<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep IV Cp 1239/2017
ECLI:SI:VSLJ:2017:IV.CP.1239.2017

Evidenčna številka:VSL00000908
Datum odločbe:07.06.2017
Senat, sodnik posameznik:Bojan Breznik (preds.), Alenka Kobal Velkavrh (poroč.), Dušan Barič
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:sprememba odločitve o stikih - začasna odredba o stikih - nujnost izdaje začasne odredbe

Jedro

Predlagatelj v predlogu za izdajo začasne odredbe zaradi spremembe določitve obsega in načina izvajanja stikov kot so bili določeni s sodno poravnavo prav v ničemer ne izkazuje verjetnosti potrebe po takojšnjem začasnem ukrepanju povečanja določitve obsega in načina izvajanja stikov z mladoletno hčerjo oziroma z ničemer ne utemelji, v čem naj bi bila hči ogrožena ali naj bi ji nastajala težko popravljiva škoda, če ima stike z očetom v obsegu, kot so bili določeni s sodno poravnavo, zato je sodišče prve stopnje predlagateljev predlog za izdajo začasne odredbe za spremembo stikov utemeljeno zavrnilo.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Odločitev o stroških pritožbenega postopka se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z v uvodu navedenim sklepom zavrnilo predlagateljev predlog za izdajo začasne odredbe za spremembo oziroma dopolnitev določitve obsega in načina izvajanja stikov z mladoletno hčerjo T., ki so bili določeni s sodno poravnavo pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v zadevi P 1851/2013 - IV (I). Po uradni dolžnosti je izdalo začasno odredbo na podlagi katere naj bi stiki med mladoletno T. in njenim očetom potekali vsak torek od 14.00 do 15.00 ure v prostorih in pod nadzorom strokovnega delavca Centra za socialno delo X (II).

2. Zoper I točko izreka sklepa se je pravočasno pritožil predlagatelj iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku1 , s predlogom, da pritožbeno sodišče v izpodbijanem delu izdani sklep spremeni tako, da ugodi njegovemu predlogu za izdajo začasne odredbe. Navaja, da je v predlogu pojasnil, da je potrebna takojšnja izdaja začasne odredbe, saj kot oče nima stikov s svojo hčerjo že vse od 21. 7. 2016 dalje. Hčer ima neizmerno rad in si želi, da bi tudi po razpadu partnerske zveze s hčerjo kvalitetno preživljal skupni čas. Slednje pa bi bilo mogoče zgolj in le, če nasprotna udeleženka stikov ne bi preprečevala oziroma vse od 21. 7. 2016 dalje celo onemogočala.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče uvodoma izpostavlja, da je predmet pritožbenega odločanje le odločitev v I. točki izreka izpodbijanega sklepa glede zavrnitve predlagateljevega predloga, da sodišče z začasno odredbo razširi stike med predlagateljem in njegovo hčer T.

5. Predlagatelj je hkrati s predlogom za izdajo začasne odredbe vložil predlog za spremembo določitve obsega in načina izvajanja stikov z mladoletno hčerjo, ki so bili določeni v med udeležencema postopka sklenjeni sodni poravnavi dne 22. 1. 2014.

6. Na podlagi četrtega odstavka 421. člena ZPP lahko sodišče izda na zahtevo bivšega zakonca ali organa, pristojnega za socialne zadeve, novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka ter o stikih, če to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka. Kot spremenjeno okoliščino predlagatelj navaja, da nasprotna udeleženka preprečuje in onemogoča stike ter da pritožnik mladoletne hčere T. ni videl od 21. 7. 2016 dalje.

7. Predlagatelj je v predlogu za izdajo začasne odredbe predlagal, da stiki med mladoletno T. in njim potekajo ob torkih in četrtkih, ko oče hčer do 16.00 ure prevzame v vrtcu in jo ob 19.00 uri pripelje k materi na dom ter vsaki drugi vikend, ko jo oče v petek do 15.00 ure prevzame v vrtcu in do nedelje do 19.00 ure, ko jo oče pripelje na dom, kjer jo prevzame mati. Stiki med šolskimi počitnicami pa naj bi se izvedli tako, da mladoletna T. preživi prvo polovico počitnic pri očetu in drugo polovico počitnic pri materi, kar zajema jesenske, božično novoletne, zimske počitnice in prvomajske počitnice, v naslednjem šolskem letu pa mladoletna T. preživi prvo polovico vseh počitnic pri mami in drugo polovico počitnic pri očetu ter tako izmenjaje vsako leto. Poletne počitnice v letu 2017 preživi mladoletna T. prva dva tedna v juliju in prva dva tedna v avgustu pri očetu, ostalo pri materi; naslednje leto pa preživi mladoletna T. prva dva tedna v juliju in prva dva tedna v avgustu pri materi, ostalo pri očetu in tako izmenjaje vsako leto. Vrstni red preživljanja počitnic se lahko tudi zamenja po obveznem predhodnem dogovoru med pravdnima strankama.

8. Med postopki v zakonskih sporih in sporih iz razmerij med starši in otroki lahko izda sodišče na predlog stranke ali po uradni dolžnosti začasno odredbo o varstvu in preživljanju skupnih otrok, kot tudi začasne odredbe o odvzemu ali omejitvi pravice do stikov oziroma o načinu izvrševanja stikov (prvi odstavek 411. člena ZPP). Smisel in namen začasnih odredb v teh sporih je v tem, da se začasno, do dokončne odločitve v sporu, razmerja med starši in otroki uredijo tako, da bo zagotovljena največja otrokova korist. Sodišče mora pri odločanju upoštevati, da je začasna odredba izjemno in začasno sredstvo in jo sodišče izda le, če ugotovi, da bi brez začasne odredbe lahko otroku nastala nesorazmerno težko popravljiva škoda, ali bi lahko prišlo do nasilja.

9. Predlagatelj v predlogu za izdajo začasne odredbe zaradi spremembe določitve obsega in načina izvajanja stikov z mladoletno T., kot so bili določeni s sodno poravnavo z dne 22. 1. 2014, prav v ničemer ne izkazuje verjetnosti potrebe po takojšnjem začasnem ukrepanju povečanja določitve obsega in načina izvajanja stikov z mladoletno hčerjo oziroma z ničemer ne utemelji, v čem naj bi bila hči ogrožena ali naj bi ji nastajala težko popravljiva škoda, če ima stike z očetom v obsegu, kot so bili določeni s sodno poravnavo2.

10. Predlagatelj je upravičenost izdaje začasne odredbe utemeljeval z dejstvom, da nasprotna udeleženka v skladu s sklenjeno sodno poravnavo stikov ne omogoča.

11. Po določilu prvega odstavka 106. člena ZZZDR ima otrok pravico do stikov z obema staršema, oba starša pa imata pravico do stikov z otrokom. Tisti, od staršev, pri katerem otrok živi v varstvu in vzgoji oziroma druga oseba, pri kateri otrok živi, mora opustiti vse kar otežuje in onemogoča otrokove stike, ter si mora prizadevati za ustrezen odnos otroka do stika z drugim od staršev, saj so stiki s staršem, s katerim otrok ne živi, odločilnega pomena za njegov zdrav osebnostni razvoj.

12. V konkretnem primeru predlagatelj že razpolaga z izvršilnim naslovom v obliki sklenjene sodne poravnave pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani P 1851/2013-IV z dne 22. 1. 2014. Če se stik z otrokom ne izvršuje na način kot je bil dogovorjen v sodni poravnavi, bo moral predlagatelj kot upnik v izvršilnem postopku zahtevati izvršitev osebnih stikov. Oba starša morata namreč ravnati v skladu s sklenjeno sodno poravnavo, ki ima moč izvršilnega naslova3 .

13. Glede na to, da udeleženca postopka ob sklenitvi sodne poravnave nista določila stikov z otrokom med počitnicami, ki jih bosta verjetno želela oba starša preživeti z otrokom, kar pa ob sedaj določenem načinu izvrševanja stikov ne bo mogoče, bo moralo prvostopenjsko sodišče vsekakor urediti način izvrševanja stikov tudi med počitnicami, vendar pa predlagatelj ne pojasni utemeljenih razlogov, zaradi katerih bi moralo sodišče o tem vprašanju odločiti že pred dokončno odločitvijo o predlogu za spremembo stikov. Iz poročila centra za socialno delo z dne 12. 4. 2017 pa tudi ne izhaja, da bi bila začasna določitev spremembe stikov v obsegu, kot jo je predlagal predlagatelj v predlogu za izdajo začasne odredbe, med počitnicami, nujno potrebna, saj iz mnenja izhaja, da mati določitvi stikov otroka z očetom med počitnicami ne nasprotuje.

14. Glede na navedeno je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sklep sodišča prve stopnje, čeprav iz drugih razlogov, kot jih je navedlo sodišče prve stopnje (2. točka 365. člena ZPP), odločitev o pritožbenih stroških pa pridržalo za končno odločbo (1. odst. 151. čl. ZPP).

-------------------------------
1 V nadaljevanju ZPP.
2 V sodni poravnavi je določeno, da stiki med mladoletno T. in njenim očetom potekajo ob torkih in četrtkih, ko oče prevzame hčer ob 16.00 uri v vrtcu in jo ob 19.00 uri pripelje k materi pred blok, kjer s hčerjo živita in kjer jo mati prevzame, in vsak drugi vikend od petka od 16.00 ure, ko oče prevzame hčer v vrtcu pa do nedelje do 18.00 ure, ko oče hčer pripelje k materi pred blok, kjer jo mati prevzame.
3 Izvršitev odločbe o osebnih stikih utemeljuje 238.f člen Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki v prvem odstavku določa, da se sodna odločba glede pravice do osebnih stikov z otrokom izvrši po določbah prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 226. člena tega zakona.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (1976) - ZZZDR - člen 106, 106/1
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 411, 411/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
21.09.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDEwNTcw