<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep IV Cp 1651/2017

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2017:IV.CP.1651.2017
Evidenčna številka:VSL00001015
Datum odločbe:26.07.2017
Senat, sodnik posameznik:dr. Peter Rudolf (preds.), Dušan Barič (poroč.), Alenka Kobal Velkavrh
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:prešolanje učenca osnovne šole - prekinitev postopka - dodelitev otrok v varstvo in vzgojo

Jedro

Morebitna ponovna zamenjava osnovnošolske sredine praktično tik pred zaključkom izobraževalnega procesa ne bi bila v A. korist, saj bi po presoji pritožbenega sodišča porušila komaj vzpostavljeno (relativno) stabilnost njegovega šolanja.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se v izpodbijanem delu (I. in III. točka izreka) potrdi sklep sodišča prve stopnje.

II. Nasprotna udeleženka krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Prvo sodišče je dovolilo prepis mladoletnega sina udeležencev A. A. iz OŠ X na ... v 8. razred OŠ Y v ... Odločilo je, da udeleženca krijeta svoje stroške postopka. Zavrnilo je predlagateljev predlog za izdajo začasne odredbe.

2. Zoper sklep se pritožuje nasprotna udeleženka, ki izpodbija odločitev o prepisu mladoletnega sina v OŠ Y ter odločitev o stroških postopka (I. in III. točka izreka). Uveljavlja pritožbena razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ter bistvenih kršitev določb postopka in predlaga, da pritožbeno sodišče razveljavi izpodbijani sklep ter vrne zadevo prvemu sodišču v novo odločanje. Navaja, da je predlagala prekinitev postopka do končne odločitve v zadevi IV P 450/2016 Okrožnega sodišča v Kranju. Sodišče bi moralo prekiniti postopek. Prvo sodišče je spregledalo, da je CSD ... podal zoper predlagatelja kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe. Ugotovljena odločilna dejstva so vprašljiva, ker obstoji utemeljen sum, da je predlagatelj do teh dejstev prišel z izvršitvijo kaznivega dejanja, in sicer da je odvzel mladoletnega A. njegovi materi ter otroku samovoljno spremenil življenjske okoliščine. Sodišče bi moralo postopek prekiniti tudi do odločitve v kazenski zadevi. Izvedenska mnenja, ki jih je sodišče preučilo, pričajo, da je oče močan vplivni faktor na voljo mladoletnega sina. Izvedenka dr. Z. Z. ugotavlja, da je očetov vpliv na otroka škodljiv. Opisala je, v kakšni stiski živi A. ob očetovem vplivu. S podaljševanjem okoliščin, ki so vzdrževane s strani očeta, se možnosti otroka udeležencev za razvoj v zdravo in zrelo osebo zmanjšujejo. Sodišče bi moralo ugotavljati, ali je otrokova želja v njegovo korist. Prvo sodišče ni pravilno utemeljilo svojega sklepa na mnenju CSD ..., ki je nasprotoval prešolanju A. na OŠ Y v ..., prešolanju otroka pa je pritrdil le za primer odločitve z začasno odredbo. CSD ... je torej podpiral začasno rešitev, ne pa meritorne odločitve o prešolanju otroka na OŠ Y. Sodišče s svojim sklepom sporoča predlagatelju in otroku, da se življenjske okoliščine lahko dosežejo z izsiljevanjem in samovoljo ter nespoštovanjem sodnih odločb. Prvo sodišče povzema izvedensko mnenje dr. I v nasprotju z njegovo vsebino, saj je svojo odločitev o prešolanju oprlo na okoliščino, da otrok biva pri predlagatelju, čeprav izvedenci ugotavljajo, da to zaradi očetovih osebnostnih lastnosti ni koristno.

3. Predlagatelj v odgovoru na pritožbo predlaga njeno zavrnitev.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Čeprav je bil mladoletni A. A. s sodno poravnavo P 438/2007-IV z dne 16. 12. 2009 zaupan materi v varstvo in vzgojo, od sredine junija 2015 živi pri očetu v ... Potem ko se je v šolskem letu 2015/16 dnevno še vozil z vlakom iz ... na ..., kjer je obiskoval osnovno šolo, je s 1. 9. 2016 začel obiskovati 8. razred Osnovne šole Y v ..., čeprav med udeležencema ni prišlo do sporazuma o prešolanju otroka v smislu 113. člena ZZZDR. Prvo sodišče je ugotovilo, da se A. v OŠ Y dobro počuti in je zelo uspešen, tako pri šolanju kot v izvenšolskih dejavnostih, ki jih ima vsakodnevno v ... (glasbena šola, treniranje juda - le ob petkih A. obiskuje tudi glasbeno šolo na ...), da živi v ... tudi A. sestra B., s katero sta zelo povezana, da otroka po ugotovitvah izvedenca dr. I. I. v izvedenskem mnenju z dne 24. 1. 2014 nista (več) želela bivati pri materi, da so v razmerju med udeležencema tudi po razpadu njune življenjske skupnosti ves čas zelo hude težave, ki se odražajo v konfliktnem in nerazrešenem odnosu med njima (kar je za oba otroka očitno zelo stresno, saj sta bila v letu 2016 nekaj časa nastanjena tudi v kriznih centrih), da je A. (sam in po zagovornici otrokovih pravic) izrazil željo, da želi še naprej obiskovati OŠ Y in vse aktivnosti v ..., kjer želi ostati, ter da se je v novo okolje dobro vključil. Sklicujoč se tudi na mnenje CSD ..., ki je glede na A. vključenost v novem okolju od 1. 9. 2016 dalje podprl ureditev njegovega šolanja na OŠ Y, saj bi lahko ostal v tem okolju tudi v primeru zaupanja v varstvo in vzgojo drugi osebi (o čemer teče postopek pred Okrožnim sodiščem v Kranju) je prvo sodišče dovolilo A. prešolanje na OŠ Y.

6. Glede na ugotovljena dejstva je izpodbijana odločitev pravilna, saj se pritožbeno sodišče strinja z dejanskimi in pravnimi zaključki prvega sodišča. A. se zaradi povsem porušenega in konfliktnega razmerja med staršema že daljše obdobje nahaja v razmerah, ki škodljivo vplivajo na njegov osebnostni razvoj. Pritožbeno sodišče se strinja, da je A. odhod od matere in preselitev k očetu predvsem posledica predlagateljevega nesprejemljivega ravnanja. Tudi iz celotnega zbranega gradiva v tej zadevi je mogoče sklepati, da je bivanje pri očetu za A. osebnostni razvoj škodljivo in da je nujno treba poiskati drugo rešitev. Vendar pa to ni predmet tega postopka, temveč drugih postopkov (med drugim tudi zadeve IV P 450/2016 Okrožnega sodišča v Kranju, v kateri CSD ... kot tožeča stranka zoper A. starša kot toženca uveljavlja zahtevek za izdajo nove odločbe o varstvu in vzgoji njunega mladoletnega sina, ker da spremenjene razmere in koristi otroka terjajo njegovo dodelitev v varstvo in vzgojo drugi osebi).

7. V opisanih razmerah (relevantnih za to zadevo), nastalih po A. odselitvi od matere in nastanitvi pri očetu, je treba upoštevati, da se je A. v svojem novem okolju z vidika šolanja in obšolskih dejavnosti ustalil ter da mu je zato vsaj v tem pogledu treba zagotoviti urejen status osnovnošolca, še zlasti zato, ker bo v septembru 2017 začel obiskovati zadnji razred devetletke in bo z njim zaključil proces osnovnošolskega izobraževanja. Morebitna ponovna zamenjava osnovnošolske sredine praktično tik pred zaključkom tega izobraževalnega procesa ne bi bila v A. korist, saj bi po presoji pritožbenega sodišča porušila komaj vzpostavljeno (relativno) stabilnost njegovega šolanja. Čim je tako, pa v trenutnih razmerah ni boljše rešitve od te, da se dovoli prešolanje A. na OŠ Y (tudi zato, ker bo P. končal osnovno šolo že naslednje leto in se v ospredje kot vse bolj pomembno postavlja vprašanje izbire njegovega nadaljnjega izobraževanja v srednji šoli).

8. Glede na vsa ugotovljena dejstva ni bilo razlogov za prekinitev postopka v obravnavani zadevi. Ker bi tudi v primeru takojšnje spremembe odločitve o zaupanju A. v varstvo in vzgojo, to je njegove dodelitve drugi osebi (zadeva IV P 450/2016) bilo v A. največjo korist, da konča osnovno šolo v sedanjem šolskem okolju (takšno je tudi mnenje CSD ... z dne 23. 12. 2016, pri čemer iz celotnega konteksta njegovega mnenja izhaja, da se ne nanaša zgolj na primer odločitve o prešolanju z začasno odredbo), odločitev v zadevi IV P 450/2016 za obravnavani primer ni relevantna. Enako velja za morebiten kazenski postopek zoper predlagatelja zaradi suma kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe. Pri odločanju o prešolanju otroka je treba presojati predvsem to, kaj je v dani situaciji z vidika njegovega šolanja otroku v korist.

9. Nasprotna udeleženka zmotno povzema razloge izpodbijanega sklepa v zvezi z izvedenskim mnenjem dr. I. I., saj prvo sodišče ni utemeljevalo svoje odločitve s tem, da A. živi v ... pri očetu, ampak da se je vključil v novo okolje v okviru OŠ Y ter ustanov, v okviru katerih se udejstvuje v ... (glasbena šola, judo).

10. Ker uveljavljani in uradoma upoštevni pritožbeni razlogi niso podani je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno ter v izpodbijanem delu potrdilo sklep prvega sodišča (353. člen in 2. točka 365. člena ZPP). Nasprotna udeleženka trpi svoje stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 154. člena in prvi odstavek 165. člena ZPP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (1976) - ZZZDR - člen 113

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
03.10.2017

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDExMTkx