počisti vsa polja
Število zadetkov: 7cT1kYXZlayZkYXRhYmFzZSU1QlNFVSU1RD1TRVUmZG9jX2NvZGU9JmRlcG9zaXRvcj0mc2VuYXRlPSZhcmVhcz0lMjJEQVZLSSUyMiZpbnN0aXR1dGVzPSZkb2NfZGF0ZUZyb209JmRvY19kYXRlVG89JnJlbGF0aW9uc2hpcD0mZGVjaXNpb249JmRlY3JlZT0mY29udGVudD0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMA==
Poizvedba: davek IN podrocje:("davki")
 VlagateljDatumInstitutIzrek
UPRS Predlog U 2561/200808.12.2010postopek predhodnega odločanja - davek od dohodkov pravnih oseb - združitve in delitve podjetij - oddelitev dela podjetja in ustanovitev novega - vpi statusne spremembe v sodni register - davčne ugodnosti - dovoljenje davčnega organa za priznanje davčnih upravičenj - rok za vložitev vloge - prekluzivni rok - prepozna vloga - Direktiva Sveta 90/434/EGSSodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi člena 11 Direktive Sveta o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic (Direktiva Sveta 90/434/EGS).
VSRS Predlog X Ips 91/202017.03.2021predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije - davek na dodano vrednost (DDV) - davek na promet nepremičnin - nakup nepremičnin - finančni leasing - sale and lease back - obračun DDV - pravica do odbitka DDV - račun - dajanje računa - sestavine računa - nastanek obveznostiVprašanje za predhodno odločanje:

1. Ali je pisno pogodbo mogoče šteti za račun v smislu 203. člena Direktive o DDV samo, če vsebuje vse predpisane podatke, ki jih za račun predpisuje Poglavje 3 (Fakturiranje) Direktive o DDV,

oziroma, če temu ni tako,

2. Kateri so tisti podatki oziroma okoliščine, ki v vsakem primeru utemeljijo, da je pisna pogodba (tudi) račun, ki vzpostavlja obveznost plačila DDV na podlagi 203. člena Direktive o DDV,

oziroma konkretneje,

3. Ali lahko pisna pogodba, ki jo skleneta zavezanca za DDV glede dobave blaga oziroma opravljanja storitev, velja kot račun v smislu 203. člena Direktive o DDV, če iz nje izhaja objektivno razpoznavno izražena volja prodajalca oziroma ponudnika storitev kot pogodbene stranke, da gre za račun, povezan z določeno transakcijo, ki v kupcu lahko razumno vzpostavi domnevo, da lahko na njeni podlagi odbije vstopni DDV.
VSRS Predlog X Ips 201/2016-2323.01.2019davek na dodano vrednost (DDV) - odmera davka - davčna osnova za obračun DDV - zmanjšanje davčne osnove - dovoljene izjeme - opustitev prijave terjatve v stečajnem postopku - Direktiva 2006/112/ES - razlaga direktive - opustitev davčnega zavezancaVrhovno sodišče sprašuje:

1. Ali je drugi odstavek 90. člena Direktive o DDV mogoče razumeti tako, da dopušča izjemo od pravice do zmanjšanja osnove za DDV tudi v primeru dokončnega neplačila, če je to dokončno neplačilo posledica opustitve dolžnega ravnanja davčnega zavezanca, na primer z opustitvijo prijave terjatev v stečajnem postopku zoper njegovega dolžnika kot v predmetni zadevi?

2. Ali je tudi v primeru, da je taka izjema od pravice do zmanjšanja davčne osnove za DDV dopustna, pravica do zmanjšanja davčne osnove za DDV zaradi neplačila vseeno podana, če davčni zavezanec dokaže, da tudi če bi prijavil terjatve v stečajnem postopku, te ne bi bile poplačane oziroma, da so za njegovo opustitev obstajali razumni razlogi?

3. Ali ima prvi odstavek 90. člena Direktive o DDV neposredni učinek tudi v primeru, ko je zakonodajalec države članice presegel okvir dopustnega urejanja izjem, ki jih določa drugi odstavek 90....
VSRS Sklep X Ips 114/201528.08.2017predhodno vprašanje Sodišču Evropske unije - carinski postopek - uvoz blaga - dobava blaga v drugo državo članico - davek na dodano vrednost (DDV) - oprostitev plačila DDV - plačnik davka - odgovornost za carinski dolgVrhovno sodišče SEU v predhodno odločanje postavlja naslednja vprašanja v zvezi z razlago točke (d) prvega odstavka in drugega odstavka 143. člena v zvezi s prvim odstavkom 138. člena Direktive o DDV ter 201. člena iste direktive v zvezi z določbami 201. do 204. člena CZS:

Ali je lahko uvoznik (deklarant), ki ob uvozu uveljavlja oprostitev plačila DDV (uvoz po postopku 42), ker je blago namenjeno za dobavo v drugo državo članico, odgovoren za plačilo DDV (če je naknadno ugotovljeno, da pogoji za oprostitev dejansko niso bili izpolnjeni) na enak način, kot je odgovoren za plačilo carinskega dolga?

Če je odgovor negativen, ali je odgovornost uvoznika (deklaranta) enaka, kot je odgovornost davčnega zavezanca, ki opravi oproščeno dobavo blaga znotraj Skupnosti iz prvega odstavka 138. člena Direktive o DDV?

Ali je treba v tem zadnjem primeru subjektivni element uvoznika (deklaranta) do zlorabe sistema DDV presojati različno, kot...
VSRS Sklep X Ips 3/201505.07.2016postopek predhodnega odločanja - insolventnost dolžnika - prisilna poravnava - učinki potrjene prisilne poravnave - plačilo obveznosti - Direktiva 2006/112/ES - popravek odbitka DDV - davek na dodano vrednost (DDV) - skupni sistem DDVI. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi 184., 185. in 186. člena Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.
II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
VSRS sklep X Ips 346/201312.06.2014postopek predhodnega odločanja - skupni sistem DDV - fizična oseba - lastninska pravica na nepremičnini - pridobitev lastninske pravice na nepremičnini - davčni zavezanec - davek na dodano vrednost (DDV) - samostojni podjetnik posameznik (s.p.) - dejavnost - del zemljišč kot osnovna sredstva samostojnega podjetnika - dobava blaga oz. oprava storitev - gradnja trgovskega centra - plačilo izhodnega ddv - pravo EU - časovna veljavnostI. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi členov 2(1) in 4 (1) Šeste direktive Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS).

II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.
VSRS sklep X Ips 476/201216.04.2014postopek predhodnega odločanja - pogodba o finančnem leasingu - vrnitev predmeta leasinga - prevzem nepremičnine v posest zaradi nadaljnje prodaje - poplačilo leasingojemalca - skupni sistem DDV - plačilo za dobavo blaga in izpolnitev pogodbe - plačilo za storitev najema ali uporabe nepremičnine - načelo davčne nevtralnosti - izstopni DDV - davčna osnova - znižanje davčne osnove - odkupne opcije - davek na dodano vrednost (DDV) - odškodninaI. Sodišču Evropske unije se predlaga sprejem predhodne odločbe o razlagi člena 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.
II. Postopek se prekine do odločitve Sodišča Evropske unije.

Izberi vse|Izvozi izbrane

http://localhost:8983/solr/collection1/select?indent=on&version=2.2&hl=true&mm=100&qf=id&q=*:*