Izberite podatkovne zbirke.

Število zadetkov: 3776cT1penJlZG5hJTIwb2Rwb3ZlZCZkYXRhYmFzZSU1QlNPVlMlNUQ9U09WUyZkYXRhYmFzZSU1QklFU1AlNUQ9SUVTUCZkYXRhYmFzZSU1QlZEU1MlNUQ9VkRTUyZkYXRhYmFzZSU1QlVQUlMlNUQ9VVBSUyZfc3VibWl0PWklRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkQlRUYlQkYlQkRpJnJvd3NQZXJQYWdlPTIwJnBhZ2U9Mg==
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VDS sodba Pdp 250/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore12.01.2007izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi - neuspešno opravljeno poskusno deloTožena stranka bi morala postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga po 4. alinei 1. odstavka 111. člena ZDR (neuspešno opravljeno poskusno delo) izvesti v času poskusnega dela, saj 4. odstavek 125. člena ZDR določa, da lahko delodajalec na podlagi ugotovitve o neuspešno opravljenem poskusnem delu ob poteku poskusnega dela izredno odpove pogodbo o zaposlitvi. Če je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela podana šele po poteku poskusnega dela, je to razlog za nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
Sodba VIII Ips 372/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek08.11.2010izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovorKer tožena stranka pred podajo izredne odpovedi tožnika ni vabila na zagovor in ker ni izkazala, da bi obstajale utemeljene okoliščine, zaradi katerih mu zagovora ni bila dolžna zagotoviti, je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.
VDS sodba Pdp 449/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore05.05.2006delovno razmerje - izredna odpoved - postopekPostopek izredne odpvedi PZ s strani delodajalca ni tako formalen, kot je bil disciplinski postopek po prej veljavni zakonodaji, vendar pa morata biti za zakonitost podane odpovedi podani vsaj dve procesni zahtevi: - delavcu mora biti v obliki obdolžitve predočeno, kaj se mu očita in da mu zaradi očitanih kršitev grozi izredna odpoved - delavcu je potrebno omogočiti, da v zvezi z očitanimi kršitvami poda zagovor. Če delodadajec delavca le mimogrede opozarja na napake in on odgovori, da ni kriv, pri tem pa ne ve, da podaja zagovor v zvezi z očitki, ki predstavljajo odpovedni razlog, izredna odpoved ni zakonita. 
VDSS sodba Pdp 1063/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore24.03.2016izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovorDejstvo, da se je tožnik razdolžil, da na delo ni več prišel, da je tajnici izjavil, da ne želi več delati, še ne predstavlja okoliščine, zaradi katere bi bilo od tožene stranke neupravičeno pričakovati, da bi tožniku zagovor omogočila. Tožnik namreč toženi stranki ni odpovedal pogodbe o zaposlitvi, kljub temu da naj bi ga tajnica k temu pozvala, zato razlogi, zakaj brez obvestila toženi stranki ni prihajal na delo, niso bili znani, prav tako pa ni bilo znano dejstvo, da bi toženo stranko o razlogih neprihajanja na delo mogel obvestiti. To pa bi morala tožena stranka razčistiti pred podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s tem, da bi tožnika seznanila z očitanimi kršitvami in ga pozvala na zagovor.
VDSS sodba in sklep Pdp 795/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore10.12.2015izredna odpoved pogodbe o zaposlitviIzredna odpoved delodajalca je nezakonita, saj v njej niso navedene konkretne kršitve obveznosti iz delovnega razmerja (neupravičena odsotnost z dela, neopravljanje dela), delavka pa ni bila seznanjena z očitanimi kršitvami in ji tudi ni bil omogočen zagovor. Ker je tožnica (delavka) podala (svojo) izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca dne 10. 4. 2014, to ne vpliva na (ne)zakonitost odpovedi, ki jo je pred tem podala tožena stranka (delodajalec) tožnici, vpliva pa na časovno obdobje nezakonitega prenehanja pogodbe o zaposlitvi, za katerega tožnici pripadajo pravice iz naslova reparacije, ter na tožničino pravico do reintegracije. Ob upoštevanju izredne odpovedi tožnice ni mogoče ugotavljati trajanja delovnega razmerja po začetku učinkovanja te odpovedi (torej po vročitvi tožničine odpovedi toženi stranki).
