<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

UPRS Sodba I U 214/2020-14

Sodišče:Upravno sodišče
Oddelek:Upravni oddelek
ECLI:ECLI:SI:UPRS:2021:I.U.214.2020.14
Evidenčna številka:UP00050558
Datum odločbe:26.10.2021
Senat, sodnik posameznik:Adriana Hribar Milič (preds.), Bojana Prezelj Trampuž (poroč.), mag. Slavica Ivanović
Področje:BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
Institut:brezplačna pravna pomoč - odmera nagrade in stroškov odvetnika - stroškovnik o opravljenih storitvah - predložitev napotnice - rok za predložitev napotnice - prekluzivni rok

Jedro

V skladu z ustaljeno sodno prakso, se v primerih, ko je upravičencu dodeljena BPP za zastopanje v postopku pred sodšči na prvi stopnji, šteje, da je storitev opravljena z vročitvijo odločbe prve stopnje. To pomeni, da trenutek opravljene storitve nastopi takrat, ko odvetnik prejme sodbo ali sklep sodišča prve stopnje, s katerima je odločeno o zadevi, za katero je dodeljena BPP.

Izrek

I. Tožba se zavrne.

II. Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Obrazložitev

1. Z izpodbijanim sklepom je organ za brezplačno pravno pomoč (v nadaljevanju BPP) zavrnil predlog odvetnika A.A. za izplačilo nagrade za nudenje BPP po napotnici BPP 58/2019-1 z dne 13. 2. 2019.

2. Iz obrazložitve izhaja, da je bila upravičenki z odločbo tožene stranke BPP 58/2019 z dne 4. 2. 2019 odobrena BPP za sestavo tožbe, pravno svetovanje in zastopanje v socialnem sporu, ki se je pred tamkajšnjim sodiščem obravnaval pod opr. št. III Ps 177/2019, na prvi stopnji. Upravičenki je bil za nudenje BPP določen odvetnik A.A. (v nadaljevanju odvetnik), ki je 3. 12. 2019 tamkajšnjemu sodišču predložil napotnico in predlagal, da se mu izplačajo stroški za sestavo tožbe, pravno svetovanje in zastopanje v prej navedeni zadevi. Organ za BPP ugotavlja, da odvetnik napotnice ni vrnil v zakonsko predpisanem roku iz 40. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (v nadaljevanju ZBPP). Navaja, da je bila napotnica popolna z dnem, ko je odvetnik prejel sodbo prvostopenjskega sodišča, torej z dnem 6. 11. 2019, kot izhaja iz Ps - vpisnika. Ugotavlja, da je 15 - dnevni prekluzivni rok za predložitev napotnice, pričel teči naslednji dan po vročitvi prvostopenjske sodbe, kar pomeni, da se je navedeni rok iztekel dne 21. 11. 2019, odvetnik pa je napotnico predložil šele 3. 12. 2019, kar je prepozno. Zato je predlog odvetnika za izplačilo nagrade po navedeni napotnici zavrnil na podlagi 3. točke prvega odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP).

3. Tožeči stranki (upravičenka do BPP in odvetnik) v tožbi navajata, da je bila sodba in sklep tožene stranke III Ps 177/2019 z dne 3. 10. 2019 odvetniku vročena 6. 11. 2019. Navajata, da je odvetnik dne 2. 12. 2019 izpolnjeno napotnico s priloženim popisom nagrade in stroškov ter zahtevkom za plačilo poslal toženi stranki z navadno poštno pošiljko. Navajata, da je zmotno stališče organa za BPP, da je bila napotnica predložena prepozno. Niti Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (v nadaljevanju ZDSS-1), niti Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) nimata izrecne določbe kdaj je postopek v socialnem sporu končan na prvi stopnji. Sklicujeta se na upravičenja in obveznosti sodišča prve stopnje po izdaji sodbe prve stopnje (343. do 345. člen ZPP). Nadalje navajata, da pravno svetovanje in zastopanje na prvi stopnji obsega tudi svetovanje o vsebini, odločitvi in obrazložitvi sodbe sodišča prve stopnje, pritožbenem roku in o možnosti pritožbe ter pomenu pravnomočnosti in možnosti prisilne izvršitve sodbe. Rok za pritožbo zoper prej navedeno sodbo se je iztekel 6. 12. 2019 in vse do tega dne se pričakuje, da pooblaščenec stranki nudi pravno pomoč na prvi stopnji. Nadalje se sklicujeta na 11. člen Zakona o odvetništvu (v nadaljevanju ZOdv) ter na določila iz Kodeksa odvetniške poklicne etike, v skladu s katerimi odvetnik stranki ne sme odpovedati pooblastila v neprimernem času (39. člen), mora zagovarjati stranko in uporabiti vsa možna in zakonita sredstva (41. člen) ter mora stranko že vnaprej seznaniti s potekom postopka v njeni zadevi (44. člen). Tožeči stranki sodišču predlagata, da sodišče vpogleda v listine upravnega spisa, spisa III Ps 177/2019 Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani in zasliši odvetnika, nato pa naj izpodbijani sklep odpravi. Zahteva tudi povračilo stroškov postopka.

4. Toženka je sodišču poslala upravne spise, na tožbo pa ni odgovorila.

5. Tožba ni utemeljena.

6. V obravnavanem primeru je sporna odločitev organa za BPP o zavrnitvi predloga odvetnika za izplačilo nagrade za nudenje BPP upravičenki po napotnici BPP 58/2019-1 z dne 13. 2. 2019. Organ za BPP je odvetnikov predlog zavrnil, ker je menil, da je stroške za dejanja BPP, ki jih je priglasil 3. 12. 2019, priglasil prepozno, tj. po izteku 15-dnevnega roka iz prvega odstavka 40. člena ZBPP.

7. Tožnika ugovarjata, da pravno svetovanje in zastopanje na prvi stopnji obsega tudi svetovanje o vsebini, odločitvi in obrazložitvi sodbe sodišča prve stopnje, pritožbenem roku in o možnosti pritožbe ter pomenu pravnomočnosti in možnosti prisilne izvršitve sodbe. Rok za pritožbo zoper prej navedeno sodbo se je iztekel 6. 12. 2019 in vse do tega dne se pričakuje, da pooblaščenec stranki nudi pravno pomoč na prvi stopnji.

8. Prvi odstavek 40. člena ZBPP določa, da je izvajalec BPP pristojni strokovni službi za BPP dolžan predložiti izpolnjeno napotnico v 15 dneh po opravljeni storitvi. Če napotnice v navedenem roku ne vrne, pa do plačila storitev BPP ni upravičen (peti odstavek 40. člena ZBPP).

9. V skladu z ustaljeno sodno prakso,1 se v primerih, ko je upravičencu dodeljena BPP za zastopanje v postopku pred sodišči na prvi stopnji, šteje, da je storitev opravljena z vročitvijo odločbe sodišča prve stopnje. To pomeni, da trenutek opravljene storitve nastopi takrat, ko odvetnik prejme sodbo ali sklep sodišča prve stopnje, s katerima je odločeno o zadevi, za katero je dodeljena BPP. V obravnavanem primeru med strankama ni sporno, da je bila odvetniku sodba III Ps 177/2019 z dne 3. 10. 2019 vročena 6. 11. 2019, ter da je napotnico predložil 3. 12. 2019, kar je tudi po presoji sodišča prepozno, zaradi česar je organ za BPP predlog odvetnika za izplačilo nagrade pravilno zavrnil.

10. Sodišče po povedanem zavrača tožbene navedbe, da BPP za pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem prve stopnje zajema tudi svetovanje o pritožbenem roku, možnosti pritožbe in prisilne izvršitve sodbe oziroma, da se pričakuje, da pooblaščenec upravičencu nudi BPP vse do izteka pritožbenega roka. Na drugačno odločitev tudi ne vpliva sklicevanje tožnika na Kodeks odvetniške poklicne etike. Sodišče po povedanem zavrača kot nepotrebno predlagano zaslišanje odvetnika ter vpogled v listine spisa Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, III Ps 177/2019, saj je v obravnavanem primeru sporno pravno vprašanje in ne dejansko stanje.

11. Po povedanem je izpodbijana odločba pravilna in zakonita, sodišče pa tudi ni našlo kršitev, na katere pazi po uradni dolžnosti, zato je tožbo na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1) kot neutemeljeno zavrnilo.

12. Ker je sodišče tožbo zavrnilo, je o stroških postopka odločilo skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZUS-1.

13. Sodišče v zadevi ni odločalo na glavni obravnavi, ker pravnorelevantno dejansko stanje v zadevi med strankama ni sporno, temveč so sporna pravna vprašanja in naziranja (prvi odstavek 59. člena ZUS-1).

-------------------------------
1 Primerjaj sodbi Upravnega sodišča v zadevah I U 1517/2016-13 z dne 19. 12. 2017 in I U 1394/2015 z dne 26. 11. 2015.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o brezplačni pravni pomoči (2001) - ZBPP - člen 40, 40/1, 40/5

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
07.12.2021

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDUyNDQz