Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1183cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYw==

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1431/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.09.2021

Institut: razmerja med starši in otrokom - začasna odredba - postopek za izdajo začasne odredbe - zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - vročitev mnenja CSD - pravica do izjave - nepravdni postopek - smiselna uporaba določb ZPP - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro: V postopku za izdajo začasne odredbe ni nujno, da sodišče pridobi mnenje CSD, če pa ga pridobi z namenom, da z njegovo pomočjo oblikuje odločitev o predlogu oziroma namerava nanj opreti svojo odločitev, mora z mnenjem prej seznaniti oba udeleženca postopka. Ker sodišče prve stopnje ni postopalo... tako, je njegova odločitev obremenjena z navedeno bistveno kršitvijo določb postopka.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1198/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.09.2021

Institut: ogroženost otroka - ukrepi za varstvo koristi otroka - začasna odredba - zaupanje otroka v vzgojo in varstvo - stiki otroka s staršem - izvedensko mnenje

Jedro: Sodišče v postopku za izdajo začasne odredbe ni dolžno izvajati vseh dokazov, ki jih predlaga stranka. Bistveno je, da sodišče A. A. ogroženosti ni ugotovilo;

Dokument: VSL Sodba IV Cp 716/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 17.09.2021

Institut: razmerja med starši in otroki - razveza zakonske zveze in dodelitev otrok v vzgojo in oskrbo - določitev stikov med staršem in otrokom - natančnost določitve stikov - režim izvajanja stikov - obseg stikov - mnenje otroka - upoštevanje otrokovih želja - medsebojni dogovor - izvedenec - varstvo koristi otroka

Jedro: Zmotna je pritožbena teza, da je prepustitev otrokoma, da se dogovarjata glede stikov s tožencem, nezakonita, ker takšnih stikov ne dopušča zakon. Sodišče določi takšen režim stikov nerezidenčnega starša z otrokom, ki v najboljši meri varuje koristi otroka. Otrok je namreč nosilec pravice... do stikov s staršema. Okoliščine konkretnega primera potrjujejo, da je sodišče prve stopnje določilo stike, ki tudi glede na spremenjene okoliščine po izdaji sodbe sodišča prve stopnje, upoštevajo kratkoročno in dolgoročno korist otrok.


Obrazložitev: ... potek postopka1. Sodišče prve stopnje je razvezalo zakonsko zvezo pravdnih strank (I), mld. A. A. (roj. ... 2005) in mld. B. B. (roj. ... 2007) je dodelilo v varstvo in vzgojo tožnici (II), stike med otrokoma in tožencem je določilo na način, da potekajo po predhodnem dogovoru med otrokoma in tožencem, upoštevajoč obveznosti ter želje otrok (III), tožencu je naložilo, da je od vložitve tožbe dalje dolžan plačevati mesečno preživnino za posameznega otroka v višini 200,00 EUR do vsakega 10. dne v mesecu, v primeru zamude s plačilom skupaj z zakonskimi ...
+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1213/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.09.2021

Institut: sodna poravnava - starševska skrb - stiki otroka - nova odločitev o dodelitvi otroka, preživnini in stikih - spremenjene razmere - otrokova želja - varstvo koristi otroka

Jedro: Korist otroka in njegova želja nista sopomenki. Korist otroka je pravni pojem, ki ga je treba v vsakem konkretnem primeru napolniti z vsebino, ob upoštevanju okoliščin konkretnega primera. Korist otroka ne zajema le koristi do njegovega 18. leta starosti (kratkoročna korist), ampak tudi korist,... ki se bo pokazala v odrasli dobi (dolgoročna korist). Treba si je prizadevati za zdrav in celosten razvoj otroka, to je razvoj v samostojno odraslo osebo. Sodišče lahko zato ob tehtnih razlogih odloči tudi drugače, kot si želi otrok.

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 1100/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.09.2021

Institut: dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in preživljanje - predodelitev otroka v vzgojo in varstvo drugemu od staršev - psihični vpliv roditelja na otroka - odtujevanje otroka - zavrnitev predloga - izvedensko mnenje - varstvo koristi otroka - stiki otroka s staršem - stiki pod nadzorom

Jedro: Sodišče je pravilno navedlo, da morata deklici vedeti, da je oče prisoten in da si želi stikov z njima. Nadzor stikov s strani CSD, za katerega se implicitno zavzema oče, je v resnici poseg v njegovo pravico, in ga sodišče odredi takrat, kadar obstaja bojazen, da bi roditelj na stiku lahko... otroka na tak ali drugačen način ogrožal. Pri tožniku pa takih okoliščin ni. Zato je tudi povsem neutemeljena materina ideja, da bi stiki smeli biti dopustni le v posredni obliki, torej na daljavo.

+

Dokument: VSL Sklep II Cp 1257/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.08.2021

Institut: pogoji za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve - problem prezasedenosti socialno varstvenih zavodov - sprejem na zdravljenje brez privolitve v oddelek pod posebnim nadzorom - podaljšanje ukrepa - namestitev v psihiatrično bolnišnico - namestitev v varovani oddelek - tehtanje okoliščin - razveljavitev sklepa

Jedro: Pri nasprotnem udeležencu so izpolnjeni vsi zakonski pogoji iz 74. člena ZDZdr za sprejem v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve na podlagi 75. člena ZDZdr. Če sodišče ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 75. člena ZDZdr za sprejem v varovani oddelek brez... privolitve, s sklepom odloči, da se osebo sprejme v varovani oddelek. V sklepu se določi tudi čas zadržanja v varovanem oddelku, ki ne sme biti daljši od enega leta, in socialno varstveni zavod, ki naj osebo sprejme (drugi odstavek 48. člena ZDZdr). Odgovor posamičnega zavoda, da ima zasedene vse postelje, ne more biti zadosten razlog za (podaljšanje) bivanja nasprotnega udeleženca na zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice. Sodišče bi moralo najprej tehtati ter medsebojno primerjati pojasnila zavodov glede njihove zasedenosti, kapacitet ter možnosti čimprejšnje namestitve in jih primerjati tudi s podatki v pregledu aktualnih podatkov o zasedenosti v varovanih oddelkih, ki je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki se mesečno spreminjajo. Potrebno bi bilo upoštevati tudi naravo bolezni ter potrebe nasprotnega udeleženca. Za izpodbijano odločitev, upoštevajoč okoliščine konkretnega primera, zaenkrat ni zadostnih in utemeljenih razlogov, kljub ugotovitvam sodišča o prezasedenosti vseh varovanih oddelkov socialno varstvenih zavodov v Republiki Sloveniji. Namestitev oseb v psihiatrični bolnišnici po zaključku zdravljenja je lahko le skrajen ukrep, ko so izčrpane vse druge možnosti. Dejstvo je, da takšna namestitev obremenjuje prostorske, tehnične in kadrovske kapacitete psihiatrične bolnišnice, ki tudi niso prilagojene in ne morejo nuditi osebam s težavami v duševnem zdravju takšne terapevtske oskrbe, kot jim jo z usposobljenim kadrom lahko da ustrezen socialno varstveni zavod.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1096/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.07.2021

Institut: začasna odredba - pogoj za izdajo začasne odredbe - stiki med starši in otroki - ureditev stikov med starši in otrokom - začasna ureditev stikov - hitrost postopka - varstvo koristi otroka - največja korist otroka - uradna dolžnost sodišča - izvedensko mnenje - bistveni vpliv na razvoj otroka

Jedro: Neutemeljen je pritožbeni očitek, da je prvo sodišče odločilo o ugovoru brez pridobitve izvedenskega mnenja izvedenca ustrezne stroke. Sodišče izda začasno odredbo, če je verjetno izkazano, da je otrok ogrožen (161. člen DZ). K izdaji začasne odredbe je treba v družinskih zadevah pristopati... restriktivno, postopek pa je hiter in skrajšan. Sodišče odloča na podlagi dokaznega standarda verjetnosti. Sodišče v postopku zavarovanja ne odloči šele po izvedbi vseh dokazov, ampak ko ugotovi, katere trditve udeležencev v postopku so verjetnejše. Za odločitev o ugovoru zato prvemu sodišču ni bilo treba čakati na izvedensko mnenje kliničnega psihologa.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1055/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.07.2021

