<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSRS Sklep II Kr 13781/2021

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Kazenski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2021:II.KR.13781.2021
Evidenčna številka:VS00046819
Datum odločbe:09.06.2021
Senat:Branko Masleša (preds.), Marjeta Švab Širok (poroč.), mag. Kristina Ožbolt
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO
Institut:sklep o podaljšanju pripora - ponovitvena nevarnost - objektivne in subjektivne okoliščine

Jedro

Obdolženčevo dosedanje življenje, ko po vrnitvi v Slovenijo ni živel na naslovu stalnega bivališča, to je pri starših, temveč naj bi živel na širšem območju Celja ter Žalca, kjer je neprijavljen stanoval oz. spal na različnih krajih, utemeljuje realno nevarnost, da bi se obdolženec, ki je sedaj soočen s kazenskim postopkom zaradi dveh kaznivih dejanj, za kateri je kot zakonski minimum predpisana zaporna kazen 15 let, na prostosti skrival. Takšen zaključek utrjuje tudi okoliščina, da ni realno pričakovati, da bi obdolženec na prostosti lahko živel na naslovu prijavljenega bivališča, to je pri svojem očetu, katerega naj bi poskušal umoriti.

Izrek

Zoper obdolženega A. A. se iz pripornih razlogov po 1. in 3. točki prvega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku pripor podaljša še za dva meseca, to je do 14. 8. 2021.

Obrazložitev

1. Pred Okrožnim sodiščem v Celju je pravnomočno uvedena preiskava zoper A. A. zaradi kaznivih dejanj umora po 1. točki 116. člena in poskusa kaznivega dejanja umora po 1. točki 116. člena v zvezi s 34. členom Kazenskega zakonika (v nadaljevanju KZ-1). Zoper obdolženca je preiskovalna sodnica s sklepom I Kpd 13781/2021 z dne 16. 3. 2021 odredila pripor iz pripornih razlogov po 1. in 3. točki prvega odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), pripor pa je bil zoper obdolženca iz istih pripornih razlogov podaljšan s sklepom zunajobravnavnega senata II Ks 13781/2021 z dne 12. 4. 2021 še za dva meseca, to je do vključno 14. 6. 2021 do 6.52 ure.

2. Državna tožilka je na podlagi drugega odstavka 205. člena ZKP predlagala, da se obdolžencu iz istih pripornih razlogov pripor podaljša še za dva meseca. V predlogu navaja, da so v preiskavi zbrani dokazi utemeljenost suma, da je obdolženec storil kaznivo dejanje, potrdili. Poudarja, da se okoliščine, ki so narekovale odreditev in podaljšanje pripora zoper obdolženca, niso v ničemer spremenile. Podana je realna nevarnost, da bi obdolženec na prostosti v podobni situaciji kaznivo dejanje zoper življenje in telo ponovil, dokončal kaznivo dejanje na škodo očeta, kakor tudi, da bi se na prostosti pred sodiščem skrival. Podaljšanje pripora pa je nujno zaradi zagotovitve obdolženčeve navzočnosti v postopku in z vidika zagotavljanja varnosti ljudi.

3. S predlogom za podaljšanje pripora sta bila seznanjena obdolženec in njegova zagovornica, odvetnica B. B., ki se je o predlogu izjavila. Podaljšanju pripora je nasprotovala z zatrjevanjem, da je obdolženec duševni bolnik, ki v ZPMZKZ Celje ne more biti deležen potrebne zdravstvene in psihološke oskrbe, zato bi bilo podaljšanje pripora pretiran in nesorazmeren poseg v njegove človekove pravice.

4. Preiskovalni sodnik je ob predložitvi predloga državne tožilke Vrhovnemu sodišču v skladu z določbo tretjega odstavka 205. člena ZKP pojasnil, da preiskave ni uspel zaključiti iz razloga, ker je v teku izdelava izvedenskega mnenja toksikološke stroke, po prejemu tega mnenja pa bo potrebno odrediti še izvedenstvi s področja klinične psihologije ter psihiatrične stroke. Ocenil je, da sta za to, da bo preiskava zaključena in tožilstvo lahko sprejelo odločitev glede nadaljevanja kazenskega postopka, potrebna vsaj dva meseca.

5. Po določbi drugega odstavka 205. člena ZKP sme senat Vrhovnega sodišča, če zoper obdolženca teče kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, za katerega je po zakonu predpisana kazen zapora nad 5 let, pripor podaljšati še za tri mesece. Zoper obdolženega A. A. je bila s sklepom III Kpr 13781/2021 z dne 16. 4. 2021 uvedena preiskava zaradi kaznivih dejanj po 1. točki 116. člena KZ-1, za kateri je predpisana kazen najmanj 15 let zapora. Formalni pogoj za podaljšanje pripora je tako izpolnjen.

6. Utemeljen sum, da je obdolženi A. A. storil kaznivo dejanje umora po 1. točki 116. člena KZ-1 na škodo svoje mame ter poskus kaznivega dejanja umora po 1. točki 116. člena v zvezi s 34. členom KZ-1 na škodo svojega očeta, je ugotovljen in obrazložen v pravnomočnem sklepu o uvedbi preiskave. Po oceni Vrhovnega sodišča so v preiskovalnem postopku zbrani dokazi utemeljenost suma, kot temeljnega pogoja za odreditev in podaljšanje pripora, samo še utrdili.

7. Utemeljene so navedbe v predlogu državne tožilke, da se okoliščine, na podlagi katerih je bil zoper obdolženca odrejen in podaljšan pripor iz razloga po 1. točki prvega odstavka 201. člena ZKP niso v ničemer spremenile. Državna tožilka v predlogu poudarja, da obdolženi na stalnem naslovu bivanja ni prebival, temveč je živel na različnih neznanih lokacijah na širšem območju Celja ter Žalca, pred tem pa je živel tudi v tujini. Pritrditi je državni tožilki, da obdolženčevo dosedanje življenje, ko po vrnitvi v Slovenijo ni živel na naslovu stalnega bivališča, to je pri starših, temveč naj bi živel na širšem območju Celja ter Žalca, kjer je neprijavljen stanoval oz. spal na različnih krajih, utemeljuje realno nevarnost, da bi se obdolženec, ki je sedaj soočen s kazenskim postopkom zaradi dveh kaznivih dejanj, za kateri je kot zakonski minimum predpisana zaporna kazen 15 let, na prostosti skrival. Takšen zaključek utrjuje tudi okoliščina, da ni realno pričakovati, da bi obdolženec na prostosti lahko živel na naslovu prijavljenega bivališča, to je pri svojem očetu, katerega naj bi poskušal umoriti. Vse navedeno tudi po presoji Vrhovnega sodišča daje zadostno podlago za sklep o realni nevarnosti, da bi se obdolženec v primeru izpustitve na prostost skrival na neznanih lokacijah in se s tem izognil izvedbi in dokončanju kazenskega postopka. Njegove navzočnosti v postopku ni mogoče zagotoviti s katerim od milejših ukrepov, saj obdolženčevo dosedanje življenje in njegove osebne značilnosti, odvisen naj bi bil tudi od mamil, ne dajejo podlage za prognozo, da bi v primeru odreditve milejšega ukrepa tega tudi spoštoval.

8. Priporni razlog ponovitvene nevarnosti predlagateljica utemeljuje s težo in načinom storitve kaznivega dejanja. Poudarja, da je obdolženec utemeljeno osumljen, da je naklepno posegel po življenju staršev, pri izvršitvi kaznivega dejanja pa pokazal veliko stopnjo agresivnosti, brutalnosti, nekritičnosti, zahrbtnosti in vztrajnosti, očitani dejanji pa naj bi izvršil premišljeno. Pritrditi je predlagateljici, da naštete objektivne okoliščine, ko naj bi kaznivo dejanje na škodo mame izvršil tako, da naj bi jo je zabodel med spancem in ji zadal večje število vbodov, ko je vmes posegel oče, pa naj bi tudi navedenega večkrat zabodel z nožem, kaznivo dejanje pa naj bi ostalo pri poskusu zgolj iz razloga, ker je oče uspel zbežati, v povezavi z obdolženčevimi subjektivnimi okoliščinami, da je dolgoletni odvisnik od mamil, ki goji zamero do svoje ožje družine, tudi po oceni Vrhovnega sodišča utemeljuje sklepanje, da je podana realna nevarnost, da bi obdolženec v podobni situaciji lahko ponovil istovrstno kaznivo dejanje.

9. Predlagateljici je treba pritrditi, da je podaljšanje pripora zoper obdolženega A. A. neogibno potrebno tako z vidika zagotavljanja nemotenega poteka kazenskega postopka, kakor tudi zaradi zagotavljanja varnosti morebitnih oškodovancev, zlasti obdolženčevih ožjih družinskih članov. Obdolženčeva dolgoletna odvisnost od mamil in njegova zamera do ožjih družinskih članov pa ne daje podlage za prognozo, da bi bilo mogoče varnost oškodovancev zagotoviti z odreditvijo milejšega ukrepa, saj ta temelji na podmeni, da ga bo obdolženec prostovoljno spoštoval.

10. Po presoji Vrhovnega sodišča je podano tudi sorazmerje med težo obdolžencu očitanega kaznivega dejanja in potrebo po varovanju življenja in zdravja potencialnih oškodovancev, ter nemoteno izvedbo kazenskega postopka na eni in posegom v obdolženčevo pravico do osebne svobode na drugi strani. Ob upoštevanju potrebe zlasti po varovanju življenja in zdravja potencialnih oškodovancev, kakor tudi zagotovitve nemotenega poteka kazenskega postopka, ni mogoče pritrditi obdolženčevi zagovornici, da je podaljšanje pretiran in nesorazmeren poseg v človekove pravice in svoboščine obdolženca in s tem kršeno načelo sorazmernosti in enakega varstva pravic. Prav tako ji ni mogoče slediti, da obdolžencu v ZPMZKZ Celje ni mogoče zagotoviti potrebne zdravstvene oskrbe in bi zanj prišel v poštev zgolj pripor na Enoti za forenzično psihiatrijo UKC Maribor. Zagovornica izhaja iz predpostavke, da je obdolženec duševni bolnik, kar pa bo šele predmet ugotavljanja s strani izvedencev, ki bosta postavljena med nadaljnjo preiskavo.

11. Preiskovalni sodnik, ki opravlja preiskovalna dejanja, preiskave ni mogel zaključiti, ker bo potrebno pridobiti mnenji s področja klinične psihologije ter psihiatrije. Izdelavo obeh mnenj bo mogoče odrediti šele po prejemu izvedenskega mnenja toksikološke stroke, katerega izdelava je že odrejena. Po zaključku preiskave pa mora imeti državna tožilka potreben čas za sprejem ene od odločitev, predvidenih v drugem odstavku 184. člena ZKP. Pri vsakem odločanju o priporu mora sodišče presojati, ali je potek postopka v skladu s pravico obdolženca do sojenja v razumnem roku. Glede na zahtevnost zadeve, v kateri je preiskovalni sodnik zdržema izvajal procesna dejanja, zaslišal je že vse predlagane priče, pridobil mnenje izvedenke sodno-medicinske stroke in odredil izdelavo izvedenskega mnenja za toksikologijo, ob upoštevanju procesnih dejanj, ki jih mora še izvesti, Vrhovno sodišče ugotavlja, da je podaljšanje pripora za dva meseca, to je do 14. 8. 2021, razumno in da obdolženčeva pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja s tem ne bo kršena.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o kazenskem postopku (1994) - ZKP - člen 201.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
10.01.2022

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ5MDk5