<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Vrhovno sodišče
Delovno-socialni oddelek

Sklep VIII Ips 111/2006
ECLI:SI:VSRS:2006:VIII.IPS.111.2006

Evidenčna številka:VS32638
Datum odločbe:12.09.2006
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:zamudna sodba - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
Objava v zbirki VSRS:DZ 2003-2007

Jedro

Niso podani pogoji za izdajo zamudne sodbe po 318. členu ZPP, predvsem po 3. in 4. točki prvega odstavka navedenega člena, če iz tožbi priloženih listin ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka in če so dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, v nasprotju s tožbi priloženimi listinami.

Izrek

1. Reviziji se ugodi, sodbi sodišč druge in prve stopnje se razveljavita in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

2. Odločitev o revizijskih stroških se pridrži za končno odločbo.

Obrazložitev

Tožena stranka je dne 9.5.2005 tožniku izredno odpovedala pogodbo o zaposlitvi (v nadaljevanju: PZ), ker bi si naj dne 16.4.2005 ob 5,50 uri prilastil 60 goriva tožene stranke tako, da ga je iz njenega delovnega stroja prečrpal v svoj osebni avtomobil. Tožena stranka je izredno odpoved PZ oprla na 1. alineo prvega odstavka 111. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002, v nadaljevanju: ZDR), ker bi naj imelo dejanje znake kaznivega dejanja tatvine po 211. členu Kazenskega zakonika (v nadaljevanju: KZ). Dejanska podlaga za odpoved PZ so bile ugotovitve Policijske postaje S., katere miličnika sta tožnika zalotila pri dejanju, napisana pa je bila tudi kazenska ovadba zaradi storitve navedenega kaznivega dejanja.

Sodišče prve stopnje je na podlagi določbe 318. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 do 36/2004, v nadaljevanju: ZPP) v zvezi z 41. členom Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/2004, v nadaljevanju: ZDSS-1) izdalo zamudno sodbo, ker tožena stranka ni pravočasno odgovorila na tožbo. Ugotovilo je, da so podani pogoji za izdajo zamudne sodbe po 318. členu ZPP. Ni dokazano, da je tožnik storil dejanje, ki mu je očitano, gre za majhno vrednost stvari (13.000,00 SIT), poleg tega pa tudi za poskus, ki ni kazniv. Razlogi za izpodbijano odpoved niso izkazani (pravilno: dokazani).

Sodišče druge stopnje je zavrnilo pritožbo tožene stranke. Dejansko stanje je bilo popolno ugotovljeno. Za izdajo sodbe po 318. členu ZPP so bili podani vsi pogoji. Dejanje ni dokazano, gre za majhno vrednost, poskus tatvine ni kazniv. Tudi znaki kaznivega dejanja niso izkazani (pravilno: dokazani). Ni torej razlogov za odpoved PZ po prvi alinei prvega odstavka 111. člena ZDR.

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je tožena stranka vložila revizijo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka (14. točka drugega odstavka 339. člena ZPP) in zmotne uporabe materialnega prava. Predlagala je, da revizijsko sodišče obe sodbi razveljavi in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje. Bistvena kršitev določb postopka je v tem, da v sodbah sodišč druge in prve stopnje ni razlogov o odločilnih dejstvih. Sodišči nista upoštevali stališč Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki ga je v zvezi z zamudno sodbo navedlo v odločbi Up-201/01 z dne 6.11.2003. Iz priloženih listin izhaja, da je tožnik storil očitano kršitev pogodbenih obveznosti. Razlogi o odločilnih dejstvih so v nasprotju z listinami, ki jih je tožnik priložil k tožbi. Ugotovitev, da gre le za poskus, nima opore v predloženih dokazih. Eden izmed pogojev za zamudno sodbo je tudi, da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil tožnik. Ta pogoj ni izpolnjen. Sodišče druge stopnje v obrazložitvi ni obravnavalo navedb v pritožbi, zato izpodbijane sodbe ni mogoče preizkusiti. Tudi materialno pravo je bilo zmotno uporabljeno. Če je dejanje majhnega pomena, to še ne pomeni, da nima znakov kaznivega dejanja. Dokazana sta resen in utemeljen razlog za odpoved PZ, prav tako pa tudi, da nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče. Če bi sodišče zahtevalo listine od policijske postaje, bi ugotovilo, da so tožnikove navedbe v tožbi v direktnem nasprotju z njimi. Znaki kaznivega dejanja so bili obrazloženi v izredni odpovedi PZ. V obrazložitvi izredne odpovedi PZ je navedeno, da nadaljevanje delovnega razmerja ni mogoče, navedeno pa je tudi, zakaj takšno nadaljevanj ni mogoče.

Revizija je bila na podlagi 375. člena ZPP poslana tožeči stranki, ki je nanjo odgovorila, in Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije. V odgovoru na revizijo je tožnik navajal, da so bili dani pogoji za zamudno sodbo.

Revizija je utemeljena.

Revizija je izredno pravno sredstvo, zato je zoper pravnomočne sodbe sodišč druge stopnje dovoljena le izjemoma pod pogoji, ki so določeni v 367. členu Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 do 36/2004, v nadaljevanju: ZPP) in zaradi razlogov, ki jih navaja 370. člen navedenega zakona. Revizije ni dovoljeno vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (tretji odstavek 370. člena ZPP). Zamudno sodbo je dovoljeno izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka (izrecno na podlagi določbe 7. točke drugega odstavka 339. člena ZPP) in zmotne uporabe materialnega prava.

Podana je zatrjevana bistvena kršitev določb pravdnega postopka. V 7. točki drugega odstavka 339. člena ZPP je določeno, da je podana (absolutna) bistvena kršitev določb pravdnega postopka tudi tedaj, če je sodišče izdalo zamudno sodbo v nasprotju z določbami tega zakona. To pomeni, da je v zvezi s procesnimi kršitvami presoditi predvsem, ali je bila zamudna sodba izdana v skladu s prvim odstavkom 318. člena ZPP. Da sodišče izda zamudno sodbo morata biti ob prvih dveh pogojih (iz 1. in 2. točke navedenega odstavka 318. člena ZPP) podana tudi dodatna pogoja: da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi (3. točka) in da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložil tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana (4. točka). Tožnik je tožbeni zahtevek oprl na dokaze, ki ne utemeljujejo njegovega zahtevka. Med dokazi, ki so navedeni v podkrepitev trditvam v točki 1. tožbe, so tudi obvestilo Policijske postaje S. (listina A2), kazenska ovadba navedene postaje (listina A5) in izredna odpoved PZ (listina A8), iz katerih izhaja, da je tožnik storil opisano kršitev pogodbenih in drugih obveznosti, ki ima znake kaznivega dejanja tatvine (1. alinea prvega odstavka 111. člena ZDR). Tožnik je le zanikal ugotovitev miličnikov, da je s pomočjo plastične cevi prečrpaval gorivo iz delovnega stroja v svoj osebni avtomobil. Sodišče prve stopnje zaradi obrazloženega pri izdaji zamudne sodbe ni upoštevalo določbe 4. točke prvega odstavka 318. člena ZPP, deloma pa tudi tretje točke. Podana pa je tudi kršitev po določbi 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, ki jo uveljavlja revizija, ker je obrazložitev izpodbijane pa tudi prvostopne sodbe v nasprotju z vsebino za odločitev bistvenih spisu priloženih listin.

Tudi materialno pravo je bilo zmotno uporabljeno.Tožena stranka je izredno odpovedala PZ zaradi razloga iz 1. alinee prvega dostavka 111. člena ZDR ("če delavec krši pogodbeno ali drugo obveznost in ima kršitev znake kaznivega dejanja"). Resen razlog za odpoved PZ je dokazan, če je ugotovljeno, da je bila podana kršitev in da ima ta tudi zanke kaznivega dejanja. Iz listin, ki so priložene spisu in ki so bile (bi morale biti) podlaga za odločitev, ne izhaja, da tožnik kršitve pogodbenih obveznosti ni storil. V zvezi s kaznivim dejanjem ni v priloženih dokaznih listinah nikjer navedeno, da je šlo le za poskus. Po določbah KZ ni kaznivo dejanje tisto dejanje, ki je majhnega pomena. Vendar je treba upoštevati, da za pravilno uporabo navedene določbe ZDR zadoščajo znaki kaznivega dejanja. Kakor je mogoče sklepati iz dokaznih listin, je tožnikovo dejanje imelo znake kaznivega dejanja tatvine po 211. členu KZ.

Ker so po obrazloženem podane navedene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava, je revizijsko sodišče sodbi sodišč druge in prve stopnje na podlagi prvega odstavka 379. člena in drugega odstavka 380. člena ZPP razveljavilo. Ker po mnenju tega sodišča ni pogojev za zamudno sodbo, bo moralo sodišče prve stopnje izvesti dokazni postopek in o zahtevku ponovno odločiti.

O revizijskih stroških je to sodišče odločilo na podlagi določbe tretjega odstavka 165. člena ZPP kot v 2. točki izreka tega sklepa.


Zveza:

ZDR člen 111, 111/1, 111/1-1.ZPP člen 318, 318/1-3, 318/1-4.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
24.09.2014

Opombe:

P2RvYy0zMDExNw==