<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Mariboru
Oddelek za prekrške

VSM Sodba PRp 85/2021
ECLI:SI:VSMB:2021:PRP.85.2021

Evidenčna številka:VSM00045134
Datum odločbe:21.04.2021
Senat, sodnik posameznik:Janica Gajšek Rojs (preds.), Jasminka Pen (poroč.), Darja Šenica
Področje:PREKRŠKI
Institut:uradni preizkus - zahteva za sodno varstvo - plačilni nalog izdan v postopku o prekrških

Jedro

Zahteva za sodno varstvo storilke namreč ni vsebovala razloga za izpodbijanje, obrazložitve oziroma predloga naj se plačilni nalog razveljavi ali spremeni, zato je prvostopenjsko sodišče o storilkini zahtevi za sodno varstvo lahko odločalo le z uradnim preizkusom plačilnega naloga v okviru 62.a člena ZP-1.

Izrek

I. Pritožba storilke A. A. se zavrne kot neutemeljena in sodba sodišča prve stopnje potrdi.

II. Storilka je dolžna plačati sodno takso v znesku 135,00 EUR v roku 30 dni od prejema te sodbe, sicer se prisilno izterja.

Obrazložitev

1. Okrajno sodišče v Ljutomeru je z izpodbijano sodbo zahtevo za sodno varstvo storilke zoper plačilni nalog prekrškovnega organa Policijske postaje Murska Sobota, z dne 16. 9. 2020, zavrnilo kot neutemeljeno in navedeni plačilni nalog prekrškovnega organa potrdilo, storilki pa naložilo dolžnost plačila sodne takse v znesku 90,00 EUR.

2. Zoper prvostopenjsko sodbo se pravočasno pritožuje storilka. Sodbo izpodbija zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in stroškov postopka, smiselno pa uveljavlja tudi absolutno bistveno kršitev določb postopka o prekršku iz 3. točke prvega odstavka 155. člena Zakona o prekrških (v nadaljevanju ZP-1). Navaja, da je zoper plačilni nalog prekrškovnega organa podala zahtevo za sodno varstvo na krajši podlagi, kar sodišču ni bilo dovolj dopolnjeno in utemeljeno, zato jo je zavrnilo. Sodišče je tako imelo na razpolago samo en vidik za odločanje, in sicer na podlagi izstavljenega plačilnega naloga. Storilka pa ima dokaz diktafonskega posnetka oziroma pogovora, ki je potekal s policistom, zoper katerega je tudi vložila zasebno tožbo.

Storilka pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, sodbo sodišča prve stopnje razveljavi in jo pošlje v ponovno odločanje.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pregled spisovnega gradiva pokaže, da je prekrškovni organ Policijska postaja Murska Sobota storilki dne 16. 9. 2020 izdal plačilni nalog zaradi storitve prekrška po 3. točki petega odstavka 46. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju ZPrCP), za storitev katerega je storilki izrekel globo v znesku 250,00 EUR in stransko sankcijo tri kazenske točke. Gre za plačilni nalog izdan na podlagi neposrednih uradnih ugotovitev, skladno s prvim odstavkom 57. člena ZP-1, storilki vročen na kraju obravnavanja, ko je bil storilki predstavljen tudi prekršek in dokazi zanj. Zoper navedeni plačilni nalog je storilka vložila zahtevo za sodno varstvo, ki glasi, da za izstavljeno plačilo računa dne: 16. 9. 2020 za prometni prekršek prevelike hitrosti v naselju M. prosi, da se zadeva preda za sodno varstvo. Prekrškovni organ je storilko pozval, da vloženo zahtevo za sodno varstvo dopolni, ker je nepopolna, saj nima vseh predpisanih sestavin iz 153. člena ZP-1, kar storilka v postavljenem roku ni storila, zahteva za sodno varstvo pa je bila posredovana prvostopenjskemu sodišču v pristojno obravnavo.

5. Prvostopenjsko sodišče je opravilo uradni preizkus plačilnega naloga prekrškovnega organa po 62.a členu ZP-1 in ker uradno upoštevnih kršitev ni zasledilo, je zahtevo za sodno varstvo storilke zavrnilo kot neutemeljeno in plačilni nalog prekrškovnega organa potrdilo. Zahteva za sodno varstvo storilke namreč ni vsebovala razloga za izpodbijanje, obrazložitve oziroma predloga naj se plačilni nalog razveljavi ali spremeni, zato je prvostopenjsko sodišče o storilkini zahtevi za sodno varstvo lahko odločalo le z uradnim preizkusom plačilnega naloga v okviru 62.a člena ZP-1.

6. Tudi pritožbeno sodišče soglaša, da ob uradnem preizkusu plačilnega naloga prekrškovnega organa niso podane uradno upoštevne bistvene kršitve določb postopka o prekršku ali materialne kršitve določb ZP-1 oziroma predpisa, ki določa prekršek, v škodo storilke. Prvostopenjsko sodišče zato ni imelo nobene podlage za nadaljnje odločanje o zahtevi za sodno varstvo storilke zoper plačilni nalog prekrškovnega organa oziroma dolžnosti postopati v skladu s petim odstavkom 65. člena ZP-1, ki daje storilcu, ki se v postopku pred prekrškovnim organom oziroma v zahtevi za sodno varstvo ni mogel izjaviti, možnost, da se o zadevi izjavi oziroma sodišču nalaga, da storilca seznani, kje in kdaj lahko pregleda spise zadeve ter mu določi rok, v katerem lahko poda svoje navedbe, predloge in zahteve.

7. Storilka v pritožbi sicer zgolj pavšalno navaja, da pritožbo vlaga zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in stroškov postopka, vendar pritožbeno sodišče kljub temu storilki odgovarja, da v skladu z drugim odstavkom 66. člena ZP-1 pritožbena razloga zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja in zaradi stroškov postopka, nista dovoljena pritožbena razloga zoper sodbo sodišča prve stopnje, ko le to zavrne vloženo zahtevo zoper plačilni nalog prekrškovnega organa kot neutemeljeno in plačilni nalog prekrškovnega organa potrdi.

8. Zaradi navedenega je pritožbeno sodišče na podlagi tretjega odstavka 163. člena ZP-1 pritožbo pritožnice zavrnilo kot neutemeljeno in izpodbijano sodbo prvostopenjskega sodišča potrdilo.

9. Odločitev o naložitvi sodne takse, kot stroška pritožbenega postopka, temelji na določilu prvega odstavka 147. člena ZP-1, znesek sodne takse 135,00 EUR pa je odmerjen na podlagi tarifne številke 8132 Taksne tarife v skladu z Zakonom o sodnih taksah.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o pravilih cestnega prometa (2010) - ZPrCP - člen 46, 46/5, 46/5-3
Zakon o prekrških (2003) - ZP-1 - člen 57, 57/1, 62a, 65, 65/5, 153

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.05.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ3MDgz