<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS Sodba II U 344/2017-20
ECLI:SI:UPRS:2019:II.U.344.2017.20

Evidenčna številka:UP00034800
Datum odločbe:20.12.2019
Senat, sodnik posameznik:Violeta Tručl
Področje:KAZENSKO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI
Institut:postopek o prekršku - zaseg orožja - stranska sankcija - pogoji za odvzem orožja in orožnega lista

Jedro

V kazenskem postopku je bilo tožniku odvzeto predmetno orožje. Zato je odločitev, da se tožniku odvzameta tudi orožna listina in strelivo, pravilna in v skladu z določbo petega odstavka 64. člena ZOro-1.

Izrek

Tožba se zavrne.

Obrazložitev

1. Z v uvodu navedeno odločbo je Upravna enota Gornja Radgona odločila, da se tožniku odvzame orožni list št. OL ..., izdan dne 5. 12. 2012 pri Upravni enoti Gornja Radgona z veljavnostjo do 5. 12. 2032 in strelivo 12 komadov nabojev s šibrami kalibra 16 (1. točka izreka). Orožni list št. OL ... se uniči, strelivo pa se izroči pristojnemu ministrstvu za notranje zadeve. Minister, pristojen za notranje zadeve, imenuje posebno komisijo, ki odloči o nadaljnjem ravnanju s tem strelivom (2. točka izreka).

2. Iz obrazložitve izhaja, da je prvostopni organ, ki je na predlog policijske postaje Gornja Radgona z dne 17. 5. 2016 uvedel upravni postopek presoje upravičenosti do posesti orožja oziroma odvzema orožja in orožnega lista tožniku, ugotovil, da tožnik ne izpolnjuje več pogojev za izdajo orožnega lista iz drugega odstavka 14. člena Zakona o orožju (v nadaljevanju ZOro-1), ker več ne poseduje lovskega orožja, ki po tem zakonu pogojuje izdajo orožnega lista. Iz istega razloga se mu odvzame tudi strelivo.

3. Tožnik se je zoper takšno odločitev pritožil, Ministrstvo za notranje zadeve pa je njegovo pritožbo zavrnilo in potrdilo prvostopno odločitev, čeprav na drugi materialnopravni podlagi. Svojo odločitev je oprlo na peti odstavek 64. člena ZOro-1, po katerem se orožna listina odvzame tudi, če je v postopku o prekršku ali v kazenskem postopku izrečena stranska sankcija odvzema orožja oziroma streliva.

4. Tožnik v tožbi takšni odločitvi nasprotuje. Navaja, da so mu orožje in strelivo odvzeli policisti, orožni list pa mu je bil odvzet z odločbo upravne enote. Želi, da se mu lovsko orožje vrne v posest, onesposobljeno za uporabo. Smiselno predlaga izvedbo glavne obravnave, ko navaja, da bo s pričami dokazal napačno ugotovitev dejanskega stanja.

5. Tožena stranka v odgovoru na tožbo vztraja pri izpodbijani odločitvi iz razlogov, ki so v navedeni v drugostopni odločbi, in predlaga, da sodišče tožbo zavrne.

6. Sodišče je s sklepom št. II U 344/2017-14 z dne 16. 10. 2019 v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 13. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) odločilo, da bo, ker gre za enostavno dejansko in pravno stanje, v zadevi odločilo po sodniku posamezniku. Predmet presoje v tej zadevi je odločitev ali so izpolnjeni z ZOro-1 določeni pogoji za odvzem orožne listine in streliva. ZOro-1 odvzem orožja in orožnih listin ter zaseg orožja in orožnih listin ureja v VII. in VIII. poglavju, v členih 58. do 64. Vprašanje, ali so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za odvzem orožne listine, pa pomeni, da gre tako po dejanski kot pravni plati za enostavno zadevo.

7. V predmetni zadevi je sodišče razpisalo glavno obravnavo za 13. 12. 2019, vendar je tožnik sodišču sporočil, da na narok ne bo pristopil. Zato je sodišče v skladu s tretjim odstavkom 58. člena ZUS-1 odločilo brez obravnave.

8. Tožba ni utemeljena.

9. ZOro-1 v prvem odstavku 58. člena določa, da pristojni organ odvzeme orožje in orožne listine posamezniku, ki ne izpolnjuje več pogojev iz 2. do 6. točke drugega odstavka 14. člena tega zakona. Ta določa pogoje za izdajo dovoljenja za nabavo orožja in streliva, če so izpolnjeni tam navedeni pogoji, med katerimi je v 3. točki, da je posameznik zanesljiv.

10. Policist lahko brez predhodne odredbe pristojnega organa začasno zaseže orožje, strelivo in orožne listine, če obstaja sum, da posameznik ni več zanesljiv v smislu 3. točke drugega odstavka 14. člena (prvi odstavek 63. člena ZOro-1). Peti odstavek 64. člena ZOro-1 pa določa, da če je v postopku o prekršku izrečena stranska sankcija odvzema orožja oziroma streliva, odvzame pristojni organ osebi tudi orožno listino. V postopku je bilo ugotovljeno, da je Okrajno sodišče v Gornji Radgoni s sklepom št. I K 29245/2016-12 z dne 29. 11. 2016 tožniku po prvem odstavku 498. člena Zakona o kazenskem postopku v zvezi s 73. členom Kazenskega zakonika-1C tožniku odvzelo zaseženo lovsko puško znamke Baikal, ser. št. E ..., ki je predmet tega postopka.

11. Glede na navedeno dejansko in materialnopravno podlago je izpodbijana odločitev pravilna. V kazenskem postopku je bilo tožniku s citiranim sklepom odvzeto predmetno orožje, zato je odločitev, da se tožniku odvzame tudi orožna listina in strelivo, pravilna in v skladu z določbo petega odstavka 64. člena ZOro-1.

12. Tožnik s tožbenimi navedbami pravilnosti izpodbijane odločitve ne more ovreči. V tem upravnem sporu se ne presoja pravilnost in zakonitost navedenega kazenskega postopka, zato tožnik z navedbami o nepravilnostih v tem postopku ne more biti uspešen. Že navedeni sklep Okrajnega sodišče v Gornji Radgoni št. I K 29245/2016-12 z dne 29. 11. 2016 o zasegu orožja tožniku pa je postal pravnomočen dne 8. 12. 2016, zato je na tej dejanski in materialnopravni podlagi izpodbijana odločba pravilna.

13. Izpodbijani upravni akt je torej tudi po presoji sodišča pravilen in na zakonu utemeljen, zato je sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrnilo na podlagi prvega odstavka 63. člena ZUS-1.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o orožju (2000) - ZOro-1 - člen 14, 14/2, 58, 63, 63/1, 64, 64/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.02.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDQ0Njgz