VDS sklep Pdp 1825/2003Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.05.2004izredna odpoved pogodbe o zaposlitviSodišče mora pri presoji zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ugotoviti okoliščine in interese pogodbenih strank, zaradi katerih ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma do poteka časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi (1. odstavek 110. člena ZDR), ki so kot npr. nagib storilca, teža storjenega dejanja, odnos do dejanja in posledic, škoda in odnosi med pogodbenima strankama po storitvi dejanja, vendar pri tem ne gre za t.i. kvalifikatorne okoliščine iz 89. člena prej veljavnega ZDR.
VDSS sodba Pdp 213/2016Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore09.06.2016izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - nezakonitost odpovedi - zagovorKer je bila tožniku podana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi še pred vročitvijo vabila na zagovor, ki je vsebovalo tudi opis očitanih kršitev, je pravilna ugotovitev sodišča prve stopnje, da je izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi že iz tega razloga nezakonita.
VDSS Sodba Pdp 331/2018Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore13.09.2018izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zamudna sodbaIzredna odpoved pogodbe o zaposlitvi je nezakonita, saj odpovedni razlog (zloraba bolniškega staleža) ni utemeljen.
VDSS sodba Pdp 1341/2010Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore11.03.2011izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavca - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcaČeprav tožnik pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi (ki je bila podana zaradi zaostankov pri nakazilih plače, nezagotavljanju varnih pogojev dela ipd.) toženi stranki ni podal predhodnega pisnega opomina, njegove odpovedi ni mogoče šteti za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi.
Sodba VIII Ips 298/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek06.12.2005izredna odpoved pogodbe o zaposlitviKer glede na pravilen zaključek nižjega sodišča, tožnikovo delo na vrtu ni bilo kontraindicirano in ni predstavljalo kršenja zdravnikovih navodil to pomeni, da ni bil dokazan utemeljen razlog na stranki tožnika, ki bi opravičevali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi po določi 6. alineje prvega odstavka 111. člena ZDR.
VDS sodba Pdp 952/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore29.09.2005izredna odpoved - hujša kršitev delovne obveznosti - alkoholiziranost - prepovedVinjenost delavca na delovnem (1,70 promila alkohola v izdihanem zraku), predstavja hujšo kršitev pogodbenih ali drugih obveznosti iz delovnega razmerja, zaradi katere lahko delodajalec izredno odpove PZ. Ker je bil tožnik zaposlen na delovnem mestu upravljalec procesa čistilne naprave, bi bila lahko ogrožena varnost prizvodnje in ostalih delavcev in njegove varnosti, saj je pri vojemdelu hodil po 3 m visokih stezah, tožena stranka pa je tudi izgubila zaupanje v tožnika, mu je zakonito prepovedala opravljati nadalnje delo. 
VDS sklep Pdp 799/2004Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore11.11.2005izredna odpoved - zagovor - vročanje - rok za vložitev tožbe1. Če se delavki očita, da je s tem, ko je v času bolniškega staleža odpotovala za en mesec, kršila navodila lečečega zdravnika (6.alinea 1. odstavka 111. člena ZDR), zaradi česar ji je bila podana izredna odpoved PZ, njena odsotnost iz kraja stalnega prebivališča ni okoliščina po 2. odstavku 83. člena ZDR, zaradi katere bi bilo od delodajalca neupravičeno pričakovati, da ji omogoči zagovor. 2. Če je bila vročitev izredne odpovedi pravilno opravljena tožničinemu možu po 142. členu ZPP, od tega trenutka dalje teče rok za vložitev tožbe iz 3. odstavka 204. člena ZDR. 
VDS sklep Pdp 1056/2006Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore08.09.2006izredna odpoved - pogodba o zaposlitvi - pisna obdolžitev - zagovorČe pisna obdolžitev ne vsebuje izrecne navedbe, da bo delavcu možno izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, zgolj to ne more biti razlog za nezakonitost izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. 
VDS sklep Pdp 584/2005Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore07.09.2006izredna odpoved - zagovor - pravica do obrambe - pisna obdolžitevDelavkina pravica do obrambe ni kršena in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi ni nezakonita, če delavka poda zagovor takoj po tem, ko ji je ustno predočena in vročena pisna obdolžitev. 
VDSS sklep Pdp 282/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore09.04.2015izredna odpoved - predhodni preizkus tožbe - zavrženje tožbe - litispendencaMed istima pravdnima strankama že teče pravda o istem zahtevku v zadevi, ki se vodi pred istim sodiščem in v kateri je bila tožba vročena toženi stranki dne 23. 12. 2014. Po določbi tretjega odstavka 189. člena ZPP se, dokler pravda teče, o istem zahtevku ne more začeti nova pravda med istimi strankami, če pa se taka pravda začne, sodišče zavrže tožbo. Zato je sodišče prve stopnje tožbo, vloženo v tem sporu dne 23. 1. 2015, pravilno zavrglo.
VDSS Sodba in sklep Pdp 204/2021Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore20.05.2021izredna odpoved delodajalca - nezakonita odpoved - zagovorTožena stranka ni dokazala, da bi tožnika pred podano izredno odpovedjo pisno seznanila z očitanimi kršitvami in mu omogočila zagovor, zato je izpodbijana izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita.
VDSS sodba Pdp 900/2015Višje delovno in socialno sodiščeOddelek za individualne in kolektivne delovne spore07.01.2016izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – vročanje - pooblaščenecTožniku je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi pravilno vročena, v skladu z določbo šestega odstavka 88. člena ZDR-1, saj je v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pri delodajalcu pooblastil odvetnika, ki je v skladu s pooblastilom lahko sprejel odpoved pogodbe o zaposlitvi. Neutemeljene so tožnikove navedbe, da je imel pooblaščenec pooblastilo le za zagovor pri delodajalcu, ker to iz pooblastila ne izhaja.
Sodba in sklep VIII Ips 84/2007Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek11.03.2008izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi - zagovorČe delavcu pred izredno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi ni bila dana možnost zagovora, ki jo mora delodajalec omogočiti, izredna odpoved ni izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in je nezakonita.
Sodba VIII Ips 365/2005Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek20.06.2006izredna odpoved delavca - odpravnina - odškodninaZDR v 3. in 4. alinei 1. odstavka 112. člena kot razloga za izredno odpoved delavca ne določa zakrivljenih ravnanj delodajalca oziroma ne določa, da bi delavec lahko izredno odpovedal pogodbo o zaposlitvi le v primeru, če mu delodajalec namenoma vsaj dva meseca izplačuje bistveno zmanjšano plačo oziroma mu namenoma trikrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ne izplača plačila za delo ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku. Možnosti izredne odpovedi delavca v teh primerih zakon prav tako ne izključuje v primerih nelikvidnosti oziroma prezadolženosti delodajalca ter začetka postopka prisilne poravnave.
Sodba VIII Ips 178/2009Vrhovno sodiščeDelovno-socialni oddelek28.09.2010nadomestilo za primer brezposelnosti - izredna odpoved delavca - postopek izredne odpovediVsaka odpoved delavca, ki je sicer opredeljena (naslovljena) kot izredna odpoved, ne predstavlja izredne odpovedi po 112. členu ZDR. Izredna odpoved brez ustreznega predhodnega postopka oziroma mimo zakonsko opredeljenih primerov, ni izredna odpoved po navedeni določbi, temveč jo je glede posledic mogoče obravnavati le kot redno odpoved delavca. Za tak primer odpovedi 19. člen ZZZPB izrecno izključuje pravico do denarnega nadomestila.

Izberi vse|Izvozi izbrane