<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

UPRS Sodba I U 494/2018-11

Sodišče:Upravno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:UPRS:2018:I.U.494.2018.11
Evidenčna številka:UP00014885
Datum odločbe:03.07.2018
Senat, sodnik posameznik:Zdenka Štucin (preds.), mag. Marjanca Faganel (poroč.), mag. Mojca Muha
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - nagrada in stroški odvetnika - odvetniška tarifa

Jedro

Organ za brezplačno pravno pomoč je pri odmeri spornega dela nagrade svojo odločitev oprl na peti odstavek 17. člena ZOdv. Tožnik v zvezi z odmero nagrade za zastopanje stranke na narokih ne nasprotuje uporabi določbe petega odstavka 17. člena ZOdv, vendar po mnenju sodišča utemeljeno opozarja, da je v skladu z navedeno zakonsko določbo že sam priglasil znižano nagrado. Izračun v tožbi je, razen v manjšem delu, skladen s stroškovnikom, ki ga je predložil, zato tožena stranka tako priglašene nagrade ne bi smela dodatno znižati za polovico.

Izrek

I. Tožbi se ugodi. Sklep predsednika Okrožnega sodišča v Krškem št. Bpp 534/2016 z dne 2. 2. 2018 se odpravi in se zadeva vrne istemu organu v ponovni postopek.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki povrniti stroške tega postopka v znesku 15 EUR, v roku 15 dni od vročitve te sodbe, od poteka tega roka do plačila z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom so bili tožniku odmerjeni stroški in nagrada za zastopanje v znesku 166,86 EUR, ki se v 30 dneh od dokončnosti sklepa in po prejemu računa nakaže na transakcijski račun odvetnika.

2. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da je bil tožnik z odločbo Okrožnega sodišča v Krškem št. Bpp 534/2016 z dne 28. 11. 2016 določen za izvajanje brezplačne pravne pomoči, in sicer za zastopanje upravičenca A.A. pred sodiščem prve stopnje v kazenski zadevi Okrajnega sodišča v Krškem II K 49621/2016 (sedaj II K 6725/2017). Organ za brezplačno pravno pomoč je tožniku odmeril nagrado in stroške za opravljeno delo na podlagi priglašenega stroškovnika, v skladu z Odvetniško tarifo (v nadaljevanju OT) ter z načeloma primernosti in potrebnosti. Skladno s tar. št. OT 10/2 je priznal 2 x 187,50 točk za glavno obravnavo dne 17. 1. 2017 in 9. 2. 2017, 125 točk za poravnavanje ter skladno s četrtim odstavkom 6. člena OT 40 točk za odsotnost iz pisarne. Ni pa priznal 50 točk za posvet s stranko in 50 točk za prejem odločbe in poročilo stranki, saj v konkretnem primeru ne gre za samostojni opravili v smislu tar. št. 39 OT. Ti dve storitvi sta že zajeti v okviru pravnega zastopanja. Od odmerjene nagrade v skupni višini 540 točk je skladno s tretjim odstavkom 11. člena OT organ priznal še 2% materialne stroške v višini 10,8 točk. Skupaj je torej priznal 550,8 točke. Upoštevaje peti odstavek 17. člena Zakona o odvetništvu (v nadaljevanju ZOdv), po katerem je odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi, je tako tožnik upravičen do nagrade v višini 275,4 točke, kar ob upoštevanju vrednosti točke 0,459 EUR znaša 126,41 EUR. Tožniku se prizna tudi kilometrina na relaciji Brežice-Krško-Brežice, ki znaša 10,36 EUR. Skupno je bila tako tožniku odmerjena nagrada v znesku 136,77 EUR, povečana za 22% DDV v višini 30,09 EUR.

3. Tožnik se z odločitvijo tožene stranke ne strinja. Sodišču predlaga, da mu poleg že odmerjenih stroškov prizna še 107,38 EUR oziroma podredno, da izpodbijani sklep odpravi in zadevo vrne toženi stranki v ponovni postopek. Navaja, da je tožena stranka spregledala, da je nagrado priglasil ob upoštevanju določbe petega odstavka 17. člena ZOdv, torej ob upoštevanju 50% popusta za državo. Po tar. št. 10/2 znaša nagrada za zagovor obdolženca pred sodnikom posameznikom 250 točk. V skladu z drugim odstavkom 7. člena OT pripada odvetniku 25% pribitka za zagovarjanja obdolženca ali oškodovanca za drugo in vsako nadaljnje očitano kaznivo dejanje. V konkretnem primeru je zastopal A.A., ki se je nahajal v vlogi obdolženca po očitku kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe na škodo B.B., kot tudi v vlogi oškodovanca po očitku B.B. za kaznivo dejanje ogrožanja z nevarnim orodjem. Tako mu pripada nagrada za narok 312,5 točk (250 + 25%). Upoštevaje 50% popust to znaša 156,25 točke. Pri zapisu oziroma obračunu zneska nagrade je v tem delu sicer prišlo do napake in je nepravilno priglasil 187,5 točke. Narok pri poravnavi je bil opravljen po tistem, ko je bil postopek zoper B.B. že ustavljen, tako da je bil A.A. le v vlogi obdolženca, zaradi česar za ta narok ni uveljavljal pribitka 25%. Nagrada za ta narok je 250 točk, polovica znaša priglašenih 125 točk. Nagrada za odsotnost iz pisarne pa po mnenju tožnika ne bi smela zapasti pod določbo 17. člena ZOdv, zato jo je priglasil v celotni višini, torej 40 točk.