Institut: začasna odredba v družinskih sporih - ureditvena začasna odredba - izjemen ukrep - restriktiven pristop pri izdaji regulacijske začasne odredbe - korist mladoletnega otroka - otrokova želja - starejši mladoletnik - sodelovanje otroka, ki je dopolnil 15 let, v postopku - ogroženost otroka - sprememba sklepa o začasni odredbi - zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe

Jedro: Ureditvena začasna odredba je izjemen ukrep. Omejena je na nujne primere, ko je z vidika zagotavljanja otrokove koristi treba ukrepati že pred izdajo končne odločbe in z začasno odredbo zavarovati otrokov položaj. V skladu s 161. členom DZ izda sodišče začasno odredbo, če je verjetno izkazano,... da je otrok ogrožen. Otrokova ogroženost je podana, če je utrpel ali je zelo verjetno, da bo utrpel škodo, in je ta škoda oziroma verjetnost, da bo škoda nastala, posledica storitve ali opustitve staršev ali posledica otrokovih psihosocialnih težav, ki se kažejo kot vedenjske, čustvene, učne ali druge težave v njegovem odraščanju (drugi odstavek 157. člena DZ).

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1126/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.07.2021

Institut: začasna odredba za zavarovanje koristi otrok - zaupanje mladoletnih otrok v varstvo in vzgojo - predlog za izdajo začasne odredbe - zavrnitev predloga za izdajo začasne odredbe - začasna odredba, izdana po uradni dolžnosti - pravica do izjave v postopku - načelo kontradiktornosti postopka - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - vročanje mnenj csd strankam - stranki v postopku ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločitev - pravna sredstva dolžnika - ugovor kot pravno sredstvo - ugovor zoper sklep o začasni odredbi - dovoljenost ugovora - pogoji za izdajo začasne odredbe - obrazloženost sklepa o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe

Jedro: Če okoliščine konkretnega primera narekujejo izdajo začasne odredbe, ne da bi bila dolžniku dana možnost, da se o predlogu in dokazih izjavi, potem je treba kontardiktornost postopka zagotoviti v ugovornem postopku. Če sodišče zavrne predlog za izdajo začasne odredbe, potem mora v sklepu... pojasniti razloge, zaradi katerih predlaganih dokazov ni izvedlo. Zoper sklep o začasni odredbi za varstvo koristi otrok ni dovoljen ugovor, če je bila dolžniku dana možnost, da se glede predloga za izdajo začasne odredbe izjavi pred njeno izdajo (273.b člen ZIZ). Sodišče prve stopnje je izdalo začasno odredbo po uradni dolžnosti (le) na podlagi mnenja CSD. Mnenja ni vročilo predlagateljici v izjavo, zato je pravno sredstvo zoper to odločitev ugovor, o katerem bo odločalo sodišče prve stopnje.


Obrazložitev: ... sodišča prve stopnje1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo predlog predlagateljice za izdajo začasne odredbe, s katero je predlagala, da se mladoletna otroka začasno do pravnomočne odločitve v tem postopku dodelita v varstvo in vzgojo ter oskrbo predlagateljici, da imata otroka stalni naslov prebivališča na naslovu N., da stiki med otrokoma in nasprotnim udeležencem začasno do pravnomočne odločitve v tej zadevi potekajo vsak torek, ko nasprotni udeleženec otroka prevzame iz vrtca oziroma šole do 18.00, ko nasprotni udeleženec pripelje otroka na dom ...
+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1054/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.07.2021

Institut: začasna odredba - začasna odredba iz razmerij med starši in otroci - stiki otroka s staršem - nadzorovani stiki - stiki pod nadzorom strokovnih delavcev - ogroženost otroka - izvedensko mnenje - korist mladoletnega otroka

Jedro: Kot je opozorilo že tudi sodišče prve stopnje, je začasna odredba izjemen ukrep. Izda se jo, kadar je potrebno posredovanje še preden je dokončno oz. pravnomočno zaključen sodni postopek. Pri tem pa je ključna otrokova korist. Začasna odredba je nujno sredstvo in jo sodišče izda, če... ugotovi, da bi brez nje otroku nastale nepopravljive posledice, torej da je otrok ogrožen.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1002/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 30.06.2021

Institut: začasna odredba za zavarovanje koristi otrok - začasna odredba, izdana po uradni dolžnosti - možnost izjave - ugovor kot pritožba - sprememba ureditve stikov - začasna ureditev stikov

Jedro: Oče je zoper odločitev o zavrnitvi ugovora vložil pritožbo, zoper odločitev, sprejeto po uradni dolžnosti, pa ugovor. Ker sta udeleženca pred izdajo izpodbijanega sklepa imela možnost, da se izrečeta o razmerju, ki ga sklep ureja, je pritožbeno sodišče obe očetovi vlogi... obravnavalo kot pritožbo.

+

Dokument: VSL Sklep I Cp 993/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.06.2021

Institut: obnova postopka - sposobnost biti stranka - pravdna sposobnost - novo izvedensko mnenje - obnovitveni razlog procesne nesposobnosti

Jedro: Pravdna sposobnost je ena temeljnih procesnih predpostavk in sodišče nanjo pazi ves čas postopka po uradni dolžnosti. Z navedenima sodbama je bilo ugotovljeno, in to izrecno, da ni bilo okoliščin, ki bi utemeljevale upravičen dvom v obstoj toženčeve pravdne sposobnosti. Toženec tako ne more... doseči obnove iz razloga, da je bilo v pravnomočno končanem postopku procesnopravno dejansko stanje napačno ugotovljeno ali pravno napačno presojeno.

+

Dokument: VSM Sklep III Cp 473/2021, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.06.2021

Institut: začasna odredba v družinskih sporih - začasna odredba za zavarovanje koristi otrok - ogroženost otroka - izvajanje stikov - začasna odredba o stikih - začasna odredba po uradni dolžnosti - omejitev starševske skrbi - načelo najmilejšega ukrepa

Jedro: Pri tem je izhajalo iz dejstva, da so začasne odredbe nujni ukrepi, ki jih zakon predvideva zaradi zaščite koristi ml. otrok. Sodišče druge stopnje je izdano začasno odredbo po uradni dolžnosti spremenilo zgolj v trajanju slednje, saj je zakonsko izdaja takšne začasne odredbe omejena... na devet mesecev (drugi odstavek 163. člena DZ).

+

Dokument: VSK Sklep IV Cp 295/2021, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.06.2021

Institut: postopek v sporih iz razmerij med starši in otroki - izvedba dokaza po uradni dolžnosti - povrnitev stroškov postopka - stroški izvedenca klinične psihologije - predhodno plačilo stroškov iz proračuna

Jedro: Ne drži pritožbeno stališče, da je bilo s sklepom o odmeri nagrade izvedenki že dokončno odločeno o povrnitvi teh stroškov. Šlo je zgolj za odločitev o predhodnem kritju teh stroškov, ne pa za končno odločitev o tem, kdo jih je dolžan nositi. Neuspešno je pritožbeno sklicevanje,... da je sodišče prve stopnje s svojim postopanjem toženki onemogočilo, da bi tekom postopka zaprosila za BPP. Navedb, da je njeno premoženjsko slabo in da izpolnjuje pogoje za dodelitev BPP, ni v ničemer podkrepila in so ostale na pavšalni (ter hipotetični) ravni.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 426/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 18.06.2021

Institut: vzgoja in varstvo otrok - dodelitev otroka v vzgojo in varstvo materi - sprememba odločitve o varstvu in vzgoji otroka - izdaja nove odločbe - bistveno spremenjene razmere - korist mladoletnega otroka - izvajanje starševske skrbi - postopek s pritožbo - pritožbena obravnava - izostanek stranke z obravnave - zakonska domneva - resničnost trditev - odločitev o stroških postopka - postopek za varstvo koristi otroka - odločanje o stroških po prostem preudarku - vsaka stranka krije svoje stroške postopka

Jedro: Sodišče izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, kadar to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka (četrti odstavek 138. člena DZ). Spremembe morajo biti bistvene, saj bi se v nasprotnem izničil učinek pravnomočno razsojene stvari. Predlagatelj na obravnavo ni pristopil,... zato velja domneva iz drugega odstavka 348. člena ZPP v zvezi z 42. členom ZNP-1, po kateri se šteje, da so trditve o dejstvih, ki se v pritožbi nasprotne udeleženke izpodbijajo ali zatrjujejo, resnične, medtem ko trditve o dejstvih, ki jih sam izpodbija s pritožbo, niso resnične.

+

Dokument: VSL Sodba II Cp 869/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 17.06.2021

Institut: pravica do povračila škode - odškodninska odgovornost države RS - odgovornost države za delo njenih organov - odgovornost države za delo CSD - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - protipravno ravnanje - kvalificirana protipravnost - dokazovanje - kršitev pravice do izjave - protispisnost - pomanjkljivi razlogi o odločilnih dejstvih - nesklepčnost tožbe - trditveno in dokazno breme - zastaranje

Jedro: Tožnica v pritožbi ne pojasni konkretizirano, katera dejstva je želela z domnevno neizvedenimi dokazi dokazovati, pa ji je bilo to zaradi njih neizvedbe onemogočeno, zato so ti pritožbeni očitki tudi pavšalni in jih ni mogoče preizkusiti.


Obrazložitev: ... spora in dosedanji potek postopka:1. Tožnica B. B. ima s C. C. skupnega otroka A. A., rojenega 2012, v zvezi s katerim že od leta 2013 potekajo različni postopki pred centri za socialno delo (CSD) in sodišči v zvezi z vprašanji, kateremu od staršev bo otrok dodeljen, kako bodo urejeni stiki in tudi v zvezi z vprašanjem odvzema otroka in namestitve v rejniško družino. Nazadnje je bilo o teh vprašanjih odločeno s sodbo Okrožnega sodišča v Kranju IV P 150/2018 z dne 15. 11. 2019 (priloga A32), s katero je bil mladoletni A. A. zaupan v varstvo in vzgojo očetu, s ...

Dokument: VSC Sodba Cp 200/2021, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.06.2021

Institut: odgovornost delodajalca za škodo, ki jo povzroči delavec - ravnanje v skladu s pravili stroke - trditveno in dokazno breme - smučanje - otroci s posebnimi potrebami

Jedro: Pri odgovornosti na podlagi prvega odstavka 147. člena OZ je trditveno in dokazno breme za ugotovitev, da je delavec ravnal tako, kot je treba, na delodjalcu oz. tožencu. Toženec bi se tako lahko razbremenil odgovornosti, če bi dokazal, da so delavci zavarovanke pri izvajanju učenja... smučanja tožnika v okviru šole v naravi ravnali tako, kot jim to nalagajo v primeru ravnanja z otroci s posebnimi potrebami, kakršne je imel tožnik, pravila pedagoške stroke.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 772/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.06.2021

Institut: ukrepi za varstvo koristi otroka - začasna odredba - pogoj za izdajo začasne odredbe - ogroženost otroka - dodelitev otrok v varstvo in vzgojo - stiki med starši in otroki - največja korist otroka - način izvrševanja stikov - začasno omejevanje stikov - stiki pod nadzorom strokovnih delavcev - sodni izvedenec - izvedenec klinične psihologije - sum storitve kaznivega dejanja - dokazni postopek - pravice in dolžnosti staršev - izjava otroka - čustven odziv - samovolja - posebne okoliščine - izvršitev odločbe o stikih - kršitev začasne odredbe - denarna kazen

Jedro: Starši imajo glavno in enako odgovornost za varstvo in vzgojo otroka ter njegov razvoj, koristi otroka so njihova poglavitna skrb, država pa jim nudi pomoč pri izvajanju njihove odgovornosti. To velja tudi po razpadu družine, zato pritožbeno sodišče pritrjuje izhodišču sodišča prve stopnje,... da v konkretnem primeru ni razlogov za omejitev stikov predlagatelja z njegovimi hčerkami, temveč je v največjo korist otrok, da ohranjajo intenziven in obsežen stik z obema staršema. Ob urejenih stikih je jasno, da vzgojo in varstvo izvaja tisti od staršev, pri katerem otrok takrat živi. Da bi bilo v to razmerje potrebno poseči z začasno odredbo, bi morale obstajati posebne okoliščine.


Obrazložitev: ... na njegovo voljo, da obveznost izpolni. Glede na njene prejemke je rok za plačilo prekratek.6. Na pritožbo je odgovoril predlagatelj in predlagal njeno zavrnitev.7. Pritožbi nista utemeljeni.O pritožbi zoper sklep s 14. 12. 20208. Nasprotna udeleženka je v enotni vlogi podala tako pritožbo zoper sklep sodišča o zavrnitvi ugovora zoper izdano začasno odredbo in delni zavrnitvi predloga za izdajo nove začasne odredbe, kot tudi ugovor zoper delno ugoditev predlogu predlagatelja s 27. 11. 2020 za izdajo začasne odredbe glede ureditve stikov med počitnicami in prostimi ...
+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 233/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.06.2021

Institut: spori iz družinskega razmerja - stiki otroka s staršem - določitev stikov med staršem in otrokom - določitev preživnine za otroka - preživnina za mladoletnega otroka - starejši mladoletnik - materialne zmožnosti staršev - pridobitne zmožnosti staršev - nevezanost sodišča na postavljene zahtevke

Jedro: Ker nima obveznosti samo dekletov oče, ampak ima šolske in izvenšolske obveznosti tudi A., je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 421. člena ZPP odločilo, da stiki med A. in njenim očetom izven okvirov, ki so določeni v izpodbijani sodbi,... potekajo po dogovoru, in sicer na željo in pobudo A., ki jo sama poda očetu, saj je glede na starost k stikom, ki jih morebiti ne bi želela, ali kraju izvedbe stikov, ne bo mogoče prisiliti. Dolžnosti prispevati k preživljanju mladoletne hčerke, se oče ne more razbremeniti z navedbo, da bi hčerka lahko znižala preživninsko obveznost, če bi poleg šolanja delala in si tako izboljšala življenjski standard. Otroke so namreč do polnoletnosti, oziroma dokler se šolajo, do dopolnjenega 26. leta, dolžni preživljati njihovi starši.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 835/2021, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 03.06.2021

Institut: začasna odredba - vzgoja in varstvo otrok - največja korist otroka - nasilje v družini - ogroženost otroka - začasna dodelitev v varstvo in vzgojo - spremenjene okoliščine - ureditev stikov z otrokom - izvršba - denarna kazen

Jedro: Predlagatelj bi lahko dosegel izdajo predlagane začasne odredbe le, če bi izkazal spremenjene okoliščine (da je otrok pri materi ogrožen in da ga sam ne odtujuje od matere). Tega ni izkazal, saj ugotovljene okoliščine primera izkazujejo ravno nasprotno. Določitev denarne kazni in... njena izterjava sta namenjena zagotovitvi spoštovanja sodnih odločb. Sodišče prve stopnje je utemeljeno izdalo tudi nov sklep o novi, višji denarni kazni za primer ponovne kršitve začasne odredbe o začasni ukinitvi stikov med predlagateljem in A. A.

+

Izberi vse|Izvozi izbrane