Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1146cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNjJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mjc=

Dokument: VSL sklep IV Cp 2803/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 28.10.2015

Institut: nagrada izvedencu - višina izvedenine - zahtevnost in obseg izvedenskega opravila - pisni izvid in mnenje - odmera nagrade - obrazloženost sklepa

Jedro: Tarifa za vrednotenje izvedenskega dela je vsebovana v pravilniku, ki določa nagrado glede na zahtevnost oziroma obseg izvedenskega opravila.

Dokument: VSL sodba in sklep II Cp 2328/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 28.10.2015

Institut: odškodninsko varstvo osebnostne pravice - povrnitev nepremoženjske škode - predpostavke odškodninske odgovornosti - protipravnost posega v osebnostne pravice - sprejem na zdravljenje brez privolitve - izdelava zdravniškega mnenja brez pregleda - razžalitev dobrega imena in časti - nedotakljivost duševne celovitosti, človekovega dostojanstva in zasebnosti - ustavno varovane pravice - posredovanje dejstev - resničnost dejstev - škoda - prepoved povzročanja škode - duševno trpljenje - odgovornost delodajalca za delavca - pri delu oziroma v zvezi z delom - višina prisojene odškodnine - obdobje trajanja duševnih bolečin - opustitev zaslišanja priče - zavrnitev dokaznega predloga z zaslišanjem priče - nesubstanciranje dokaznega predloga - nesporno dejstvo - odločitev o stroških postopka - uspeh strank v postopku

Jedro: Protipravno ni le tisto dejanje, ki je kaznivo ali ki je v nasprotju z določenim predpisom, ampak tudi ravnanje, ki je v nasprotju z običajnimi normami obnašanja in dobrimi poslovnimi običaji. V odškodninskem pravu je uzakonjena prepoved povzročanja škode. To pomeni, da se mora vsak vzdržati... dejanja, ki škodo povzroča. Poseg v osebnostno pravico je protipravno dejanje, ne glede na to, znaki katerega kaznivega dejanja so uresničeni; pa tudi, če ravnanje znakov kaznivega dejanja sploh nima.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 2725/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.11.2015

Institut: razveza zakonske zveze - uporaba prava - spor z mednarodnim elementom - razmerja med starši in otroki - zaupanje otrok v varstvo in vzgojo - zaslišanje otroka - koristi otroka - določitev preživnine - pravica uporabe svojega jezika v postopku - načelo kontradiktornosti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zaslišanje stranke - zastopanje po začasnem zastopniku

Jedro: Sodišče prve stopnje je res uporabilo le slovensko pravo in ne tudi kumulativno prava Srbije. Tudi če bi bilo treba kumulativno uporabiti pravo Republike Srbije in če to ne bi omogočalo razveze, bi se zakonska zveza smela razvezati tudi, če bi za to obstajali le razlogi po slovenskem pravu, ti... pa so nevzdržnost zakonske zveze (65. člen ZZZDR), za kar zadošča, da je zakonska zveza nevzdržna le za enega zakonca. A tudi srbski zakon, ki ureja družinska razmerja (Porodični zakon), v 41. členu določa, da ima vsak zakonec pravico do razveze, če so zakonski odnosi resno in trajno moteni ali objektivno ni mogoče uresničiti življenjske skupnosti zakoncev. Navedeno pomeni, da srbski in slovenski zakon določata vsebinsko zelo podobne pogoje za razvezo zakonske zveze, ki so v konkretnem primeru tudi izpolnjeni. Neutemeljen je očitek, da tožencu ni bil dana možnost obravnavanja oz. da je sodišče odločilo brez zaslišanja toženca, saj te možnosti ni imelo: če mu ni bilo mogoče vročiti sodnih pošiljk, ga tudi zaslišati menda ni bilo mogoče. Kršitev iz 8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP zato ni podana, saj je toženca zastopal začasni zastopnik, prav tako tudi ne kršitev iz 9., ki je storjena v primeru, če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona zavrnilo zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj jezik in v svojem jeziku spremljala postopek. Sodišče prve stopnje sploh ni imelo možnosti, da bi to kršitev storilo.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 3006/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.11.2015

Institut: pravnomočna odločba o varstvu in vzgoji otroka - predodelitev otroka v vzgojo in varstvo drugemu roditelju - spremenjene razmere - korist otroka - odločitev o stikih - vezanost sodišča na tožbeni zahtevek

Jedro: V sporu o dodelitvi oziroma predodelitvi otroka je treba praviloma odločiti tudi o stikih med otrokom in tistim od staršev, ki mu otrok ni dodeljen v vzgojo in varstvo. Tako sodišče ravna tudi, če zahtevek ni postavljen.

Dokument: VSL sodba IV Cp 2823/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.11.2015

Institut: razveza zakonske zveze - dodelitev otrok v vzgojo in varstvo - stiki - izpodbijanje očetovstva - subjektivni rok - predhodno vprašanje - prekinitev postopka

Jedro: O izpodbijanju očetovstva nikdar ni mogoče odločiti kot o predhodnem vprašanju, ampak je treba vložiti oblikovalno tožbo. Dokler traja zakonska domneva o očetovstvu moža matere otroka, rojenega v času trajanja zakonske zveze, mora sodišče odločiti o dodelitvi otroka v varstvo,... vzgojo in preživljanju ter o stikih, ne glede na to, če je sprožen postopek zaradi izpodbijanja očetovstva.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2979/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.11.2015

Institut: določitev stalnega bivališča otroka in kraja šolanja - izražena volja otroka - korist otroka - začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe

Jedro: Če je izražena volja otroka v nasprotju z njegovimi koristmi, še posebej pa, če je posledica nedopustnega pritiska roditelja, sorodnikov ali drugih oseb, se takšna volja otroka ne upošteva.

Dokument: VSM sodba I Cp 698/2015, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 17.11.2015

Institut: nepremoženjska škoda - razžalitev - obstoj duševnega trpljenja - dokazna ocena izpovedbe oškodovanca - zavrnitev dopolnitve izvedenskega mnenja

Jedro: Obstoja duševnega trpljenja, ob njegovih številnih pojavnih oblikah, ni mogoče vezati zgolj na tožničino uporabo besede razžalitev, saj od nje kot prava neuke stranke ni mogoče pričakovati pravno pravilnega izražanja in uporabe besede razžalitev kot pravnega termina v smislu 179. člena OZ.

Dokument: VSM sodba in sklep III Cp 951/2015, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.11.2015

Institut: razveza zakonske zveze - varstvo, vzgoja in preživljanje skupnih otrok - stiki s starši - spor o dodelitvi otrok v varstvo in vzgojo - kršitev pravice do obravnavanja - izvedba dokaza z izvedencem - konkretizirane in argumentirane pripombe na izvedensko mnenje - dopolnitev izvedenskega mnenja - neposredno zaslišanje izvedenca - mnenje CSD - otrokovo mnenje - varovanje otrokovih koristi - višina preživnine - zavrnitev pobotnega ugovora - regulacijska začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe v družinskih postopkih - konfliktno razmerje med roditeljema - potreba po časovno natančni opredelitvi stikov - stiki pod nadzorom CSD - otrokovo odklanjanje stikov

Jedro: V primeru, ko izvedenec izvedensko mnenje poda in dopolni pisno, stranka pa na tako mnenje poda opredeljene in konkretizirane pripombe, je potrebno izvedenca zaslišati neposredno na obravnavi ali od njega zahtevati, da že podano (tudi dopolnjeno) izvedensko mnenje pisno dopolni in v njem odgovori... na pripombe strank. Nasprotno postopanje sodišča v takem primeru predstavlja kršitev pravice do obravnavanja (8. točka drugega odstavka 339. člena ZPP), ker se stranki s takim postopanjem onemogoči izjava in obravnava spornega izvedenskega mnenja.

+

Dokument: VSL sodba I Cp 2268/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 25.11.2015

Institut: povrnitev nepremoženjske škode - pravno priznana škoda - telesne bolečine - strah - sprožilni moment za hrbtenične težave - odškodnina za poseg v čast in dobro ime - objektivna žaljivost - pobotni ugovor - hrbtenica - soprispevek - neenotna sodna praksa o vprašanju procesnega pobotanja - fizično nasilje - padec - toženka je grobo porinila tožnico

Jedro: Odškodnina za nepremoženjsko škodo se prizna za pravno priznano nepremoženjsko škodo, če okoliščine primera, zlasti stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje to opravičujejo. Tožnica zaradi udarnin ob prevrnitvi iz čepečega položaja ni trpela takšnih bolečin, da bi bila upravičena... do denarne odškodnine. Upravičena pa je do odškodnine zaradi (ponovitve) hrbteničnih težav, ki jih je sprožil padec.

+

Dokument: VSL sodba III Cp 2419/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 25.11.2015

Institut: povrnitev premoženjske škode - prekinjeno šolanje - deljena odgovornost - soprispevek oškodovanca - povrnitev nepremoženjske škode - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženosti - nagrada za posel - predpravdni odškodninski zahtevek - potreben strošek

Jedro: Mladoletna oseba, ki še ni pridobivala in katere sposobnost za delo je bila okrnjena, nima pravice do odškodnine iz naslova premoženjske škode zaradi popolne ali delne nezmožnosti za delo, ker zaradi tega ni prikrajšanja na premoženjskem področju. Šele, če se bo (in ko se bo) njena nezmožnost... za delo odrazila na premoženjskem področju, bo lahko uveljavila odškodnino za to obliko škode.Ugotovljene okoliščine, da so nekatere poškodbe nastale ob nekontroliranem gibanju po trku v drevo tudi zaradi medsebojnega delovanja nekontrolirano gibajočih se potnikov in da so kolena potnika, na katerih je tožnica sedela, predstavljala dodaten amortizer, ki je pripomogel k temu, da je tožnico vrglo ob naslonjalo sedeža in navzgor v streho vozila, utemeljujejo 10% soprispevek tožnice (tretji odstavek 153. člena OZ).Sodišče prve stopnje tožnici neupravičeno ni priznalo nagrade za posel, čeprav je pred pravdo na zavarovalnico naslovila odškodninski zahtevek s kasnejšimi dopolnitvami in nagrado tudi priglasila. Upoštevaje večinsko stališče sodne prakse namreč predstavlja potreben strošek, ki je nastal v zvezi s pravdo.

+

Dokument: VSL sklep I Cp 3237/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 02.12.2015

Institut: sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve - kadrovske omejitve - pomanjkanje prostora - zagotavljanje varnosti - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca

Jedro: V primeru, ko oseba izpolnjuje pogoje za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve, socialnovarstveni zavod z verificiranim varovanim oddelkom ne more uspešno nasprotovati sprejemu s trditvami o pomanjkanju prostorov in kadrovskih nezmožnostih.

Dokument: VSL sklep IV Cp 3194/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 02.12.2015

Institut: stiki - koristi otroka - spremenjene razmere - razširitev stikov - dokazni predlog - substanciranje dokaznih predlogov - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro: Iz celotnega dokaznega postopka, pa tudi pritožbenih zatrjevanj, izhaja pretirana navezanost mame na deklico, kar otroku ne more biti v največjo korist. Očitki o obnašanju predlagatelja pred rojstvom otroka pa na odločitev o povečanju stikov ne morejo imeti nobenega vpliva. Bistveno je, da sta... predlagatelj in hčerka po sklenjeni sodni poravnavi uspela vzpostaviti ustrezen odnos, ki naj bi ga povečanje stikov še poglobilo.

+

Dokument: VSL sklep I Cp 2995/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.12.2015

Institut: prenehanje zunajzakonske skupnosti - dodelitev stanovanja - sklenitev najemne pogodbe po prenehanju zunajzakonske skupnosti - dodelitev mladoletnih otrok

Jedro: Pri odločanju o predlogu bivših zunajzakonskih partnerjev o tem, kdo bo po razpadu partnerske skupnosti postal najemnik stanovanja, je odločilno, da s predlagateljico živita in bosta ostali v stanovanju mladoletni hčerki, za kateri skrbi predlagateljica, nasprotni udeleženec pa ne prispeva sredstev.

Dokument: VSL sklep IV Cp 3120/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.12.2015

Institut: stiki z otrokom - določitev stikov - izvrševanje stikov - začasna odredba - otrokova korist - zavračanje stikov - izvajanje stikov preko pisemske komunikacije

Jedro: Kljub ugotovljenemu dejstvu, da je nasprotni udeleženec pokazal večjo zrelost in ima večjo zmožnost upoštevanja A. potreb, pa je v dani situaciji realnost takšna, da je zaradi indoktrinacije s strani matere, A. očetu že tako odtujen, da mu stiki povzročajo takšno stisko, s katero se ne more... uspešno spopasti, zaradi česar ti stiki dejansko A. niso v korist. V danem primeru namreč ne gre za vprašanje koristi enega ali drugega starša, temveč izključno za korist otroka, tudi na račun pravice staršev.

+

Dokument: VSL sodba III Cp 3307/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.12.2015

Institut: povrnitev nepremoženjske škode - izguba užitka dopusta - uničen dopust - sodba SES C-168/00 - odgovornost za organiziranje potovanja - odgovornost organizatorja potovanja - pogodba o organiziranju potovanja - paketna potovanja - izbira hotelirja - skrbnost pri izbiri hotelirja - znižanje cene - frankfurtska tabela - mrčes - stenice - odškodnina za nevšečnosti med zdravljenjem - slaba oskrba - pomanjkljiva postrežba hrane

Jedro: Od primera Evropskega sodišča Leitner vs. TUI je treba tudi v našem pravu priznati potrošniku nepremoženjsko škodo zaradi izgube užitka dopusta, in sicer zaradi psihičnih neugodnosti, podobno kot v posebnih primerih začasnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti ali pri posegih v osebnostne... pravice.

+

Dokument: VSL sodba I Cp 2203/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.12.2015

Institut: neupravičena obogatitev - plačilo preživnine - preplačilo preživnine - pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin - nadomestilo preživnine - vrstni red poplačila

Jedro: Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine. Prav na tej podlagi in ob upoštevanju izračunov v postopku angažiranega izvedenca ekonomske stroke je sodišče prve stopnje ob ugotavljanju višine obveznosti iz naslova neupravičene obogatitve (utemeljeno) upoštevalo... višino s strani tožnika opravljenega „preplačila“ (torej tistih njegovih nakazil, ki so presegala stanje dolga iz naslova preživnin in stroškov zastopanja).

+

Dokument: VSM sodba I Cp 1075/2015, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.12.2015

Institut: odškodninska odgovornost - zdravniška napaka - neuspeli splav - dolžnost preživljanja otroka - povrnitev nepremoženjske škode - povrnitev premoženjske škode - mesečna renta - obravnava pred sodiščem druge stopnje

Jedro: Le v primeru objektivne nemožnosti preživljanja otrok, ki so se rodili proti volji staršev zaradi zdravniške napake (neuspeli splav), je oškodovalec (toženec) dolžan povrniti oziroma v bodoče plačati stroške, ki so jih roditelji imeli oziroma bodo imeli za preživljanje otroka.

Dokument: VSK sodba II Kp 40934/2014, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 07.01.2016

Institut: bistvena kršitev določb kazenskega postopka - čas storitve kaznivega dejanja - časovni okvir - časovno zmanjšanje kriminalne količine - pravice obrambe - pravica do učinkovite obrambe - možnost za pripravo obrambe - seznanitev z izvedenskim mnenjem - načelo neposrednosti - kršitev kazenskega zakona - pravna opredelitev - spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let - zakonski znaki kaznivega dejanja - storilec - položaj storilca - zloraba položaja - zadovoljevanje spolnega nagona - zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - krivda - naklep - prepovedana posledica - prizadetost spolne nedotakljivosti - premoženjskopravni zahtevek zaslišanje obtoženca - nepremoženjska škoda

Jedro: Po določbi prvega odstavka 355. člena ZKP sodišče opre sodbo samo na dejstva in dokaze, ki so bili pretreseni na glavni obravnavi. Ta določba velja tudi glede dokaza z izvedencem, tudi če je v zvezi z odrejenim izvedenstvom pred tem izdelal izvid in mnenje pisno. Obtoženi je imel... od decembra 2010 kot diakon položaj župnijskega sodelavca, zato je treba le pritrditi ugotovitvi sodišča prve stopnje, da so starši oškodovanko vpeljali v cerkveno življenje in ji omogočali preživljanje pretežnega časa v okviru cerkve in župnije, kjer je imela številne dejavnosti, v prepričanju, da je oškodovanka v tem okolju varna. Starši so torej prepustili oškodovanko v varstvo cerkvi kot instituciji, župniku in osebam, ki so delale z njim, torej tudi obtoženemu. Prav v župniji pa je obtoženi s položajem diakona, zaradi česar je bila oškodovanka bolj zaupljiva, navezal stik z njo. Glede na besedilo določbe 173. člena KZ-1 storilčev namen zadovoljitve spolnega nagona ni element kaznivega dejanja, kot tudi primerjalno, v pravni ureditvi držav, ki imajo to področje urejeno primerljivo naši ureditvi. Naklep storilca je sicer lažje prepoznaven, če poseže v spolno nedotakljivost druge osebe z namenom zadovoljitve spolnega nagona, vendar pa to ne pomeni, da je naklep usmerjen v prizadetost spolne nedotakljivosti druge osebe izključen, če storilec tega namena nima.

+

Dokument: VSC sklep Cp 709/2015, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.01.2016

Institut: sporazum o varstvu in vzgoji skupnih otrok - zavrnitev predloga za izdajo sklepa

Jedro: Sodišče zavrne predlog za izdajo sklepa o sporazumu staršev o varstvu, vzgoji, preživljanju otrok in o stikih, če ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristijo otrok.

Dokument: VSL sklep IV Cp 28/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.01.2016

Institut: začasne odredbe v družinskih sporih - otrokova največja korist - pogoji za izdajo začasne odredbe - nujnost začasne odločitve o stikih - začasno omejevanje stikov

Jedro: Skrb za največjo otrokovo korist narekuje poseg v obstoječo obliko vzgoje in varstva otroka ali v stike, ki jih ta ima s staršem, s katerim ne živi, oziroma pogojuje začasno urejanje razmerij med starši in otroki samo v zelo nujnih primerih, ko v dani situaciji ni mogoče odlašati do odločitve,... sprejete po rednem postopku z izvedbo vseh dokazov.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane