Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1166cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT02

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 1384/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 02.06.2016

Institut: razmerja med starši in otroki - varstvo in vzgoja - predodelitev otroka v varstvo in vzgojo drugemu roditelju - korist otroka - stiki - preživljanje - položaj centra za socialno delo - poročilo centra za socialno delo - kršitev pravice do izjave - določno uveljavljanje kršitve - neprerekana dejstva

Jedro: Položaj centra za socialno delo v postopkih pred sodiščem se približuje položaju, ki ga ima v sodnem postopku izvedenec. Poročilo CSD ima bistvene značilnosti in strukturo izvedenskega mnenja. CSD v sporih iz razmerij med starši in otroki kot organ socialnega skrbstva sodeluje v funkciji varstva... javnega interesa. Z zbiranjem podatkov opravlja naloge pomožnega preiskovalnega organa, hkrati pa ima poseben procesni položaj.

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 1156/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.08.2019

Institut: dodelitev otroka v vzgojo, varstvo in preživljanje - določitev preživnine - potrebe otroka - zmožnosti zavezanca - razporeditev preživninskega bremena - izvedensko mnenje - postavitev novega izvedenca

Jedro: Toženčevi ugovori na mnenji so posplošeni: nobenega konkretnega dejstva, ki bi mnenji izpodbil, ni navajal in nobenega dokaza, ki bi vzbudil dvom v pravilnost mnenj, ni predložil. Glede na to in ob dejstvu, da je izvedenka svoje mnenje strokovno in jasno obrazložila, da je na zaslišanju odgovorila... na vse pripombe in vprašanja toženca in je njeno mnenje konsistentno, niso podani zakonski pogoji za postavitev novega izvedenca.

+

Dokument: VSC Sodba Cp 331/2019, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.09.2019

Institut: varstvo in vzgoja - preživnina - stiki - izvajanje dokazov - dokaz z izvedencem - predlog za postavitev novega izvedenca - zaslišanje priče - nepotrebni dokazi - otrokova korist - pritožba - pritožbeni razlogi

Jedro: Pritožbeno sodišče uvodoma pojasnjuje, da je pritožba samostojno pravno sredstvo in da so zato neupoštevna vsa pritožbena sklicevanja na navedbe v drugih vlogah. Predmetni pravdni postopek ni bil namenjen razčiščevanju razmer med staršema in ugotavljanju ter obširnem pojasnjevanju prav... vsakršnih minucioznih okoliščin, ki obstojijo pri enem izmed staršev in ki nimajo relevantnega vpliva na ugotavljanje otrokove koristi. Povedano drugače, relevantne okoliščine pri starših je bilo treba oceniti s stališča mladoletne A. in to je sodišče prve stopnje ob pomoči angažirane izvedenke tudi celovito, popolno in prepričljivo storilo. Lastna, obširna, selektivna in ponekod minuciozna pritožbena dokazna ocena po presoji pritožbenega sodišča ni utemeljena in pritožbeno sodišče v celoti soglaša z razlogi sodišča prve stopnje ter sledi na prvi stopnji sojenja ugotovljenemu dejanskemu stanju, ki ga na tem mestu ne bo podrobneje ponavljalo, saj je razvidno že iz izpodbijane sodbe. Oba starša sta sposobna skrbeti za otroka, so pa pri materi boljše razmere za otrokov razvoj. Določanje preživnine ni matematična operacija in da se upoštevajo tudi dejavniki, ki niso materialne narave (tožnica zaradi dodeljenega varstva in vzgoje v pretežni meri skrbi za mladoletnega otroka. Utemeljena in pravilna je tudi določitev stikov.

+

Dokument: VSL sodba in sklep III Cp 738/2014, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.06.2014

Institut: odškodninska odgovornost zdravstvene ustanove - zdravniška napaka - nevestno zdravljenje - odškodnina za duševne bolečine zaradi smrti bližnjega - postavitev novega izvedenca - izvedensko mnenje izdelano v drugem postopku

Jedro: Postavitev novega izvedenca v primeru, če ni dvomov in pomanjkljivosti ter nejasnosti v prvotnem izvedenskem mnenju, bi v postopku po nepotrebnem povzročalo situacijo, ko se sodišče zaradi pomanjkanja strokovnega znanja ne bi moglo odločiti za nobeno med seboj izključujočih ekspertiz, kar bi... po nepotrebnem procesno zapletlo sodno odločanje, s tem, da se procesnopravni položaj (tožene) stranke, ki je predlagala novega izvedenca, ne bi v ničemer izboljšal.Izvedensko mnenje izdelano v drugem postopku, v katerem pravdni stranki nista sodelovali, lahko predstavlja le del trditvene podlage, na strankah pa je breme, da podajo ustrezno trditveno podlago in le v tem okviru odloča sodišče o utemeljenosti zahtevka strank oziroma o njihovih ugovorih.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1176/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.08.2020

Institut: razmerja med starši in otroki - začasna odredba - varstvo koristi otroka - pogoji za izdajo začasne odredbe - ogroženost otroka

Jedro: Upnik svoje zaznave o domnevno spornih materinih ravnanjih gradi predvsem na tem, kar mu je povedal šestletni sin. Navedeno tudi po oceni pritožbenega sodišča ne zadostuje za sklepanje o otrokovi neposredni in akutni ogroženosti, ki je pogoj za izdajo začasne odredbe.

Dokument: VSK sodba I Cp 753/2007, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.07.2007

Institut: tožba na predodelitev otroka - onemogočanje stikov - stanje ob zaključku glavne obravnave - otrokova korist - pravdni stroški

Jedro: Po oceni pritožbenega sodišča natančnejša presoja materinega preteklega ravnanja ni bila potrebna, saj je sodišče prve stopnje prepričljivo ugotovilo, da stiki sedaj potekajo redno, za odločitev o utemeljenosti tožbenega zahtevka pa je relevantno predvsem stanje ob zaključku glavne obravnave... in otrokova korist. 

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 328/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.03.2021

Institut: skupno starševstvo - pomanjkljivi razlogi za odločitev - največja korist otroka - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - preizkus izvedenskega mnenja - neobrazložena zavrnitev dokaznega predloga - življenjske potrebe otroka - finančne zmožnosti staršev

Jedro: Tako kot za izvedensko mnenje tudi za mnenje centra za socialno delo velja, da ga je sodišče dolžno kritično ovrednotiti. Preizkusiti mora, ali temelji na vseh okoliščinah, pomembnih za odgovor na strokovna vprašanja, ki jih podaja v mnenju, in ali je podano mnenje jasno, razumljivo in celovito... in kot tako omogoča kritičen preizkus njegove pravilnosti.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 4662/2008, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.02.2009

Institut: dokazni postopek - dokazovanje z izvedencem - ustna obravnava

Jedro: Če sodišče izvedenčevega odgovora na odločilno vprašanje ne sprejema, bo praviloma potrebna ustna obravnava tega dokaza. 

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 2913/2009, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.09.2009

Institut: dodelitev otroka v vzgojo in varstvo - stiki - preživnina

Jedro: Pri dodelitvi mladoletnega otroka je potrebno upoštevati tudi bivalne in materialne pogoje, a to okoliščino lahko preveri le v primeru, ko sta starša povsem enakovredna glede na njune osebnostne lastnosti.

Dokument: VSL Sodba IV Cp 1747/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.10.2018

Institut: razmerja med starši in otroki - postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - dodelitev otroka v vzgojo, varstvo in preživljanje - določitev stikov med staršem in otrokom - otrokova korist - neformalni razgovor z otrokom - neformalni razgovor otroka s sodnikom - kršitev pravice do izjave - kršitev pravice do sodelovanja v postopku

Jedro: Ravnanje prvostopenjskega sodišča, ki z vsebino neformalnega razgovora, ki ga je opravilo z dečkom, ni seznanilo strank v postopku, pač pa ga je spremenilo v absolutno zaupnost, se v konkretnem primeru izkaže kot ravnanje, ki je skladno s koristjo otroka. Na tak način je sodišče zaščitilo... otroka pred posledicami, do katerih bi lahko prišlo in katerih se deček očitno zelo boji. Sodišče svoje odločitve na ta dokaz niti ni oprlo, pač pa odločitev temelji na ostalih izvedenih dokazih. Očitana kršitev pravice do izjave in sodelovanja v postopku tako ni podana.

+

Dokument: VSM Sklep III Cp 260/2021, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.04.2021

Institut: nepravdni postopek - sprememba odločitve o stikih - korist mladoletnega otroka - zavračanje stikov - neformalni razgovor otroka s sodnikom - omejitev stikov med hčerko in očetom - uživanje alkohola

Jedro: Ml. hči strank nepravdnega postopka pa je jasno izrazila, da ne želi večjega obsega stikov z očetom, da se ob njem počuti slabo, neprijetno in da mu ne zaupa.

Dokument: VSC sklep Cp 662/2014, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.12.2014

Institut: stiki med starši in otroci - omejitev stikov

Jedro: Sodišče lahko pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če je to potrebno zaradi varovanja otrokovih koristi.

Dokument: VSL sklep IV Cp 2522/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.11.2016

Institut: varstvo in vzgoja otrok - bolezen matere - sposobnost poskrbeti za varstvo in vzgojo otroka - začasna odredba

Jedro: Res je, da je toženka zbolela, kot nesporno ugotavlja sodišče prve stopnje, vendar pa sama bolezen še ne pomeni, da toženka za otroka ne more oziroma ni sposobna ustrezno poskrbeti.

Dokument: VSL sklep IV Cp 3434/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.01.2015

Institut: sindrom odtujitve - pas sindrom - stiki - začasna odredba - določitev stikov - zavračanje stikov - otrokova korist - sodna poravnava - spremenjene razmere - kratkoročna korist - dolgoročna korist - pravica otroka do izjave - namestitev otroka pri drugi osebi

Jedro: Otroka kažeta znake sindroma odtujitve. Gre za odpor otrok do očeta, ki je bil v njiju umetno vzbujen s strani matere in predstavlja resno obliko zlorabe otroških čustev. Neukrepanje pomeni izgubljeno priložnost za normalen razvoj otrok in lahko pogojuje, kot je navedla izvedenka, resne psihiatrične... probleme. Oba izvedenca predlagata vpeljavo stikov obeh otrok z očetom, vendar ob ustrezni psihoterapevtski obravnavi obeh otrok, ki se morata najprej znebiti strahu, povezanega z njunimi stališči in prepričanji, ki se nanašajo na očeta (ki so sicer stališča in prepričanje matere). Da bi stiki lahko stekli, pa bi morala psihoterapevtsko pomoč poiskati tudi oba starša.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 133/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 31.01.2019

Institut: spori iz razmerja med starši in otroki - stiki med starši in otroki - sprememba stikov - spremenjene razmere - otrokova korist - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - izvedensko mnenje

Jedro: V družinsko pravnih zadevah za odločitev sodišča praviloma zadošča že strokovno mnenje CSD. Ima namreč bistvene značilnosti in strukturo izvedenskih mnenj in izdelajo ga strokovnjaki, tako da je sorodno izvedenskemu mnenju. Izvedenca zato sodišče angažira le, če glede na okoliščine... konkretnega primera oceni, da mu mnenje CSD ne zadostuje za odločitev.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 3486/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 18.08.2005

Institut: dodelitev otroka

Jedro: Dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, da je toženka vztrajno preprečevala otrokove stike z očetom, ki je zaprosil za strokovno pomoč Centra za socialno delo G.; da stikov ni bilo mogoče izvrševati niti ob njihovi pomoči kljub odločbi Centra za socialno delo G.... z dne 27.12.2002 o dovolitvi izvršbe; da je tožnik po svojih osebnostnih lastnostih primeren za očeta; da živi v solidnih socialno ekonomskih razmerah; da je otrok nanj čustveno navezan; da je pozitivno čustveno naravnan do starih staršev (očetovih staršev); da tožnik omogoča stike med otrokom in materjo, L. pa stike z mamo pozitivno sprejema, so narekovale odločitev, ki jo je sprejelo sodišče prve stopnje, da se mladoletni L. zaupa v varstvo in vzgojo očetu. 

+

Dokument: VSL sodba in sklep II Cp 450/2001, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 28.03.2001

Institut: procesna sposobnost

Jedro: V skladu s 6. členom Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic je dopustna tudi taka oblika razgovora z otrokom, da ga po sodnikovem naročilu in namesto njega opravi center za socialno delo. 

Dokument: VSC sklep Cp 45/2013, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 26.03.2013

Institut: stiki - pogostost stikov - stiki pod nadzorom - koristi otroka

Jedro: Res je sicer, kar navaja pritožnica, da ima že več let stike s hčerko pod nadzorom, kot tudi, da je na takšen način težje ustvari pristen stik s hčerko, vendar pa je sodišče prve stopnje pravilno zaključilo, da je bilo potrebno pri odločanju o stikih upoštevati le korist deklice. Sodišče... prve stopnje je ugotovilo in to tudi prepričljivo obrazložilo, da mati ne dojame koristi deklice, da ne dopusti strokovnih nasvetov in da tudi negativno vpliva na njeno osebnostno rast. Pri tem se je pravilno oprlo tudi na prepričljivo in strokovno mnenje izvedenke, ki je tako v pisnem mnenju kot tudi zaslišana na glavni obravnavi pojasnila, zakaj so koristni le minimalni stiki.

+

Dokument: VSL sodba VII Kp 58591/2011, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 10.06.2015

Institut: kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in otroke - odvzem mladoletne osebe - zlonamerno onemogočanje uresničitve izvršljive odločbe glede mladoletne osebe - zlonamernost - koristi otroka - stiki z otrokom

Jedro: Pravnomočna sodna odločba, s katero so urejeni stiki otroka z njegovim roditeljem, ne pomeni absolutne pravne vrednote, temveč vrednoto, ki ima izjemoma lahko manjši pomen od druge, posebej tehtne pravne vrednote. Glede na posebno varstvo, ki so ga otroci deležni v državnem in mednarodnem pravu,... so koristi otroka lahko taka vrednota, za katero ni mogoče izključiti možnosti pretehtanja nad pravnomočno sodno odločbo. Vendar volja otroka ni nujno istovetna z njegovo koristjo, zlasti dolgoročno. Državni organi zato niso dolžni brezpogojno upoštevati volje otroka, četudi jo je izrazil na jasen, nedvoumen način. Pomen in teža otrokove volje sta namreč odvisna zlasti od stopnje njegove zrelosti. Otroka v starosti od pet do sedem let in od dve do štiri leta sta še izrazito nezrela, zato njuna volja pravno ne more biti upoštevna. Posledično ni nobene potrebe po tehtanju njune sicer (jasno izražene) volje s pravnomočno sodno odločbo.

+

Dokument: VSK sodba I Cp 1225/2004, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.12.2004

Institut: delitev

Jedro: Po našem pravu stiki niso le pravica staršev, ampak tudi pravica otroka. Njena hčerka ima pravico do stikov z očetom in tožnica ji mora te stike omogočiti. Pri tem mora opustiti vse, kar očetu otežuje stike, vključno s takim vplivanjem na otroka, ki ima za posledico njegov odpor proti stikom.... V okviru svoje vzgojne naloge pa mora poskušati odpraviti pri otroku morebitni psihični odpor proti stikom oziroma vzpostaviti pri otroku pozitiven odnos do stikov. Seveda pa mora tudi oče opustiti vse, kar materi otežuje vzgojo otroka. 

+

Izberi vse|Izvozi izbrane