Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 1183cT1tbmVuamUlMjBvdHJva2ElMjAmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZzaG93VHlwZT1kaXYmb3JkZXI9c2NvcmUmZGlyZWN0aW9uPWRlc2Mmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0y

Dokument: VSL Sklep IV Cp 324/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 14.02.2018

Institut: sprememba stikov - režim stikov - ukrepi za preprečevanje nasilja v družini - krajevna pristojnost - splošna krajevna pristojnost - posebne okoliščine primera - ugovor krajevne nepristojnosti - otrokova korist

Jedro: Ne drži, da posebne okoliščine primera - že pridobljeno mnenje izvedenca in seznanjenost lokalnega CSD z družinsko problematiko, ki jih navaja sodišče, narekujejo pristojnost ptujskega sodišča, saj naša ureditev ne pozna pristojnosti po načelu ekonomičnosti oziroma po načelu koristi otroka.

Dokument: VSL Sklep IV Cp 212/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 06.02.2020

Institut: ukrepi za varstvo koristi otroka - namestitev otroka v zavod - omejitev starševske skrbi - odvzem otroka staršem - ogroženost otroka - soglasje staršev - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - načelo najmilejšega ukrepa - začasna odredba v postopku dodelitve otroka - kolizijski skrbnik - uporaba slovenskega prava

Jedro: Ukrep namestitve otroka v zavod sodišče izreče zaradi otrokovih psihosocialnih težav v odraščanju. Te težave se lahko kažejo kot vedenjske, čustvene, učne ali druge. ZD v 175. členu ureja namestitev otrok v zavod, pri čemer ne določa, da sodišče otroka odvzame in ga nato namesti v zavod.... To pomeni, da lahko pride po tej določbi do namestitve otroka v zavod le s soglasjem staršev. Gre za edini ukrep po DZ, ki je mogoč le s soglasjem staršev. Ukrep odvzema otroka staršem in njegovo namestitev v zavod ureja 174. člen DZ in spada med hujše ukrepe za varstvo otrokove koristi. Sodišče ga izreče le takrat, ko je otrok v družini tako ogrožen, da ga je treba iz družinskega okolja umakniti. Po določilu prvega odstavka 98. člena ZNP-1 pridobi sodišče glede koristi otroka mnenje CSD, kadar CSD ni predlagatelj postopka za varstvo koristi otroka.

+

Dokument: VSL sodba Kp 1325/93, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Kazenski oddelek, Datum: 16.11.1993

Institut: huda telesna poškodba - prepovedan dokaz

Jedro: Izvid in mnenje izvedenca psihološke stroke, v katerih so navedeni rezultati različnih psiholoških testov pri pregledu 3 leta starega oškodovanca, ki ne more biti zaslišan kot priča, med temi tudi izjave otroka, dane pri nekaterih testih, ni prepovedan dokaz po določbah Zakona o kazenskem... postopku. 

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 3079/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.12.2016

Institut: nagrada izvedencu - študij spisa - izdelava izvedenskega mnenja - zahtevno izvedensko mnenje - manj zahteven pregled

Jedro: Naloga izvedenke (da pojasni osebnostno strukturo toženca in njegovo duševno zdravje, v povezavi z njegovo sposobnostjo izvrševanja starševskih dolžnosti do mladoletne hčerke) že po naravi stvari same nasprotuje pritožbenemu stališču, da gre za manj zahtevno mnenje, saj gre za vprašanje... odločanja o koristih otroka.

+

Dokument: VSM sklep III Cp 958/2016, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 10.11.2016

Institut: varstvo in vzgoja otrok - stiki - neformalni razgovor z otrokom

Jedro: Sodišče prve stopnje ni ravnalo v skladu s členom 410 Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), ker ni pridobilo izjave mladoletnih otrok. Po določbi člena 410 ZPP, kadar sodišče odloča o vzgoji in varstvu otrok ter o stikih otrok s starši in drugimi osebami, mora otroka, ki je sposoben... razumeti pomen postopka ali posledic odločitve, na primeren način obvestiti o uvedbi postopka in njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje. Glede na starost otroka in druge okoliščine sodnik otroka povabi na neformalni razgovor na sodišču ali zunaj sodišča, s posredovanjem centra za socialno delo delo ali šolskega svetovalnega delavca.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 3184/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.01.2017

Institut: skupno starševstvo - nasprotovanje skupnemu starševstvu - referenčna oseba - izvedenec

Jedro: Odgovor na vprašanje, katera oseba je najpomembnejša referenčna oseba v E. življenju oziroma, na katero osebo je deklica čustveno bolj navezana, je pomemben za ugotovitev oziroma odločitev, pri katerem od staršev bodo koristi otroka bolj zadovoljene. Ker izvedenka na to vprašanje ni zadovoljivo... odgovorila, je izvedeniško mnenje nepopolno.

