Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1166cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0z

Dokument: VSC sodba Cp 1029/2007, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.09.2007

Institut: dodelitev otroka - otrokove koristi

Jedro: Pri dodeljevanju otroka ob razvezi zakonske zveze je sodišče dolžno ugotavljati največje otrokove koristi. 

Dokument: VSL Sodba in sklep IV Cp 2128/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.12.2020

Institut: stiki - izvrševanje stikov z otrokom - otrokova korist - izvršitev sodne odločbe v preživninskih zadevah - preživljanje mladoletnega otroka - način plačevanja preživnine - varstvo in vzgoja mladoletnega otroka - načelo kontinuitete vzgoje in varstva - načelo največje otrokove koristi

Jedro: Če oče sodno določen režim stikov krši, to ni razlog, da se jih zmanjša ali ukine, pač pa je treba očeta s pravnimi sredstvi prisiliti, da bo spoštoval odločitev, ki je, kakršna je, sprejeta v korist otroka. Tožničina prognoza, da bo posredna izvršba neuspešna, neposredna pa v škodo... otroka, je špekulativna in kot argument nevzdržna, saj pomeni zanikanje poti pravnega varstva. Ni pravi način izvrševanja preživninske obveznosti, če se otroku pusti v torbi nekaj gotovine. Preživnina se mora plačevati otrokovi zakoniti zastopnici, ker ona krije njegove vsakodnevne življenjske stroške. Mati je imela pri otroku od rojstva dalje aktivnejšo vlogo od očeta, po razpadu njune življenjske skupnosti pa je oče postal bolj aktiven v svoji starševski vlogi in bolj pozorno sledi razvojnim potrebam otroka. Kljub temu je še vedno mati tista, ki nosi primarno skrb za sina in zlasti opirajoč se na mnenje izvedenke je za otroka glede na njegovo starost bolje, če ostane v poznanem domačem okolju matere. Odločitev o vzgoji in varstvu je torej pravilna in v skladu z načelom največje koristi otroka in načelom kontinuitete vzgoje in varstva.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 3001/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.11.2016

Institut: začasna odredba - zamenjava osnovne šole - regulacijska začasna odredba - izvrševanje roditeljske pravice

Jedro: Bistveno v obravnavani zadevi je, da tožnica ni izkazala nujnosti predlaganega ukrepa prešolanja zaradi ogroženosti otroka. Glavni razlog za prešolanje naj bi bila A. želja, kar pa ne zadosti prej izpostavljenim kriterijem. V ta okvir tudi ne sodi v pritožbi zatrjevana kršitev A. pravic do... obiskovanja šole, ki jo želi obiskovati.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1720/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.10.2020

Institut: začasna odredba - sprememba stikov - varstvo koristi otroka - pogoji za izdajo začasne odredbe - ogroženost otroka - telefonski stiki z otrokom

Jedro: Temeljna predpostavka za izdajo začasne odredbe, kot enega izmed ukrepov za varstvo koristi otrok, je resna ogroženost otrok. V obravnavanem primeru ni bilo z zadostno mero verjetnosti izkazano, da bi otroku brez izdaje začasne odredbe nastala nepopravljiva ali nesorazmerno težko popravljiva škoda.

Dokument: VSC sodba in sklep Cp 371/2008, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 17.04.2008

Institut: dodelitev mladoletnega otroka - preživnina - stiki - začasna odredba

Jedro: Dodelitev otroka v varstvo in vzgojo materi za očeta ne pomeni izgubo roditeljske pravice. Preiskovalno načelo strank ne razbremenjuje dolžnosti zbiranja procesnega gradiva in jim ne onemogoča zatrjevanja dejstev in podaje dokaznih predlogov. 

Dokument: VSL sklep IV Cp 3286/2010, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 15.09.2010

Institut: začasna odredba za zavarovanje koristi otrok - ureditev stikov med starši in otrokom - pravica do stikov - največja korist otroka - obstoj nevarnosti

Jedro: Presoja izpolnjenosti pogojev za omejitev pravice do stikov.

Dokument: VSL Sklep IV Cp 2572/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.11.2017

Institut: začasna odredba - pogoji za izdajo začasne odredbe - sprememba stikov - dokazi in dokazovanje - izvedensko mnenje - varstvo koristi otroka

Jedro: Predlagateljica bi morala s stopnjo verjetnosti dokazati ne le, da je predlog za spremembo stikov utemeljen, marveč tudi, da je takojšnja sprememba stikov potrebna zaradi konkretne ogroženosti otrok, zaradi katere je izkazana nevarnost nastanka nenadomestljive ali težko nadomestljive škode. Ali... povedano drugače, predlagateljica bi morala s stopnjo verjetnosti izkazati okoliščine, zaradi katerih zavarovanja ni mogoče odložiti do razjasnitve stvari ob koncu postopka in da bo sprememba stikov, kot jo predlaga, potrjena s končno odločbo. Teh dejstev pa predlagateljica s stopnjo verjetnosti ni dokazala.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 1916/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.07.2015

Institut: razmerja med starši in otroki - stiki - korist otroka - izvedenec - izvedensko mnenje - dopolnitev izvedenskega mnenja - pomanjkljivo izvedensko mnenje - zaslišanje izvedenca

Jedro: Sodišče prve stopnje bi moralo zaslišati izvedenca na naroku pred izdajo sodbe in to ne le iz razloga iz 1. odstavka 253. člena ZPP, ki določa obvezno zaslišanje izvedenca na naroku, marveč iz razloga, ker je bilo dopolnilno izvedensko mnenje strokovno pomanjkljivo in ni odgovorilo na nobeno... relevantno vprašanje.

+

Dokument: VSK sodba I Cp 406/2005, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.04.2005

Institut: prosta presoja dokazov

Jedro: Vsi dokazi so bili podlaga za odločitev sodišča prve stopnje in ne samo mnenje izvedenca; ZPP dokaznih pravil ne pozna, sodišču prve stopnje je prepuščeno, da po izvedenem dokaznem postopku in po presoji vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj, samo odloči, kateri dokaz bo štelo za... odločilen in kakšna bo končna dokazna ocena vseh dokazov, ki so bili izvedeni. 

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 4938/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.12.2005

Institut: stiki otroka s staršem - otrokova želja - nepravdni postopek - odvzem možnosti obravnavanja

Jedro: Predlagatelj je res deloma spremenil svoj prvoten predlog za ureditev otrokovih stikov. Za razliko od pravdnega postopka, ki se začne s tožbo, ki mora med drugim obsegati tudi določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, in v katerem je sodišče vezano na zahtevke strank, saj odloča v njihovih mejah, mora predlog v nepravdnem postopku vsebovati samo opis razmerja oziroma stanja, o katerem naj sodišče odloči, medtem ko zahtevek ni bistvena sestavina predloga. V pravdnem postopku nastopata pravdni stranki z nasprotujočimi si interesi in tožnik mora točno povedati, kakšno pravno varstvo zahteva; zato so pravila o spremembi tožbi dokaj stroga in toga. V nepravdnem postopku pa nastopajo udeleženci, ki imajo praviloma vsi interes, da se določeno razmerje uredi. Predlagatelj lahko sicer v predlogu navede način, na katerega naj sodišče razmerje uredi, vendar pa sodišče pri urejanju razmerja upošteva tudi interese drugih udeležencev, zato toga pravila o spremembi tožbe ne pridejo v poštev. Ne glede na predlagateljev predlog bi namreč lahko sodišče prve stopnje otrokove stike uredilo tudi na drugačen način - tako, da se z njimi v največji meri zagotavljajo otrokove koristi. Zato dejstvo, da sodišče prve stopnje nasprotni udeleženki ni odobrilo posebnega roka zaradi spremembe predlaganega načina ureditve razmerij med udeleženci in ni preložilo naroka, ne predstavlja bistvene kršitve določb postopka. 

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 4385/2009, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.02.2010

Institut: otrokovi stiki - odvzem pravice do osebnih stikov - korist otroka

Jedro: Stiki za otroka sedaj ne predstavljajo zgolj nelagodja ampak psihično trpinčenje, ki se bo očitno še stopnjevalo. V takšni situaciji ni možnosti, da bi bilo še mogoče z oblastvenimi ukrepi odpravljati tako stanje. Zopet se je sodišče soočilo z dilemo, ko mora izmed več slabih možnosti... izbrati tisto, ki bo otrokoma najmanj škodovala. Ta trenutek preostane le ukrep odvzema stikov z očetom.

+

Dokument: VSK Sklep I Cp 831/2016, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 04.04.2017

Institut: pravica do družinskega življenja - otrokova korist - stiki med otrokom in biološkim staršem, ki mu je bila roditeljska pravica odvzeta

Jedro: V okviru ugotavljanja otrokove koristi treba namreč upoštevati tako načelo, da je v otrokovo korist, da se družinske vezi pretrgajo le izjemoma (na kar opozarja pritožba), kot tudi načelo, da je otroku v korist, da odrašča in se razvija v varnem in zdravem okolju. Pravica do družinskega... življenja predlagateljice ne upravičuje do stikov, ki bi škodovali dekličinemu zdravju in razvoju. Če so stiki za deklico škodljivi, se mora materina pravica umakniti dekličini.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1333/2017, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.07.2017

Institut: razmerja med starši in otroki - stiki - stiki med starši in otroki - pravica do stikov - sprememba stikov - obseg stikov - določitev obsega stikov - otrokova korist - največja korist otroka - volja otroka - izjava mladoletnega otroka - seznanitev staršev z vsebino razgovora - spremenjene razmere - izvedenec klinične psihologije - izvedensko mnenje

Jedro: Mladoletni A. je tako sodnemu izvedencu klinične psihologije kot tudi svoji zagovornici izrazil željo, da se obseg stikov z očetom zmanjša, vendar pa sodišče prve stopnje pravilno svoje odločitve ni oprlo na njegovo izraženo željo in je pri tem pravilno izhajalo iz prepričljivega izvedeniškega... mnenja, da je A. želja posledica vpliva materinih izjav in njenih sugestij. Če je izražena volja otroka v nasprotju z njegovimi koristmi, zlasti še, če je posledica sugestij roditelja, se takšna volja otroka ne upošteva.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 453/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.06.2016

Institut: stiki - stikovanje - korist otroka - dokazno breme - družinska sistemska psihoterapija - dodelitev otroka - začasna odredba

Jedro: Dejstvo, da eden od staršev onemogoča stike otroka z drugim od staršev, je taka okoliščina, ki glede na to, da je v otrokovo korist, da ima redne osebne stike tudi s tistim od staršev, pri katerem ne živi, lahko vpliva tudi na odločitev o dodelitvi otroka.Mati je tista, ki mora... ponuditi prepričljivejše dokaze, da bi bil dečkovi stiki z očetom škodljivi. Toženki namreč ni uspelo dokazati niti, da bi bili stiki med otrokom in očetom za otroka škodljivi, niti da oče ne bi bil sposoben za otroka poskrbeti.Toženka je na pritožbeni obravnavi zatrjevala, da je pripravljena izvrševati stike. Sedaj ima zadnjo in skrajno možnost, da to dokaže. Sodišče bo njeno ravnanje spremljalo, če se bo izkazalo, da toženka ni pripravljena izvrševati stikov in otrokovih koristi in mogoče drugače varovati, bo oče postal otrokov primarni skrbnik.

+

Dokument: VSM Sklep III Cp 480/2019, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 28.05.2019

Institut: stroški postopka v družinskih sporih - pravica do osebnih stikov staršev in otrok

Jedro: Na podlagi 413. člena ZPP sodišče o stroških postopka odloči po prostem preudarku, saj je odločanje po merilu uspeha v družinskih sporih neprimerno, ko sodišče odloča o otrokovi koristi, kar pomeni, da izhaja iz predpostavke, da starša hočeta svojemu otroku najboljše in to uveljavljata... tudi v postopku pred sodiščem. Vendar pa se sodišče druge stopnje pridružuje stališču sodišča prve stopnje, da je mati neobrazloženo in posledično neutemeljeno zgolj nasprotovala že sicer pred CSD sklenjenemu sporazumu med njo in očetom z izpostavljanjem, da "si želi dva celotna vikenda". V posledici tega predlagateljičina pritožba zoper odločitev o stroških ni utemeljena.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1042/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.05.2018

Institut: pravica do stikov z otrokom - pravica tretjega - izvenzakonski partner - ukinitev stikov z otrokom - ureditev stikov - stiki v korist otroka

Jedro: Otrokova volja je v primeru, ko tretja oseba uveljavlja pravice do stikov z otrokom, še toliko bolj pomembna, kajti po 106.a členu ZZZDR gre samo za pravico otroka, in ne tudi za pravico tretje osebe, drugače kot v primeru staršev, ko gre tudi za njihovo pravico.

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1386/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.08.2019

Institut: predlog za izdajo začasne odredbe - ureditev stikov med starši in otrokom - sprememba odločitve o stikih - restriktiven pristop pri izdaji regulacijske začasne odredbe - spremenjene okoliščine - stiska otroka - režim izvajanja stikov - obstoječ izvršilni naslov

Jedro: Začasne odredbe v družinskih pravnih zadevah imajo velik neposreden vpliv na končno odločitev, kar lahko močno in trajno prizadene interes obeh staršev in zlasti otrok, zato je treba k njihovem izdajanju pristopiti restriktivno. Ne gre za primer, ko o stikih še ne bi bilo odločeno... in da ima nasprotni udeleženec že več kot leto dni pravnomočen in izvršilen pravni naslov, s katerim so bili stiki določeni. Nasprotni udeleženec torej lahko doseže izvrševanje stikov. Spremembe, ki jih z začasno odredbo predlaga (glede načina oziroma obsega izvajanja stikov), so obsežne in znatne, zato mora sodišče v postopku ugotoviti, če so take spremembe v korist otrok in če je potrebno nujno ukrepanje. Ni v predlagateljici vzrok, da se otroka stikom upirata. Ker pa otroka ob predaji na stik doživljata hudo stisko in upoštevaje njuno starost, je po oceni sodišča prve stopnje, ki ji pritožbeno sodišče v celoti sledi, zaradi čustvene podpore in vzpodbude treba izvesti stik ob podpori osebe, ki ji otroka zaupata. Sodišče je zato ocenilo kot najprimernejši način izvedbe stika tak, kot je že določen v pravnomočni sodbi.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 1357/2014, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.05.2014

Institut: začasna dodelitev v varstvo in vzgojo - pogoji za izdajo začasne odredbe - nenadomestljiva škoda - vročitev predloga za izdajo začasne odredbe - kontradiktorni postopek

Jedro: Izpolnjeni so bili pogoji za izdajo začasne odredbe tudi iz razloga, ker sta takšen predlog podali (obe) pravdni stranki, v postopku pa se je ugotovilo, da sta roditelja v konfliktnem odnosu, zato ne zmoreta sporazumno izvrševati roditeljskih obveznosti, kar ima že negativne posledice na psihosocialni... razvoj otrok. Otroka že izražata stisko in imata vedenjske težave, v takšni situaciji pa so izpolnjeni pogoji za izdajo začasne odredbe, da se prepreči nastanek nenadomestljive škode.

+

Dokument: VSL Sodba in sklep IV Cp 1460/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 17.09.2019

Institut: dodelitev otroka v vzgojo, varstvo in preživljanje - primernost staršev - največja otrokova korist - objektivne okoliščine - roditeljska pravica - vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj - dokaz z izvedencem - ustno in pisno izvedensko mnenje - nagrada izvedenca - pristranskost izvedenca - izločitev izvedenca

Jedro: Okoliščina, da sta otroka zaupana v varstvo in vzgojo enemu od staršev, skladno z drugim odstavkom 113. člena ZZZDR pomeni le, da tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji, odloča o vprašanjih dnevnega življenja otroka. Medtem ko o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj,... odločata še vedno oba starša sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. Odločitev o vzgoji in varstvu je del izvrševanja roditeljske pravice, vendar je ta pravica širša. Roditeljska pravica pomeni, da morajo starši (torej oba) svojim otrokom omogočiti pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Glede na ugotovitev, da sta oba starša sposobna za nadaljnje varstvo in vzgojo otrok, ob tem ko pravdni stranki nista izrazili volje (in tudi nista izkazala kapacitet) za skupno vzgojo in varstvo, se je sodišče prve stopnje pri presoji, komu zaupati otroka, naslonilo na druge okoliščine (koristi otrok), ki jih je opredelilo z izrazom objektivne (kar v kontekstu pomeni neodvisne od zmožnosti staršev).

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 3692/2011, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.11.2011

Institut: dodelitev otrok v vzgojo in varstvo - korist otroka - mnenje Centra za socialno delo - določitev preživnine

Jedro: Otrokova korist je edini kriterij, ki legitimira odločitev o tem, komu naj se zaupa v vzgojo in varstvo.

Izberi vse|Izvozi izbrane