<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep IV Cp 2362/2018

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2019:IV.CP.2362.2018
Evidenčna številka:VSL00018786
Datum odločbe:07.01.2019
Senat, sodnik posameznik:Metoda Orehar Ivanc
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:odmera izvedenine - odmera nagrade izvedencu - nagrada za izvedensko delo - izvedensko delo - stroški izvedenca - zahtevnost mnenja - kriteriji za oceno zahtevnosti - zelo zahtevno izvedensko mnenje

Jedro

Presoja o zahtevnosti izvedenskega mnenja - za zelo zahtevno izvedensko mnenje - je pravilno.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se sklep sodišča prve stopnje potrdi.

II. Tožena stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom sodni izvedenki za klinično psihologijo B. B. odmerilo nagrado in stroške v višini 1.012 EUR (točka I izreka) ter odredilo izplačilo nagrade in stroškov izvedenki, ki ni zavezanka za DDV, iz založenega predujma (točki II in III izreka).

2. Zoper sklep se pritožuje toženec, in sicer iz vseh pritožbenih razlogov po prvem odstavku 338. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) Predlaga, da pritožbeno sodišče izpodbijani sklep spremeni oziroma razveljavi, ter tožnici naloži plačilo njegovih pritožbenih stroškov.

Toženec meni, da je bil pregled glede na vsebino mnenja le zahteven (ne izjemno ali zelo zahteven). Glede na zapis izvedenke v mnenju, da je posamezen razgovor opravljala po tri ure in pol, in sicer enkrat v sestavi mati in hči, drugič pa v sestavi oče in hči, bi ji sodišče lahko priznalo nagrado v višini 184,00 EUR (2 x 92,00 EUR), zvišano za 46,00 EUR (2 x 46,00 EUR), za vsake začete nadaljnje pol ure. V delu, v katerem je izvedenki priznana nagrada za izdelavo izvedenskega mnenja v višini 414 EUR, sklep ni zadostno obrazložen. Izvedenka v okviru svojega dela ni izvajala nobenih dodatnih psihodiagnostičnih metod (opravila je le razgovor z udeleženci in opazovala njihov odnos), zato bi bila upravičena do nagrade za pisno izdelavo zahtevnega izvedenskega mnenja v višini 276 EUR. Priznani materialni stroški so nekonkretizirani (ni jasno, za kakšne stroške gre) in po višini neizkazani (zanje ni predložena ponudba druge gospodarske službe, ki opravlja storitev).

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Izvedenec ima pravico do nagrade za opravljeno delo in do povrnitve stroškov v zvezi z delom (249. člen ZPP in 39. člen Pravilnika o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (v nadaljevanju Pravilnik)). Nagrada se odmeri na podlagi tarife za vrednotenje izvedenskega dela, ki je del Pravilnika.

5. Izpodbijana odmera nagrade in stroškov temelji na stroškovniku (listovna številka 180 v spisu), v katerem je izvedenka podala specificiran in obrazložen obračun posameznih priglašenih postavk. Sodišče prve stopnje je izvedenki priznalo nagrado v skupni višini 920 EUR, in sicer: 92 EUR za študij spisa s prilogami, 414 EUR (3 x 138 EUR) za tri zahtevne preglede in 414 EUR za pisno izdelavo zelo zahtevnega izvedenskega mnenja. Priznalo ji je tudi 92 EUR za materialne stroške.

6. Pri nagradi za pregled Pravilnik kot kriterij zahtevnosti določa trajanje pregleda. Po 2. in 3. točki prvega odstavka 50. člena Pravilnika pripada izvedencu za zahteven pregled, ki traja do 3 ure, nagrada 92 EUR, za zelo zahteven pregled, ki traja do 5 ur, pa nagrada 138 EUR. Izvedenka je v stroškovniku in II. točki izvedenskega mnenja navedla, da sta bili pravdni stranki na klinično psihološki obravnavi najprej vsaka posebej (tožnica 19. 10. 2016, toženec 7. 11. 2016), nato pa še skupaj z mladoletno A. (tožnica 15. 11. 2016, toženec 18. 11. 2016), in da je skupna obravnava za vsakega udeleženca (tožnico, toženca in otroka) trajala tri ure in pol. Ker je izvedenka dejansko opravila tri obravnave (ločeno za tožnico in toženca, nato pa še za otroka - individualno in skupaj z obema staršema), ji je sodišče prve stopnje na podlagi podatka o skupnem trajanju obravnav (ki ga toženec v pritožbi ne izpodbija) pravilno priznalo nagrado za tri zelo zahtevne preglede. Določba drugega odstavka 50. člena Pravilnika, ki predvideva povečanje nagrade za dodatnih 46 EUR za vsake nadaljnje začete pol ure, se navezuje na izjemno zahtevni pregled (trajajoč več kot 5 ur) iz 4. točke prvega odstavka 50. člena Pravilnika. Podlago za odmero nagrade za pregled, ki traja tri ure in pol (kar sodi v časovni razpon nad 3 ure in do 5 ur), pa predstavlja 3. točka prvega odstavka 50. člena Pravilnika.

7. Sklep v delu, s katerim je izvedenki priznana nagrada za pisno izdelavo mnenja, dosega standard obrazloženosti. Pritožbeni očitek v tej smeri ni utemeljen. Odločitev, da se izvedenki prizna nagrada za zelo zahtevno izvedensko mnenje, je sodišče prve stopnje utemeljilo z razlogi, da je morala izvedenka pri odgovorih na standardna vprašanja kot dejavnik upoštevati morebitno indoktrinacijo in spolno zlorabo nad mladoletnim otrokom.

8. Skladno s četrtim odstavkom 47. člena Pravilnika je zahtevnost mnenja odvisna zlasti od obsežnosti dokumentacije, ki je podlaga za izdelavo mnenja, časa, ki ga ima izvedenec na voljo, da ga pripravi, kompleksnosti in vrste zadeve, ki je predmet mnenja, ter drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na stopnjo zahtevnosti mnenja. Pri nagradi za pisno izdelavo izvedenskega mnenja Pravilnik razlikuje med manj zahtevnim, zahtevnim, zelo zahtevnim in izjemno zahtevnim mnenjem (1. do 4. točka prvega odstavka 51. člena Pravilnika). Kot je razvidno iz njenega predloga za odmero nagrade, je izvedenka izčrpno obrazložila, zakaj je izdelavo mnenja označila za zelo zahtevno. Pojasnila je, - da po strokovnih kriterijih Komisije za sodno izvedenstvo klinično psihološke stroke izvedenci klinične psihologije svoja mnenja, ki vključujejo več oseb, vrednotijo kot zelo zahtevna, - da so se vprašanja sodišča nanašala na oceno psihičnega stanja udeležencev in na način izvajanja stikov med otrokom in staršema, ter - da se je morala za pridobitev ustreznih odgovorov poglobiti v osebnosti vseh udeležencev postopka in v psihodinamiko delovanja staršev (v razmerju do otroka, v medsebojnem razmerju), ter v ta namen opraviti analize opravljenih psihodiagnostičnih testov. Presoja o zahtevnosti izvedenskega mnenja, ki jo je opravilo sodišče prve stopnje, je pravilna. Izvedenka je morala odgovoriti na veliko zahtevnih vprašanj, izvedba naloge je od nje zahtevala poglobljen in obsežen študij ter analizo. Poleg vsebinske zapletenosti je v konkretnem primeru kot pomemben dejavnik, ki vpliva na stopnjo zahtevnosti mnenja, treba upoštevati izjemno konfliktnost (napetost) družinske situacije1 in veliko čustveno prizadetost otroka.

9. Pritožba je neutemeljena tudi glede materialnih stroškov, ki jih je sodišče prve stopnje izvedenki priznalo v višini 10 % od odmerjene nagrade. Izvedenki materialni stroški niso bili priznani na podlagi prvega odstavka 45. člena Pravilnika, kot si očitno napačno razlaga pritožba. Ne gre namreč za stroške za analize, meritve in preiskave, potrebne za izdelavo mnenja, temveč za običajne stroške, povezane z izdelavo izvedenskega mnenja, ki se na podlagi tretjega odstavka 45. člena Pravilnika ovrednotijo največ do višine 15 % od odmerjene nagrade. Izvedenka je v stroškovniku vrste zaračunanih materialnih stroškov specificirala (kot stroške, povezane z uporabo prostora, obratovalnimi stroški, uporabo pisarniškega materiala in sredstev, vabljenjem udeležencev po pošti in telefonu, potjo na pošto zaradi prevzema in oddaje spisa, potrošnjo materiala v zvezi z uporabo prihodiagnostičnih preizkusov), priznani znesek materialnih stroškov pa tudi ne presega (niti dosega) deleža, določenega v tretjem odstavku 45. člena Pravilnika.

10. Ker tudi niso podani razlogi, na katere pritožbeno sodišče pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena v zvezi s 366. členom ZPP), je pritožbeno sodišče pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijani sklep (druga točka 365. člena ZPP).

11. Toženec sam krije svoje pritožbene stroške (prvi odstavek 165. člena v zvezi s 413. členom ZPP).

-------------------------------
1 O stopnji konfliktnosti priča tudi izdaja več začasnih odredb med postopkom.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 249

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Pravilnik o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih (2010) - člen 47, 51

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
08.03.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDI2Mzc2