+

Dokument: VSL Sklep IV Cp 1949/2020, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.11.2020

Institut: postopek izdaje začasne odredbe - začasna odredba v družinskih sporih - ogroženost otroka - dokazni standard verjetnosti - starost otroka - meritorna odločitev - presoja primernosti staršev za dodelitev otroka - zaupanje otroka v varstvo in vzgojo

Jedro: Na podlagi 161. člena DZ izda sodišče začasno odredbo, če je verjetno izkazano, da je otrok ogrožen. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je odločitev sodišča prve stopnje, ki je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo, materialnopravno pravilna. Dokazni postopek ni pokazal,... da bi otrokoma grozila takšna nevarnost, zaradi katere bi bilo potrebno izdati predlagano začasno odredbo. Sodišče je pravilno odločilo na podlagi dokaznega standarda verjetnosti. V postopku izdaje začasne odredbe se mu zato ni bilo potrebno opredeliti do vsakega posameznega predlaganega dokaza, temveč se je pravilno osredotočilo na izpovedbo v tem postopku zaslišanih strank ter na poročilo CSD. V fazi postopka izdaje začasne odredbe ne gre za presojo, kdo od staršev je bolj primeren za varstvo in vzgojo otrok, temveč gre za vprašanje, ali so podane takšne izjemne okoliščine, ki narekujejo izdajo začasne odredbe, torej ali je korist otrok ogrožena. Res je sodišče v skladu z zrelostjo in starostjo otroka dolžno upoštevati njegovo mnenje, kar pa ne pomeni, da je takšno mnenje tudi edini kriterij za končno odločitev sodišča, saj bo šele celovit dokazni postopek lahko dal prepričljiv odgovor na vprašanje, komu od staršev zaupati otroka v varstvo in vzgojo. V tej fazi postopka je sodišče samo ocenilo, da otroka še nista dovolj zrela, da bi se lahko zavedala posledic svojih odločitev, zato mnenju otrok ni sledilo. Ali sta otroka dovolj zrela, da bi se lahko zavedala posledic svojih odločitev, pa bo tekom postopka moral podati mnenje tudi izvedenec klinično psihološke stroke.

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 549/2018, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 08.03.2018

Institut: zaupanje otroka v varstvo in vzgojo - preživnina otroka - potrebe preživninskega upravičenca - preživninske zmožnosti zavezanca - stiki z otrokom - varstvo in koristi otroka - mnenje Centra za socialno delo (CSD)

Jedro: Razpad partnerske zveze in posledično zaupanje otroka v vzgojo in varstvo enemu staršu samo po sebi ne pomeni, da drugemu staršu pripada manj stikov, kot jih predstavlja polovica otrokovega časa. V pravico do stika se lahko poseže (tj. omeji) le, če stik oziroma njegov obseg otroka ogroža. Če... ni posebnih razlogov na strani tega starša ali na strani otroka, je prav, da imata med seboj kar čim več stikov. To je otroku v dolgoročno korist. Vstop v šolo pretrese in predrugači dotedanji življenjski ustroj otroka, vendar to ne sme biti izgovor, da se stiki med otrokom in staršem, s katerim ne živi, zmanjšajo. Tudi ta starš je in bo del otrokovega življenja, zato je prav, da pomembno vlogo odigra tudi pri/po vstopu otroka v šolo. Prav je tudi, da se otrok za šolo pripravlja pri obeh, da pri obeh dela domače naloge, se zjutraj zbudi pri enem in pri drugem ter se od tam odpravi v šolo. Nočni stiki so izjemno pomemben del stikovanja in zanje ne otrok ne starš, s katerim otrok ne živi, ne smeta biti prikrajšana, če niso podane kakšne posebne okoliščine, ki to preprečujejo. V družinskopravnih zadevah za odločitev sodišča izvedensko mnenje ni nujno potrebno. Praviloma zadošča že strokovno mnenje centra za socialno delo, za postavitev izvedenca pa se sodišče odloči glede na (sporne) navedbe pravdnih strank in če so izkazane kakšne posebne okoliščine na strani otroka ali staršev.

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 2944/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.11.2016

Institut: nagrada izvedenca - zahtevnost mnenja - zelo zahtevno mnenje - zahtevno mnenje

Jedro: Po zahtevnosti konkretno izvedensko mnenje ne odstopa od podobnih izvedenskih mnenj, ki jih sodišča uporabljajo v zvezi z odločanjem o spremembah stikov z otroci in so v sodni praksi večinoma opredeljena kot zahtevna. Dejstvo, da je izvedenec pregledal očeta, mater in oba otroka, na oceno zahtevnosti... izvedenskega mnenja ne vpliva.

+

Dokument: VSL sodba in sklep IV Cp 2047/2013, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 09.10.2013

Institut: preživnina - razporeditev preživninskega bremena - dodelitev otroka - stiki - mnenje CSD

Jedro: CSD ni pojasnil razlogov za odločitev, da stiki toženca z otrokom potekajo le dnevno, in da otrok prespi pri materi, zato bi sodišče prve stopnje moralo zahtevati od CSD, da pojasni in obrazloži razloge za takšno mnenje. Otrok je ob stikih pri tožencu že prespal, zato je treba v novem postopku... ugotoviti, kakšni stiki so v korist otroka in od CSD zahtevati, da pojasni in podrobno navede strokovne razloge, zaradi katerih sledi predlogu tožnice, da ni v korist otroka, da prespi pri očetu v času stikov.

+

Dokument: VSM Sklep III Cp 354/2020, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 16.06.2020

Institut: varstvo in vzgoja mladoletnega otroka - določitev preživnine - določitev stikov - začasna odredba - začasna odredba za zavarovanje koristi otrok - ogroženost otroka - nujnost postopka - mnenje Centra za socialno delo (CSD) - stroški postopka - prosti preudarek pri odločanju o stroških v družinskih sporih

Jedro: Sodišče prve stopnje je utemeljeno zaključilo, da ugotovljene okoliščine z verjetnostjo izkazujejo, da je otrok ogrožen oziroma je zelo verjetno, da bo utrpel škodo kot posledico ugotovljenih ravnanj matere (točka 16. obrazložitve sklepa z dne 8.4.2020) in je zato potrebno ukrepati že pred... pravnomočno odločitvijo o varstvu in vzgoji skupnega mladoletnega sina in z začasno odredbo zavarovati otroka.

+

Dokument: VSL sodba IV Cp 2566/2015, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.10.2015

Institut: dodelitev otroka - spremenjene razmere

Jedro: Življenjske okoliščine se nenehno spreminjajo, vendar vsakršna drobna in posamična sprememba, še ne more povzročiti nove dodelitve otroka. Mora iti za spremembo bistvenih, pravno relevantnih okoliščin, na katerih sloni prvotna odločitev.

Dokument: VSL sklep IV Cp 4799/2010, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.01.2011

Institut: razmerje staršev in otrok - korist otroka - stiki - izvrševanje stikov prek pisem - odklanjanje stikov s strani otroka - dokazovanje z izvedenci - angažiranje novega izvedenca

Jedro: Presoja ustreznosti določenega izvrševanja stikov preko pisem. ZPP ne predvideva ponavljanja dokazovanja z novimi in novimi izvedenci. Sodišče je dokaz z izvedencem izvedlo, strankam pa omogočilo, da se o njem izjasnijo. Po dveh dopolnitvah izvedeniškega mnenja in zaslišanju izvedenca... je bilo izvedeniško mnenje jasno in razumljivo.

+

Dokument: VSL Sodba IV Cp 996/2019, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 23.05.2019

Institut: dodelitev otroka - izvedensko mnenje - dopolnilno izvedensko mnenje - predlog za postavitev novega izvedenca - založitev predujma za delo izvedenca - preživnina - potrebe otroka - zmožnosti zavezanca - otroški dodatek

Jedro: Pri presoji preživnine se otroškega dodatka ne upošteva.

Dokument: VSL sodba IV Cp 3360/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.07.2005

Institut: varstvo in vzgoja otroka

Jedro: Ob ugotovljenih enakih osebnostnih, vzgojnih in materialnih sposobnostih staršev je torej rezultat razgovora z otrokom pogojeval odločitev, da se otroka zaupa v varstvo in vzgojo materi. Sodišče prve stopnje je ocenilo, da je otrok že toliko osebnostno dozorel, da je... sposoben razumeti pomen postopka in posledice odločitve (zahtevana otrokova razumnost se domneva), zato ga je obvestilo o postopku in o njegovi pravici, da izrazi svoje mnenje o tem, kateremu izmed staršev naj sodišče zaupa njegovo vzgojo in varstvo, na razgovoru pridobilo njegovo mnenje in ga tudi ustrezno upoštevalo. 

+

Dokument: VSL sklep IV Cp 3119/2016, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 05.01.2017

Institut: razmerja med starši in otroki - stiki z otrokom - določitev režima stikov - obseg stikov - prazniki - počitnice

Jedro: Če se starša nista sposobna dogovoriti o stikih s pomočjo CSD in zahtevata odločitev sodišča, mora sodišče v odločbi opredeljeno določiti režim stikov. Kako natančno mora sodišče določiti stike starša z otrokom, je odvisno od sposobnosti medsebojnega komuniciranja staršev.

Dokument: VSM Sklep I Cp 377/2019, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.05.2019

Institut: zahteva za vrnitev otroka - soglasje - zaslišanje mladoletne osebe - opustitev zaslišanja

Jedro: Sodišče prve stopnje je opustilo zaslišanje ml. otroka oziroma ni preverilo ali je glede na svojo starost tudi zrel za zaslišanje, zato je zmotno uporabilo določbo prvega in drugega odstavka 11. člena Uredbe in drugi odstavek 13. člena Haaške konvencije.

Dokument: VSC sklep Cp 519/2013, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 22.08.2013

Institut: začasna odredba - prepoved stikov - koristi otroka

Jedro: Sodišče je dolžno presojati koristi otroka ne le v trenutnem položaju, pač pa tudi zaradi bodočega otrokovega zdravega razvoja. Začasna odredba je izjemna od pravila, da se odloči o stikih s trajnim namenom, prav tako pa mora biti zahteva enega od staršev, da se stiki drugemu od staršev... popolnoma prepovedo, izjema od pravila, da imata načeloma oba starša pravico do stikov, saj otrok ni lastnina matere.

+

Dokument: VSK sklep I Cp 1145/2002, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 04.03.2003

Institut: razveza zakonske zveze - vzgoja in varstvo otrok - dodelitev otroka - dokazovanje - izvajanje dokazov - izvedenec - zaslišanje izvedenca - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka

Jedro: Opustitev ustnega podajanja izvedenskega mnenja izvedenca na naroku potem, ko so stranke dale na pisni izdelek pripombe, predstavlja relativno kršitev določb postopka, ki je vplivala na zakonitost odločitve.

Dokument: VSL sodba IV Cp 3405/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.07.2005

Institut: dodelitev otroka - koristi otroka

Jedro: Temeljno vodilo sodišču in drugim organom, ki odločajo o mladoletnih otrocih, njihovih pravicah in razmerjih, je zagotavljanje otrokove koristi. Pojma otrokova korist pozitivna zakonodaja ne opredeljuje, iz določb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih pa je mogoče... na abstraktni ravni opredeliti, da je v korist otroka takšno ravnanje, s katerim se zagotavlja otroku pogoje za zdravo rast, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje in delo. Vsebino pravnega standarda "korist otroka" je sicer treba konkretizirati v vsakem primeru posebej z upoštevanjem vseh okoliščin posameznega primera: z upoštevanjem značilnosti otrokove osebnosti, osebnosti njegovih staršev, okoliščin in pogojev v katerih živi in se razvija oziroma bi lahko živel in se razvijal pri enem in drugem od staršev, navezanosti otroka na druge njemu bližnje osebe (bratje, sestre, stari starši) kot tudi njegovega odnosa do širšega okolja (sošolci, prijatelji) - na podlagi vseh teh okoliščin posameznega primera je treba torej ugotoviti, katero okolje otroku nudi ugodnejše pogoje za njegov nadaljnji uspešen osebnostni razvoj. Praviloma je v otrokovo korist, da ima redne osebne stike z obema staršema (106. člen ZZZDR), po potrebi pa tudi z drugimi osebami, na katere je navezan. Dejstvo, da eden od staršev onemogoča stike otroka z drugim od staršev, je okoliščina, ki glede na to, da je v otrokovo korist, da ima redne osebne stike tudi s tistim od staršev, pri katerem ne živi, lahko vpliva na odločitev o dodelitvi otroka. Tisti od staršev, pri katerem otrok živi v varstvu in vzgoji, mora namreč opustiti vse, kar otežuje ali onemogoča otrokove stike (2. odstavek 106. člena ZZZDR). Če ravna roditelj v nasprotju s tem in preprečuje stike otroka z drugim roditeljem, ravna v nasprotju z otrokovimi koristmi, kar lahko privede tudi do zaključka, da ni primerno, da otrok ostane v vzgoji in varstvu pri njem. V tem je treba pritožbi pritrditi. Vendar pa je bil v obravnavanem primeru po presoji sodišča (v skladu z mnenjem dr. T. P.) bistven dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri dodelitvi otroka, dekličina navezanost na mater oziroma njen občutek varnosti pri materi, nadaljnji pomemben dejavnik pa emocionalna navezanost na mlajšega brata. V obravnavanem primeru so se razmere spremenile in tekom pravdnega postopka je deklica vzpostavila z očetom redne in pristne stike, ki si jih tudi sama želi. Stanje ob zaključku glavne obravnave pa je relevantno za odločitev. Predvidevanja oziroma ugibanja pritožbe, kakšno bo v prihodnosti ravnanje toženke, ne morejo vplivati na sedanjo odločitev, če pa bi ponovno res prišlo do prekinitve stikov s strani matere, bi to utegnilo predstavljati spremenjene okoliščine, ki bi lahko vlivale na drugačno presojo koristi otroka v morebitnem novem postopku, zlasti glede na to, da si stikov z očetom želi tudi deklica sama. 

+

Izberi vse|Izvozi izbrane