4. Tožena stranka je poslala upravne spise, na tožbo pa ni odgovorila.

5. Stranka z interesom A.A. na tožbo ni odgovorila.

6. Tožba je utemeljena.

7. V zadevi ni sporno, da je bil tožnik z odločbo tožene stranke št. Bpp 534/2016 z dne 28. 11. 2016 določen za izvajalca brezplačne pravne pomoči, da je storitev opravil ter da je pravočasno priglasil nastale stroške. Tožnik tudi nima ugovorov v zvezi z nepriznanjem stroškov za posvet s stranko in za prejem sodbe ter poročilo stranki. Ugovarja pa odmeri nagrade za zastopanje upravičenca do brezplačne pravne pomoči na glavni obravnavi in za odsotnost iz pisarne (urnina).

8. Organ za brezplačno pravno pomoč je pri odmeri spornega dela nagrade svojo odločitev oprl na peti odstavek 17. člena ZOdv, po katerem je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadel po OT. Tožnik v zvezi z odmero nagrade za zastopanje stranke na narokih ne nasprotuje uporabi določbe petega odstavka 17. člena ZOdv, vendar po mnenju sodišča utemeljeno opozarja, da je v skladu z navedeno zakonsko določbo že sam priglasil znižano nagrado. V tožbi tudi natančno pojasni način njenega izračuna, vključno s povečanjem nagrade za 25% v skladu z drugim odstavkom 7. člena OT. Utemeljeno namreč opozarja, da je bil A.A., ki ga je zastopal v kazenskem postopku II K 49621/2016, hkrati obdolženec in oškodovanec v zvezi z dvema različnima kaznivima dejanjema. Nasprotno pa iz obrazložitve izpodbijanega sklepa ne izhajajo razlogi, zakaj tožena stranka ni priznala zvišane nagrade na podlagi 7. člena OT. Izračun v tožbi je, razen v manjšem delu1, skladen s stroškovnikom, ki ga je tožnik predložil toženi stranki, zato tožena stranka tako priglašene nagrade ne bi smela dodatno znižati za polovico.

9. Neutemeljen pa je tožbeni ugovor, da urnina (nagrada za porabljeni čas med zastopanjem na narokih, 6. člen OT) ni podvržena znižanju po določbi petega odstavka 17. člena ZOdv. Po mnenju sodišča se zakonska določba o znižanem plačilu nanaša na vse odvetniške storitve. Pojem odvetniške storitve po definiciji iz drugega odstavka 2. člena OT je primerljiv s pojmom "(odvetniško) delo" iz petega odstavka 17. člena ZOdv, kar pomeni, da so odvetniki dolžni trpeti redukcijo plačila za svoje delo. Skladno s sodno prakso2 se znižanje plačila ne nanaša zgolj na izdatke za stranko iz 11. člena OT, kamor pa urnina ne spada.

10. Glede na obrazloženo je organ za brezplačno pravno pomoč napačno uporabil materialno pravo. Sodišče je zato tožbi ugodilo in izpodbijani sklep odpravilo ter zadevo vrnilo organu, da v zadevi ponovno odloči v skladu z napotki, ki jih je dalo sodišče. Odločitev je sprejelo na podlagi 4. točke prvega odstavka 64. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1).

11. Ker je sodišče tožbi ugodilo, je tožnik v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZUS-1 upravičen do povračila stroškov postopka v pavšalnem znesku v višini 15,00 EUR (prvi odstavek 3. člena Pravilnika o povrnitvi stroškov tožniku v upravnem sporu). Sodna taksa bo tožniku vrnjena po uradni dolžnosti (37. člen Zakona o sodnih taksah v povezavi z opombo 6.1.c) Taksne tarife).

12. Sodišče je v zadevi odločilo brez glavne obravnave na podlagi 1. alineje drugega odstavka 59. člena ZUS-1.

-------------------------------
1 Za zastopanje stranke na narokih 17. 1. 2017 in 9. 2. 2017
2 Stališče v zvezi z dometom petega odstavka 17. člena ZOdv je sodišče že zavzelo v sodbah I U 1766/2016-7 z dne 3. 10. 2017 in I U 440/2017-10 z dne 5. 9. 2017, glede urnine glej tudi sklep Višjega sodišča v Ljubljani II Cp 212/2018 z dne 31. 1. 2018


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o odvetništvu (1993) - ZOdv - člen 17, 17/5

Podzakonski akti / Vsi drugi akti
Odvetniška tarifa (2015) - člen 6,7

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
11.10.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDIyMjM1