<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore

VDSS sodba Pdp 1196/2013
ECLI:SI:VDSS:2014:PDP.1196.2013

Evidenčna številka:VDS0011987
Datum odločbe:27.02.2014
Senat:Sonja Pucko Furman (preds.), Tatjana Prebil (poroč.), Samo Puppis
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:sklep o imenovanju ravnatelja - javni zavod - osnovna šola - župan - postopek za imenovanje ravnatelja - preprečevanje korupcije - prepoved članstva in dejavnosti

Jedro

Postopek za razpis in imenovanje ravnatelja tožene stranke (osnovne šole) se je končal s sklepom sveta o imenovanju določene kandidatke za ravnateljico tožene stranke. Postopek je bil kršen, ker je oseba, pri kateri je bilo zaradi članstva in kandidature podano nasprotje interesov, kot članica sveta sodelovala na seji sveta, ko so se odpirale vloge kandidatov, kot tudi na seji, na kateri se je odločalo o izbiri kandidatov, izločila se je samo iz postopka glasovanja o izbiri. V času izvedbe postopka izbire in imenovanja je bil član sveta tudi podžupan. Ob upoštevanju 27. člena ZIntPK podžupan občine, ki je ustanoviteljica tožene stranke, ne sme biti član sveta zavoda, ki je eden izmed organov zavoda. Svet zavoda je bil torej nepravilno sestavljen, ta kršitev pa je bistveno vplivala na odločitev o izbiri.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba sodišča prve stopnje.

Vsaka stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo razveljavilo sklep Sveta zavoda A. z dne 22. 6. 2012 in z dne 14. 8. 2012, s katerim je bila za ravnateljico imenovana B.B. (I. točka izreka sodbe). Odločilo je, da je tožena stranka dolžna povrniti tožnici pravdne stroške v višini 419,86 EUR v roku 15 dni po izdaji sodbe sodišča prve stopnje, od tedaj dalje pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila (II. točka izreka sodbe).

Zoper sodbo se pritožuje tožena stranka iz vseh pritožbenih razlogov, predvsem pa zaradi zmotne uporabe materialnega prava, posledično nepravilno ugotovljenega dejanskega stanja in bistvenih kršitev določb postopka. Predlaga, da pritožbeno sodišče sodbo sodišča prve stopnje spremeni in tožbo tožnice zavrne, podredno, da sodbo sodišča prve stopnje razveljavi ter vrne zadevo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Sodišče pravilno ugotavlja, da je naloga sodišča, da presodi ali je bil v postopku imenovanja ravnateljice v tej zadevi kršen postopek in ali je imela ta kršitev bistven vpliv na odločitev o izbiri kandidata. Sodišče je pri odločanju o tem prekršilo nalogo, ki si jo je samo zadalo, torej ni pravilno in popolno ugotovilo, da bi bil kršen postopek, niti da bi to imelo bistven vpliv na izbiro. Sodišče se je oprlo v eni točki na to, da naj bi bil kršen postopek izbire, ker naj bi bilo kršeno določilo 38. člena ZIntPK, to je po oceni tožene stranke sodišče naredilo napačno. Napačna je tudi ocena, katere predpise je potrebno uporabiti. Postopek izbire ravnatelja tožene stranke urejata Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda A. in Poslovnik sveta zavoda A.. Glede teh predpisov je ugotoviti, da ni bila kršena nobena določba in tudi sodišče ne ugotavlja, da bi bila kršena kakšna določba teh predpisov. Sodišče ugotavlja le, da naj bi bila kršena določba 38. člena ZIntPK, ki pa ni predpis, ki bi urejal izbiro ravnatelja, niti ni določena kot sankcija za kršitev te določbe ZIntPK posledica neveljavnosti razpisa ali kaj podobnega. Tudi če štejemo, da je bila kršena navedena določba, prvostopno sodišče ni ugotovilo, da bi to bistveno vplivalo na odločitev sveta zavoda. Najprej je sodišče ugotovilo le, da bi to lahko vplivalo, ne pa da je bistveno vplivalo. Glede samega domnevnega vpliva pa je poudariti, da je bil svet zavoda obveščen o kandidaturi članice B.B. najpozneje 15. 5. 2012 in da na tej seji niso odločali o ničemer drugem kot o tem, da bodo kandidatke predstavile svoj program. Udeležba B.B. na tej seji tudi ni mogla v ničemer vplivati na izbor, saj niso o ničemer odločali in od tega dne dalje je bil svet obveščen o njeni kandidaturi. Prav tako ni pravilna ugotovitev sodišča prve stopnje, da se je B.B. izločila šele na avgustovski seji sveta. Kot je sodišče lahko zanesljivo ugotovilo iz spisa, se je B.B. izločila iz točke dnevnega reda o razpisu za mesto ravnatelja na seji 22. 6. 2013. ZIntPK ne določa, da se mora kandidat „samoizločiti“, kot to poenostavljeno navaja sodišče. Določa dobesedno „da mora nehati z delom na zadevi“. To pa po oceni pritožnice ne pomeni, da se mora član sveta zavoda, če se o njem odloča, na primer izločiti iz sveta kot organa, ampak, da ne sme sodelovati pri točki dnevnega reda, ki se nanj nanaša, to pa je B.B. storila. Nadaljnja kršitev, ki bi bila pomembna za nepravilnost izbire po oceni sodišča, je udeležba C.C. pri delu sveta zavoda. Tu sta dve dilemi. Najprej je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da v zvezi z g. C.C. ni kršitev določb ZIntPK. Dokaz o tem se prilaga. Tega dokaza v postopku ni bilo mogoče prej predložiti, ker je nastal in postal znan toženi stranki šele 28. 10. 2013. Ta dokaz res ni odločilen, sodišče je samostojno pri presoji vseh pravnih vprašanj in ne gre za tipično statusno predhodno vprašanje, je pa vsekakor presoje vreden dokaz. Ni jasno od kod sodišču ugotovitev, da je udeležba g. C.C. pri glasovanju bistveno vplivala na odločitev o izbiri. Priglaša pritožbene stroške.

Tožnica v odgovoru na pritožbo tožene stranke prereka pritožbene navedbe, trditve in stališča tožene stranke in predlaga, da pritožbeno sodišče zavrne pritožbo in potrdi sodbo sodišča prve stopnje. Priglaša pritožbene stroške.

Pritožba ni utemeljena.

Pritožbeno sodišče je preizkusilo sodbo v mejah razlogov, ki jih uveljavlja pritožba in skladno z drugim odstavkom 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. list RS, št. 26/99 in naslednji) po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka po 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP ter na pravilno uporabo materialnega prava. Pri tem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni zagrešilo absolutnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti. Pravilno in popolno je ugotovilo tudi dejansko stanje ter pravilno uporabilo materialno pravo.

Pritožbeno sodišče povzema dejanske in pravne razloge iz izpodbijane sodbe, k pritožbenim navedbam, ki so odločilnega pomena, pa še dodaja:

Med strankama je sporno vprašanje zakonitosti postopka imenovanja ravnatelja osnovne šole. Postopek za imenovanje ravnatelja ureja 53.a člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. list RS, št. 12/96 in naslednji), ki v desetem odstavku določa, da o imenovanju ravnatelja s sklepom odloči svet šole. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. Citirana določba glede obsega sodnega varstva v zvezi z imenovanjem ravnatelja izrecno napotuje na splošno ureditev v Zakonu o zavodih (ZZ, Ur. list RS, št. 12/91 in naslednji).

V prvem odstavku 36. člena ZZ je določeno, da mora organ, ki je pristojen za imenovanje (svet šole), v roku, določenem v razpisu, obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v petnajstih dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri pristojnem sodišču, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. Z navedeno določbo je začrtan obseg sodne presoje delovnega sodišča v zvezi z zakonitostjo imenovanja ravnatelja. Sodišče je dolžno ugotoviti dvoje: prvič, ali izbrani kandidat izpolnjuje razpisne pogoje, in drugič, ali je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek, obenem pa je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata.

Sodišče prve stopnje je po izvedenem dokaznem postopku ugotovilo, da je bil kršen za izvedbo razpisa določen postopek, ker je B.B., v nasprotju z določbami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) sodelovala pri delu sveta zavoda v postopku v zvezi z izbiro ravnatelja, tako na seji, ko so se odpirale vloge kandidatov, kot tudi na seji, na kateri se je odločalo o izbiri kandidatov. Ugotovilo je, da je postopek za razpis in imenovanje ravnatelja trajal od 3. seje sveta šole 22. 6. 2012 do 4. seje sveta 14. 8. 2012, ki se je končal s sklepom sveta o imenovanju kandidatke B.B. za ravnateljico tožene stranke. Sodišče prve stopnje je zaključilo, da je bil kršen postopek, ker je B.B., pri kateri je bilo zaradi članstva in kandidature podano nasprotje interesov, kot članica sveta sodelovala na seji sveta, ko so se odpirale vloge kandidatov, kot tudi na seji, na kateri se je odločalo o izbiri kandidatov, izločila se je samo iz postopka glasovanja o izbiri. Sodišče prve stopnje je nadalje ugotovilo, da je bil v času izvedbe postopka izbire in imenovanja član sveta tudi C.C., ki je bil v tem obdobju podžupan občine D.. Ob upoštevanju 27. člena ZIntPK podžupan občine, ki je ustanoviteljica tožene stranke, ne sme biti član sveta zavoda, ki je eden izmed organov zavoda. Svet zavoda je bil torej nepravilno sestavljen, ta kršitev pa je bistveno vplivala na odločitev o izbiri.

Prvostopenjsko sodišče se je v postopku opredelilo do mnenja Inšpektorata za šolstvo in šport z dne 26. 7. 2012, do mnenja Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 27. 7. 2012 in do načelnega mnenja KPK z dne 3. 7. 2012, iz katerih izhaja, da je bila v postopku javnega razpisa izbrana kandidatka, ki je v postopku sodelovala kot članica sveta šole. Pravilno je štelo, da so te kršitve takega pomena, da so bistveno vplivale na odločitev o izbiri. Na mnenje inšpektorata in KPK sodišče sicer ni vezano, bistveno je, kar je zaključilo sodišče prve stopnje, da gre v konkretnem primeru za take kršitve v postopku imenovanja ravnatelja, ki so bistveno vplivale na postopek izbire. Izbrana kandidatka bi se morala v skladu z določbo 37. člena ZIntPK takoj (ob vložitvi kandidature) izločiti iz delovanja sveta šole in o tem obvestiti predsednico sveta šole. Ker ni postopala tako, postopek izbire ravnatelja šole ni bil izveden nepristransko, zato je odločitev sodišča prve stopnje pravilna. Pritožbeno navedbe, da sodišče prve stopnje ni ugotovilo, da bi to lahko vplivalo na odločitev sveta zavoda so neutemeljene. Že dejstvo, da je pri odločanju sodelovala članica sveta, ki je bila obenem kandidatka, je dovolj za ugotovitev, da v primeru konflikta interesov ne more biti odločilno, ali je navedena kršitev bistveno vplivala na odločitev sveta zavoda.

Pritožba neutemeljeno uveljavlja, da je Komisija za preprečevanje korupcije ugotovila, da v zvezi z članstvom C.C. v svetu šole ni kršitve določb ZIntPK. Dokaz, ki ga je v pritožbi tožena stranka priložila je nov dokaz, ki pa na odločitev v konkretni zadevi nima vpliva, saj kot že povedano, sodišče ni vezano na mnenje KPK.

Ker pritožbeno sodišče ni ugotovilo razlogov, iz katerih se izpodbija sodba sodišča prve stopnje in tudi ne razlogov, na katere pazi po uradni dolžnosti, je na podlagi 353. člena ZPP pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

Ker tožena stranka s pritožbo ni uspela, odgovor na pritožbo pa ni prispeval k rešitvi zadeve, je pritožbeno sodišče odločilo, da stroške pritožb stranki krijeta sami (165. člen ZPP v zvezi s 154. in 155. členom ZPP).


Zveza:

ZOFVI člen 53.a, 53.a/10. ZZ člen 36, 36/1. ZIntPK člen 27.
Datum zadnje spremembe:
05.06.2014

Opombe:

P2RvYy0yMDEyMDMyMTEzMDY2MzI4
http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*