<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSM sklep I Ip 1423/2008

Sodišče:Višje sodišče v Mariboru
Oddelek:Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
ECLI:ECLI:SI:VSMB:2008:I.IP.1423.2008
Evidenčna številka:VSM0020718
Datum odločbe:04.11.2008
Področje:IZVRŠILNO PRAVO
Institut:konec izvršilnega postopka - zahteva za izločitev sodnika - sklep o poplačilu

Jedro

ZIZ nikjer izrecno ne določa, kdaj se izvršilni postopek konča. Po prevladujočem stališču pravne teorije, ki ga je sprejela tudi sodna praksa, se izvršilni postopek konča z zadnjim dejanjem, s katerim se upnikova terjatev poplača, ali sklepom o ustavitvi postopka zaradi morebitne neuspešnosti izvršbe. V obravnavani zadevi je bil sklep o poplačilu izdan še preden je dolžnik podal obravnavano zahtevo za izločitev sodnice.

Z navedenim sklepom se je izvršilni postopek v obravnavani zadevi zaključil, zaradi česar je dolžnikov predlog za izločitev sodnice v smislu drugega odstavka 72. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ prepozen.

 

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep predsednice sodišča prve stopnje.

Dolžnik krije sam svoje stroške pritožbenega postopka.

 

Obrazložitev

Z uvodoma navedenim sklepom je sodišče prve stopnje po predsednici prvostopnega sodišča odločilo, da se zahteva za izločitev zavrže. Izvršilna zadeva je bila namreč že pred vložitvijo zahteve za izločitev zaključena, saj je sklep o poplačilu postal pravnomočen že 11.4.2008, zato je bilo potrebno zahtevo za izločitev sodnice kot prepozno zavreči.

Zoper tako odločitev se po svojem pooblaščencu iz pritožbenih razlogov bistvene kršitve določb postopka ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja pravočasno pritožuje dolžnik. Izpostavlja, da je sodišče prve stopnje zahtevo za izločitev razpravljajoče sodnice neutemeljeno zavrglo, saj pogoji za zavrženje te zahteve niso bili podani, zaradi česar je izpodbijani sklep pravno zmoten. Sodišče prve stopnje naj bi namreč prezrlo dejstvo, da obravnavani izvršilni postopek še ni končan in izvršba še ni ustavljena, kar dokazuje ravnanje razpravljajoče sodnice, ki je v obravnavani zadevi še dne 7.10.2008 izdala dva sklepa. Zahteva za izločitev sodnice je zato po prepričanju dolžnika še vedno utemeljena. Predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Priglaša pritožbene stroške.

V odgovoru na pritožbo sodnica izpostavlja, da je izvršilna zadeva zaključena s pravnomočnostjo sklepa o poplačilu. V tem primeru se poseben sklep o ustavitvi postopka ne izda. Sklepa, za katera dolžnik v svoji pritožbi navaja, da sta bila izdana kasneje, na navedeno dejstvo nimata vpliva.

Pritožba ni utemeljena.

Sodišče druge stopnje ob uradnem preizkusu zadeve po drugem odstavku 350. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ ter v okviru v pritožbi uveljavljanih pritožbenih razlogov ugotavlja in zaključuje, da sodišče prve stopnje v izpodbijanem sklepu ni zagrešilo po uradni dolžnosti upoštevnih niti v pritožbi uveljavljanih bistvenih kršitev procesnih določb. Sodišče prve stopnje je tudi pravilno in dovolj popolno ugotovilo pravno relevantno dejansko stanje ter nanj pravilno uporabilo materialno pravo.

V skladu z drugim odstavkom 72. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ mora stranka izločitev sodnika zahtevati takoj, ko izve, da je podan razlog za izločitev, vendar najpozneje do konca obravnave pred pristojnim sodiščem, če ni bilo obravnave pa do izdaje odločbe. Pravilen je zaključek sodišča prve stopnje, da je v obravnavani zadevi izvršilni postopek že končan, zaradi česar je dolžnikova zahteva za izločitev sodnice v skladu z omenjenimi zakonskimi določili prepozna. ZIZ sicer nikjer izrecno ne določa, kdaj se izvršilni postopek konča. Po prevladujočem stališču pravne teorije, ki ga je sprejela tudi sodna praksa, pa se izvršilni postopek konča z zadnjim dejanjem, s katerim se upnikova terjatev poplača, ali pa s sklepom o ustavitvi postopka zaradi morebitne neuspešnosti izvršbe. V obravnavani zadevi je bil sklep o poplačilu (opr. št. In ... z dne 26.3.2008) izdan še preden je dolžnik podal obravnavano zahtevo za izločitev sodnice z dne 23.9.2008 (pravilno: 18.9.2008, ko je bila zahteva priporočeno poslana na sodišče prve stopnje), pravnomočen pa je postal že 11.4.2008. Pravilno je zato stališče sodišča prve stopnje, da se je z navedenim sklepom izvršilni postopek v obravnavani zadevi zaključil, zaradi česar je dolžnikov predlog za izločitev sodnice v smislu drugega odstavka 72. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ prepozen. Ob tem sodišče druge stopnje pripominja, da ob pregledu spisa ni spregledalo, da se je dolžnik že v pritožbi z dne 8.4.2008 zoper sklep, s katerim je bil zavrnjen dolžnikov predlog za vrnitev v prejšnje stanje, smiselno zavzemal za izločitev sodnice. Ker pa je bila tudi ta vloga vložena po izdaji sklepa o poplačilu in s tem po koncu obravnavanja v izvršilnem postopku, opisane okoliščine nimajo vpliva na pravilnost prvostopnega zaključka, da je bila zahteva za izločitev vložena prepozno. Dodati je potrebno, da drugi odstavek 72. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ za končno točko roka, v katerem je mogoče vložiti zahtevo za izločitev sodnika, ne predvideva pravnomočnosti odločbe, ampak zgolj njeno izdajo oz. konec obravnave pred pristojnim sodiščem. Ta časovni mejnik pa je bil tudi po prepričanju sodišča druge stopnje v obravnavni zadevi v času vložitve zahteve za izločitev sodnice že prekoračen.

Na opisan zaključek nima nobenega vpliva v pritožbi izpostavljeno, da sta bila še po pravnomočnosti sklepa o poplačilu v obravnavani zadevi izdana dva sklepa. S prvim je sodišče prve stopnje kot prepoznega zavrglo predlog dolžnika po 210. členu ZIZ, da bi lahko še naprej bival v prodani hiši, o čemer pred izdajo (in pravnomočnostjo) sklepa o poplačilu ni bilo mogoče odločiti, ker se je spis zaradi pritožbe dolžnika zoper sklep o dopolnitvi sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu nahajal na višjem sodišču. Z drugim pa je sodišče prve stopnje zavrglo pritožbo dolžnika zoper sklep o izročitvi nepremičnine kupcu z dne 7.2.2008, kot je sodišče prve stopnje (sicer po prepričanju sodišča druge stopnje po nepotrebnem) podrejeno obravnavalo predlog dolžnika za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka za vložitev pritožbe zoper sklep o izročitvi nepremičnine po tem, ko je bil le-ta zaradi pritožbe dolžnika na sodišču druge stopnje pravnomočno zavrnjen. Ker pa je predmet in smisel izvršilnega postopka realizacija - poplačilo upnikove terjatve, opisani sklepi, ki jih je sodišče prve stopnje izdalo še po izdaji sklepa o poplačilu z namenom razrešitve vseh (še preostalih in na novo postavljenih) vprašanj v zvezi z izvršilnim postopkom, ne morejo omajati pravilnosti prvostopnega zaključka, da je bilo obravnavanje predmetne izvršilne zadeve že zaključeno zaradi izdaje sklepa o poplačilu, ki dejansko pomeni konec izvršilnega postopka.

Vse navedeno je narekovalo zavrnitev dolžnikove pritožbe in potrditev izpodbijanega prvostopnega sklepa (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).

Ker dolžnik s pritožbo ni uspel, krije v skladu s prvim odstavkom 165. člena ZPP v zvezi s 154. členom istega zakona in 15. členom ZIZ sam svoje stroške pritožbenega postopka.

 


Zveza:

ZIZ člen 15, 210, 15, 210. ZPP člen 72, 72/2, 154, 165, 165/1, 350, 350/2, 365, 365-2, 72, 72/2, 154, 165, 165/1, 350, 350/2, 365, 365-2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00MjEwNw==