<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL Sklep Cst 99/2023

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2023:CST.99.2023
Evidenčna številka:VSL00065926
Datum odločbe:12.04.2023
Senat, sodnik posameznik:Mateja Levstek (preds.), mag. Polona Mlakar Adam (poroč.) Irena Dovnik
Področje:STEČAJNO PRAVO
Institut:stečajni postopek nad pravno osebo - sklep o prodaji - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - ovira za prodajo premoženja - prijava izločitvene pravice - pravočasna prijava izločitvene pravice - sodna praksa

Jedro

Zakon omogoča upniku uveljavitev izločitvene pravice do določene faze stečajnega postopka (prodaja premoženja) na način, da doseže izročitev predmeta, na katerem uveljavlja izločitveno pravico, v kasnejših fazah postopka pa mu omogoča, da pridobi pravico do izplačila denarnega zneska, doseženega s prodajo premoženja, ki je predmet izločitvene pravice. Sodna praksa tretji odstavek 330. člena ZFPPIPP v zvezi z 299. členom ZFPPIPP v zvezi s pravočasnostjo prijave izločitvene pravice, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, enotno in ustaljeno razlaga tako, da se kot pravočasna prijava, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, šteje prijava izločitvene pravice pred začetkom prodaje, natančneje pred pravnomočnostjo sklepa o prodaji.

Izrek

Pritožba se zavrne in se izpodbijani sklep potrdi.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom odločilo, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

2. Zoper navedeni sklep se je upnica pravočasno pritožila zaradi nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, da se izpodbijani sklep razveljavi in zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

3. V odgovoru na pritožbo je stečajna upraviteljica pritrdila razlogom sodišča prve stopnje v izpodbijanemu sklepu.

4. Pritožba ni utemeljena.

5. Iz sklepa sodišča prve stopnje izhaja, da je upraviteljica s kupcem sklenila pogodbo o prodaji nepremičnin – parcel ID znaki ... in vložila predlog za izdajo sklepa o izročitvi nepremičnin kupcu, ki mu je priložila listine, iz katerih izhaja, da je kupec plačal celotno kupnino po prodajni pogodbi. V skladu z drugim odstavkom 342. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je sodišče prve stopnje ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca.

6. Upnica v pritožbi navaja, da je lastnica nepremičnin, ki sta bili predmet prodaje. V stečajnem postopku je prijavila izločitveno pravico na navedenih nepremičninah, ki je stečajna upraviteljica še ni preizkusila, zato po mnenju pritožnice obstoji ovira za izročitev premoženja kupcu. Po mnenju pritožnice izločitvena pravica tudi ni mogla prenehati s sklepom o prodaji niti s sklenitvijo prodajne pogodbe in plačilom kupnine.

7. Prodaja se začne s sklepom o prodaji (prvi odstavek 330. člena ZFPPIPP). V skladu s tretjim odstavkom 330. člena ZFPPIPP ni dovoljeno začeti prodaje premoženja, ki je predmet pravočasno prijavljene izločitvene pravice, dokler zahtevek izločitvenega upnika ni pravnomočno zavrnjen ali izločitvena pravica ne preneha, ker upnik ni pravočasno (po sklepu o preizkusu terjatev) uveljavil svoje izločitvene pravice.

8. Upniki morajo v stečajnem postopku prijaviti izločitvene pravice, ki so nastale do začetka stečajnega postopka, v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka. Če upnik izločitvene pravice ne prijavi pravočasno, izločitvena pravica ne preneha (prvi in četrti odstavek 299. člena ZFPPIPP). Izločitvena pravica preneha šele, če je opravljena prodaja premoženja, ki je predmet izločitvene pravice, upnik pa lahko v tem primeru zahteva plačilo zneska, doseženega s prodajo premoženja, zmanjšanega za stroške v zvezi s prodajo (peti odstavek 299. člena ZFPPIPP). Pravočasna prijava izločitvene pravice je ovira za prodajo premoženja, ki je predmet izločitvene pravice (tretji odstavek 330. člena ZFPPIPP).

9. Zakon torej omogoča upniku uveljavitev izločitvene pravice do določene faze stečajnega postopka (prodaja premoženja) na način, da doseže izročitev predmeta, na katerem uveljavlja izločitveno pravico, v kasnejših fazah postopka pa mu omogoča, da pridobi pravico do izplačila denarnega zneska, doseženega s prodajo premoženja, ki je predmet izločitvene pravice. Sodna praksa tretji odstavek 330. člena ZFPPIPP v zvezi z 299. členom ZFPPIPP v zvezi s pravočasnostjo prijave izločitvene pravice, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, enotno in ustaljeno razlaga tako, da se kot pravočasna prijava, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, šteje prijava izločitvene pravice pred začetkom prodaje, natančneje pred pravnomočnostjo sklepa o prodaji.1

10. V obravnavani zadevi je dejstvo, da je pred prijavo izločitvene pravice sklep o prodaji postal pravnomočen, sklenjena je bila prodajna pogodba in plačana kupnina: sklep o prodaji nepremičnin z dne 9. 8. 2022 je postal pravnomočen 25. 8. 2022 (p. d. 165), kupec je kupnino po sklenjeni prodajni pogodbi plačal 23. 11. 2022, prijava izločitvene pravice za prodani nepremičnini pa je bila s strani upnice vložena 16. 12. 2022 (p. d. 205). Upoštevajoč navedene zakonske določbe je zato zmotno pritožbeno stališče, da izločitvena pravica upnice predstavlja oviro za prodajo nepremičnin kupcu. Zmotno je tudi pritožbeno stališče, da oviro za izročitev nepremičnin kupcu predstavlja dejstvo, da stečajna upraviteljica še ni preizkusila prijavljene izločitvene pravic. Stečajna upraviteljica bo to storila ob odločanju o upničini zahtevi, da se ji plača denarni znesek, dosežen s prodajo. Le s pravočasno prijavo izločitvene pravice bi si upnica zagotovila možnost, da uveljavi izročitev predmeta izločitvene pravice.

11. Odločitev sodišča prve stopnje je tako pravilna, zato je višje sodišče ob ugotovitvi, da sodišče prve stopnje tudi ni naredilo nobene kršitve, na katere višje sodišče pazi po uradni dolžnosti (350. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 366. členom ZPP, pri čemer se pravila ZPP smiselno uporabljajo na podlagi prvega odstavka 121. člena ZFPPIPP), pritožbo zavrnilo in izpodbijani sklep potrdilo (2. točka 365. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena ZFPPIPP).

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.

-------------------------------
1 Sklepi VSL Cst 282/2011 z dne 9. 11. 2011, Cst 174/2013 z dne 3. 7. 2013, Cst 133/2015 z dne 4. 3. 2015, Cst 617/2017 z dne 4. 10. 2016, Cst 104/2018 z dne 13. 3. 2018, Cst 489/2020 z dne 18. 11. 2020, Cst 140/2022 z dne 15. 6. 2022.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (2007) - ZFPPIPP - člen 299, 299/1, 299/4, 299/5, 330, 330/1, 330/3

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
29.05.2023

Opombe:

P2RvYy0yMDE1MDgxMTExNDY2NTkw