Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1166cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT01

Dokument: VSC sklep Cp 363/2013, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 06.06.2013

Institut: določitev stikov - stiki pod nadzorom

Jedro: Stiki pod nadzorom so izjema od pravila, da ima drugi starš, ki mu otroka nista dodeljena, pravico do stikov brez nadzora tretje osebe. Izjeme pa je potrebno razlagati restriktivno. Zakon kot edini kriterij izpostavlja korist otroka in le-to vidi v prepovedi psihične obremenitve ali ogrožanju... telesnega ali duševnega razvoja.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 2122/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.10.2017

Institut: začasna odredba - določitev stikov - postopna vzpostavitev stikov - domneva obstoja nevarnosti - nepopravljiva škoda - največja korist otroka

Jedro: Postopek zavarovanja z začasno odredbo je namenjen izrednim situacijam, ko je treba koristi otroka zavarovati pred zaključkom nepravdnega postopka, ker bo v nasprotnem primeru otroku nastala nepopravljiva oziroma težko nadomestljiva škoda. Sodišče prve stopnje je argumentirano obrazložilo, da... nasprotni udeleženec prej navedenega ni izkazal. Ni pogojev za začasno vzpostavitev stikov. Podani so razlogi o odsotnosti koristi za vzpostavitev stikov.

+

Dokument: VSC Sklep Cp 105/2020, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.04.2020

Institut: urejanje stikov z otrokom - stiki v korist otroka - odvzem otroka - namestitev otroka v zavod

Jedro: Stiki med otrokom in staršema, ki jim je bil otrok odvzet, se določijo v obsegu, ki je otroku v korist.

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 3186/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.12.2013

Institut: zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - določitev stikov - določitev preživnine - otroški dodatek - verzijski zahtevek - postavitev kolizijskega skrbnika - pravočasno grajanje procesnih kršitev

Jedro: V obravnavanem primeru so dohodki staršev tako nizki, da terjajo upoštevanje otroškega dodatka pri določitvi preživnine za mld. otroka. Neprimerna je odločitev prvostopenjskega sodišča, da naj bi stiki potekali po predhodnem dogovoru med staršema, saj ne gre za zadosti določno... opredelitev stikov; takšna odločitev pa je ustrezna le v primerih, ko sta se starša sposobna konstruktivno dogovarjati in ko med njima glede stikov ni večjih sporov.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 1338/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.05.2015

Institut: spori iz razmerij med starši in otroki - stiki z otrokom - režim izvajanja stikov - enakopravnost staršev

Jedro: Načeloma naj bi vsak od staršev poskrbel za prehod otrok od enega roditelja do drugega v eno smer, kar bi pokazalo otrokom, da sta pri izvrševanju osebnih stikov prisotna oba starša, ki sta v odnosu do otrok enakopravna. Od takšnega stališča je sicer možno odstopiti v primerih podanosti posebnih... okoliščin.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2650/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.11.2016

Institut: roditeljska pravica - odvzem roditeljske pravice - spolna zloraba otroka - pravica do izjave

Jedro: Spolna zloraba otroka je zagotovo ena izmed najhujših in zavrženih oblik nasilja nad otrokom in za otroka predstavlja nepopravljivo škodo. V kolikor je izvršitelj roditelj, ta predstavlja razlog za odvzem roditeljske pravice.

Dokument: VSL Sklep IV Cp 71/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 02.02.2021

Institut: začasna odredba - začasna odredba o dodelitvi otrok in plačevanju preživnine - zavrnitev izdaje začasne odredbe - predlog za izločitev izvedenca - stiki otroka s staršem - režim izvajanja stikov - denarna kazen - ukrepi za varstvo koristi otroka - izločitev izvedenca

Jedro: Že izdano odločitev o stikih otroka z očetom bi bilo mogoče spremeniti le, če bi se bistveno spremenile okoliščine, v katerih je bila izdana oziroma, če bi odpadel razlog, zaradi katerega je bila izdana. Tožnica v predlogu za novo oziroma ponovno spremembo začasne odredbe novih ali spremenjenih... okoliščin ne navaja.


Obrazložitev: ... 3. 2020. (VII. točka izreka).Zoper sklep sta pritožbo vložili obe pravdni stranki.4. Zoper I. in IV. točko izreka izpodbijanega sklepa z dne 23. 6. 2020, s katerima je prvo sodišče zavrnilo predlog tožeče stranke za izločitev izvedenke klinično psihološke stroke ter predlog za izdajo novega sklepa o začasni odredbi, se pravočasno in iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o nepravdnem postopku1 v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku2, pritožuje tožeča stranka. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in ...
+

Dokument: VSL sodba IV Cp 1585/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 19.06.2013

Institut: varstvo in vzgoja otrok - stiki - preživnina - potrebe otroka - neformalen razgovor z otrokom - stroški postopka

Jedro: Ni obvezno, da sodišče otroka povabi na sodišče. Neformalen razgovor lahko sodišče opravi s posredovanjem centra za socialno delo, kot ga je tudi v tem obravnavanem primeru, pogovor z otrokoma pa je opravila tudi sodna izvedenka.

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 4363/2009, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.02.2010

Institut: zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - največja korist otroka - izvedba dokaza z izvedencem - postavitev novega izvedenca - razlog za postavitev novega izvedenca

Jedro: Razhajanja med tožnikovim subjektivnim pogledom na vprašanje otrokove največje koristi in ugotovitvami izvedenca po skrbno in popolno opravljenem izvedenskem delu ne more biti razlog, ki bi opravičeval ponavljanje dokazovanja z novim izvedencem.

Dokument: VSL Sodba in sklep IV Cp 520/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 18.04.2019

Institut: stiki - zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - izvedensko mnenje - dokazi - indici

Jedro: K odločitvi, kateri od staršev je bolj primeren za vzgojo in varstvo otroka, ne bi pripomogle poizvedbe v vrtcu in šoli ter na CSD. Vsi ti dokazi bi bili kvečjemu posredno pomembni, kot indici, vendar se je sodišče prve stopnje pravilno odločilo, da se opre na bolj zanesljive in neposredne... dokaze, to je na izčrpne izpovedbe obeh staršev in na strokovno, temeljito in jasno ter prav tako izčrpno mnenje sodne izvedenke klinično psihološke stroke.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 44/2008, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 19.03.2008

Institut: razmerja med starši in otroki - odvzem pravice do stikov - otrokovi stiki - pravica do stikov

Jedro: Končna sodna odločitev z odvzemom pravice do stikov očetu s hčerko bi pomenila še nadaljnjo ohranitev takšnega stanja, kot je sedaj in popolnoma onemogočila komunikacijo očeta z otrokom in s tem možnost ponovne vzpostavitve stikov. Takšna odločitev ni v skladu s koristjo otroka, torej je v... nasprotju z določbo 106. člena ZZZDR. 

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 3466/2011, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 26.10.2011

Institut: omejitev stikov - začasne odredbe - spori v razmerjih med starši in otroki - zavrnitev dokaznega predloga

Jedro: Prag pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo začasne odredbe, je v sporih iz razmerij med starši in otroki višji kot v drugih civilnih zadevah. Začasne odredbe v tovrstnih sporih imajo namreč velik neposredni vpliv na končno odločitev. Odločitev sodišča lahko (kljub začasni naravi... začasne odredbe) močno in trajno prizadane interese in koristi otroka. Zato je potrebno v večji meri preizkusiti, ali so podani razlogi za njihovo izdajo.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 147/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 29.01.2020

Institut: spor iz razmerij med starši in otroki - začasna odredba v sporih iz razmerja med starši in otroki - začasna dodelitev otroka v varstvo in vzgojo - začasna določitev stikov - stiki pod nadzorom - otrokova korist

Jedro: Glede na to, da je sodišče navedlo, da se za izdajo začasne odredbe s spornimi stiki ni odločilo niti zaradi okoliščin na strani matere niti zaradi okoliščin na strani očeta, temveč zaradi dejanske situacije in stanja, v katerem se je znašla cela družina, tožnik neutemeljeno navaja, da... od sodišča pričakuje, da mu pojasni kakšne pravne in dejanske možnosti ima sam, da v okviru starševske skrbi poskrbi za to, da se pri sinovih vzpostavi ustrezen odnos do stikov z drugim od staršev in da opusti vse, kar otežuje izvajanje stikov. Sodišče tožniku ni očitalo, da bi stike predhodno oteževal. Drži, da eden od staršev drugega ne more prisiliti k izvrševanju stikov. Sodišče prve stopnje je začasno odredbo izdalo ravno zato, da bi stike poskusilo vzpostaviti, preden bi prišlo do popolne in dokončne odtujitve med materjo in otrokoma, kar otrokoma dolgoročno zagotovo ni v korist.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2221/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.09.2013

Institut: odvzem pravice do stikov - korist otroka - fizično nasilje - psihično nasilje

Jedro: Neposredna agresija roditelja do otroka ni nujen pogoj za poseg v pravico do stikov.

Dokument: VSC sklep Cp 640/2016, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.11.2016

Institut: začasna odredba - ukinitev stikov med otroki in starši - načelo varovanja otrokovih koristi

Jedro: V zadevah o ukinitvi stikov med otroki in starši mora sodišče upoštevati načelo varovanja otrokovih koristi.

Dokument: VSL Sodba IV Cp 1648/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 27.11.2019

Institut: začasna odredba - začasna odredba iz razmerij med starši in otroci - zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - preživnina - stiki - določitev stikov - izvedensko mnenje

Jedro: Glede na že naveden čas izdelave izvedeniškega mnenja je neutemeljena navedba, da se stiki ne morejo ustrezno prilagajati v tako kratkih časovnih obdobjih. O prilagoditvi stikov je bilo sicer odločeno s sklepom o začasni odredbi, zoper katero toženec ni vložil ugovora.

Dokument: VSK sodba I Cp 115/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.02.2005

Institut: razveza zakonske zveze - preživnina - verzijski zahtevek

Jedro: 1.Predlog toženca za drugega izvedenca ni temeljil na utemeljenih razlogih, zgolj upanje stranke, da bo izvedensko mnenje drugega izvedenca zanj bolj ugodno, pa postavitve novega izvedenca ni opravičevalo. 2.Vsa nova dejstva, ki jih navaja v zvezi z verzijskim zahtevkom, so nedopustne pritožbene... novote. Sodišče prve stopnje je pri določanju višine preživnine pravilno upoštevalo tudi dejstvo, da bosta otroka preživela določen čas v mesecu pri tožencu. 

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 950/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.08.2017

Institut: predodelitev otroka v varstvo in vzgojo drugemu roditelju - zaslišanje priče - neformalni razgovor z otrokom

Jedro: Zmotno je razlogovanje pritožbe, da bi moralo sodišče otroka neposredno povabiti na neformalni razgovor. Otrok lahko mnenje izrazi v okoliščinah in na način, ki najbolj ustreza njegovi starosti, in sicer tudi s posredovanjem centra za socialno delo oz. izvedenca. Taka razlaga je v skladu s 6.... členom MEKOUP. Ta v drugi alineji izrecno omogoča, da se sodišče sámo ali preko drugih oseb ali organov posvetuje z otrokom.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1273/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.09.2020

Institut: stiki staršev z otrokom - sprememba ureditve stikov - regulacijska (ureditvena) začasna odredba - zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe - pravica do osebnih stikov - posredni stiki - izvrševanje stikov prek pisem - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - pravnomočna sodna odločba - sprememba okoliščin - otrokova korist - ogroženost otroka - dokazni standard verjetnosti

Jedro: Predlagatelj ni izkazal z zadostno verjetnostjo, da bi bil njegov mladoletni otrok ogrožen in da bi bilo treba že tekom postopka spremeniti dosedanji (pravnomočno določen) režim stikov (posredni stiki preko pisem in daril, ki jih oče pošilja sinu preko CSD). Zgolj s trditvami, da mld. otroku... nastaja škoda, ker ne vidi svojega očeta, ker je splošno znano, da je za osebnostni razvoj fantov zelo pomembna vloga očeta, s sklicevanjem na sodno prakso o pomembnosti stikov ter določbe, po katerih je pravica do stikov tudi pravica starša in ne le otroka, predlagatelj ni izkazal verjetnosti otrokove ogroženosti. Ugotovljeno je namreč bilo, da predlagatelj ni predložil niti enega dokaza, ki bi kazal, da so se okoliščine na njegovi strani (zaradi katerih so bili določeni posredni stiki) spremenile do te mere, da bi narekovale spremembo že določenih stikov z začasno odredbo.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 4008/2009, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.12.2009

Institut: razmerja med starši in otroki po razvezi zakonske zveze - vzgoja in varstvo - zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - preživljanje otrok - dodelitev otroka - otrokove koristi

Jedro: Odločitev, komu naj se otrok zaupa v vzgojo in varstvo, lahko narekuje le skrbna proučitev vseh okoliščin in ugotovitev, pri katerem od roditeljev so podani boljši pogoji za uveljavljanje otrokovih koristi.

Izberi vse|Izvozi izbrane