<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VDSS Sodba Pdp 856/2017

Sodišče:Višje delovno in socialno sodišče
Oddelek:Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore
ECLI:ECLI:SI:VDSS:2018:PDP.856.2017
Evidenčna številka:VDS00012906
Datum odločbe:10.05.2018
Senat:Samo Puppis (preds.), Sonja Pucko Furman (poroč.), Jelka Zorman Bogunovič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:odpravnina ob upokojitvi - starostna pokojnina

Jedro

Za presojo upravičenosti do odpravnine po tretjem odstavku 179. člena ZUJF je ključno, da je tožnica izpolnila pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine za ženske že dne 25. 8. 2015, pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine za moške pa je izpolnila 25. 8. 2016. Tožnica se je upokojila 1. 9. 2016 na podlagi lastne pisne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnica se torej kljub izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev za ženske (dne 25. 8. 2015) v predpisanem roku dveh mesecev ni upokojila, zato ni upravičena do odpravnine po tretjem odstavku 179. člena ZUJF, ampak le do odpravnine po prvem odstavku istega člena. Toženka je tako pravilno tožeči stranki izplačala odpravnino ob upokojitvi v višini dveh plač.

Izrek

I. Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba sodišča prve stopnje.

II. Tožeča stranka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbeni zahtevek, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki obračunati in izplačati odpravnino ob upokojitvi v višini treh njenih povprečnih plač v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in z zakonskimi zamudnimi obrestmi ter povrniti pravdne stroške (I. točka izreka). Odločilo je, da je tožeča stranka dolžna v roku 8 dni povrniti toženi stranki stroške postopka v znesku 114,24 EUR, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od poteka paricijskega roka dalje do plačila (II. točka izreka).

2. Zoper navedeno sodbo vlaga tožeča stranka pravočasno pritožbo zaradi napačne uporabe materialnega prava. Pritožbenemu sodišču predlaga, da pritožbi ugodi in izpodbijano sodbo razveljavi in o zadevi samo odloči ali zadevo vrne v ponovno odločanje sodišču prve stopnje. Navaja, da se je sodišče pri svoji odločitvi postavilo na napačno stališče, da je tožnica prostovoljno podala odpoved pogodbe o zaposlitvi z dnem, ko je izpolnila pogoje za pridobitev pravice starostne pokojnine za moške, zato zanjo ne pride v poštev niti določba 11. člena ZUPPJS16 niti določba 179. člena ZUJF, ker se je upokojila več kot leto dni za tem, ko je izpolnila pogoje za starostno upokojitev za ženske. Sklicuje se na 179. člen ZUJF, odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-146/2012 glede na določbo 188. člena ZUJF, ki je odločilo, da lahko ženski javni uslužbenki delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi izpolnitve pogojev za starostno upokojitev na podlagi 4. in 5. odstavka 27. člena ZPIZ-2 šele, ko izpolni pogoje, predpisane za moške. Zatrjuje, da je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je tožnica izpolnila pogoje za starostno upokojitev za moške dne 25. 8. 2016, upokojila pa se je s 1. 9. 2016, kar pomeni, da se je upokojila v okviru zakonskega roka dveh mesecev po izpolnitvi pogojev in ji po določbi tretjega odstavka 179. člena ZUJF pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač. Nasprotuje tudi odločitvi sodišča prve stopnje v stroškovnem delu. Meni, da izhaja spor o odpravnini zaradi prenehanja delovnega razmerja in ne drugih materialnih zahtevkov, zato ji je sodišče neupravičeno naložilo stroške tožene stranke. Priglaša pritožbene stroške.

3. Pritožba ni utemeljena.

4. Pritožbeno sodišče je preizkusilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje v mejah pritožbenih razlogov in na podlagi drugega odstavka 350. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.) po uradni dolžnosti pazilo na bistvene kršitve določb postopka iz 1., 2., 3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja in pravilnosti pooblastila za postopek pred sodiščem prve stopnje, ter 12. in 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP in na pravilno uporabo materialnega prava. Pri navedenem preizkusu je ugotovilo, da sodišče prve stopnje ni storilo bistvenih kršitev določb pravdnega postopka, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, da je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje in na tako ugotovljeno dejansko stanje pravilno uporabilo materialno pravo.

5. Tožeča stranka uveljavlja plačilo razlike odpravnine na podlagi tretjega odstavka 179. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF, Ur. l. RS, št. 40/2012 in nadalj.), ker meni, da bi ji morala tožena stranka ob upokojitvi plačati tri njene povprečne mesečne plače. Ker je tožena stranka tožnici dne 6. 9. 2016 izplačala odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač, tožeča stranka vtožuje še plačilo razlike odpravnine v višini ene plače skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

6. Med strankama je bilo sporno le pravno vprašanje, zato sta se obe pisno odpovedali glavni obravnavi. Iz dejanskih ugotovitev izhaja:

- da je tožeči stranki pogodba o zaposlitvi prenehala na podlagi njene pisne odpovedi zaradi upokojitve dne 31. 8. 2016;

- da je iz podatkov in zbirk ZPIZ razvidno, da je tožeča stranka dne 25. 8. 2015, ko je dopolnila 58 let, 7 mesecev in 6 dni starosti ter 39 let pokojninske dobe, izpolnila pogoje za pridobitev starostne pokojnine za ženske (B2) in dne 25. 8. 2016, ko je dopolnila 59 let in 7 mesecev starosti ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa ter s tem izpolnila pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine za moške (B3);

- da je tožena stranka tožeči stranki na podlagi prvega odstavka 179. člena ZUJF plačala odpravnino ob upokojitvi v višini zadnjih dveh mesečnih plač tožeče stranke.

7. Bistveno vprašanje spora je, ali je z odmero tožničine odpravnine ob upokojitvi uporabiti prvi ali tretji odstavek 179. člena ZUJF:

- po prvem odstavku 179. člena ZUJF odpravnina ob odhodu v pokoj znaša dve povprečni mesečni plači zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači zaposlenega, če je to zanju ugodneje;

- po tretjem odstavku 179. člena ZUJF pa ne glede na določbo prvega odstavka tega člena zaposlenemu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina v višini treh povprečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine v skladu z določbami Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012 in nasl.) oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.

8. Kot pogoj za pridobitev pravice do starostne pokojnine se upoštevajo zahtevane starosti in dopolnjena pokojninska (zavarovalna) doba po 27. v zvezi z 28. členom ZPIZ-2. Pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine je tožeča stranka izpolnila dne 25. 8. 2015, ko je dopolnila 58 let 7 mesecev in 6 dni starosti ter 39 let pokojninske dobe za ženske. Tožeča stranka je dne 25. 8. 2016 dopolnila 59 let 7 mesecev starosti ter 40 let pokojninske dobe brez dokupa in s tem datumom izpolnila pogoje za upokojitev, kot veljajo za moške. Za presojo upravičenosti do odpravnine po tretjem odstavku 179. člena ZUJF je ključno, da je tožnica izpolnila pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine za ženske že dne 25. 8. 2015, pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine za moške pa je izpolnila 25. 8. 2016. Tožnica se je upokojila 1. 9. 2016 na podlagi lastne pisne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Tožnica se torej kljub izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev za ženske (dne 25. 8. 2015) v predpisanem roku dveh mesecev ni upokojila, zato ni upravičena do odpravnine po tretjem odstavku 179. člena ZUJF, kar zmotno uveljavlja pritožba, ampak le do odpravnine po prvem odstavku istega člena,1 kot je pravilno presodilo sodišče prve stopnje.

9. Neutemeljeno se pritožba sklicuje na 11. člen Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 90/2015 - ZUPPJS16) v zvezi s 188. členom ZUJF. Navedene določbe opredeljujejo višino odpravnine ob upokojitvi javnega uslužbenca v primeru, ko se javnega uslužbenca obvezno upokoji oziroma v primeru, ko do obvezne upokojitve ne pride zaradi zagotovitve nemotenega delovnega procesa na podlagi dogovora delodajalca in javnega uslužbenca in se v posledici dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja do največ enega leta (v tem primeru pa gre nato javnemu uslužbencu ob upokojitvi višja odpravnina), kar pa v primeru tožeče stranke ni bilo podano. Do prenehanja pogodbe o zaposlitvi namreč ni prišlo na podlagi odločitve predstojnika o obveznem prenehanju pogodbe o zaposlitvi s tožečo stranko, prav tako ni prišlo do dogovora z delodajalcem za nadaljevanje delovnega razmerja, temveč je tožeča stranka sama odpovedala pogodbo o zaposlitvi zaradi upokojitve. Toženka je tako pravilno tožeči stranki izplačala odpravnino ob upokojitvi v višini dveh plač na podlagi prvega odstavka 179. člena ZUJF.

10. Pri odločitvi o stroških postopka je sodišče prve stopnje pravilno upoštevalo, da je odpravnina denarna terjatev. Zmotno je pritožbeno zatrjevanje, da gre za spor o prenehanju delovnega razmerja, saj tožnica vtožuje razliko v odpravnini, ki ji naj bi pripadala, ker je sama podala odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve. Ker tožnica s tožbenim zahtevkom ni uspela, ji je sodišče prve stopnje skladno s prvim odstavkom 154. člena ZPP utemeljeno naložilo plačilo potrebnih stroškov tožene stranke, ki jih je tudi pravilno odmerilo.

11. Ker niso podani uveljavljani pritožbeni razlogi niti razlogi, na katere pazi pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti, je pritožbeno sodišče pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje (353. člen ZPP).

12. Tožnica s pritožbo ni uspela, zato sama krije svoje pritožbene stroške (prvi odstavek 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP).

-------------------------------
1 Enako sodbi VDSS opr. št. Pdp 652/2015 z dne 26. 11. 2015 in Pdp 1181/2015 z dne 31. 3. 2016


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon za uravnoteženje javnih financ (2012) - ZUJF - člen 179, 179/1, 179/3, 188.
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (2012) - ZPIZ-2 - člen 27, 28.
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (2015) - ZUPPJS16 - člen 11.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
05.07.2018

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDE5NzY3