitnicami - pogostost stikov - nadomestni stiki - stroški postopka - izvedba dokaza z izvedencem - skupni stroški - nevezanost na zahtevek

Jedro: Določitev stikov v času poletnih počitnic izključuje siceršnjo ureditev stikov - vikend in tedenskih stikov. Življenjsko logično je, da v primeru strnjenega bivanja pri enemu od staršev v času počitnic otrok v vmesnem vikendu nima stikov z drugim od staršev.

Dokument: VSL sklep IV Cp 797/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.04.2016

Institut: stroški nepravdnega postopka - izvedba dokaza z izvedencem - stroški izvedenca - skupni stroški - odmera nagrade - priprave na ustno podajanje mnenja - navzočnost na sodišču

Jedro: Izvedba dokaza z izvedencem je bila potrebna zaradi ugotovitve, kakšna odločitev o stikih je v največjo korist otrok, kar je bilo zato v interesu obeh udeležencev. Stroški sodne izvedenke torej predstavljajo skupne stroške postopka, za katere je prav, da jih udeleženca trpita po enakih delih.

Dokument: VSK sodba in sklep I Cp 43/2016, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.05.2016

Institut: ugovor krajevne pristojnosti - umik tožbe - zloraba procesnih pravic - predodelitev otroka v vzgojo in varstvo

Jedro: Volga, s katero je tožnik umaknil tožbo, je bila na sodišče poslana s priporočeno poštno pošiljko dan pred glavno obravnavo, ki je bila opravljena v sredo 9.10.2015, med 10.30 uro in 10.40 uro. Vloga je v pisarno družinskega oddelka prišla šele po zaključeni glavni obravnavi. Tedaj, ko... stranka pošilja vlogo tako kratek čas pred obravnavo (v konkretni zadevi je šlo le za en delovni dan prej), je pomembna tudi skrbnost same stranke oziroma njenega kvalificiranega pooblaščenca, da opozorita na pomembnost vloge in tako omogočita takojšnjo reakcijo sodnih oseb nanjo in ustrezno postopanje, da bi se z njo sodišče prve stopnje pravočasno seznanilo. Iz konkretne vloge o umiku tožbe ne izhaja, da bi vsebovala tako opozorilo, zato sodišču prve stopnje ni mogoče očitati bistvene kršitve določb postopka, ker umika ni upoštevalo in je po zaključeni glavni obravnavi v zadevi meritorno odločilo.

+

Dokument: VSL sodba I Cp 425/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.05.2016

Institut: odpoved najemne pogodbe - opomin - poslovna sposobnost - sposobnost zavarovati svoje pravice

Jedro: Za veljavno vročitev opomina je bistveno, da je najemnik v času prejema opomina najemodajalca sposoben zavarovati svoje pravice.

Dokument: VSL sklep IV Cp 1170/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.05.2016

Institut: začasne odredbe v družinskih sporih - otrokova največja korist - nujnost začasne odločitve o stikih - začasno omejevanje stikov

Jedro: Če bi začasno urejanje razmerij med starši in otroki dopustili v vseh težavnih primerih, ne le tistih res nujnih, kjer je treba preprečiti nasilje oz. težko nadomestljivo škodo, bi začasna odredba zaradi svojega dejanskega učinka prehitro predstavljala nevarnost za prejudic, dosežen s... trditvami, ki so izkazane zgolj s stopnjo verjetnosti, preden se zanesljivo (to je: s stopnjo prepričanja) ne ugotovijo vse relevantne okoliščine.

+

Dokument: VSL sklep VII Kp 18863/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 12.05.2016

Institut: kaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe - dokazna ocena - nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - dokaz z izvedencem - dokazni predlog - razlogi o odločilnih dejstvih - razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje

Jedro: Dokazna ocena o okoliščinah, zakaj obdolženka mladoletnega sina zadržuje pri sebi oziroma zakaj onemogoča stike oškodovancu s sinom ter zakaj (če sploh) sin odklanja stike z oškodovancem, nekritično sledi izpovedbam prič, ne da bi sodišče hkrati ocenjevalo tudi izpovedbo oškodovanca v... povezavi z drugimi predlaganimi dokazi.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 1384/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 02.06.2016

Institut: razmerja med starši in otroki - varstvo in vzgoja - predodelitev otroka v varstvo in vzgojo drugemu roditelju - korist otroka - stiki - preživljanje - položaj centra za socialno delo - poročilo centra za socialno delo - kršitev pravice do izjave - določno uveljavljanje kršitve - neprerekana dejstva

Jedro: Položaj centra za socialno delo v postopkih pred sodiščem se približuje položaju, ki ga ima v sodnem postopku izvedenec. Poročilo CSD ima bistvene značilnosti in strukturo izvedenskega mnenja. CSD v sporih iz razmerij med starši in otroki kot organ socialnega skrbstva sodeluje v funkciji varstva... javnega interesa. Z zbiranjem podatkov opravlja naloge pomožnega preiskovalnega organa, hkrati pa ima poseben procesni položaj.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane