<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sodba in sklep IV Cp 3300/2011

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2011:IV.CP.3300.2011
Evidenčna številka:VSL0062702
Datum odločbe:16.11.2011
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:razmerja med starši in otroci - preživnina - potrebe otroka - zmožnosti zavezanca - listine v tujem jeziku

Jedro

Obseg otrokovih potreb (izraženih v denarju) sodišče objektivizira z višino potreb otroka primerljive starosti, pri tem pa upošteva še posebnosti konkretnega primera. Oporo za objektivizacijo potreb sodišču daje okvirna specifikacija življenjskih stroškov za konkretnega otroka.

Sodišče brez soglasja strank dokazne ocene ne sme opreti na listine v tujem jeziku.

Izrek

I. Pritožbama obeh pravdnih strank se delno ugodi ter se:

- sodba sodišča prve stopnje v I. in II. točki izreka spremeni tako, da se preživnina za obdobje od 9. 3. 2010 do 14. 4. 2011 zviša na 270,00 EUR mesečno;

- sodba sodišča prve stopnje v I. in II. točki razveljavi glede zvišanja sodno določene preživnine za obdobje po 14. 4. 2011 in se v tem obsegu zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno sojenje;

- razveljavi odločitev o stroških postopka (točka III. izreka izpodbijane sodbe).

Obrazložitev

Mladoletni tožnik, ki je sin tožene stranke, je vložil tožbo za zvišanje preživnine. Sodišče prve stopnje je tožbenemu zahtevku delno ugodilo. Za obdobje od 9. 3. 2010 do 14. 4. 2011 je dotlejšnjo preživnino zvišalo na znesek 200,00 EUR. Za obdobje po 14. 4. 2011 pa je preživnino zvišalo na 233,00 EUR mesečno. Višji tožbeni zahtevek je sodišče zavrnilo. Nazadnje je odločilo še o stroških postopka.

Proti sodbi vlagata pritožbo obe pravdni stranki.

Tožena stranka v svoji pritožbi uveljavlja vse pritožbene razloge ter sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v ponovno sojenje. Pritožnik sodišču očita bistveno kršitev določb pravdnega postopka, saj naj bi sodbo oprlo na dokaze (najemna pogodba in aneks k njej), glede katerih ni sprejelo dokaznega sklepa na glavni obravnavi. Dokaznega sklepa ni sprejelo tudi glede ostalih listin. Prav tako ne drži, da je toženec iz naslova seminarjev zaslužil približno 30,00 EUR mesečno.

Glede odločitve za drugo obdobje pa pritožnik navaja, da sodišče listin, ki jih je predložila tožeča stranka in so v drugem jeziku, na naroku ni sprejelo v dokazni sklep. Kasneje pa je svojo odločitev nanje vseeno oprlo. Kršitev je podana tudi zato, ker je tožena stranka zahtevala, da te listine dobi prevedene v slovenski jezik.

Pritožba poudarja tudi to, da bi se moralo sodišče ukvarjati z vprašanjem, zaradi katerega je tožencu prenehalo delovno razmerje.

Toženec tudi ne soglaša z višino potreb otroka v N.. Ti stroški niso izkazani. Nazadnje pa še trdi, da bi moralo sodišče pri odločitvi upoštevati, da je toženec ves čas pravdnega postopka plačeval preživnino. Plačane zneske bi moralo od prisojenega zneska odšteti.

Tudi tožeča stranka v svoji pritožbi uveljavlja vse pritožbene razloge ter sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo spremeni tako, da bo zahtevku v celoti ugodeno. Pritožba navaja, da je sodišče prenizko ocenilo stroške preživljanja mladoletnega tožnika. Z vrednotenjem potreb se pritožba konkretizirano ukvarja.

Pritožbi sta bili vročeni nasprotnima strankama. Ti nanju nista odgovorili.

Pritožbi sta delno utemeljeni.

Odločitev o zvišanju preživnine za obdobje od 9. 3. 2010 do 14. 4. 2011:

Procesne kršitve, ki jih uveljavlja toženec, niso podane. Trditev o procesnem dejstvu, da sodišče glede listin (najemna pogodba in aneks k njej) ni sprejelo dokaznega sklepa, ni resnično. Dokazni sklep glede najemne pogodbe (A8) in aneksa k njej (A9) je vsebovan v zapisniku z glavne obravnave 17. 5. 2011 (list. št. 36). Procesni očitek glede „ostalih listin“ pa je nekonkretiziran.

Tožeča stranka se v svoji pritožbi osredotoča na vprašanje otrokovih potreb. Po 189.a členu ZZZDR (1) mora sodišče pri odmeri preživnine upoštevati otrokovo korist, tako da je preživnina primerna za zagotavljanje uspešnega telesnega in duševnega razvoja otroka. Preživnina mora zajemati stroške življenjskih potreb otroka, zlasti stroške bivanja, hrane, oblačil, obutve, varstva, izobraževanja, vzgoje, oddiha, razvedrila in drugih posebnih potreb otroka.

Potrebe otroka so eden izmed pojmov v vrednotnem trikotniku, ki ga poleg slednjega tvorita še dejstvi preživninskih zmožnosti enega in drugega starša (129. člen ZZZDR). Obseg otrokovih potreb (izraženih v denarju) sodišče objektivizira z višino potreb otroka primerljive starosti, pri tem pa upošteva še posebnosti konkretnega primera. Oporo za objektivizacijo potreb sodišču daje okvirna specifikacija življenjskih stroškov za konkretnega otroka. Kolikšen obseg tako določenih potreb bosta starša uspela zagotoviti, pa je odvisno od njunih preživninskih zmožnosti. Obseg potreb je ugotovljen v prvem delu 6. točke izpodbijane sodbe. V nadaljevanju 6. točke izpodbijane sodbe je sodišče prve stopnje napravilo vrednotno oceno, kolikšen del tako ocenjenih potreb sta starša sposobna in zato dolžna kriti. Pritožbeno sodišče soglaša, da je sodišče prve stopnje pri tem vrednotnem koraku ravnalo glede na preživninske zmožnosti obeh staršev prestrogo. Po presoji pritožbenega sodišča bo prava mera dosežena z odločitvijo, da sta starša skupaj z otroškim dodatkom dolžna zagotoviti 500,00 EUR otrokovih potreb. Ob upoštevanju povprečne višine otroškega dodatka to pomeni 435,00 EUR mesečno. Glede na njune dohodke je pritožbeno sodišče odločilo, da je toženec, katerega dohodek je v tem obdobju znašal 1.150,00 EUR (in še nekaj honorarjev; pritožbeno sodišče soglaša z dokazno oceno, da je teh honorarjev 30,00 EUR mesečno), dolžan plačevati 270,00 EUR; tožnikova mati, katere dohodek je v tem obdobju znašal 760,00 EUR, pa preostalih 165,00 EUR.

Odločitev o zvišanju preživnine za obdobje po 14. 4. 2011 dalje:

Sodišče prve stopnje je odločitev o višji preživnini za navedeno obdobje oprlo na dejanske ugotovitve o znatno višjih potrebah tožnika. Dokazna ocena v 10. točki razlogov izpodbijane sodbe gradi na listinah, ki jih je predložila tožeča stranka ter so v nemškem jeziku. Ta del sodbe je obremenjen z bistveno kršitvijo določb pravdnega postopka. Najprej zato, ker sodišče dokaznega sklepa glede odločilnih listin ni sprejelo (glej zapisnik z glavne obravnave na list. št. 36, kjer je sodišče odločanje o teh dokazih pridržalo in zapisnik na list. št. 48, kjer je o njih molčalo). Takšno ravnanje že samo po sebi predstavlja bistveno kršitev pravil pravdnega postopka (213. člen ZPP in 217. člen ZPP). Ker pa je sodišče na te dokaze očitno oprlo svojo odločitev, pa je takšno ravnanje tudi v nasprotju z drugim odstavkom 226. člena ZPP. Sodišče bi moralo ravnati v skladu z napotilom iz 104. člena ZPP, ki ureja položaj, ko stranka predloži listine v tujem jeziku. Pritožbeno sodišče je zato odločitev o zvišanju preživnine za obdobje po 14. 4. 2011 razveljavilo.

Odločitev pritožbenega sodišča in pooblastilo zanjo:

Pritožbeno sodišče je pritožbi tožeče stranke za prvo obdobje (do 14. 4. 2011) delno ugodilo ter izpodbijano sodbo na podlagi pooblastila iz 5. alineje 358. člena ZPP spremenilo in preživnino za navedeno obdobje še dodatno zvišalo (na 270, 00 EUR). V ostalem delu je pritožbo tožeče stranke za to obdobje in v celoti pritožbo tožene stranke za to obdobje zavrnilo in izpodbijano sodbo potrdilo (podani so namreč pogoji iz 353. člena ZPP). Odločitev o zvišanju preživnine za obdobje po 14. 4. 2011 pa je pritožbeno sodišče razveljavilo na podlagi pooblastila iz 354. člena ZPP.

Napotki za nadaljnje delo:

V ponovljenem postopku bo moralo zato sodišče ravnati z listinami v tujem jeziku tako, kot določajo prej citirane procesne določbe (razen če bi bili stranki soglasni, da se postopek v tem delu kakorkoli poenostavi – takšnega soglasja doslej ni bilo, ravno nasprotno). Glede preživninske sposobnosti tožene stranke bo moralo sodišče ugotoviti tudi to, ali je bilo sporazumno prenehanje delovnega razmerja v resnici stvar toženčeve svobodne razpolage. Nadalje pa pritožbeno sodišče še poudarja, da je po naravi zahtevka za zvišanje preživnine vselej treba upoštevati to, da se nova pravnomočna odločitev nanaša zgolj na zvišan del preživnine. Pritožbena bojazen toženca, da bi v morebitni izvršbi ne mogel več ugovarjati, da je preživnino, kakor je bila določena do te pravde, v celoti izpolnjeval, je zato odveč.

(1) Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 69/2004 in naslednji


Zveza:

ZPP člen 104, 213, 217, 226.
ZZZDR člen 129.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
19.03.2012

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjYzMzQx