<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sodba in sklep V Cpg 435/2020-77

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2021:V.CPG.435.2020.77
Evidenčna številka:VSL00047270
Datum odločbe:15.07.2021
Senat, sodnik posameznik:dr. Damjan Orož (preds.), Magda Teppey (poroč.), Ladislava Polončič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE
Institut:kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic - uporaba avtorskega dela - kabelska retransmisija - nadomestilo za uporabo - višina nadomestila - tarifa - običajni honorar - določitev primernega denarnega nadomestila - neupravičena pridobitev - enako varstvo pravic - pravica do ustvarjalnosti - zastaranje zahtevka - zakonske zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do izjave - združitev postopka - ustrezna obrazloženost

Jedro

V smislu enakega obravnavanja kabelskih operaterjev, zagotavljanja konkurenčnosti med njimi ter predvidljivosti je treba v vseh istovrstnih postopkih določanja primernega nadomestila uporabiti enak način določitve primernega nadomestila.

Pri določitvi primernega nadomestila za uporabo pravic je treba upoštevati tisto tarifo, ki je veljala v obdobju za katerega se določa primerno nadomestilo. Le ta odraža običajno vrednost pravice v določenem obdobju.

Tarifa iz Skupnega sporazuma se je v obdobju od leta 2012 do leta 2014 bistveno zvišala (za cca. 31 odstotkov). Gre za spremembo objektivne okoliščine, ki je pravno odločilna za določitev primernega nadomestila v tem primeru. Zato ni mogoče govoriti o posegu v konkurenčnost in pravico do enakega obravnavanja kabelskih operaterjev, ker bi sodišče v istovrstnih primerih, ki pa se nanašajo na drugo časovno obdobje, določilo primerno nadomestilo za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih v drugačni višini. V navedene pravice kabelskih operaterjev bi bilo poseženo le, če bi sodišče za isto časovno obdobje v istovrstnih primerih določilo različne višine primernih nadomestil, pri čemer za takšne odločitve ne bi obstajale utemeljene objektivne okoliščine.

  Izrek

  I. Dopolnitev pritožbe z dne 19. 6. 2020 se zavrže.

  II. Pritožbi se delno ugodi in se prvostopenjska sodba spremeni:

  (a) v izpodbijani III. točki izreka delno tako, da mora tožena stranka v 15 dneh od prejema te sodbe plačati tožeči stranki še:

  1. - 3.675,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 3 2016 dalje do plačila in

  - zakonske zamudne obresti od zneska 3.154,02 EUR od 20. 3 2016 do vključno 3. 4. 2019;

  (2) v izpodbijani IV. točki izreka pa delno tako, da tožnici v toženkino breme pripada 46,6 odstotkov njenih za to pravdo potrebnih stroškov, tožencu pa v tožničino breme 53,4 odstotkov njegovih za to pravdo potrebnih stroškov.

  III. Pritožba proti preostalemu delu izpodbijane III. točke izreka se zavrne in se izpodbijana sodba v nespremenjenem delu te točke potrdi.

  IV. Tožena stranka je dolžna v 15 dneh od prejema te sodbe povrniti tožeči stranki njene pritožbene stroške v znesku 12,48 EUR, v primeru zamude pa tudi zakonske zamudne obresti od zamude do plačila.

  Obrazložitev

  Uvodna pojasnila

  1. Tožeča stranka je kolektivna organizacija, ki je v spornem obdobju upravljala s pravicami kabelske retransmisije glasbe v televizijskih in radijskih programih. Ker kabelski operaterji - tožene stranke v letu 2014 (od januarja do decembra 2014) niso plačevali nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih, je tožeča stranka v začetku leta 2019 vložila več enako strukturiranih tožb, v katerih je od kabelskih operaterjev vtoževala plačilo običajnega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih.

  2. Sodišče prve stopnje je po prejemu odgovorov na tožbe skladno s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP)1 v skupno obravnavanje združilo gospodarske spore proti šestim kabelskim operaterjem (sklepa IV Pg 65/2019-10 z dne 20. 9. 2019 in IV Pg 65/2019-15 z dne 2. 10. 2019).2 Tožene stranke so tudi po združitvi ostale samostojne stranke. To pomeni, da procesna dejanja ene tožene stranke v razmerju do drugih toženih strank ne koristijo in ne škodijo (2. točka prvega odstavka 191. člena in 195. člen ZPP). Z dvema toženima strankama je tožeče stranka spor končala s sklenitvijo sodne poravnave, proti ostalim pa je sodišče prve stopnje izdalo štiri ločene sodbe. Pravdne stranke so pritožbe vložile proti trem sodbam.

  3. V tej sodbi je pritožbeno sodišče odločilo o sodbi sodišča prve stopnje IV Pg 435/2019 - 50 z dne 29. 1. 2020 proti toženi stranki A. d. d.

  Izpodbijana sodba

  4. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo ugovor tožene stranke, da je bila o spornem predmetu sklenjena sodna poravnava (I. točka izreka). Toženi stranki je naložilo plačilo nadomestila v višini 3.154,02 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 4. 4. 2019 do plačila (II. točka izreka). Zavrnilo je tožbeni zahtevek za plačilo: (a) 1.221,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 2. 2019 do plačila, 1.221,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 3. 2019 do plačila; (b) zakonskih zamudnih obresti, ki tečejo od vsakomesečnega plačila 1.221,20 EUR v obdobju marec - december 2014 od vsakega 15. dne v ustreznem mesecu v obdobju april 2014 - januar 2015 vselej do 3. 4. 2019; (c) 9.058,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 4. 4. 2019 do plačila (III. točka izreka). Odločilo je še, da tožnici v toženčevo breme pripada 22 % njenih za to pravdo potrebnih stroškov, tožencu v tožničino breme pa 78 % njegovih za to pravdo potrebnih stroškov ter da gredo po pobotanju upravičenki do plačila še zakonske zamudne obresti od morebitne neizpolnitve stroškovnega zahtevka v 15 dnevnem roku od vročitve prvostopenjske sodbe do plačila (IV. točka izreka).

  Pritožba tožeče stranke in odgovor tožene stranke

  5. Zoper zavrnilni del sodbe in odločitev o stroških (III. in IV. točko izreka)3 se je pravočasno pritožila tožeča stranka iz vseh pritožbenih razlogov navedenih v prvem odstavku 338. člena ZPP. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi in sodbo v izpodbijanem delu spremeni tako, da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi. Podredno je predlagala razveljavitev izpodbijanih delov sodbe in vrnitev zadeve v tem obsegu sodišču prve stopnje v novo sojenje. Priglasila je pritožbene stroške.

  6. Tožena stranka je na pritožbo pravočasno odgovorila. Predlagala je, da pritožbeno sodišče pritožbo zavrne in sodbo v izpodbijanem delu potrdi. Tudi ona je zahtevala povrnitev svojih stroškov pritožbenega postopka.

  Dopolnitev pritožbe

  7. Tožeča stranka je na sodišče 24. 6. 2020 vložila dopolnitev pritožbe (red. št. 65, list. št. 411), v kateri je sodišče opozorila na novejšo sodno prakso glede začetka teka zakonitih zamudnih obresti. Sodba je bila tožeči stranki vročena 31. 1. 2020. Tridesetdnevni rok za pritožbo je potekel 2. 3. 2020. Ker je tožeča stranka v dopolnitvi pritožbi z dne 19. 6. 2020 sodišče le obvestila o novejši sodni praksi in ni navedla novih dejstev in niti predlagala novih dokazov v okviru dopustnih pritožbenih novot po prvem odstavku 337. člena ZPP, je pritožbeno sodišče dopolnitev pritožbe tožeče stranke z dne 19. 6. 2020 (list. št. 411) kot prepozno zavrglo (prvi odstavek 346. člena ZPP).

  K odločitvi o pritožbi

  8. Pritožba je delno utemeljena.

  Glede zatrjevanih kršitev določil pravdnega postopka

  9. Standard ustrezne obrazloženosti sodne odločbe predstavlja tisto stopnjo podrobnosti, s katero mora biti obrazložena odločba v konkretnem primeru, da omogoča učinkovito pravno sredstvo. Podrobno obravnavanje vseh, tudi pravno povsem zgrešenih in očitno neutemeljenih ter nesmiselnih argumentov, presega zahtevani standard obrazloženosti. Iz obrazložitve sodne odločbe mora biti razvidno, katera pravno pomembna dejstva iz tožbe je sodišče vzelo kot dejansko podlago svoje odločitve in na katero pravno normo jo je oprlo.4 Le, če bi zaradi pomanjkljive obrazložitve sodne odločbe učinkovita pritožba zoper njo ne bila možna, bi taka sodna odločba kršila strankino pravico do pravnega sredstva (25. člena Ustave RS; v nadaljevanju: URS)5, za kar pa v obravnavani zadevi ne gre.

  10. Čeprav so razlogi sodišča prve stopnje v obrazložitvi izpodbijane sodbe skopi, je po presoji pritožbenega sodišča ob upoštevanju dejstva, da je glede istovrstnih zahtevkov že sprejeta ustaljena sodna praksa, mogoče povsem jasno ugotoviti, katera so pravno odločilna dejstva, ki jih je sodišče prve stopnje vzelo kot podlago svoje odločitve, in tudi katero materialno pravo je pri tem uporabilo.6 Zato tudi skopa obrazložitev razlogov o pravno odločilnih dejstvih in uporabljenem materialnem pravu, kot jo je podalo sodišče prve stopnje, ob upoštevanju vseh okoliščin tega konkretnega primera še zadosti minimalnemu standardu obrazloženosti. To izhaja tudi iz vsebine pritožbe tožeče stranke. Iz pritožbe je namreč razvidno, da je tožeča stranka pravilno prepoznala vse bistvene razloge sodbe, ki so vodili k odločitvi sodišča prve stopnje v tem postopku. Glede na navedeno tako tožeča stranka sodišču prve stopnje neutemeljeno očitata kršitev 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in kršitev ustavne pravice do argumentirane sodbe (22. in 25. člen URS).

  11. Kršitev pravice do izjave7 (8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP) je podana, ko je stranki odvzeta možnost sodelovanja v postopku z nekim nezakonitim postopanjem sodišča, torej s kršitvijo določb pravdnega postopka.8 Pritožbeno sodišče na kršitev pravice do izjave ne pazi po uradni dolžnosti (drugi odstavek 350. člena ZPP). Stranka, ki to kršitev zatrjuje mora podatki konkretne trditve iz katerih izhaja, da je sodišče kršilo določila pravdnega postopka in ji s tem onemogočilo izjavljanje v postopku. Ob presoji, ali je podana kršitev pravice do izjave, je treba upoštevati tudi določilo prvega odstavka 213. člena ZPP iz katerega izhaja, da se je sodišče dolžno opredeliti le do pravno odločilnih dejstev in dokazov.

  12. Pritožbena očitka tožeče stranke, da je sodišče prve stopnje kršilo njeno pravico do izjave, ker je „selektivno izbiralo in upoštevalo le del trditvene podlage“ iz njene vloge z dne 19. 11. 2019 ter ji ni omogočilo, da se opredeli do vlog tožene stranke, sta pavšalna. Zato z njima, kot je že pojasnjeno, ne more uspeti. Tožeča stranka namreč ni konkretno navedla do katerih njenih trditev se sodišče prve stopnje ni opredelilo in niti ni pojasnila zakaj so te trditve bistvene za odločitev. Prav tako tožeča stranka v pritožbi ni navedla do katere vloge tožene stranke A. d. d. oziroma do katerih trditev tožene stranke o pravno odločilnih dejstvih, se ni imela možnosti opredeliti. Zato očitki o kršitvah določil pravdnega postopka (8. točka drugega odstavka 339. člena ZPP) in 22. člena Ustave RS v tem delu niso utemeljeni.

  13. Iz obrazložitve izpodbijane sodbe je razvidno zakaj je sodišče prve stopnje zavrnilo predlagane dokaze za: vpogled v repertoarje Zavoda AIPA in tožeče stranke, zaslišanje prič v zvezi s poslovanjem Zavoda AIPA in tožeče stranke9 ter postavitev izvedenca ekonomske stroke.10 Zato tožeča stranka ne more uspeti s pritožbenimi očitki, da ji je bila kršena pravica do izjave, ker je v obrazložitvi sodbe izostal izrecen dokazni sklep. Da bi sodišče prve stopnje spregledalo še kakšen drug dokazni predlog tožeče stranke o pravno odločilnih dejstvih, pa tožeča stranka v pritožbi ni konkretno trdila. Zato pritožbeni očitki o kršitvi pravice do izjave, načela kontradiktornosti in razpravnega načela tudi v tem delu niso utemeljeni.

  14. Pravilno je stališče sodišča prve stopnje, da morebitne kršitve pavice do kontradiktornosti v drugih istovrstnih sodnih postopkih na odločitev v tem sodnem postopku ne vplivajo. Ker se je pritožnica med postopkom pred sodiščem prve stopnje obširno opredeljevala do aktov druge kolektivne organizacije, ki jih je VSRS uporabilo pri določitvi primernega nadomestila, in se je sodišče prve stopnje do pravno odločilnih trditev glede uporabnosti aktov druge kolektivne organizacije v obrazložitvi sodbe opredelilo, so tudi v tem delu neutemeljeni očitki o kršitvi določil pravdnega postopka in kršitvi 22. člena Ustave.

  15. Ne držijo pritožbeni očitki o nepravilni oziroma neprimerni izvedbi pripravljalnega naroka. Sodišče prve stopnje je na pripravljalnem naroku v okviru odprtega sojenja pojasnilo, katero materialno pravo in sodno prakso šteje kot pravno odločilno ter katera dejstva ocenjuje kot bistvena. Pravdne stranke so o navedenem na naroku imele možnost razpravljati. Tožeča stranka je v okviru pripravljalnega naroka izrazila svoje nestrinjanje s stališčem sodišča prve stopnje in je predlagala dokaze (glej Zapisnik o pripravljalnem naroku in prvem naroku za glavno obravnavo z dne 21. 11. 2019, list. št. 130 do 136). Iz pojasnjena poteka pripravljalnega naroka po presoji pritožbenega sodišča tako ni mogoče zaključiti, da bi bil izpeljan v nasprotju z določili pravdnega postopka in bi bila zato kršena pravica tožeče stranke do izjave in kontradiktornosti postopka.

  16. Sodišče prve stopnje je v okviru odprtega razpravljanja na pripravljalnem naroku pojasnilo, da bo sledilo ustaljeni sodni praksi VSRS. Pravdni stranki sta bili z ustaljeno sodbo prakso predhodno nedvomno seznanjeni, saj sta se do nje obširno opredeljevali v svojih vlogah. Zato ne držijo pritožbene trditve, da je sodišče prve stopnje v sporu „de facto“ odločilo brez glavne obravnave, ker je po opravljenem pripravljalnem naroku na katerem naj bi s svojim stališčem presenetilo tožečo stranko, nemudoma nadaljevalo s prvim narokom za glavno obravnavo.

  Upravičenje tožeče stranke do zbiranja nadomestil za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih

  17. Skladno z določilom 6. točke drugega odstavka 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZASP)11 je pravica avtorja do radiodifuzne retransmisije12 materialna avtorska pravica do uporabe dela v netelesni obliki. Avtor navedene avtorske pravice uveljavlja kolektivno (1. in 4. točka 147. člena ZASP v zvezi s 146. členom ZASP).13

  18. Urad RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: URSIL) je tožeči stranki (kolektivni organizaciji) 12. 3. 1998 izdal stalno dovoljenje, ki je med drugim zajemalo upravljanje avtorskih pravic v primeru javne priobčitve neodrskih glasbenih del (male glasbene pravice) vključno s kabelsko retransmisijo. Glede na navedeno je tožeča stranka skladno z določili 6. in 8. točke prvega odstavka 146. člena ZASP upravičena, da od kabelskih operaterjev v primeru priobčitve javnosti neodrskih glasbenih del (male pravice) ter v primeru kabelske retransmisije glasbenih del izterjuje plačilo nadomestil ter proti kabelskim operaterjem uveljavlja varstvo avtorskih pravic pred sodišči.

  19. Tožeča stranka je tako v tem postopku od tožene stranke, kabelskega operaterja, ki je v svojih programih retransmisiral glasbo, skladno z ustaljeno sodno prakso14 upravičena zahtevati plačilo nadomestil za pravice kabelske retransmisije glasbe v televizijskih programih med katere spada tudi predobstoječa glasba, ki je vključena v avdiovizualna dela. Ni pa upravičena zahtevati nadomestil za pravice v primeru kabelske retransmisije filmske glasbe, ki je vključena v avdiovizualna dela. Le-ta je namreč od pridobitve dovoljenja v letu 2010 upravičen pobirati Zavod za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (v nadaljevanju: Zavod AIPA) v okviru nadomestil za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del.

  20. Pritožbeno sodišče v nadaljevanju te sodbe uporablja izraz „filmska glasba“ za glasbo, katere avtor se skladno z določilom 105. člena ZASP šteje kot soavtor avdiovizualnega dela, izraz „predobstoječa glasba“ pa za glasbo, katere avtor se skladno z določilom 106. člena ZASP šteje kot avtor prispevka k avdiovizualnemu delu.

  Zahtevek za plačilo nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih

  Pravna podlaga zahtevka

  21. Tožena stranka je v letu 2014 kabelsko retransmisirala glasbo v televizijskih programih. S tožečo stranko, ki je bila skladno z določilom 1. točke prvega odstavka 146. člena ZASP pristojna za dovoljevanje uporabe del iz njenega repertoarja varovanih del, razmerja ni (pogodbeno) uredila. Torej je kabelsko retransmisirala glasbo, ki je spadala v repertoar varovanih del tožeče stranke, brez dovoljenja.

  22. V sodni praksi je bilo že večkrat sprejeto stališče, da lahko kolektivna organizacija pravico do primernega oziroma običajnega nadomestila za uporabo avtorskih pravic v primerih, ko pogodbeni prenos pravic ni bil urejen, uveljavlja na podlagi določil o neupravičeni obogatitvi (198. člen Obligacijskega zakonika; v nadaljevanju: OZ)15 ali na podlagi določil o odškodninski odgovornosti (131. člen OZ).16 Kateri zahtevek bo uveljavila, je prepuščeno njeni odločitvi. Tožeča stranka je v tem primeru svoj zahtevek temeljila na določilih o neupravičeni obogatitvi.

  Materialni pravni temelj za določitev višine primernega nadomestila

  23. Če reprezentativno združenje uporabnikov in kolektivna organizacija ne dosežeta sporazuma glede višine nadomestila in ne obstaja niti veljavna enostransko ali s strani Sveta za avtorsko pravo (v nadaljevanju: SAP) določena tarifa, mora nadomestilo določiti sodišče samo. Pravni temelj za takšno stališče je v prvem odstavku 81. člena ZASP. Primerno nadomestilo je glede na prvi, drugi in tretji odstavek 168. člena ZASP posredno tudi odločilno merilo pri določanju odškodnine, civilne kazni, pa tudi pri določanju višine neupravičene obogatitve.

  24. Tožeča stranka je v tem postopku zahtevala plačilo nadomestila v višini 0,417 EUR na naročnika na mesec. Trdila je, da navedeni znesek predstavlja običajno plačilo, saj ga je tožena stranka plačevala za pravice kabelske retransmisje glasbe v televizijskih programih na podlagi sklenjenih licenčnih pogodb, ki so temeljile na Memorandumu o ureditvi avtorskih in sorodnih pravic za televizijske in radijske programe, retransmisirane v kabelskih sistemih v Sloveniji (v nadaljevanju: Memorandum) in njegovih dodatkih. Tožena stranka pa se je zavzemala za plačilo nadomestila po Tarifi za javno priobčitev del (v nadaljevanju: Tarifa 1998),17 zmanjšani za nadomestilo za kabelsko retransmijijo glasbe v radijskih programih in nadomestilo, ki v okviru kabelske retransmisije avdiovizualnih del odpade na filmsko in predobstoječo glasbo.

  (Ne)obstoj tarife oziroma skupnega sporazuma

  25. V sodni praksi je bilo že sprejeto stališče,18 da po prenehanju veljavnosti Memoranduma o ureditvi avtorskih in sorodnih pravic za televizijske in radijske programe, retransmisirane v kabelskih sistemih v Sloveniji (v nadaljevanju: Memorandum)19 z dodatki in na njegovi podlagi sklenjenih licenčnih pogodb v letu 2011, ni več veljal noben skupni sporazuma ali enostransko določena tarifa. Do izdaje te sodbe zavezujoče tarife ni določil niti SAP, na katerega je ZKOS že maja 2012 naslovil zahtevek za določitev tarife. Odločbo št. 31229-2/2102-101 z dne 22. 3. 2017, s katero je SAP določil tarifo, je namreč Upravno sodišče s sodbo I U 944/2017 z dne 13. 11. 2018 razveljavilo.20

  26. Zahtevek tožeče stranke je tako tudi glede višine oprt na določila ZASP (22. člen v zvezi z 81. členom ZASP) in določila o neupravičeni obogatitvi.

  (Ne)Pristojnost sodišča, da določi (začasno) tarifo

  27. Pravilno je pritožbeno stališče, da sodišče ni pristojno za določitev (začasne) tarife, ki bi na splošno veljala, če tarifa med pravdnimi strankami ni dogovorjena niti s skupnim sporazumom in niti ni kakšne druge veljavne enostransko sprejete tarife.21 Ker gre pri določitvi tarife za zahtevna dejanska vprašanja, je njena določitev v primeru, da se kolektivna organizacija in reprezentativno združenje uporabnikov v okviru skupnega sporazuma o tarifi ne uspeta sporazumeti, skladno z določili ZKUASP (pred tem pa določili ZASP) v pristojnosti SAP.

  28. Ne glede na navedeno pa je sodišče, zaradi načela odplačnosti avtorskih pravic, tudi v primeru, ko ne obstaja nobena sporazumno ali enostransko določena veljavna tarifa, dolžno določiti primerno nadomestilo za uporabo avtorskih pravic, če je za to zaprošeno.22 Pri tem ima zaradi narave stvari široko polje proste presoje. Pri določitvi primernega nadomestila lahko sledi napotkom iz prvega odstavka 81. člena ZASP23 in uporabi podatke o običajnih plačilih za enako vrsto uporabe pravice,24 lahko pa uporabi tudi pravno literaturo, podatke iz primerljivih razmerij v zvezi s kolektivnim upravljanjem pravic, itd.

  29. Upoštevajoč pojasnjeno je tako zmotno pritožbeno stališče, da bi moralo sodišče prve stopnje pri določitvi primernega nadomestila v konkretnem primeru upoštevati okoliščine, ki jih mora pri določitvi tarife upoštevati SAP. Ker je sodišče presojalo višino običajnega nadomestila in ni določalo tarife kot dela skupnega sporazuma (157. člen ZASP), je neutemeljen očitek, o zmotni uporabi materialnega prava zaradi neuporabe meril iz 156. člena ZASP.25 Tožeča stranka zato, kot je pravilno pojasnilo že sodišče prve stopnje, ne more uspeti s sklicevanjem na razloge v sodbi I U 944/2017, s katero je Upravno sodišče razveljavilo odločbo SAP, ker je slednji kršil procesne predpise in ni (v zadostni meri) upošteval napotkov iz 45. člena ZKUASP (prej 156. člena ZASP).

  Način določitev primernega nadomestila s strani sodišča

  30. Pritožbeno sodišče pritrjuje stališču sodišča prve stopnje, da za določitev običajnega nadomestila ni primerno nadomestilo, ki ga je tožena stranka tožeči stranki plačevala po sklenjenih licenčnih pogodbah na podlagi Memoranduma. Bistvena razloga sta dva. Prvi je, da je SAZAS skladno z Memorandumom upravljal z več pravicami, kot v času, odločilnem v tem postopku. Drugi pa je, da je bila v Memorandumu in njegovih dodatkih določena cena za cel paket pravic in ne za vsako posamezno pravico posebej.

  31. Določanje primernega nadomestila kolektivne organizacije, ki edina na slovenskem trgu daje licence za določene načine izkoriščanja avtorskih del, pomeni ugotavljanje vsebine in vrednosti avtorske pravice, kar je nadvse težavno.26 Ker ni mogoče določiti stroškov intelektualnega ustvarjanja, tudi ni mogoče ugotoviti, ali so ti stroški in nadomestilo v sorazmerju. Prav tako je težko ugotoviti ekonomsko vrednost intelektualnega ustvarjanja glasbenih del, saj je njihova uporaba samo del celotne storitve kabelskih operaterjev.

  32. Sodišče bi, kot je že večkrat pojasnilo VSRS,27 lahko za določitev primernega nadomestila izbralo različne poti (nadomestilo v odstotkih od različnih finančnih kazalnikov, nadomestilo glede na primerljive cene v drugih državah članicah EU,...). Za zagotavljanje enakega obravnavanja strank, konkurenčnosti med strankami in predvidljivosti, pa je pomembno, da v vseh primerljivih postopkih uporabi enak način določanja primernega nadomestila in v naprej določene predvidljive postavke. To je še toliko bolj pomembno v primerih kot je ta, ko je pred sodiščem več primerljivih postopkov in gre za težko določljivo vrednost nadomestila, ki ne glede na izbran način določitve primernega nadomestila v pretežni meri temelji na ocenah. Te pa že po svoji naravi dopuščajo določene odmike, zato lahko končna višina „primernega nadomestila“ tudi pri istem načinu določitve nadomestila varira za več deset odstotkov.28 Pri različnih načinih določitve nadomestila pa so lahko te variacije še večje. To pa vsekakor ne bi bilo v skladu z zagotavljanjem enakega obravnavanja strank, konkurenčnosti med kabelskimi operaterji in predvidljivosti.

  33. Predpisi o avtorskih pravicah in ureditve zbiranja nadomestil za uporabo avtorskih pravic se v državah članicah EU med seboj razlikujejo. Določanje primerljivega nadomestila z izvedencem, ki bi v vsakem posameznem postopku na podlagi procesnega gradiva in vsakič posebej določenih rezprezentativnih vzorcev ugotavljal vse pravno odločilne okoliščine iz 156. člena ZASP vključno z bruto domačim proizvodom na prebivalca v enoti kupne moč, bi bilo zelo zahtevno in dolgotrajno, posledično pa tudi zelo drago.29 Zato takšno določanje nadomestil poleg tega, da bi nedvomno povzročalo neenakosti med kabelskimi operaterji in posegalo v njihovo medsebojno konkurenčnosti, ne bi bilo niti v skladu z načeli hitrosti in ekonomičnosti pravdnega postopka. Zaradi različnih sistemov varovanja avtorskih pravic in različnih metod določanja višine nadomestila, pa bi bila, kot je pravilno pojasnilo sodišče prve stopnje, vprašljiva tudi ustreznost tako pridobljene višine primernega nadomestila.

  34. Na tem mestu pritožbeno sodišče še pojasnjuje, da je običajni honorar za zakonito uporabo avtorskih del pravni standard, v zvezi s katerim že obstoji ustaljena sodna praksa. V odločbah VSRS II Ips 219/2017 in II Ips 43/2018 je bila izbrana metodologija izračuna običajnega honorarja, v odločbah II Ips 136/2018, II Ips 41/2018 in II Ips 52/2018 pa zavzeto stališče, da bi bilo v nasprotju z načelom enakega urejanja pravnih položajev, če bi sodišča v sporih med tožnikom in kabelskimi operaterji vsakič znova iskalo primerno tarifo.30

  35. Glede pravnih standardov, pri katerih gre za interpretacijo, uporabo pravnega pravila, že v izhodišču velja, da sodišče njihovo vsebino pozna po uradni dolžnosti oziroma se lahko sodišče z njihovo vsebino seznani tudi zunaj procesa in uporabi svoje predhodno znanje.31 To je storilo sodišče tudi v predmetni zadevi, ko je pravni standard napolnilo z vsebino, ki izhaja iz ustaljene sodne prakse, pa čeprav ta izvorno temelji tudi na gradivu, ki ga v predmetnem spisu ni. Zaradi preprečitve neenakega obravnavanja je Vrhovno sodišče določilo način izračuna primernega nadomestila in pri tem do določene mere zanemarilo variabilnost okoliščin, ki so bile kot izbrani parametri izpostavljene v zadevah II Ips 219/2018 in II Ips 43/2018. Zato je z vidika zagotavljanja te pravice še toliko manj vzdržno s strani tožeče stranke predlagano vsakokratno prilagajanje izbire metodološkega pristopa gradivu posameznega spisa.32

  36. Tudi sicer pa tožeča stranka upoštevajoč zgoraj pojasnjene razloge kakšnih konkretnih trditev, zakaj bi bil drugačen način določitve primernega nadomestila v konkretnem primeru bolj ustrezen kot način določen s strani VSRS, ni podala. Le zatrjevani višji znesek primernega nadomestila pridobljen na podlagi druge poti (mnenja strokovnjaka, tarife ene izmed držav članice EU) ob upoštevanju zgoraj pojasnjenega, kot je pravilno presodilo že sodišče prve stopnje, ne zadostuje.

  37. Glede na navedeno ne drži, da je sodišče prve stopnje s tem, ko je pri določitvi primernega nadomestila sledilo že ustaljeni miselni poti VSRS (npr.: II Ips 43/2018, II Ips 219/2017, itd.) ter zavrnilo vse dokazne predloge tožeče stranke, ki so bili predlagani za ugotavljanje višine primernega nadomestila na drugačen način, zmotno uporabilo materialno pravo ter kršilo določila pravdnega postopka in niti, da je kršilo ustavno varovane pravice tožeče stranke.

  Glede primernosti uporabe Skupnega sporazuma

  38. VSRS je že večkrat zavzelo stališče,33 da je v primeru kabelske retransmisije glasbenih del kot primerljivo pravno podlago za določitev primernega nadomestila treba uporabiti določila o višini nadomestila za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del dogovorjena v III. točki Skupnega sporazuma med Zavodom AIPA in ZKOS z dne 7. 12. 2011 (v nadaljevanju: Skupni sporazum).34 Takšna rešitev je v tem primeru še toliko bolj logična in življenjska, ker je bilo nadomestilo za kabelsko retransmisijo glasbe in avdiovizualnih del v televizijskih programih pred razpadom sistema „vse pravice na enem mestu“ dogovorjeno enotno pod okriljem Memoranduma in njegovih dodatkov.

  39. Upoštevati je treba tudi, da so se imetniki pravic po Memorandumu ( EBU, VPRT,35 AGICOA in SAZAS) dogovorili o razmerju med nadomestili, ki so odpadla na posameznega imetnika pravic. Na podlagi dogovora je tako razmerje nadomestil, ki so odpadla na AGICOA, proti nadomestilom, ki odpadla na SAZAS, znašalo 61,4 odstotkov proti 38,6 odstotkov.

  40. Neutemeljeno je nasprotovanje možnosti določitve vrednostnih razmerij med različnimi avtorskimi deli, češ da to kaže na podcenjujoč odnos do avtorjev glasbenih del in poseg v njihov pravico do ustvarjalnosti (60. člen Ustave) in pravico do zasebne lastnine (33. člen Ustave). Avtorjem je treba zagotoviti plačilo za uporabo njihovega dela.36 To pa je že po naravi stvari izpostavljeno primerjavi in ustvarjanju vrednostnih razmerij tako med avtorji samimi kot tudi z drugimi vrstami dela in storitev.37 Ker pa je VSRS pri določitvi primernega nadomestila uporabilo pogodbeno dogovorjeno razmerje za delitev nadomestil pobranih po Memorandumu, je s tem presežena tudi različnost med glasbenimi in avdiovizualnimi deli. Pritožbeno sodišče ne dvomi, da so pogodbeno dogovorjena razmerje med imetniki pravic po Memorandumu odražala dejanska razmerja.38 Ni namreč mogoče zaključiti, da imetniki pravic po Memorandumu pri sporazumni določitvi razmerji ne bi upoštevali vseh bistvenih okoliščin (npr. razlike med posameznimi vrstami avtorskih del, obseg predvajanja posamezne vrste avtorskih del,...), ki lahko vplivajo na pravično določitev razmerij. Zato tožeča stranka ne more uspeti niti s pritožbenim ponavljanjem trditev, da glasbena in avdiovizualna dela med seboj niso primerljiva, da ne gre za isto vrsto avtorskih del in zato tarifa, ki določa višino nadomestila za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del v televizijskih programih, v tem postopku ni uporabljiva.

  K pritožbenim očitkom o nepravilnem upoštevanju meril za določitev primernega nadomestila

  a) Upoštevana tarifa iz Skupnega sporazuma

  41. V smislu enakega obravnavanja kabelskih operaterjev, zagotavljanja konkurenčnosti med njimi ter predvidljivosti je treba, kot je bilo že pojasnjeno, v vseh istovrstnih postopkih določanja primernega nadomestila uporabiti enak način določitve primernega nadomestila (primerjaj točko 32 obrazložitve).

  42. Zahtevek za plačilo primernega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih se v tem postopku nanaša na leto 2014. V III. točki Skupnega sporazuma sta Zavod AIPA in ZKOS za leto 2014 dogovorila mesečno tarifo v višini 0,57 EUR na naročnika, pri čemer je skladno z določilom IV. točke Skupnega sporazuma treba upoštevati tudi v Uradnem listu objavljene revalorizacije tega zneska. V Uradnem listu številka 10/2014 je bila za leto 2014 objavljena revalorizacija denarnih vrednosti (tarif) tako da je za leto 2014 mesečna tarifa za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del znašala 0,59 EUR na naročnika.

  43. VSRS je (do sedaj) odločalo o zahtevkih za plačilo primernega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v letu 2012.39 Za leto 2012 sta Zavod AIPA in ZKOS v Skupnem sporazumu dogovorila mesečno tarifo v višini 0,45 EUR na naročnika. To tarifo je VSRS tudi uporabilo pri določitvi primernega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v letu 2012. Pri tem je pojasnilo,40 da zaradi spoštovanja načel enakega urejanja primerljivih položajev, pravne varnosti in predvidljivosti ter varstva konkurence ni primerno, da bi sodišča „v sporih med tožnikom in kabelskimi operaterji vsakič znova iskala primerno tarifo, saj bi to zaradi variabilnosti postavk, na katerih temelji ocena VSRS nujno pomenilo, da bi bili različni zneski, ki bi jih morali kabelski operaterji plačati tožniku za posamezno naročniško razmerje. Upoštevajoč navedeno je zaključilo, da „je treba za tega ter druge obstoječe in bodoče spore v zvezi s kabelsko retransmisijo glasbenih del uporabiti tarifo, ki je bila določena v judikatih II Ips 219/2017 in II Ips 43/2018, dokler veljavna tarifa ne bo pravnomočno določena ali sporazumno dogovorjena. To pa ne velja, če ena izmed strank poda prepričljive in nedvoumne argumente, da takšna tarifa v konkretnem primeru ni primerna v smislu, da je občutno oziroma bistveno prenizka ali previsoka.“ Uporabnost „tarife“ določene v odločbah II Ips 219/2017 in II Ips 43/2018 za vse nadaljnje primerljive primere je VSRS utemeljilo z ustavno varovanimi pravicami kabelskih operaterjev, in sicer s pravico do enakega varstva pravic (22. člen USRS) ter pravico do pravne varnosti (2. člen USRS).41

  44. Tožeča stranka je v pritožbi utemeljeno opozarjala, da nasproti ustavnim pravicam kabelskih operaterjev stoji ustavna pravica avtorjev do varstva avtorskih pravic, ki izvirajo iz umetniške dejavnosti (60. člen USRS). Pravica avtorja do primernega oziroma običajnega plačila za uporabo avtorskih pravic izraža priznanje pravnega varstva avtorjevemu delu (materialne pravice).42 Ta pravica spada v okvir temeljne človekove in ustavne pravice do zasebne lastnine (premoženja).43 Primernost nadomestila se doseže, ko je bila vsaka od udeleženih strank s svojimi pravicami in potrebami upoštevana in je prejela to, kar se ji dolguje.44 Plačilo za uporabo pravic mora biti pravično, primerno in sorazmerno glede na plačilo za ostale primerljive oziroma podobne uporabe pravic.

  45. Skladno z načelom pravne države morajo biti predpisi jasni in določni, predpisane rešitve pa splošne in abstraktne.45 Iz načela enakega varstva pravic (22. člena Ustave RS) med drugim izhaja, da morajo sodišča v enakih oziroma primerljivih primerih odločiti enako.46 To prevedeno na konkretni primer pomeni, da mora sodišče pri določitvi primernega nadomestila uporabiti enak način določitve primernega nadomestila, kot v ostalih primerljivih primerih (glej točki 32 in 33 te obrazložitve) ter da mora biti pot za določitev primernega nadomestila jasna in določna, tako da lahko primerno nadomestilo izračuna vsak uporabnik (predvidljivost).47

  46. Logično je, da je VSRS kot osnovo za določitev primernega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe za leto 2012 uporabilo tarifo, ki je bila za to leto dogovorjena v Skupnem sporazumu. Le-ta je predstavljala običajno plačilo za kabelsko retransmijo avdiovizualnih del v letu 2012.

  47. Življenjsko in pričakovano je, da se običajne cene za določeno storitev, blago ali pravice na trgu skozi čas spreminjajo. Pri tem avtorski honorarji in nadomestila za uporabo avtorskih in sorodnih pravic ne predstavljajo izjeme. To je razvidno iz različnih višin honorarjev in nadomestil za uporabo posameznih pravic v različnih obdobjih določenih v skupnih sporazumih sklenjenih med kolektivnimi organizacijami in združenji uporabnikov in tudi iz enostransko določenih tarif.48 Zato je treba pri določitvi primernega nadomestila za uporabo pravic upoštevati tisto tarifo, ki je veljala v obdobju za katerega se določa primerno nadomestilo. Le ta namreč odraža običajno vrednost pravice v določenem obdobju.

  48. Z upoštevanjem revalorizacije tarife iz III. točke Skupnega sporazuma je bilo mesečno nadomestilo za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del za leto 2014 določeno v višini 0,59 EUR na naročnika. To pa izključuje, da bi zaradi uporabe tarife, ki je za kabelsko retransmisjo avdiovizualnih del veljala v letu 2014, namesto tiste, ki je velja za leto 2012, bilo poseženo v pravico kabelskih operaterjev do pravne varnosti. Ker je bil na podlagi tarife za leto 2014 znan točen znesek nadomestila in čas veljavnosti, je bila osnova za leto 2014 dovolj določena in jasna, da bi si vsak kabelski operater za posamezno obdobje lahko sam izračunal primerno nadomestilo. V obravnavanem primeru so tako znani parametri za določitev nadomestila, kot tudi postopek izračuna primernega nadomestila,49 zato okoliščine tega postopka niso primerljive z okoliščinami iz odločbe USRS U-I-165/03 z dne 15. 12. 2005.50 Ker se revalorizacija tarife iz Skupnega sporazuma upoštevajoč indeks letne rasti cen življenjskih potrebščin praviloma opravi in v Uradnem listu objavi enkrat letno, tudi iz tega vidika ni mogoče zaključiti, da bi bil „vsakoletni nov“ izračun primernega nadomestila zaradi (letnih) sprememb tarife iz Skupnega sporazuma nepredvidljiv in niti da bi povzročal nesorazmerne težave.

  49. Tarifa iz Skupnega sporazuma se je v obdobju od leta 2012 do leta 2014 bistveno zvišala (za cca. 31 odstotkov). Gre za spremembo objektivne okoliščine, ki je pravno odločilna za določitev primernega nadomestila v tem primeru. Zato ni mogoče govoriti o posegu v konkurenčnost in pravico do enakega obravnavanja kabelskih operaterjev, ker bi sodišče v istovrstnih primerih, ki pa se nanašajo na drugo časovno obdobje, določilo primerno nadomestilo za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih v drugačni višini. V navedene pravice kabelskih operaterjev bi bilo poseženo le, če bi sodišče za isto časovno obdobje v istovrstnih primerih določilo različne višine primernih nadomestil, pri čemer za takšne odločitve ne bi obstajale utemeljene objektivne okoliščine. Slednje ne izhaja niti iz odločbe Sodišča EU v zadevi C-525/16, Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia. V navedeni odločbi je bilo dejansko stanje bistveno drugačno kot je v tem primeru, saj je kolektivna organizacija v istem časovnem obdobju za določitev nadomestila za uporabo pravic uporabnikom uporabljala tri različne tarife.51

  50. Na drugi strani pa bi po presoji pritožbenega sodišča prišlo do posega v ustavno varovano pravico avtorjev predobstoječe glasbe do primernega plačila za svoje delo (60. člen USRS), če se v konkretnem primeru glede na način določitve primernega nadomestila, ki ga je uporabilo VSRS,52 ne bi upoštevalo, da je višina običajnega plačila za istovrstno uporabo drugih avtorskih del bistveno zvišala (za cca. 31 odstotkov).

  51. Upoštevati je treba, da je VSRS pri izračunu primernega nadomestila poleg tarife iz Skupnega sporazuma uporabilo tudi pogodbeno dogovorjeno razmerje za delitev nadomestil med imetniki pravic po Memorandumu. Kot je že bilo pojasnjeno pritožbeno sodišče ne dvomi, da so pogodbeno dogovorjena razmerja za delitev nadomestil v tem primeru odražala dejanska razmerja med imetniki pravic in so upoštevala vse bistvene okoliščine pomembne za določitev vrednosti uporabe pravic iz posamezne vrste avtorskega dela. Zato je treba pri določitvi višine primernega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih na način, kot ga je določilo VSRS, ta razmerja ohranjati.

  52. Vrednost glasbenih del bi bila sicer glede na vrednost avdiovizualnih del neutemeljeno razvrednotena, saj bi bilo porušeno razmerje za delitev nadomestil, ki so ga dogovorili imetniki pravic po Memorandumu. Poleg navedenega pa bi z neupoštevanjem tako izrazite spremembe višine nadomestila za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del prišlo do neutemeljenega razlikovanja med višino plačil, ki bi jih za istovrstno avtorsko delo prejel skladatelj filmske glasbe glede na skladatelja predobstoječe glasbe. Skladatelj filmske glasbe bi namreč glede na honorar, ki ga je prejel leta 2012, prejel 31 odstotkov več, pri čemer skladatelj predobstoječe glasbe tega povišanja ne bi bil deležen. To pomeni, da bi bilo avtorsko delo avtorjev predobstoječe glasbe glede na avtorsko delo avtorjev filmske glasbe razvrednoteno. Ker ustvarjanje glasbe pomeni enako miselno dejavnost, drugačno vrednotenje končnega rezultata – glasbe, ki se uporabi v avdiovizualnemu delu samo zato, ker je bilo eno glasbeno delo ustvarjeno posebej za avdiovizualno delo drugo pa je obstajalo že prej in se je v avdiovizualnem delu le uporabilo, po presoji pritožbenega sodišča ni takšna okoliščina, ki bi opravičevala različno vrednotenje glasbenih del. Poleg navedenega povišanja osnove za več kot 30 odstotkov ni zanemarljivo.

  53. Iz vsega navedenega sledi, da je primerna osnova za izračun mesečnega nadomestila za kabelsko retransmisjo glasbe v televizijskih programih v letu 2014 znašala 0,59 EUR na naročnika.

  b) Določitev primernega mesečnega nadomestila na naročnika

  54. Tožeča stranka v pritožbi ne nasprotuje uporabi pogodbeno dogovorjenega razmerja za delitev nadomestil, ki so odpadla na AGICOA, proti nadomestilom, ki so odpadla na SAZAS v višini 61,4 odstotkov proti 38,6 odstotkom.

  55. Sodišče prve stopnje je sledilo stališču VSRS, da je pri izračunu primernega honorarja potrebno „dvakrat odbiti znesek, ki odpade na filmsko glasbo.“ Tožeča stranka je v času sklenitve Memoranduma ščitila tudi pravice skladateljev filmske glasbe (primerjaj besedilo 2. člena Pravilnika 1998). Poleg tega je sistem kolektivnega upravljanja pravic avtorjev glasbe, kot je po podelitvi dovoljenja Zavodu AIPA v letu 2010 uveljavljen v Republiki Slovenije, posebnost. Ker so Memorandum na strani imetnikov pravic poleg tožeče stranke sklenile tuje pravne osebe, je že iz tega razloga nelogično in neživljenjsko, da bi AGICOA, kot zastopnik producentov avdiovizualnih del, v okviru Memoranduma varoval tudi pravice avtorjev filmske glasbe. To izhaja tudi iz 7. točke tretjega odstavka Priloge 3 k licenčnima pogodbama (Priloga B5 in B6), kjer so med pravicami za katere jamči tožeča stranka navedene „pravice skladateljev, tekstopiscev in aranžerjev filmske glasbe,“ kot tudi „pravice skladateljev, tekstopiscev in aranžerjev ter prevajalcev obstoječih glasbenih del, sinhroniziranih z kinematografskimi ali avdiovizualnimi deli.“ Zato je bilo v nadomestilu, do katerega je bila tožeča stranka upravičena v okviru Memoranduma vsebovano tudi nadomestilo za avtorje filmske glasbe. Ali je tožeča stranka dejansko ščitila vse navedene pravice skladateljev pa za odločitev v tem postopku ni pravno odločilno.

  56. Ker honorar za kabelsko retransmisijo avdiovizualnih del po Skupnem sporazumu sedaj vsebuje tudi del nadomestila, ki v okviru soavtorstva avdiovizualnih del odpade na avtorje filmske glasbe, je treba nadomestilo v višini 0,59 EUR zmanjšati za del, ki v okviru soavtorstva avdiovizualnih del odpade na avtorje filmske glasbe. Le tako dobimo višino nadomestila, ki ustreza 61,4 odstotkov nadomestil za pravice, ki jih je v okviru Memoranduma varoval AGICOA (kot je že pojasnjeno, AGICOA v okviru Memoranduma ni varoval pravic avtorjev filmske glasbe).

  57. Iz 15. člena Pravilnika Zavoda AIPA o delitvi nadomestil in avtorskih honorarjev z dne 1. 7. 2016,53 ki se je uporabljal tudi za delitev nadomestil pobranih v letu 2014 (glej 31. člen Pravilnika), izhaja, da od nadomestila v višini 0,59 EUR na avtorja filmske glasbe kot enega od soavtorjev avdiovizualnega dela, odpade 6 od 46 točk. Torej je 13 odstotkov pobranih nadomestil (v kolikor med soavtorji avdiovizualnega dela ni drugačnega dogovora) namenjenega za avtorje filmske glasbe. To je 0,077 EUR (13 odstotkov od 0,59 EUR). Glede na pojasnjeno višina nadomestila, ki ustreza 61,4 odstotkom nadomestila, ki je v okviru Memoranduma pripadal AGICOA, znaša 0,513 EUR (0,59 EUR minus 0,077 EUR). Posledično nadomestilo, ki bi ob upoštevanju razmerja med nadomestili po Memorandumu pripadel SAZAS-u, znaša 0,323 EUR (38,6 odstotkov). Ker pa je SAZAS v okviru Memoranduma ščitil tudi pravice avtorjev filmske glasbe, je treba od tega zneska odbiti še znesek 0,077 EUR. Tako znaša primerno nadomestilo za pravice, ki jih v okviru pravic kabelske retransmisije glasbe v televizijskih programih v letu 2014 ščitil SAZAS, 0,246 EUR (0,323 EUR minus 0,077 EUR).

  58. Zmotno je pritožbeno stališče, da sodišče za določitev primernega nadomestila ne bi smelo uporabiti pravilnika o delitvi nadomestil druge kolektivne organizacije, ker slednji predstavlja zasebni akt. Kot je bilo že pojasnjeno, lahko sodišče za določitev primernega nadomestila uporabi podatke in akte, ki izhajajo iz podobnih primerov oziroma urejajo podobne primere.

  59. Pravila o delitvi zbranih avtorskih honorarjev iz naslova pravice radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisje avdiovizualnih del z dne 18. 12. 2019 (priloga A6, v nadaljevanju: Pravila), ki jih je v spis vložila tožeča stranka so bila sprejeta leta 2019 in so se začela uporabljati za delitev nadomestil zbranih v letu 2020 (glej 16. člen Pravil). Že iz navedenega razloga je sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko je pri odločitvi upoštevalo Pravilnik, ki je veljal za delitev nadomestil pobranih v letu 2015, in ne Pravil, ki jih je v spis vložila tožeča stranka. Kakšnih konkretnih trditev, zakaj je razmerje v Pravilih bolj pravilno, kot tisto v Pravilniku, pa tožeča stranka ni podala. Zato očitane kršitve zmotne uporabe materialnega prava in kršitve pravic do sodnega varstva niso utemeljene. Skladno s pojasnilom v točkah 34 in 35 te obrazložitve pa sodišču prve stopnje zaradi uporabe Pravilnika, ki ni bil del procesnega gradiva v tem postopku, ni mogoče očitati kršitve določil pravdnega postopka (8. točke drugega odstavka 339. člena ZPP).

  60. Neutemeljeni so tudi očitki, da je izpodbijana sodba nezakonita, ker se uporabljeno razmerje iz 15. člena Pravilnika nanaša le na avdiovizualna dela, nastala pred letom 1995. Prav nobenega razloga ni, da se navedeno razmerje v primeru izostanka dogovora ne bi uporabilo tudi za avdiovizualna dela, ki so nastala po maju 1995 (smiselna razlaga 16. člena Pravilnika). Zato odločitev sodišča o razmerju avtorjev filmske glasbe proti ostalim soavtorjem avdiovizualnega dela ne sloni na zmotni uporabi materialnega prava in niti zmotni ugotovitvi dejanskega stanja.

  61. Upoštevajoč vse pojasnjeno je zmotno tudi pritožbeno stališče, da je bistven element primerljivosti pri iskanju vrednosti nadomestila filmska glasba. To ne drži. Bistveni elementi, ki omogočajo primerjavo in uporabo aktov Zavoda AIPA, so: enaka vrsta uporabe pravic, predhodna urejenost pobiranja nadomestil za obe vrsti avtorskih del vrsti pod okriljem Memoranduma in pogodbena določenost razmerjih delitve pobranih nadomestil po Memorandumu. Zato so vsi pritožbeni očitki o nepravilnem upoštevanju filmske glasbe kot samostojnega neodvisnega glasbenega dela in neprimerljivosti položajev neutemeljeni.

  62. Za odločitev v tem postopku je pravno odločilno katere pravice sta tožeča stranka in Zavod AIPA skladno s pridobljenima dovoljenjema dolžna ščititi, ne pa tudi katere pravice in v kakšnem obsegu dejansko ščitita. Prav tako za odločitev v tem postopku ni bistveno niti, ali je Zavod AIPA pobrana nadomestila nezakonito razdeljeval. Zato sodišče prve stopnje s tem, ko se ni konkretno opredelilo do teh trditev in je zavrnilo izvajanje dokazov predlaganih za dokazovanje navedenih dejstev, ni kršilo določil pravdnega postopka (prvi odstavek 213. člena ZPP).

  63. S takšnim načinom določitve primernega nadomestila je po presoji pritožbenega sodišča zadoščeno kriterijem za določitev nadomestila iz 81. člena ZASP. Pri določitvi primernega nadomestila je namreč upoštevano v spornem obdobju pogodbeno dogovorjeno običajno nadomestilo za isto vrsto uporabe drugih avtorskih del na območju Republike Slovenije, pri čemer je razlika med vrednostjo različnih avtorskih del presežena z upoštevanjem pogodbeno dogovorjenega razmerja, ki je predhodno, prav tako na območju Republike Slovenije, veljalo, za delitev nadomestil pobranih po Memorandumu med „avdiovizualna in glasbena dela.“

  c) Odbitek za kabelsko retransmisijo glasbe v radijskih programih

  64. Pritožbeni očitek, da v konkretnem primeru ni podlage za odbitek nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v radijskih programih v višini 0,03 EUR, je utemeljen. Iz predloženih listin ni mogoče zaključiti, da bi v razmerju nadomestil, ki so v okviru Memoranduma odpadla na AGICOO in tožečo stranko (61,4 odstotkov proti 38,6 odstotkov), bilo upoštevano tudi nadomestilo za kabelsko retransmisijo glasbe v radijskih programih. Tožeča stranka je namreč imela s toženo stranko za prenos pravic kabelske retransmisije glasbe v radijskih programih kot edina imetnica pravic sklenjeno posebno licenčno pogodbo (Priloga A13). Iz navedene pogodbe ne izhaja, da bi bila del ureditve po Memorandumu (v njej ni nobenega sklicevanja na Memorandum ali njegove dodatke), prav tako pa iz vsebine Memoranduma in njegovih dodatkov54 ne izhaja, da bi se ta nanašala tudi na kabelsko retransmisijo glasbe v radijskih programih. Da je temu tako izhaja tudi iz Dodatka k Memorandumu. V njem sta predvideni le dve vzorčni licenčni pogodbi ne pa tri.

  65. Glede na navedeno tako v konkretnem primeru ni podlage za odbitek v višini 0,03 EUR.

  O odmeri primernega nadomestila

  66. Glede na zgornje razloge znaša primerno mesečno nadomestilo za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih 0,246 EUR na naročnika. Ker je tožena stranka v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014 imela 33.312 naročnikov, tako znaša primerno nadomestilo za navedeno obdobje 8.194,75 EUR (682,90 EUR na mesec).

  67. Tožena stranka je podala ugovor zastaranja terjatve. Ker je v tem postopku tožeča stranka plačilo zahtevala na podlagi določil o neupravičeni obogatitvi, terjatev zastara v splošnem petletnem zastaralnem roku (346. člen OZ). Tožba je bila vložena 20. 3. 2019. Glede na navedeno sta zastarali nadomestili za januar in februar, ki naj bi zapadli 15. 2. oziroma 15. 3. 2014. Skladno z določilom 344. člena OZ so z zastaranjem glavne terjatve zastarale tudi zakonske zamudne obresti od nadomestil za januar in februar 2014.

  O zakonskih zamudnih obrestih

  68. Skladno z določilom 193. člena OZ mora tisti, ki vrača, kar je bilo neupravičeno pridobljeno vrniti plodove in plačati tudi zamudne obresti, in sicer, če je bil pridobitelj nepošten od dneva pridobitve, drugače pa od dneva vložitve zahtevka. Dobrovernost pridobitelja se do vložitve tožbe domneva. Trditveno in dokazno breme o nedobrovernosti pridobitelja je primarno na stranki, ki trdi, da je pridobitelj nedobroveren, torej na tožeči stranki.

  69. Dobra vera je prepričanje, da nekdo s svojim ravnanjem ne posega v pravice drugih oseb, to prepričanje pa predstavlja opravičljivo zmoto, da nekomu neka pravica pripada, čeprav mu na osnovi pravnih razmerij ne pripada. Nepošteni oziroma nedobroverni pridobitelj je torej tisti, ki ve, da je nastal položaj neupravičene pridobitve oziroma tisti, ki odgovarja za nastanek tega položaja.55

  70. Tožeča stranka je v postopku pred sodiščem prve stopnje zatrjevala, da je tožena stranka v spornem obdobju kabelsko retransmisirala glasbo v televizijskih programih, čeprav z njo ni uredila pogodbenega prenosa pravic kabelske retransmisije glasbe v televizijskih programih. Ti dejstvi med pravdnima strankama nista bili sporni. Zato je po njenem mnenju uporabljala pravice brez dovoljenja. Trdila je tudi, da je tožena stranka večletni uporabnik repertoarja tožeče stranke in da se je proti njej že večkrat vodil pravdni postopek, zato bi morala vedeti, da mora za uporabo pravic pridobiti dovoljenje in plačati ustrezno in pošteno nadomestilo. S temi trditvami je tožeča stranka zadostila svojemu trditvenemu bremenu glede nedobrovernosti tožene stranke.

  71. Zato je procesno trditveno (in dokazno) breme o morebitnih okoliščinah, ki bi navkljub prej navedenemu omogočale zaključek, da je tožena stranka v tem primeru vendarle bila dobroverna, prešlo na toženo stranko. Tožena stranka bi torej morala podati konkretne trditve o dejstvih na podlagi katerih bi bilo mogoče, če bi se izkazala za resnična, zaključiti, da je utemeljeno menila, da pravice uporablja „z dovoljenjem“ tožeče stranke oziroma, da je zaradi kakšnega njenega ravnanja ali ravnanja tožeče stranke pridobila pravico do uporabe pravic kabelske retransmisije glasbe v televizijskih programih. Trditev o takšnih okoliščinah pa tožena stranka med postopkom pred sodiščem prve stopnje ni podala.

  72. Trditve tožene stranke o sporih med tožečo stranko, kabelskimi operaterji ter ZKOS glede obsega pravic, ki jih varuje tožeča stranka, in višini primernega nadomestila, ravnanju pravdnih strank, monopolnemu položaju tožeče stranke ter plačilu nadomestila v znesku nekaj čez 230,00 EUR, namreč same po sebi, kot je že pojasnilo VSRS v sodbi II Ips 260/2020 z dne 6. 2. 2020, niso takšne, da bi omogočale zaključek, da je bila dobroverna. Iz njih namreč ni mogoče zaključiti, da je tožena stranka, ki se je nedvomno zavedala dolžnosti plačila nadomestila za uporabo pravic, utemeljeno menila, da pravice upravičeno uporablja.

  73. Glede na vse navedeno bi bila tako tožena stranka na podlagi določila 193. člena OZ dolžna tožeči stranki skladno s tožbenim zahtevkov plačati tudi zakonske zamudne obresti od neupravičene obogatitve dalje. Ker pa je tožena stranka v postopku pred sodiščem prve stopnje ugovarjala zastaranje zakonskih zamudnih obresti, ki so zapadle v plačilo tri leta pred vložitvijo tožbe, je treba preveriti, ali so zakonske zamudne obresti pred 20. 3. 2016, zastarale.

  74. Z zastaranjem preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti. Zastaranje nastopi, ko preteče z zakonom določen čas, v katerem bi bil upnik lahko zahteval izpolnitev obveznosti. Ko zastara glavna terjatev oziroma, ko bi zastarala glavna terjatev, če ne bi prenehala z izpolnitvijo, zastarajo tudi stranske terjatve (344. člen OZ). Terjatve občasnih dajatev, ki dospevajo letno ali v določenih krajših časovnih presledkih (občasne terjatve), zastarajo v treh letih od zapadlosti vsake posamezne dajatve, bodisi da gre za stranske občasne terjatve, kot je terjatev obresti, ali pa za takšne občasne terjatve, s katerimi se črpa sama pravica, kot je terjatev preživljanja (prvi odstavek 347. člena OZ).

  75. Iz navedenih določil OZ tako izhaja, da na podlagi prvega odstavka 347. člena OZ za zakonske zamudne obresti v tem primeru velja krajši, triletni zastaralni rok. Takšno je tudi stališče sodne prakse.56 Tožba je bila v tem postopku vložena 20. 3. 2019. Glede na navedeno so tako zakonske zamudne obresti, ki so zapadle v plačilo pred 20. 3. 2016 zastarane.

  Sklepno

  76. Glede na vse navedeno so delno utemeljeni pritožbeni razlogi tožeče stranka proti izpodbijani III. točki izreka sodbe. Zato je pritožbeno sodišče na podlagi druge in pete alineje 358. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 351. člena ZPP potem ko je skladno z določilom 358. člena ZPP dopolnilo posamezne skope razloge sodišča prve stopnje, spremenilo izpodbijano sodbo, tako kot izhaja iz II. točke izreka te sodbe. Tožena stranka mora torej poleg nadomestila, ki ga je določilo že sodišče prve stopnje v II. točki izreka izpodbijane sodbe, v roku 15 dni plačati tožeči stranki še 3.675,00 EUR57 z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 3. 2016 dalje do plačila ter zakonske zamudne obresti od zneska 3.154,02 EUR od 20. 3. 2016 do 3. 4. 2019.

  77. Pritožba proti preostalemu delu III. točke izreka izpodbijane sodbe pa ni utemeljena. Zato jo je pritožbeno sodišče, potem ko je ugotovilo, da je sodišče prve stopnje v tem delu pravilno uporabilo materialno pravo in da ni storilo nobene absolutne bistvene postopkovne kršitve po drugem odstavku 350. člena ZPP, zavrnilo in za znesek 7.825,43 EUR s pripadki ter za zakonite zamudne obresti od vsakokratnega mesečnega nadomestila (682,90 EUR) od 16. dne v mesecu, ki je sledil mesecu, v katerem je nastala obveznost plačila nadomestila, do vključno 19. 3. 2016 izpodbijano sodbo potrdilo (353. člen ZPP).

  78. Pritožbeno sodišče je odgovorilo le na pravno odločilne pritožbene razloge (prvi odstavek 360. člena ZPP). V kolikor tožeča stranka morebiti na kakšno pritožbeno navedbo ni dobila izrecnega odgovora, pa ta izhaja iz konteksta celotne obrazložitve,58 kar zadošča, saj lahko iz obrazložitve te odločbe v zadostni meri spozna, kateri razlogi so vodili pritožbeno sodišče k njegovi odločitvi.59

  Odločitev o stroških prvostopenjskega sodišča in pritožbenega postopka

  79. Zmotno je pritožbeno stališče, da bi moralo sodišče prve stopnje pravdne stroške odmeriti po metodi, po kateri sodišče ovrednoti uspeh strank ločeno po temelju in po višini, končni uspeh pa je rezultat izračuna aritmetične sredine obeh delnih rezultatov. Vrednotenje uspeha po kriteriju temelja in višine je utemeljeno le v primeru, ko je ugotavljanje temelja povzročilo nastanek znatnih pravdnih stroškov. Za takšno situacijo pa v obravnavani zadevi ni šlo.

  80. Ne glede na navedeno, pa je zaradi spremembe prvostopenjske sodbe bilo potrebno odločiti tudi o odstotku stroškov, do katerega je upravičena posamezna stranka. Sodišče prve stopnje je namreč skladno z določilom četrtega odstavka 163. člena ZPP odločilo le o odstotku povračila pravdnih stroškov, do katerega je upravičena posamezna pravdna stranka, pri čemer bo sklep o višini stroškov izdalo po pravnomočnosti odločitve (četrti odstavek 163. člena ZPP).

  81. Tožeča stranka je z zahtevkom uspela v višini 6.829,00 EUR od zahtevanih 14.654,43 EUR, torej v 46,6 odstotkih. Zato ji je tožena stranka dolžna povrniti 46,6 odstotkov njenih, za to pravdo potrebnih, stroškov. Na drugi strani pa je tožena stranka uspela s svojimi ugovori v 53,4 odstotkih. Zato ji je tožeča stranka dolžna povrniti 53,4 odstotkov njenih, za to pravdo potrebnih, stroškov. Po pobotanju gredo upravičenki do stroškov še zakonske zamudne obresti od morebitne zamudne do plačila

  82. Tožeča stranka je s pritožbo delno uspela, zato ji je tožena stranka dolžna delno povrniti stroške pritožbenega postopka (prvi odstavek 165. člena v zvezi z drugim odstavkom 154. člena ZPP).

  83. Pritožbeno sodišče je pritožbene stroške tožeče stranke odmerilo v skladu z določili Odvetniške tarife (v nadaljevanju: OT),60 in Zakonom o sodnih taksah61 ob upoštevanju, da je bila vrednost spornega predmeta 11.500,41 EUR ter vrednost točke 0,60 EUR. Tožeči stranki je priznalo 500 točk za pritožbo ter materialne stroške v skladu s tretjim odstavkom 11. člena OT (10 točk), vse povečano za 22 odstotni DDV, kar skupaj znaša 622,20 točk, preračunano v EUR ob vrednosti točke 0,60 EUR pa 373,32 EUR. Tožeči stranki je pritožbeno sodišče priznalo še stroške sodne takse v višini 459,00 EUR. Skupaj torej pritožbeni stroški tožeče stranke znašajo 832,32 EUR. Ker je tožeča stranka s pritožbo uspela v 32 odstotkih, ji mora tožena stranka povrniti 266,34 EUR stroškov pritožbenega postopka.

  84. Stroški odgovora na pritožbo so bili potrebni. Pritožbeno sodišče je stroške odgovora na pritožbo odmerilo skladno z določili OT ob upoštevanju, da je bila vrednost spornega predmeta 11.500,41 EUR ter vrednost točke 0,60 EUR. Toženi stranki je priznalo 500 točk za odgovor na pritožbo ter materialne stroške v skladu s tretjim odstavkom 11. člena OT (10 točk), vse povečano za 22 odstotni DDV, kar skupaj znaša 622,20 točk, preračunano v EUR ob vrednosti točke 0,60 EUR pa 373,32 EUR. Ker je tožena stranka z odgovorom na pritožbo uspela v 68 odstotkih, ji mora tožeča stranka povrniti 253,86 EUR stroškov pritožbenega postopka.

  85. Po pobotu obeh zahtevkov lahko tožeča stranka od tožene stranke zahteva povračilo pravdnih stroškov v višini 12,48 EUR. To obveznost je tožeča stranka dolžna izpolniti v 15 dneh, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od zamude do plačila (378. člen v zvezi z 299. členom OZ in 313. členom ZPP).

  -------------------------------
  1 Ur. l. RS, št. 26/1999 in naslednji.
  2 Sodišče prve stopnje je združilo naslednje postopke: IV Pg 65/2019, IV Pg 112/2019, IV Pg 119/2019, IV Pg 253/2019, IV Pg 586/2019 in IV Pg 254/2019.
  3 Tožeča stranka je v pritožbi navedla, da se pritožuje tudi tudi zoper obrestni del II. točke izreka sodbe. Ker pa je sodišče prve stopnje obrestni del zavrnilo v III. točki izreka sodbe, je pritožbeno sodišče štelo, da se je tožeča stranka dejansko pritožila le zoper III. točko izreka.
  4 Primerjaj: VSRS sklep II Ips 295/2003 z dne 09.12.2004 in USRS sklep Up 201/01 z dne 6. 11. 2003.
  5 Ur. l. RS, št.: 33/91-I in naslednji.
  6 Primerjaj: VSL sodba I Cpg 1102/2010 z dne 07.12.2010.
  7 Kršitev pravice do izjava zajema predvsem naslednje: kršitev pravice do informacije, pravice do neposrednega izjavljanja, jamstev v dokaznem postopku in obveznosti sodišča do seznanitve (s strankinimi navedbami) in do opredelitve (do teh navedb). Primerjaj: J. Zobec v Pravdni postopek zakon s komentarjem, 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2009, komentar k 339. členu, str. 294.
  8 J. Zobec v Pravdni postopek zakon s komentarjem, 3. knjiga, GV Založba, Ljubljana, 2009, komentar k 339. členu, str. 289.
  9 Glej 23. in 24. točko obrazložitve izpodbijane sodbe.
  10 Glej 10. točko obrazložitve izpodbijane sodbe.
  11 Ur. l. RS, št. 21/1995 in naslednji.
  12 Iz določila 31. člena ZASP izhaja, da je pravica radiodifuzne retransmisije izključna pravica, da se sočasno, nespremenjeno in neskrajšano priobči javnosti neko radiodifuzno oddajano delo: 1. če jo vrši druga RTV organizacija od prvotne; ali 2. če gre za prenos po kablu ali mikrovalovnem sistemu ali je delo prvotno oddajano iz druge države (kabelska retransmisjia).
  13 Od 22. 10. 2016 to področje ureja Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Ur. l. RS, št. 63/2016; v nadaljevanju: ZKUASP). Ker pa se tožbeni zahtevek nanaša na honorarje za leto 2014, je v tem postopku treba upoštevati določila ZASP o kolektivnem upravljanju.
  14 Primerjaj:VSRS sodba II Ips 43/2018 z dne 9. 4. 2018, VSRS sodba II Ips 219/2017 z dne 18. 4. 2018, VSRS sodba II Ips 100/2018 z dne 7. 6. 2018, VSRS sodba II Ips 52/2018 z dne 7. 6. 2018, II Ips 136/2018 z dne 4. 10. 2018, II Ips 327/2017 z dne 6. 9. 2018, II Ips 107/2018 z dne 19. 7. 2018, II Ips 86/2018 z dne 5. 7. 2018, II Ips 41/2018 z dne 14. 6. 2018.
  15 Ur. l. RS, št. 83/2001 in naslednji.
  16 Primerjaj npr: VSRS sodba II Ips 124/2011 z dne 11. 7. 2013, VSRS sodba II Ips 8/2000 z dne 29. 6. 2000, VSRS sodba II Ips 742/2005 z dne 12. 1. 2006 ter II Ips 876/2008 z dne 19. 1. 2012.
  17 Ur. l. RS, št. 29/1998.
  18 Primerjaj npr.: VSRS sodba II Ips 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (35. točka obrazložitve), VSRS sodba II Ips 219/2017 z dne 18. 4. 2018 (31. točka obrazložitve) in VSRS sklep II Ips 325/2016 z dne 18. 5. 2017 (11. in 12. točka obrazložitve), odločbo Upravnega sodišča RS I U 362/2014-13 z dne 7. 10. 2014
  19 Na strani imetnikov pravic so pri njegovi sklenitvi nastopali tožeča stranka, ki je zastopala tudi interese organizacij CISAC, in tuji zastopniki imetnikov pravic: AGICOA kot zastopnik producentov avdiovizualnih del, EBU kot zastopnik javnih televizijskih organizacij ter VPRT (kasneje VG Media) kot zastopnik zasebnih televizijskih organizacij. Na strani uporabnikov je sodelovalo Združenje kabelskih operaterjev Slovenije.
  20 Bistvena razloga za razveljavitev sta bila kršitev določil postopka (neizvedba ustne obravnave, kršitev pravice do izjave, neobrazloženost odločbe) in neustrezno upoštevanje določila 45. člena ZKUASP glede okoliščin za določitev tarife (napačno izhajanje iz tarife druge kolektivne organizacije, ki upravlja pravice soavtorjev avdiovizualnega dela, in njeno presojanje s stališča neveljavnega ZASP).
  21 Sodišče je pristojno le, da vsakokrat preveri veljavnost tarif, ki bi jih za odločitev moralo uporabiti in njihovo skladnost z ZASP.
  22 M. Trampuž: Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic: Ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti, GV založba, Ljubljana 2007, str. 134.
  23 Skladno z določilom 81. člena ZASP se v primeru da avtorski honorar ali nadomestilo ni določeno, slednje določi po običajnih plačilih za določeno vrsto del, po obsegu in trajanju uporabe ter glede na druge okoliščine primera.
  24 Običajno plačilo je plačilo, ki je na trgu običajno za primerljive pravice v primerljivem času. Smiselno enako izhaja tudi iz drugega odstavka 624. člena OZ, ki določa, da če plačilo za opravljeno delo ni določeno, ga določi sodišče tako, da ustreza vrednosti dela, za tak posel običajno potrebnemu času kot tudi za to vrsto dela običajnemu plačilu.
  25 Primerjaj: VSRS sodba II Ips 260/2018 z dne 6. 2. 2020 (21. točka obrazložitve).
  26 Primerjaj: VSRS sodba 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (51. točka obrazložitve).
  27 Primerjaj npr.: VSRS sodba 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (45. in 51. točka obrazložitve) in II Ips 52/2018 z dne 7. 6. 2017 (23. in 25. točka obrazložitve).
  28 Primerjaj: VSRS sodba II ips 100/2018 z dne 7. 6. 2018 (23. točka obrazložitve).
  29 Smiselno: VSRS odločba II Ips 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (51. točka obrazložitve) in VSRS sodba II Ips 52/2018 z dne 7. 6. 2018 (30. točka obrazložitve).
  30 Primerjaj II Ips 260/2018 z dne 6. 2. 2020 (16. točka obrazložitve).
  31 A. Galič, Razlikovanje med pravnimi in dejanskimi vprašanji pri zbiranju procesnega gradiva, v: Zbornik Inštituta za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, III. Dnevi civilnega prava, 2005, str. 112.
  32 Primerjaj II Ips 260/2018 z dne 6. 2. 2020 (17. točka obrazložitve).
  33 Primerjaj npr.: VSRS sodba II Ips 219/2017 z dne 18. 4. 2018 (41. točka obrazložitve), VSRS sodba II Ips 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (46. točka obrazložitve) in VSRS sodba II Ips 52/2018 z dne 7. 6. 2018 (33. in 35. točka obrazložitve).
  34 Ur. l. RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011.
  35 Kasneje VG Media.
  36 Primerjaj: VSRS sodba II Ips 43/2018 z dne 7. 6. 2018, (45. točka obrazložitve); E. Drobež v Komentar Ustave Republike Slovenije, Nova univerza, Nova Gorica (2019), komentar k 60. členu Ustave, r. št. 22 in odločba US RS U-I-240/10-15 z dne 16. 5. 2013 (26. točka obrazložitve).
  37 Primerjaj: VSRS sodba II Ips 260/2018 z dne 6. 2. 2020 (20. točka obrazložitve).
  38 Primerjaj: VSRS sodba II Ips 219/2017 z dne 18. 4. 2018 (44. točka obrazložitve) in VSRS sodba II Ips 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (49. točka obrazložitve).
  39 Pritožbeno sodišče je seznanjeno z odločbami VSRS z naslednjimi opravilnimi številkami: II Ips 43/2018, II Ips 219/2017, II Ips 100/2018, II Ips 52/2018, II Ips 136/2018, II Ips 327/2017, II Ips 107/2018, II Ips 86/2018, II Ips 41/2018 in II Ips 260/2018.
  40 Glej npr. VSRS sodba II Ips 100/2018 z dne 7. 6. 2018 (26. in 27. točka obrazložitve) in VSRS sodba II Ips 52/2018 z dne 7. 6. 2018(36. in 37. točka obrazložitve).
  41 Višje sodišče je v odločbah, v katerih je odločalo o določitvi primernega nadomestila za kabelsko retransmisijo glasbe v televizijskih programih za leto 2013 v celoti sledilo odločbam VSRS in pri določitvi primernega nadomestila ni upoštevalo povišanja tarife za kabelsko retransmisijo glasbe, ki je bilo dogovorjeno med Zavodom AIPA in ZKOS za leto 2013. Revalorizirana Tarifa za leto 2013 je znašala 0,52377 EUR na naročnika na mesec in je bila glede na tarifo za leto 2012 višja za cca. 16,4 odstotkov. Glej odločbe: II Cp 601/2020 z dne 19. 8. 2020, II Cp 2406/2019 z dne 21. 5. 2020, II Cp 1981/2020 z dne 11. 3. 2020, II Cp 2358/2019 z dne 29. 4. 2020 in II Cp 183/2020 z dne 23. 4. 2020.
  42 Primerjaj: USRS odločba U-I-240/10-15 z dne 16. 5. 2013 (14. in 24. točka obrazložitve) in M. Trampuž v Komentar Ustave Republike Slovenije, Ljubljana, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002, komentar k 60. členu, str. 601 ter 605 do 606.
  43 Špelca Mežnar, Reševanje kolizije med pravicami intelektualne lastnine in drugimi temeljnimi pravicami, TFL Glasnik 4/2017, stran 109.
  44 USRS odločba U-I-240/10-15 z dne 16. 5. 2013 (14. točka obrazložitve).
  45 L. Šturm v Komentar Ustave Republike Slovenije, Ljubljana, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 2002, komentar k 2. členu, str. 57.
  46 Prav tam, komentar k členu 22, str. 238 do 240.
  47 Primerjaj: odločba USRS U-I-165/03 z dne 15. 12. 2005.
  48 Glej npr.: III. točko Skupnega sporazuma, 7. člen Memoranduma, 1. člen Aneksa k Memorandumu, drugo točko točke I Dodatka k Memorandumu, 5. člen Skupnega sporazuma za določitev višine nadomestil za tonsko in/ali vizualno snemanje, ki se izvrši pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe (Ur. l. RS, št. 4/2020), Tarifo k Skupnemu sporazum o višini nadomestil za uporabo varovanih del iz repertoarja ZAMP kot javno priobčitev pri poslovni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 107/2006) in Aneks k navedenemu skupnemu sporazumu (Ur. l. RS, št. 48/2009).
  49 VSRS je v sodbah II Ips 43/2018 in II Ips 219/2017 natančno obrazložilo postopek izračuna primernega nadomestila (glej 48. in 49. točko obrazložitve sodbe II Ips 43/2018 in 43. in 44. točko obrazložitve sodbe II Ips 219/2017).
  50 Razlika je v tem, da so bila merila določena v razveljavljeni tarifi presplošna, da bi lahko naslovnik norme na njihovi podlagi sam določil višino avtorskega honorarja za javno radiodifuzijo, ki ga je (bo) dolžan plačati kolektivni organizaciji (glej 10. točko obrazložitve).
  51 Sodišče EU je v navedeni odločbi odločilo, da: „Pojem „podrejen konkurenčni položaj“ v smislu člena 102, drugi odstavek, točka (c), PDEU je treba razlagati tako, da se v primeru, v katerem podjetje s prevladujočim položajem za trgovinske partnerje na trgu nižje v verigi uporablja diskriminatorne cene, nanaša na položaj, v katerem to ravnanje lahko povzroči izkrivljanje konkurence med temi trgovinskimi partnerji....“
  52 Glej: VSRS sodba II Ips 43/2018 z dne 9. 4. 2018 (48. in 49. točka obrazložitve), VSRS sodba II Ips 219/2017 z dne 18. 4. 2018 (43. in 44. točka obrazložitve).
  53 Pravilnik je javno dostopen na: http://www.aipa.si/media/uploads/files/OHDBjeA_svc.pdf
  54 Le v naslovu Memoranduma so omenjeni radijskih programi ter v točki e drugega odstavka Dodatka, ki govori o prenehanju veljavnosti dosedanjih dogovorov. V nobenem drugem določilu ni govora o radijskih programih.
  55 Primerjaj: N. Plavšak, R. Venčur v Obligacijsko pravo, splošni del, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 697.
  56 VSRS sodba II Ips 31/2013 z dne 29. 5. 2014, VSRS sodba II Ips 14/2011 z dne 17. 10. 2013 in VSRS sodba in sklep II Ips 53/2007 z dne 14. 2. 2008.
  57 8.194,75 EUR minus v II. točki izreka izpodbijane sodbe prisojenih 3.154,02 EUR iz naslova nadomestila za uporabo pravic in minus zastaran znesek nadomestila za meseca januar in februar v skupni višini 1.365,80 EUR (2 x 682,90 EUR).
  58 Primerjaj: USRS sklep Up-429/01-5 z dne 24. 6. 2003 (2. točka obrazložitve).
  59 Primerjaj: VSRS sklep III Ips 84/2017 z dne 22. 5. 2018 (29. točka obrazložitve).
  60 Ur. l. RS, št.: 2/2015 in naslednji.
  61 Ur. l. RS, št. 37/2008 in naslednji.


  Zveza:

  RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
  Ustava Republike Slovenije (1991) - URS - člen 22, 60
  Obligacijski zakonik (2001) - OZ - člen 193, 198, 344, 347, 347/1
  Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (1995) - ZASP - člen 22, 31, 81, 81/1, 105, 105/1, 106, 146, 146/1, 147, 147/1, 147/4, 168, 168/1, 168/2, 168/3
  Zakon o pravdnem postopku (1999) - ZPP - člen 212, 213, 213/1, 339, 339/2, 339/2-8

  Podzakonski akti / Vsi drugi akti
  Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (1998) - člen 2, 2-f
  Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del (1998) - tarifna številka II, II/2

  Pridruženi dokumenti:*

  *Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
  Datum zadnje spremembe:
  31.08.2022

  Opombe:

  P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDU5NDc2