<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Civilni oddelek

VSL Sklep IV Cp 352/2018
ECLI:SI:VSLJ:2018:IV.CP.352.2018

Evidenčna številka:VSL00008738
Datum odločbe:21.02.2018
Senat, sodnik posameznik:Dušan Barič (preds.), Polona Marjetič Zemljič (poroč.), Bojan Breznik
Področje:DRUŽINSKO PRAVO
Institut:roditeljska pravica - spremenjene razmere - ukinitev stikov - odklanjanje stikov s strani otroka - odvzem pravice do stikov z otrokom - sposobnost otroka, da izrazi svoje mnenje - pravica otroka, da izrazi svoje mnenje

Jedro

Ker deklica na travmatičen način odklanja stike, kar je posledica očetovega ravnanja, je utemeljen poseg v njegovo starševsko pravico na način, da se mu odvzame pravica do stikov z mladoletnim otrokom.

Izrek

I. Pritožba nasprotnega udeleženca se zavrne in se sklep v izpodbijani I. in II. točki izreka potrdi.

II. Pritožbi predlagateljice se ugodi in se sklep v izpodbijani III. točki izreka spremeni tako, da je nasprotni udeleženec dolžan plačati predlagateljici stroške postopka v znesku 1.063,00 EUR v 15 dneh, od izteka paricijskega roka dalje z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

III. Nasprotni udeleženec je dolžan plačati predlagateljici stroške pritožbenega postopka v znesku 126,00 EUR v roku 15 dni, od izteka paricijskega roka dalje z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom (II.) je sodišče zavrnilo ugovor nasprotnega udeleženca zoper sklep o začasni odredbi z dne 11. 3. 2016, na podlagi katere so bili stiki med mld. A. B. in nasprotnim udeležencem B. B., očetom mladoletne deklice, začasno ukinjeni in v I. točki izreka sklenilo, da se stiki med deklico in njenim očetom, ki so bili določeni s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. N 614/2010 z dne 10. 10. 2014, ukinejo. V točki III. je odločilo, da vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

2. Odločitev sodišča v delu, ki se nanaša na stroške postopka (III.), izpodbija predlagateljica. V obrazložitvi izpostavlja, da je v postopkih iz razmerij med starši in otroci določen poseben način odločanja o stroških postopka, zato bi sodišče prve stopnje moralo svojo odločitev opreti na specialna določila Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in odločiti o stroških postopka po prostem preudarku, kjer je primarno vodilo za odločanje načelo pravičnosti in sorazmernosti. Predlagateljica je bila prisiljena sprožiti postopek zaradi varovanja koristi mladoletne hčerke, zato bi morala biti upravičena do povrnitve stroškov postopka.

3. Nasprotni udeleženec odločitev o ukinitvi stikov (I. in II. točka) izpodbija zaradi zmotne uporabe materialnega prava in zmotne ugotovitve dejanskega stanja ter pritožbenemu sodišču predlaga, naj odločitev sodišča prve stopnje razveljavi ter predlog predlagateljice za ukinitev stikov zavrne. V obrazložitvi izpostavlja, da iz mnenja centra za socialno delo ne sledi, da podpira popolno ukinitev stikov in da se ti ne izvajajo, ker predlagateljica odreka sleherno komunikacijo z nasprotnim udeležencem. Predlagateljica ni pristala na možnost skupnega razgovora z nasprotnim udeležencem in ni pripravljena storiti ničesar, kar bi vodilo v ponovno vzpostavitev stikov, ki bi bili v korist deklice. Res je, da je trenutno stališče centra za socialno delo takšno, da stiki v konkretnih okoliščinah ne bi bili v korist deklice, a je sodišče prezrlo, da je takšno stanje mogoče spremeniti in to predvsem z ustreznim ravnanjem predlagateljice. Pomembno je, da iz mnenja CSD ne sledi, da bi pri nasprotnem udeležencu obstajal kakršenkoli razlog, ki bi narekoval prepoved stikov. Sodišče se v izpodbijani odločbi do ravnanja nasprotne udeleženke v zvezi z ugotovitvami CSD ni opredelilo. Tudi iz mnenja sodne izvedenke E. E. ne sledi, da bi pri nasprotnem udeležencu obstajale okoliščine, ki bi predstavljale ovire za izvrševanje stikov. Sodna izvedenka pa se ni ukvarjala z vprašanjem ravnanja predlagateljice glede ponovne vzpostavitve stikov med nasprotnim udeležencem in hčerko. Ni na mestu očitek nasprotnemu udeležencu, da se je samovoljno odpovedal stikom, saj je svoje ravnanje prepričljivo pojasnil.

4. Pritožba nasprotnega udeleženca ni utemeljena, pritožba predlagateljice je utemeljena.

5. Sodišče izda novo odločbo o stikih, če to zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka (četrti odstavek 421. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP). Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so se razmere od izdaje sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. N 614/2010 z dne 10. 10. 2014 bistveno spremenile. Od septembra 2010 stiki med očetom in deklico ne potekajo, ker se jim je oče odpovedal. Ko je oče po petletni prekinitvi želel ponovno vzpostavitev stikov, ki jih deklica odklanja, je sodišče po izvedenem dokaznem postopku izdalo novo odločbo in stike ukinilo, ker je ugotovilo, da ji v trenutni situaciji ne bi bili v korist.

6. Sodišče je ugotavljalo resničnostno vrednost predlagateljičinih trditev, da deklica na travmatičen način odklanja stike in da je to posledica očetovega ravnanja. Za ugotovitev teh dejstev je za mnenje zaprosilo CSD ... in sodno izvedenko, iz njihovih mnenj pa ne sledi, da volja mld. A. B. ne bi bila pristna in da je zmanipulirana s strani matere. Po mnenju sodne izvedenke in CSD je danes dvanajstletna A. B. dovolj stara, da sama izrazi svoje stališče, ki ga je potrebno upoštevati. K temu sodišče zavezuje tudi Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah in Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic.

7. Ne gre prezreti, da je A. B. v obravnavi pred sodno izvedenko pokazala, da se zaveda preteklih neprimernih dogodkov spolne vsebine, kar pri njej vzbuja stisko, ki jo je izrazila z jokom, jezo, razočaranjem, strahom in anksioznostjo v zvezi s spolnostjo ter z občutki krivde in sramu, saj ne more razumeti, zakaj ji je oče to storil. Zato sodna izvedenka meni, naj A. B. še naprej obiskuje terapevtsko obravnavo, dokler ne predela vseh travmatičnih izkušenj in da bi bilo srečanje z očetom v tem trenutku zanjo še preveč travmatično. Velik problem pri ponovni vzpostavitvi stikov pa zagotovo predstavlja tudi odločitev očeta, da se jim je samovoljno odpovedal v času, ko je bila A. B. nanj še navezana. Sedaj ko temu ni več tako, bi siljenje s stiki pri A. B. povzročili še hujši odpor do stikov, zato je potrebno A. B. pustiti dovolj časa, da s pomočjo terapevtke najprej sama predela travmatske vsebine, povezane z očetovim ravnanjem, in se nato sama odloči, kdaj bo ponovno vzpostavila stik z očetom. Pritožnik nekritično prezre, da je tudi CSD v mnenju navedel, da bi bila deklici vzpostavitev stikov z očetom v korist, če bi si te stike želela, oziroma bi bila zanje ustrezno čustveno angažirana in pripravljena. Šele takrat bo nastopil čas, da se v obravnavo pred CSD vključita tudi oče in mati. Sodna izvedenka zaključuje, da trenutno nobena oblika stikov med deklico in očetom ne bi bila v njeno korist.

8. Vse navedeno tudi pritožbeno sodišče napotuje na zaključek, da se bodo stiki lahko vzpostavili potem, ko bo deklica skupaj s terapevtom ocenila, da je na stike pripravljena in si jih želi. Da temu v tem trenutku še ni tako, sledi tako iz izvedenskega mnenja kot tudi iz mnenja CSD.

9. Ugotovljena dejstva izkazujejo obstoj dejanskega stanu iz omenjenega abstraktnega pravila petega odstavka 106. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki kot pravno posledico narekuje poseg v starševsko pravico nasprotnega udeleženca (54. člen Ustave Republike Slovenije in 102. člen ZZZDR) oziroma odvzem pravice do stikov z mladoletnim otrokom. Izpodbijana odločitev sodišča prve stopnje je zato pravilna, pritožba očeta pa neutemeljena in jo je potrebno zavrniti in potrditi sklep sodišča prve stopnje v izpodbijani I. in II. točki izreka (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 37. členom ZNP).

10. Vse zgoraj navedeno potrjuje pritožbeno stališče predlagateljice, da je zaradi zaščite interesov dvanajstletne deklice utemeljeno zahtevala izdajo nove odločbe o stikih in s svojim predlogom za njihovo ukinitev uspela. Zato je prav, da ji nasprotni udeleženec povrne stroške, ki jih je imela v zvezi s postopkom, ki ga je sprožila zaradi zavarovanja koristi mladoletne hčerke. Natančna specifikacija stroškov je razvidna iz stroškovnika, ki je v spisu. Sodišče je stroške postopka odmerilo skladno z Odvetniško tarifo (413. člen ZPP v zvezi s 37. členom ZNP).

11. Ker je predlagateljica v pritožbenem postopku v celoti uspela, ji je nasprotni udeleženec dolžan povrniti tudi stroške pritožbe, ki so prav tako odmerjeni skladno z Odvetniško tarifo, njihova natančna specifikacija pa je razvidna iz stroškovnika, ki je v spisu (165. člen ZPP v zvezi s 413. členom ZPP v zvezi s 37. členom ZNP).


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 54, 54/1
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (1976) - ZZZDR - člen 102, 106, 106/5
Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 421, 421/4

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
12.04.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE3MTE2