<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Civilni oddelek

VSM Sklep III Cp 910/2018
ECLI:SI:VSMB:2018:III.CP.910.2018

Evidenčna številka:VSM00020817
Datum odločbe:08.11.2018
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Polanec (preds.), Branko Reisman (poroč.), mag. Jelka Kurnik
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:ukinitev stikov z otrokom - spolno nasilje

Jedro

Ni izkazano po materi zatrjevano spolno nasilje očeta nad otrokom in tako tudi ne obstaja ogroženost otroka pri stikih z očetom in zato ni razloga za ukinitev stikov očeta z otrokom.

Izrek

I. Pritožbi se zavrneta in potrdita izpodbijana sklepa sodišča prve stopnje.

II. Predlagateljica sama krije svoje pritožbene stroške.

Obrazložitev

1. Prvostopno sodišče je s sklepom N 182/2017-75 z dne 1. 8. 2018 zavrnilo predlog predlagateljice na ukinitev stikov nasprotnega udeleženca s svojim sinom A.

S sklepom N 182/2017-66 pa je sklep o začasni odredbi N 182/2017-16 z dne 9. 10. 2017 spremenilo tako, da se od dne 6. 8. 2018 dalje med očetom in sinom izvajajo nenadzorovani stiki kot so urejeni z izdano sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti IV P 304/2015 z dne 7. 12. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru III Cp 267/2017 z dne 9. 5. 2017 ter sodno poravnavo Okrožnega sodišča v Murski Soboti N 126/2017 z dne 24. 8. 2017 s tem, da se v okviru stikov čez vikend razširjeni 5 mesečni stiki začnejo izvajati od 10. 8. 2018 dalje, ko imata oče in sin vikend stik (petek - sobota) ter v tem tednu ima oče stik s sinom v sredo dne 8. 8. 2018, sledi mamin teden, ko je A. od ponedeljka dne 13. 8. 2018 do nedelje dne 19. 8. 2018 pri mami, nakar sledi stik očeta s sinom v sredo, nato očetov vikend (petek - sobota), sledi stik očeta s sinom v torek in četrtek, nato mamin vikend in v tem zaporedju po citirani sodbi dalje. S sklepom o spremembi začasne odredbe je prvostopno sodišče tudi odločilo, da se 7 dnevni stiki med poletnimi počitnicami v letu 2018 med očetom in sinom ne izvedejo ter da spremenjena začasna odredba velja do pravnomočnosti rešitve predmetne zadeve.

2. Zoper oba sklepa je pritožbo vložila predlagateljica.

Prvostopni sklep o zavrnitvi predloga na ukinitev stikov (sklep N 182/2017-75 z dne 1. 8. 2018) izpodbija zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter zmotne uporabe materialnega prava. V pritožbi navaja, da je predlog predlagateljice na ukinitev stikov zavrnilo brez dokazne ocene, zgolj z povzetkom izpovedbe priče Ž. O. ter izvedenke J. B., z mnenjem katere pa predlagateljica ni soglašala, ker je navedena izvedenka podala izvedensko mnenje tudi že v pravdnem postopku, v katerem je bil otrok dodeljen materi ter določeni stiki očeta s sinom. Na podlagi izvedenih dokazov prvostopno sodišče ni imelo podlage za zavrnitev zatrjevanega dejstva po predlagateljici in sicer da je oče ob stikih ogrožal otroka in sicer mu je „v ritko porival prst“, kar je otrok tudi sam povedal klinični psihologinji M. O. Sodišče ni navedlo razlogov, zakaj ne verjame navedbam otroka. Da so nadzorovani stiki potekali v redu in da ima otrok očeta rad ter zoper očeta nima kakšnih zadržkov, kot izhaja iz poročil CSD, pa še ne more biti razlog za presojo, da oče ne ogroža otroka. Navedeni stiki (stiki pod nadzorom) so potekali v umetno ustvarjenem okolju, vpliv matere na otroka pa tudi v nobenem primeru ni takšen, da bi otrok očeta obremenjeval zaradi mame. Pritožbenemu sodišču predlaga spremembo izpodbijanega sklepa tako, da se predlogu ugodi, podrejeno predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa. Priglaša pritožbene stroške.

Sklep o spremembi začasne odredbe (sklep N 182/2017-66 z dne 1. 8. 2018) pritožba izpodbija zaradi zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter nepravilne uporabe materialnega prava. Osrednji pritožbeni ugovor je, da je prvostopno sodišče na podlagi izvedenskega mnenja B. J., klinične psihologinje ter sklicujoč se na ustavitev kazenskega postopka zoper nasprotnega udeleženca zmotno presodilo, da otrok ob stikih z očetom ni ogrožen. Nasprotno, na podlagi izjave otroka, ki jo je podal klinični psihologinji Ž. O. ter izpovedbe matere otroka bi moralo prvostopno sodišče ugotoviti, da obstaja ogroženost otroka v smeri spolne zlorabe po očetu in zato prvostopno sodišče izdane začasne odredbe, da stiki med otrokom in očetom potekajo le pod nadzorom CSD, ne bi smelo spremeniti. Pritožbenemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep spremeni tako, da se vzdrži v veljavi sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti N 182/2017 z dne 9. 10. 2017. Podrejeno predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa. Priglaša pritožbene stroške.

3. Nasprotni udeleženec ni vložil odgovorov na pritožbi.

4. S sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti IV P 304/2015 z dne 7. 12. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru III Cp 267/2017 z dne 9. 5. 2017 je bil otrok pravdnih strank A. A., rojen ..., zaupan v vzgojo in varstvo materi, očetu pa je bilo naloženo plačevanje preživnine v znesku 180,00 EUR mesečno. V odločbi o stikih otroka z očetom so bili določeni stiki med tednom, čez vikend, med poletnimi počitnicami, med prazniki in med jesenskimi ter zimskimi počitnicami, ki se bodo začeli izvajati z vstopom otroka v šolo.

Predlagateljica je dne 21. 9. 2017 pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti zoper nasprotnega udeleženca vložila predlog, s katerim predlaga ukinitev stikov očeta z otrokom zaradi ogroženosti otroka v posledici spolne zlorabe, ki bi jo naj izvrševal oče nad sinom. Ob stikih bi naj sinu oče potiskal v zadnjico prst. Prvostopno sodišče je tekom postopka v nepravdni zadevi izdalo začasno odredbo (začasna odredba N 182/2017 z dne 9. 10. 2017), s katero je začasno uredilo stike med očetom in sinom tako, da so ti potekali v prostorih in pod nadzorom pristojnega CSD (nadzorovani stiki).

K pritožbi zoper sklep o zavrnitvi predloga za ukinitev stikov (sklep N 182/2017-75 z dne 1. 8. 2018)

5. Pritožba ni utemeljena.

6. Po določbi petega odstavka 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR) lahko sodišče pravico do stikov odvzame ali omeji samo, če je to potrebno zaradi varovanja otrokove koristi. Stiki niso v otrokovo korist, če pomenijo za otroka psihično obremenitev ali če se sicer z njimi ogroža njegov telesni ali duševni razvoj. Sodišče lahko odloči, da se stiki izvršujejo pod nadzorom tretje osebe ali da se ne izvajajo z osebnim srečanjem in druženjem, ampak na drug način, če sicer ne bi bila zagotovljena otrokova korist.

7. Pritrditi ni pritožbenim izvajanjem, da v izpodbijanem sklepu ni razlogov oziroma dokazne ocene o ogroženosti otroka zaradi spolne zlorabe po očetu. Nasprotno, prvostopno sodišče je na podlagi obširno izvedenega dokaznega postopka (zaslišanje strank, poročila CSD o poteku nadzorovanih stikov, izpovedbe priče M. O., klinične psihologinje, ki je otroka obravnavala, izvedenskega mnenja izvedenke klinične psihologije J. B., vpogleda v kazenske spise, ki so se vodili v kazenskem postopku zoper nasprotnega udeleženca) sprejelo pravilno dokazno presojo in sicer, da ni izkazano, da je oče ob stikih sina spolno zlorabljal. Do nasprotnega zaključka tudi ne privede sklicevanje pritožbe na izpovedbo priče M. O., ki je povedala, da ji je otrok ob obravnavi navedel „da mu je prst v rit porival in da ga je bolelo“, na nadaljnjo vprašanje ali ga je ritka zelo bolela, pa je otrok odkimal, ker je navedena priča povedala, da je navedeno otrok izjavil ob prisotnosti matere. Navedenih trditev pa kasneje ni več ponavljal, pri čemer je priča tudi povedala, da velike simptomatike pri otroku ne ugotavlja, razen odstopa vedenja ob izločanju velike potrebe, ko ima navado, da se celi sleče. Sicer pa ni pristojna za ugotavljanje spolne zlorabe pri otroku. Navedenega po otroku zatrjevane spolne zlorabe, ki jo je zabeležila in povedala navedena priča, pa ne potrjuje nobeni drugi izvedeni dokazi. Iz številnih poročil pristojnega CSD izhaja, da otrok ne odklanja očeta, ga ima rad in so vsi nadzorovani stiki potekali v povsem normalnem in dobrem odnosu med sinom ter očetom. Iz obširnega in temeljitega izvedenskega mnenja izvedenke klinične psihologije J. B. pa tudi povsem jasno izhaja, da pri otroku ni zaznati znakov spolne zlorabe. Do enake ugotovitve so prišli tudi pristojni organi (policija, tožilstvo), ki so obravnavali ovadbo predlagateljice zoper nasprotnega udeleženca v smeri predmetne spolne zlorabe. V policijskem postopku se je nasprotni udeleženec odzval tudi na preizkus s poligrafom, ki tudi ni ovrgel po očetu zatrjevanega, da zoper sina ni storil nobene spolne zlorabe. Prvostopno sodišče ima tako prav, da ni izkazano po materi zatrjevano spolno nasilje očeta nad otrokom in tako tudi ne obstaja ogroženost otroka pri stikih z očetom in zato ni razloga za ukinitev stikov očeta z otrokom, kot predlaga mati otroka. Nasprotna pritožbena izvajanja so neutemeljena.

8. V zvezi s pritožbenimi izvajanji o objektivnosti mnenja izvedenke J. B. se pritožbeno sodišče pridružuje prvostopnemu sodišču, da je izvedensko mnenje izdelano v skladu s podatki spisa, strokovno in tudi objektivno, ker predhodna obravnava otroka in njegovih staršev v izvedenskem mnenju v predhodni pravdni zadevi ne predstavlja ovire za podajo mnenja v obravnavani zadevi. Kvečjemu je navedena okoliščina razlog za toliko bolj objektivno izvedensko mnenje, saj gre za spremljanje roditeljev in otroka ter njihov razvoj odnosov skozi daljše časovno obdobje.

9. Po obrazloženem, in ker pritožbeno sodišče ob preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti v skladu s 37. členom Zakona o nepravdnem postopku v zvezi s 366. členom ZPP in drugim odstavkom 350. člena ZPP ni ugotovilo uradoma upoštevne kršitve določb postopka ali nepravilne uporabe materialnega prava, je pritožbo predlagateljice zoper sklep o ukinitvi stikov zavrnilo kot neutemeljeno (37. člena ZNP v zvezi z 2. točko 365. člena ZPP).

K pritožbi zoper sklep o spremembi začasne odredbe (sklep N 182/2017-66 z dne 1. 8. 2018)

10. Pritožba ni utemeljena.

11. Izpodbijana začasna odredba je bila izdana z začasno veljavnostjo do pravnomočne rešitve predmetne zadeve. V predmetni zadevi je s to odločbo pravnomočno odločeno, da se predlog predlagateljice na ukinitev stikov očeta z otrokom, določenih s pravnomočno sodbo Okrožnega sodišča v Murski Soboti IV P 304/2017 z dne 7. 12. 2016 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru III Cp 267/2017 z dne 9. 5. 2017, zavrne. To pa pomeni, da je izdana začasna odredba prenehala veljati in tako stiki med očetom in otrokom nadalje potekajo, kot je že odločeno s pravnomočno sodno odločbo. Pritožbena izvajanja zoper izdano začasno odredbo so zaradi poteka veljavnosti le te brezpredmetna in že iz navedenega razloga je potrebno pritožbo zoper sklep o spremembi začasne odredbe, ki ga je sodišče sicer izdalo po uradni dolžnosti, zavrniti.

12. Zraven tega pa ni pritrditi pritožbenim izvajanjem, da obstaja ogroženost otroka kot temeljna predpostavka za izdajo začasne odredbe za varovanje otroka in otrokovih koristi. V tej odločbi je pritožbeno sodišče namreč pritrdilo prvostopnemu sodišču, da ni izkazano po predlagateljici zatrjevano spolno nasilje očeta nad sinom in s tem povezana ogroženost otroka in tako tudi ni razlogov (ni izkazana verjetnost terjatve kot temeljna predpostavka za izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve) za izdajo začasne odredbe v smeri ukinitve stikov med očetom in otrokom oziroma v smeri nadzorovanih stikov, za kar se zavzema pritožba.

13. Odločitev pritožbenega sodišča temelji na določbi 2. točke 365. člena ZPP.

K odločbi o stroških pritožbenega postopka

14. Predlagateljica s pritožbama ni uspela in zato sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (1976) - ZZZDR - člen 106, 106/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2OTgx