Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 10843cT1penZyJUM1JUExYmEmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZGF0YWJhc2UlNUJWRFNTJTVEPVZEU1MmZGF0YWJhc2UlNUJVUFJTJTVEPVVQUlMmZGF0YWJhc2UlNUJTRVUlNUQ9U0VVJmRhdGFiYXNlJTVCTkVHTSU1RD1ORUdNJmRhdGFiYXNlJTVCU09TQyU1RD1TT1NDJmRhdGFiYXNlJTVCU09QTSU1RD1TT1BNJl9zdWJtaXQ9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT0w
 OdločbaDatumJedroInstitut
VSL sklep III Cp 1099/200302.10.2003Za izterjavo zakonskih zamudnih obresti od izplačanih nadomestil preživnine od preživninskega zavezanca, mora imeti sklad primeren izvršilni naslov, to pa je obvestilo z odločbo o priznanju nadomestila preživnine, v katerem so obresti določno opredeljene.

 

izvršba
VSK sklep II Cp 5/200408.06.2004Ko je bila predlagana izvršba v obravnavani zadevi na stanovanju št. 21 v III. nadstropju stanovanjskega objekta, zastavna dolžnica ni bila lastnica stanovanja. In ker zastavne pravice na spornem stanovanju upnik tudi v nadaljevanju postopka ni izkazal, je prvostopenjsko sodišče povsem pravilno ugodilo ugovoru, sklep o izvršbi razveljavilo in predlog zavrnilo.

 

izvršba
VSK sklep II Cpg 128/200524.11.2005Pri tem je bistveno, da se postopek zoper dolžnika lahko nadaljuje pod pogojem, da je predlog zoper dolžnika - družbenika izbrisane družbe, podan v roku enega leta od izbrisa družbe. Izbris družbe S. d.o.o. H. je bil objavljen v Ur.l. RS dne 12.11.2001, upnik pa je vložil predlog za nadaljevanje postopka že dne 7.12.2001, torej ni govora o tem, da je bil zamujen rok enega leta. Pri tem pa ni pomembno, kdaj je bil sklep o nadaljevanju sodišča prve stopnje dolžniku vročen.

 

izvršba
Sodba U 647/94-610.01.1996Sklep upravnega organa, s katerim je stranki naložil, da mora predložiti vozniško dovoljenje zaradi vpisa varstvenega ukrepa prepovedi vožnje motornega vozila, je zakonit, če temelji na odločbi sodnika za prekrške, ki vsebuje klavzulo, da je postala pravnomočna in izvršljiva.

izvršba
VSL sklep II Cp 1838/9916.02.2000Sodišče lahko dovoli novo sredstvo izvršbe, če ugotovi, da s prejšnjim sredstvom ne bo upnik prišel do popolnega plačila svoje terjatve.

 

izvršba
VSL sklep III Cp 347/200012.04.2000Dolžnik ni dokazal, da obstoje razlogi za odložitev izvršbe.

 

izvršba
VSK sklep II Cpg 406/200005.04.2001Izvršba na dedno pravico kot premoženjsko pravico posebne vrste ni mogoča, če dediči niso podali dednih izjav.

 

izvršba
VSK sklep II Cp 956/200128.05.2002Okrožno sodišče lahko kot upravitelj proračunskih sredstev nastopa kot dolžnik v izvršilnem postopku, v katerem izvedenec predlaga prisilno izterjavo nagrade in stroškov za izvedensko delo v kazenskem postopku.

 

izvršba
VSK sklep Cpg 268/9904.11.1999Sodišče mora ob tem, ko odloča o spremembi izvršilnega sredstva, po uradni dolžnosti paziti na to, ali ne gre za prejemek dolžnika, ki bi bil izvzet iz izvršbe.

 

izvršba
Sodba U 436/9921.02.2002Tožnica je bila na podlagi izvršljive odločbe Urbanistične inšpekcije z dne 9. 4. 1996 dolžna do 25. 5. 1996 odstraniti predelno steno, ki je bila zgrajena brez ustreznega upravnega dovoljenja. V isti odločbi je bila tožnica hkrati tudi opozorjena, da bo odstranitev predelne stene izvedlo pooblaščeno podjetje na njene stroške (2. točka izreka), če ne bo sama izvršila naloženega dejanja; stroške nastale z izvršbo, pa bo plačala na podlagi posebnega sklepa (3. točka izreka). Odločba je torej glede na rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti postala izvršljiva, ko je bila tožnici vročena odločba, s katero je bila njena pritožba zavrnjena, torej 20. 10. 1997. Od navedenega dne dalje je bil torej organ, ki je bil pristojen za izvršbo, pooblaščen opraviti vsako dejanje, ki je bilo potrebno za izvedbo izvršbe. Je pa dolžan pri rušenju objekta upravni organ ravnati na način, kakor bi ravnal pazljiv gospodar, in paziti, da ob rušenju objekta oziroma njegovega...izvršba
sodba in sklep U 1731/200320.10.2004Po presoji sodišča je tožena stranka pravilno odločila. Tožnica tudi v tožbi ponavlja razlog zakaj registrskih tablic ni vrnila, in sicer da je avto prodala in da ji kupec ni vrnil registrskih tablic in nekaj kupnine kot sta bila dogovorjena. Pravilno je stališče tožene stranke, da tega razloga ne more upoštevati. Organ prve stopnje je odločil v upravnem izvršilnem postopku in v njem ni mogoče izpodbijati pravilnosti odločbe, ki se izvršuje (1. odstavek 292. člena ZUP), zato ni mogoče upoštevati razlogov, ki jih tožnica navaja zakaj ne more vrniti registrskih tablic. Organ prve stopnje je zato pravilno odločil na podlagi 298. člena ZUP, prav tako pa tudi tožena stranka pravilno poudarja, da iz navedb tožnice in podatkov v upravnem spisu ne izhaja, da bi tožnica vrnila registrske tablice oziroma predložila dokaz o prodaji avtomobila.

 

izvršba
sodba U 1940/200109.02.2004Zapisnik o opravljenem rubežu ni odločba oziroma tak akt državnih organov, ki bi odločal o pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih zavezanca v izvršilnem postopku, ampak je zapis o poteku rubeža, ki temelji na izvršljivem izvršilnem naslovu.

 

izvršba
sodba U 948/200126.01.2004Odločbe tožene stranke se ne da preizkusiti, ker glede odločilnih dejstev ni obrazložena. Na ugovor litispendence, to je hkratnega vodenja večih izvršilnih postopkov, z istimi izvršilnimi sredstvi, med istima stranka in o istem davčnem dolgu, bo morala tožena stranka v ponovnem postopku izčrpno odgovoriti.

 

izvršba
sodba U 445/200217.09.2003Tožnik v konkretnem primeru, ko je ugovarjal, da mu odločba ni bila vročena, in da zato ni pogojev za izvršbo, ni izpodbijal pravilnosti odločbe, ki se izvršuje, ampak izvršilni naslov. Upravni organ mora zato v postopku izvršbe preveriti tudi celovito dejansko stanje glede vročitve odločbe, ki se izvršuje, in mora v ta namen presoditi tudi pritožbeni ugovor o nepravilni vročitvi.

 

izvršba
VSL sklep III Cp 6381/200525.01.2006Sodišče prve stopnje je z navedenim sklepom utemeljeno zavrnilo tudi
ugovora dolžnikov z dne 10.4.2004. V zvezi s tem ugovorom je potrebno
opozoriti, da je bila dne 20.10.2005 izdana odločba Ustavnega sodišča
RS U-I-351/04, po kateri mora sodišče pri odločanju o nadaljevanju
prekinjenega postopka novemu dolžniku dati možnost, da se izjavi že v
postopku na prvi stopnji, ter mu mora zato skupaj s sklepom o
nadaljevanju postopka vročiti pravnomočni sklep o izvršbi, ki se
glasi na prvotnega dolžnika, o ugovoru dolžnika glede prehoda
obveznosti pa je dolžno odločiti sodišče, ki je izdalo sklep o
izvršbi. Pritožbeno sodišče ugotavlja, da sta bila dolžnika še pred
vložitvijo ugovora in pritožbe zoper sklep z dne 6.4.2004 seznanjena,
na katero terjatev se nanaša predmetna izvršba, saj so bili njuni
pooblaščenki dne 7.5.2004 izdani prepisi sklepa o izvršbi skupaj s
predlogom za izvršbo....
izvršba
VSC sklep I Ip 347/200907.05.2009Če se od cenitve do dražbe vrednost nepremičnin spremeni, lahko dolžnik zahteva ugotovitev nove vrednosti.izvršba - ugotovitev vrednosti nepremičnine
VSK sklep II Cp 155/200421.04.2004Če je bilo stanovanje kupljeno v času trajanja zakonske zveze velja zanj zakonska presumpcija iz 59.čl. Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR). To dejstvo pa ne preprečuje konkretne izvršbe, v kateri upnik zahteva izvršbo na zastavljeni stvari.

 

izvršba - premoženjska razmerja med zakonci
VSL sklep III Cp 1573/9927.10.1999Izvršilno sodišče ni pristojno za odločanje o ugovoru tretjega.

 

izvršba - ugovor tretjega
VSM sklep Cpg 525/9916.09.1999Uveljavitev odškodninskega zahtevka proti zavarovalnici povzročitelja škode ni tak poslovni dogodek, ki bi ga upnik lahko uveljavljal s fakturo, zato izdana faktura torej nima tistih lastnosti, da bi veljavno služila kot podlaga iz člena 23 Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ, saj ne gre za listino iz medsebojnega poslovanja in zato nima lastnosti verodostojne listine.

 

izvršba - verodostojna listina
VSM sklep Cpg 317/9823.09.1999Upnik je v predlogu za izvršbo kapitaliziral zamudne obresti od neplačane fakture za čas od njene zapadlosti do vložitve predloga, jih prištel h glavnici in nato terjal zakonite zamudne obresti od vloženega predloga naprej, medtem pa je v sklepu o izvršbi priznana glavnica iz fakture z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti dalje in odmerjeni izvršilni stroški. Vsebinske razlike med predlogom in izdanim sklepom o izvršbi ni, kajti po računalniškem obračunu zamudnih obresti (po konformni metodi in dnevnem pripisu obresti) v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri - ZPOMZO sta oba končna rezultata enaka.

 

izvršba - vsebina sklepa o izvršbi

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*