<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Upravno sodišče
Upravni oddelek

UPRS sodba II U 58/2016
ECLI:SI:UPRS:2016:II.U.58.2016

Evidenčna številka:UM0012721
Datum odločbe:05.10.2016
Senat, sodnik posameznik:Vlasta Švagelj Gabrovec (preds.), Violeta Tručl (poroč.), Sonja Kočevar
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetniku - upravičeni stroški

Jedro

Posvet stranke z odvetnikom pred vložitvijo tožbe je zajet z nagrado za sestavo tožbe. Tega pa ni mogoče reči za končno poročilo stranki. Ob koncu postopka odvetnik stranko seznani z izidom zadeve, zato je za to upravičen tudi do nagrade.

Izrek

I. Tožbi se ugodi. Sklep Organa za brezplačno pravno pomoč, Delovnega sodišča v Mariboru, št. Bpp 95/2015 z dne 10. 2. 2016 se v zavrnilnem delu odpravi ter se zadeva v tem delu vrne istemu organu v ponovno odločanje.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 285,00 € z DDV v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka dalje do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom so bili tožniku priznani stroški - nagrada za nudenje brezplačne pravne pomoči v zadevi Bpp 95/2015 v višini 87,35 €. Iz obrazložitve izhaja, da je bil tožnik izvajalec brezplačne pravne pomoči, ki je bila z odločbo št. Bpp 95/2015 z dne 9. 4. 2015 prosilcu za brezplačno pravno pomoč dodeljena za pravno svetovanje in vložitev tožbe za zastopanje na delovnem sodišču na prvi stopnji zaradi uveljavljanja denarnih zahtevkov iz delovnega razmerja in odškodnine zaradi poškodbe pri delu. Organ za brezplačno pravno pomoč je tožniku odmeril stroške za tožbo po točki 1.a) tar. št. 15 Odvetniške tarife v višini 300 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke 0,459 €, znaša 137,70 €. V skladu s petim odstavkom 15. člena Zakona o odvetništvu (v nadaljevanju ZOdv) je odvetnik, ki izvaja storitev brezplačne pravne pomoči upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi, zato je v konkretnem primeru upravičen do zneska 68,85 €. K temu je organ za brezplačno pravno pomoč v skladu z 11. členom Odvetniške tarife priznal še 6 točk za izdatke, kar znaša 2,75 €. Skupni odvetniški stroški tako znašajo 71,60 € oziroma skupaj z DDV 87,35 €. Organ za brezplačno pravno pomoč pa tožniku ni priznal priglašenih stroškov za posvet s stranko in poročilo stranki, ker so ti stroški že zajeti v priznanih stroških za sestavo tožbe. Prav tako tožniku niso bili priznani stroški za pravno sredstvo zoper sklep o zavrnitvi predloga za taksno oprostitev, ker niso zajeti z odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči, stroški za predlog za vročitev odgovora na tožbo ali zamudne sodbe, pa so nepotrebni stroški za sodni postopek.

2. Tožeča stranka s tožbo izpodbija zgoraj navedeni sklep v njegovem zavrnilnem delu. V tožbi navaja, da je upravičena do povrnitve stroškov tudi za posvet s stranko in poročilo stranki. Navedeno je po trenutno veljavni odvetniški tarifi samostojna storitev, tarifa pa nikjer ne vsebuje določbe, da so stroški posveta s stranko in poročila stranki zajeti že v stroških za sestavo tožbe. Razen tega tožeča stranka meni, da je upravičena tudi do povrnitve stroškov za sestavo pritožbe z dne 27. 5. 2015 zoper sklep o zavrnitvi predloga za taksno oprostitev. Zmotno je stališče organa za brezplačno pravno pomoč, da stroški sestave pravnega sredstva zoper sklep o zavrnitvi predloga za taksno oprostitev niso zajeti z odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. Plačilo takse je namreč procesna predpostavka za obravnavo tožbe, zato je bila pritožba zoper sklep o zavrnitvi predloga za taksno oprostitev potrebna, saj brez taksne oprostitve tožba ne bila vsebinsko obravnavana. Potreben pa je bil tudi dopis tožeče stranke za vročitev odgovora na tožbo ali zamudne sodbe, saj je bila tožba v navedeni zadevi vložena 24. 4. 2015, toženi stranki je bila vročena 9. 9. 2015, rok za odgovor na tožbo pa se je iztekel 9. 10. 2015. Dne 20. 1. 2016 vložena vloga oziroma predlog za vročitev odgovora na tožbo ali zamudne sodbe je bil torej utemeljeno vložen.

3. Tožeča stranka predlaga, da sodišče odpravi izpodbijani sklep v delu, ki se nanaša na zavrnitev stroškov brezplačne pravne pomoči in v tem delu zadevo vrne v nov postopek. Priglaša tudi stroške tega upravnega spora.

4. Tožena stranka se v odgovoru na tožbo zavzema za njeno zavrnitev. Dodaja, da je treba stroške posveta s stranko in poročila stranki zavrniti že iz razloga, ker odvetnik tožbe brez posveta s stranko tožbe ne more sestaviti, saj zanjo nima ustreznih podatkov. Sicer pa mora tudi organ za brezplačno pravno pomoč upoštevati prvi odstavek 155. člena ZPP, stranki priznati tiste stroške, ki so za pravdo potrebni, o tem pa odločiti po skrbni presoji vseh okoliščin. Navaja, da so bili utemeljeno zavrnjeni tudi stroški za sestavo pritožbe zoper zavrnilni del sklepa o taksni oprostitvi, ker vložitev te pritožbe ni bila odobrena z odločbo o brezplačni pravni pomoči. Razen tega meni, da bi tožeča stranka lahko, kot izhaja iz plačilnega naloga, priloženega sklepu o taksni oprostitvi, ponovno zaprosila za taksno oprostitev. Utemeljeno pa so bili zavrnjeni tudi stroški za vložitev predloga za vročitev odgovora na tožbo ali zamudne sodbe, saj obravnavana zadeva ni bila prednostna in se rešuje po določenem vrstnem redu. Tožena stranka še dodaja, da so bili takšni stroški priznani in odmerjeni tožniku tudi z zamudno sodbo, ker jih tožnik izrecno sploh ni priglasil.

5. Pri svojih navedbah sta obe stranki vztrajali tudi v svojih pripravljalnih vlogah. Tožeča stranka dodaja, da je bilo v predmetnem delovnem sporu že odločeno o predlogu za taksno oprostitev, zato tožeča stranka tega predloga ni mogla postaviti ponovno, ugovor pa je lahko vložila le iz razloga, da je taksa že plačana ali da je sodišče takso napačno odmerilo. Glede na to je bila pritožba zoper zavrnilni sklepa o taksni oprostitvi potrebna. Glede odmere stroškov v zamudni sodbi, pa tožeča stranka pojasnjuje, da je bila napaka pri odločanju o stroških postopka storjena že v zamudni sodbi, tožeča stranka bi namreč imela možnost, da vrnitev stroškov zahteva v roku 15 dni od prejema sklepa o ustavitvi postopka, v skladu s tretjim odstavkom 163. člena ZPP. Tako izhaja tudi iz pravnega mnenja Občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 17. 4. in 21. 6. 2001. Glede nezakonite odmere stroškov postopka v zamudni sodbi pa tožnik ni mogel vložiti pritožbe, saj je bil z izdajo zamudne sodbe postopek na prvi stopnji zaključen.

6. Tožba je utemeljena.

7. Kot izhaja iz predloženega spisa, je bila prosilcu A.A. z odločbo št. BPP 95/2015/2 z dne 9. 4. 2015 odobrena brezplačna pravna pomoč za pravno svetovanje in vložitev tožbe z zastopanjem na delovnem sodišču na prvi stopnji zoper delodajalca zaradi uveljavljanja denarnih zahtevkov in odškodnine iz poškodbe na delu. Izvedba brezplačne pravne pomoči je bila zaupana tožeči stranki. Zastopanje na prvi stopnji zajema vsa dejanja, ki so potrebna, za zavarovanje interesov tožeče stranke. Sem sodi tudi vse potrebno v zvezi z izpolnitvijo procesne predpostavke iz 105.a člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), kar zadeva sodno takso. Tožnik tako utemeljeno zahteva tudi plačilo stroškov v zvezi z dejanjem, katerega namen je bil doseči oprostitev plačila taks v celoti. To dejanje je bilo za dosego tega potrebno, saj potem, ko je bilo o tem že odločeno, tožeča stranka za taksno oprostitev ni mogla še enkrat prositi, kot zmotno navaja tožena stranka v odgovoru na tožbo. Glede na to je tožnik upravičen do nagrade za pritožbo zoper odločitev o predlogu za taksno oprostitev.

8. Sodišče se strinja s toženo stranko, da je posvet stranke z odvetnikom pred vložitvijo tožbe zajet z nagrado za sestavo tožbe, tega pa ni mogoče reči za končno poročilo stranki. Ob koncu postopka odvetnik stranko seznani z izzidom zadeve, zato je za to upravičen tudi do nagrade.

9. Tožeča stranka pa neutemeljeno vztraja pri nagradi za dopis v zvezi z vročitvijo odgovora na tožbo oziroma zamudne sodbe. Iz poteka postopka ni razvidno, da bi to bil potreben strošek potreben za pravdo (155. člen ZPP). Časovni potek postopka, ki ga navaja tožeča stranka, tega ne izkazuje, saj se zadeve pred sodiščem rešujejo po vrstnem redu pripada zadev, če ne gre za prednostno zadevo. Izdaja zamudne sodbe pomeni meritorno odločitev o zadevi, ki jo je mogoče sprejeti, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji, za sprejem takšne kompleksne odločitve pa je potreben določen čas.

10. V obrazložitvi izpodbijanega akta so navedeni razlogi za ugodilni in zavrnilni del odločitve, iz česar sledi, da je vloga tožeča stranke v presežku nad v izreku navedenim ugodilnim delom zavrnjena. To pa je zavrnilni del odločitve, katerega s tožbo izpodbija tožeča stranka. O tem je bilo v zgoraj navedenem obsegu napačno uporabljeno materialno pravo, zato je sodišče izpodbijani akt na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-1 v njegovem zavrnilnem delu odpravilo in v skladu s tretjim odstavkom citiranega člena zadevo v tem obsegu vrnilo organu, ki je izpodbijani upravni akt izdal, v ponoven postopek. V ponovnem postopku bo treba ob upoštevanju pravnega mnenja sodišča (četrti odstavek 64. člena ZUS-1) o tem ponovno odločiti.

11. Ker je sodišče tožbi ugodilo in odpravilo izpodbijani akt, je v skladu z določbo tretjega odstavka 25. člena ZUS-1 tožena stranka dolžna tožeči stranki povrniti stroške postopka v skladu s Pravilnikom o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu. Po določilu drugega odstavka 3. člena tega pravilnika je tožeča stranka upravičena do povrnitve stroškov postopka v višini 285,00 €, ki jih je sodišče skupaj z DDV naložilo v plačilo toženi stranki.

12. Obresti od zneska pravdnih stroškov je sodišče tožeči stranki prisodilo od dneva zamude, tožena stranka pa bo prišla v zamudo, če stroškov ne bo poravnala v paricijskem roku (prvi odstavek 299. člena Obligacijskega zakonika – OZ v zvezi z 378. členom OZ - enako tudi načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 13. 12. 2006).


Zveza:

ZBPP člen 30.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
25.11.2016

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDAwMjc1