<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Kazenski oddelek

VSM Sklep II Kp 34685/2016
ECLI:SI:VSMB:2019:II.KP.34685.2016

Evidenčna številka:VSM00025673
Datum odločbe:13.06.2019
Senat, sodnik posameznik:mag. Aleksander Karakaš (preds.), Breda Cerjak Firbas (poroč.), Simona Skorpik
Področje:KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let - kaznivo dejanje prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva - kaznivo dejanje zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje - oprostilna sodba - dejansko stanje - ni razlogov o odločilnih dejstvih - nejasni in nasprotujoči si razlogi o odločilnih dejstvih - pomanjkljivi razlogi o odločilnih dejstvih

Jedro

Prvostopno sodišče pa je pribavilo in na glavni obravnavi, kot je že obrazloženo, prebralo tudi mnenji sodnih izvedencev P. in Z., kot je to navedeno v točki 3 izpodbijane sodbe, pri čemer pa se sodišče tudi do zaključkov navedenih izvedencev ni prav v ničemer opredelilo in okoliščin, "da je oškodovanka G.M. (tudi funkcionalno) nepismena, da ima končane le tri razrede osnovne šole in ima tudi sicer znižane oziroma okrnjene spoznavne sposobnosti, zaradi česar, upoštevaje pri tem tudi njene podpovprečno intelektualne sposobnosti (izvedenec dr. Z.), niti ni sposobna načrtovanja sistematične manipulativnosti, kar sicer med drugim v svoji pritožbi izpostavlja tudi okrožna državna tožilka.

Izrek

Ob reševanju pritožbe okrožne državne tožilke se sodba sodišča prve stopnje po uradni dolžnosti razveljavi in zadeva vrne prvostopnemu sodišču v novo sojenje pred popolnoma spremenjen senat.

Obrazložitev

1. Z uvodoma navedeno sodbo je sodišče prve stopnje obdolženega V.B. v skladu s 3. točko 358. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP) oprostilo obtožbe, da bi naj storil kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let po tretjem odstavku 173. člena Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1), kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let po četrtem v zvezi s tretjim odstavkom 173. člena KZ-1, kaznivo dejanje prikazovanja, izdelave, posesti in posedovanja pornografskega gradiva po prvem odstavku 176. člena KZ-1 ter treh kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja po drugem odstavku 192. člena KZ-1. V skladu s prvim odstavkom 96. člena ZKP je bilo odločeno o stroških kazenskega postopka, oškodovanci pa so bili s premoženjskopravnimi zahtevki, v skladu s tretjim odstavkom 105. člena ZKP, napoteni na pravdo.

2. Zoper tako sodbo se je zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pritožila okrožna državna tožilka s predlogom, da pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo razveljavi ter zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje in odločitev drugemu sodniku.

3. Na pritožbo okrožne državne tožilke je odgovoril obdolženčev zagovornik, ki je v odgovoru na pritožbo pritožbenemu sodišču predlagal, da pritožbo zavrne in potrdi sodbo sodišča prve stopnje. Predlagal je tudi, da ga sodišče o seji pritožbenega senata obvesti, kar je pritožbeno sodišče tudi storilo. O seji je obvestilo vse procesne udeležence, tudi obdolženca, vendar sta se seje udeležila le obdolženčev zagovornik ter višji državni tožilec.

4. Pregled zadeve na pritožbeni stopnji je pokazal sledeče:

5. Pritožbeno sodišče glede na navedbe obdolženčevega zagovornika v odgovoru na pritožbo okrožne državne tožilke uvodoma ugotavlja, da so navedbe zagovornika v smeri, da so pritožbena izvajanja okrožnega državnega tožilstva s sklicevanjem na izvedenski mnenji izvedencev P.P. in B.Z. nedopustna, ker je tožilstvo te dokaze predlagalo, oziroma se je nanje sklicevalo šele na glavni obravnavi, kar je po oceni obrambe prepozno, izpostavlja, da je prav obdolženčev zagovornik v obrambnem predlogu, podanem že 8. 5. 2017, prvostopnemu sodišču predlagal, da pribavi in vpogleda v spis Okrožnega sodišča v Murski Soboti I K 12377/2016, pribavo navedenega kazenskega spisa pa je obramba ponovno predlagala v obrambnem predlogu podanem na predobravnavnem naroku (list. št. 547). Prvostopno sodišče je navedeno kazensko zadevo pribavilo. Na glavni obravnavi je prečitalo izpovedbi oziroma izvid in mnenje izvedenca prof. dr. P. ter izvedenca prof. dr. Z., kar izhaja iz podatkov predmetnega kazenskega spisa. Da je prvostopno sodišče očitno ugodilo predlogu obrambe in štelo za potrebno, da se za razjasnitev zadeve pribavita tudi že navedeni mnenji obeh izvedencev, pa nenazadnje izhaja tudi iz tega, da se navedeni mnenji in zapisnika o zaslišanju obeh izvedencev nahajajo v prilogah predmetnega kazenskega spisa. Da sta bili mnenji znotraj dokaznega postopka prebrani na glavni obravnavi, pa izhaja tudi iz zapisnika glavne obravnave z dne 21. 2. 2019, od koder izhaja (list. št. 636), da je sodišče vpogledalo v kopijo spisa Okrožnega sodišča v ... II K 12377/2016, od koder se preberejo izpovedbe predvsem G.M., S.Z., B.B. ter sodnih izvedencev P. in Z. … Ob navedenem pa so navedbe obdolženčevega zagovornika v odgovoru na pritožbo, da je pritožbeno sklicevanje okrožne državne tožilke na izvedenska mnenja že imenovanih izvedencev nedopustno, brez podlage.

6. Glede na to, da je bila pritožba okrožne državne tožilke zoper prvostopno sodbo vložena zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je pritožbeno sodišče izpodbijano sodbo preizkusilo najprej po uradni dolžnosti, v skladu z določbami 383. člena ZKP. Preizkus je pokazal, da izpodbijana sodba nima razlogov o vseh odločilnih dejstvih, te, ki jih ima, pa so pomanjkljivi, mestoma nejasni in sami s seboj v nasprotju, izpovedbe v postopku zaslišanih prič pa so v sodbi povzete selektivno, izpovedbe posameznih prič in posamezni izvedeni dokazi pa sploh niso ocenjeni. O odločilnih dejstvih pa je tudi precejšnje nasprotje med tem, kar se navaja v razlogih sodbe o vsebini listin in zapisnikov o izpovedbah v postopku in med samimi temi listinami oziroma zapisniki. Vse navedeno pa predstavlja kršitve iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, na kar je pritožbeno sodišče dolžno paziti tudi po uradni dolžnosti, pri čemer imajo navedene kršitve vselej za posledico razveljavitev napadene sodbe in vrnitev zadeve s ponovno sojenje sodišču prve stopnje.

7. Sodišče prve stopnje, ki ima poleg veterinarskega očitno tudi obsežno znanje iz področja psihiatrične in pedopsihiatrične stroke, je tako v svoji sodbi (točka 13) med drugim zapisalo, da je izvedenka (z dolgoletnimi izkušnjami) dr. Ž.T. pri svojem izvedenskem mnenju izhajala predvsem iz podatkov, ki so navedeni v zahtevi za preiskavo „in se je že vnaprej opredelila do ravnanj obtoženca, kot da je že kriv“, zaradi česar bi naj bila izvedenka tudi pristranska. V točki 12 svoje sodbe pa je sodišče prve stopnje napisalo tudi, da že navedena sodna izvedenka Ž.T. svojih zaključkov, da je pri vseh treh obdolženčevih otrocih ugotovila celo vrsto značilnosti, ki kažejo, da so bili otroci telesno, čustveno, razvojno in vzgojno zanemarjeni, ni obrazložila oziroma ni obrazložila na podlagi česa je to ugotovila.

8. Takšne navedbe prvostopnega sodišča pa so v nasprotju s podatki kazenskega spisa, na kar sicer v svoji pritožbi opozarja tudi okrožna državna tožilka. V kolikor bi prvostopno sodišče z vso potrebno skrbnostjo prečitalo pisno izvedensko mnenje prof. dr. Ž.T., dr. med. (list. št. 405), bi namreč ugotovilo, da je izvedenka že v pisnem izvedenskem mnenju naštela podatke in okoliščine, ki jih je uporabila pri izvedenskem mnenju, kar vse je naštela na straneh od 1 do 4 izvedenskega mnenja, pri čemer je izpostavila tudi poročilo svetovalnega centra za otroke v Ljubljani z dne 22. 6. 2016, poročilo vrtca G. z dne 15. 7. 2016, pa tudi izpovedbo dr. M.H., specialistke klinične psihologije, pa tudi poročilo CSD G. z dne 18. 11. 2017, strokovno mnenje Komisije z dne 6. 12. 2016, izpovedbe strokovnih delavk Centra za socialno delo, pri čemer je izvedenka v pisnem izvedenskem mnenju posebej izpostavila tudi, katere relevantne izvide iz zbrane zdravstvene dokumentacije je uporabila pri svojem izvedenskem mnenju za vsakega od otrok, posebej pa je v izvedenskem mnenju opisala tudi povzetek pogovora z obdolženčevim sinom K., ki skupaj s sestro M. živi pri rejnikih, povzela je pogovor, ki ga je opravila z rejnico R.M., glede hčerke M. je pojasnila, da je poleg navedenega pedopsihiatrično preiskavo opravila na CMZ UPK v Ljubljani, pri čemer je diagnostiko dopolnila s projektivno tehniko risanja in pripovedovanjem zgodb ob ilustrirani otroški knjigi. Glede obdolženčeve najmlajše hčerke J. je prav tako navedla, da je med ostalim opravila tudi pedopsihiatrično preiskavo deklice in pogovor z njeno rejnico S.G. na CMZ UPK v Ljubljani, pri čemer je pregled otroka dopolnila še s projektivno metodo risanja. Šele po vsem navedenem je podala izvid in mnenje ter odgovorila na vprašanja sodišča. Zaključki prvostopnega sodišča, da je izvedenka torej svoje mnenje podala predvsem iz podatkov v zahtevi za preiskavo in se vnaprej opredelila do ravnanj obtoženca, torej v podatkih spisa nimajo podlage in so protispisni, pri čemer pa sodišče prve stopnje svojih pavšalnih zaključkov o izvedenkini pristranosti in nestrokovnosti niti ni podrobneje obrazložilo.

9. Sicer pa so tudi navedbe sodišča prve stopnje, da je dosedanji dokazni postopek pokazal, da zanemarjanja in surovega ravnanja (sploh) ni bilo, v nasprotju s podatki v kazenskem spisu. Pri tem ne gre le za to, da so takšni zaključki v nasprotju z že navedenim mnenjem izvedenke, temveč so v nasprotju tudi z izpovedbo v postopku zaslišane priče J.P. v delu, ko je le ta povsem določno izpovedala (list. št. 347), da so po namestitvi družine v krizni center začeli ugotavljati zelo „seksualizirano vedenje M.“. Slačila je K., ga prijemala za spolovilo, slačila se je, če jo je kdo razjezil pa je rekla tudi, da se bo slekla in pokazala luliko. Vse navedeno pa so po preselitvi družine v varno hišo začeli opažati tudi tam. Navajali so, da je M. K. pozivala, da se slečeta in gresta seksat. Nadalje pa je P. (list. št. 347) izpovedala tudi, da je K., ko je začel hoditi v šolo v I., otipaval tudi sošolce, prijemal jih je za spolovila, in ko se je šola vključila in so ga vprašali, zakaj to počne je povedal, da ga je to naučil oče. O navedenem pa ne le, da prvostopno sodišče sploh nima razlogov, saj tega dela izpovedbe delavke centra za socialno delo J.P. sploh ni ocenilo, kar nedvomno predstavlja pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih, temveč je navedeno tudi v nasprotju z zaključki prvostopnega sodišča o tem, da ni prav nobenega dokaza o tem, da bi obdolženec storil očitana kazniva dejanja.

10. Pa tudi glede izpovedbe obdolženčevega sina K., da je videl, da je pes mami lizal rit, prvostopno sodišče zaključuje, da tudi glede tega dejanja ni nobenih dokazov, „še najmanj, da bi (navedeno) štelo za spolni odnos med M. in psom“, kar sodišče obrazlaga tudi z navedbami, da M. „ni vedela točno izpovedati, ali je s strani psa prišlo do penetracije ali ne“, kar vse bi naj po oceni prvostopnega sodišča kazalo, da ni z ničemer dokazano, da je med M. in psom sploh šlo za spolni odnos, pri čemer se je prvostopno sodišče potrudilo in obsežno obrazložilo, kako poteka spolni odnos pri psih, medtem ko okoliščine, da je bil obdolženec v zadevi II K 12377/2016 z dne 12. 1. 2017 že pravnomočno obsojen tudi za kaznivo dejanje spolnega nasilja po prvem odstavku 171. člena KZ, ker je z uporabo sile prisilil osebo drugega spola, da je trpela spolna dejanja na ta način, da je v času od sredine leta 2015 pa do marca 2016 v P. večkrat mesečno silil G.M. in od nje zahteval, da je imela spolne odnose z različnimi moškimi in tudi z domačim psom, s tem, da jo je večkrat pretepal, jo brcal in poniževal …, navedeno sodbo pa je preizkusilo tudi Vrhovno sodišče (opr. št. I Ips 12377/2016), prvostopno sodišče v svoji sodbi ni niti omenilo, temveč je vse navedeno povsem „spregledalo“, čeprav je navedene odločbe, kot to izhaja iz zapisnika o glavni obravnavi, vpogledalo in prečitalo, vendar kot že rečeno, navedenega v svoji sodbi ni niti omenilo, kaj šele ocenilo, niti se ni poglobljeno opredelilo do izpovedbe ml. K., ki je povedal, da je videl, kako je domači pes mami „lizal rit“.

11. Prvostopno sodišče pa je pribavilo in na glavni obravnavi, kot je že obrazloženo, prebralo tudi mnenji sodnih izvedencev P. in Z., kot je to navedeno v točki 3 izpodbijane sodbe, pri čemer pa se sodišče tudi do zaključkov navedenih izvedencev ni prav v ničemer opredelilo in okoliščin, „da je oškodovanka G.M. (tudi funkcionalno) nepismena, da ima končane le tri razrede osnovne šole in ima tudi sicer znižane oziroma okrnjene spoznavne sposobnosti, zaradi česar, upoštevaje pri tem tudi njene podpovprečno intelektualne sposobnosti (izvedenec dr. Z.), niti ni sposobna načrtovanja sistematične manipulativnosti, kar sicer med drugim v svoji pritožbi izpostavlja tudi okrožna državna tožilka. Navedeno pa so, glede na to, da prvostopno sodišče svojo oprostilno sodbo v pretežni meri gradi na zaključkih, da priči G.M. ni verjeti, ker je večkrat prihajala sama s seboj v nasprotja, vsekakor odločilna dejstva, ki terjajo poglobljeno in preudarno oceno, ki je izpodbijana sodba nima.

12. Vse navedene kršitve imajo vselej za posledico razveljavitev sodbe sodišča prve stopnje in vrnitev zadeve v novo sojenje. Zato je pritožbeno sodišče odločilo, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

13. V ponovljenem postopku bo sodišče prve stopnje ugotovljene kršitve odpravilo. Izvedlo bo vse pravno relevantne dokaze, kritično pa bo presodilo tudi pritožbena izvajanja okrožne državne tožilke, ki gredo, kot je že navedeno, v smeri zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, zaradi česar se pritožbeno sodišče z njimi ni moglo ukvarjati. Šele po tako izvedenem ponovnem postopku, po tehtni in poglobljeni oceni vseh izvedenih dokazov, bo prvostopno sodišče v zadevi ponovno odločilo, kar pa bo lažje storilo s senatom, ki v obravnavani zadevi še ni sprejel stališča.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Kazenski zakonik (2008) - KZ-1 - člen 173, 173/1, 173/3, 173/4, 176, 176/1, 192, 192/2,
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 358, 358/3, 371, 371/1-11,

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
16.10.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDMyMzE2