<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep I Cp 4434/2008

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2009:I.CP.4434.2008
Evidenčna številka:VSL0052306
Datum odločbe:20.05.2009
Področje:DEDNO PRAVO
Institut:dedovanje - zapuščinski postopek - sporna dejstva - ugotavljanje spornih dejstev - napotitev na pravdo - obseg zapuščine - izjava dediča - razpolaganje s premoženjem mladoletnega dediča - odobritev centra za socialno delo

Jedro

Sredstva, če obstajajo, predstavljajo del zapuščine, ne glede na to, ali so predmet zastave ali ne, zato jih je treba upoštevati v zapuščinskem postopku (pri čemer zastavna pravica z zastaviteljevo smrtjo ne preneha).

Z izjavo zakonite zastopnice mladoletne dedinje o priznanju izločitvenega zahtevka in obstoja terjatve, mora sodišče prve stopnje upoštevati, da gre v tem delu za primer razpolaganja s premoženjem mladoletne hčerke, v katerega bi moral privoliti tudi pristojni center za socialno delo (111. člen ZZZDR). Za takšno razpolaganje, ki vsebinsko pomeni tudi zmanjšanje premoženja mladoletnega otroka - dediča, je namreč potrebno pridobiti odobritev centra za socialno delo.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijani sklep se razveljavi ter se zadeva vrne sodišču prve stopnje v ponovno odločanje.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom o dedovanju ugotovilo, da je D. S. podala izločitveni zahtevek glede polovice zapustnikovega premoženja in da so se dediči z njenim zahtevkom strinjali, da zapuščina obsega določene vrednostne papirje, osebna vozila, poslovne deleže v raznih družbah, dobroimetje na več bančnih računih pri različnih bankah in bančni sef (vse v obsegu 1/2), in da je zapustnik umrl brez oporoke ter zato dedujejo zapuščino zakoniti dediči sinova D. K. in Ž. K. ter mld. hči T. K., vsak do 1/3. Zato je sodišče navedene osebe razglasilo za dediče zapustnika, poleg tega pa je N... d.d. in H. H. z njunima zahtevkoma napotilo na pravdo.

Proti temu sklepu se pritožuje dedič Ž. K. (v nadaljevanju: pritožnik), ki uveljavlja vse pritožbene razloge in predlaga, da se napadeni sklep razveljavi ter zadeva vrne prvemu sodišču v ponovno odločanje, da ugotovi celoten obseg zapuščine. V pritožbi navaja, da sodišče ni ugotovilo obsega celotnega zapustnikovega premoženja. Pritožnik je sodišču večkrat predlagal, da opravi poizvedbe pri N... d.d. glede vseh denarnih sredstev, ki jih je zapustnik imel pri njej na bančnih računih in v depozitih. Pritožniku je znano, da je imel zapustnik pri N... d.d. vezano na depozitu čez 420.000,00 EUR, poleg tega pa več 100.000,00 USD vezanih sredstev pri isti banki, o čemer se slednja ni izjasnila. Sodišču je namreč sporočila le podatke o štirih bančnih računih. N... d.d. je glede računa št.... sporočila najprej stanje na dan 4.2.2008 v višini 17.351,24 EUR, nato pa še stanje na dan 24.4.2008, torej več kot dva meseca kasneje, ko naj bi bilo stanje 17.317,06 EUR, torej manj kot 4.2.2008, kar ne more vzdržati. Sodišče bi zato moralo ugoditi pritožnikovemu predlogu, da se zasliši predstavnika N... d.d., čemur pa sodišče ni sledilo in te svoje odločitve tudi ni obrazložilo. Pritožnik je prepričan, da N... d.d. ni sporočila vseh podatkov o vseh računih oziroma sredstvih zapustnika. Poleg tega sodišče ni sledilo pritožnikovemu predlogu, da se opravijo poizvedbe pri A... d.d. glede računa, ki se sicer formalno glasi na I. A., vendar pa gre nedvomno za pokojnikova sredstva, saj I. A. ni mogla pridobiti tolikšnih sredstev in je ta sredstva očitno le nekaj mesecev pred smrtjo na njen račun položil zapustnik, ki je imel določeno razmerje z I. A., saj gre za sredstva v višini 160.000,00 EUR. Ta sredstva ne pripadajo I. A. ampak gre za zapustnikova sredstva, zaradi česar spadajo v njegovo zapuščino. Sodišče tega ni ugotavljalo, poleg tega pa I. A., prisotne na zapuščinskih obravnavah kot zakonita zastopnica mld. dedinje T. K., ni zaslišalo o teh sredstvih, čeprav je pritožnik to predlagal. Tudi o tem sklep o dedovanju nima nobenih razlogov, ne glede obsega zapuščine, ne glede morebitnega napotila na pravdo.

Ostale stranke zapuščinskega postopka niso odgovorile na vročeno pritožbo.

Pritožba je utemeljena.

Sodišče prve stopnje je z izpodbijanim sklepom med drugim ugotovilo, da spadajo v zapuščino določena denarna sredstva na zapustnikovih računih pri N... d.d.. Iz listin v spisu izhaja, da je sodišče sicer opravilo poizvedbe o stanju na zapustnikovih računih in morebitnih depozitih pri N... d.d., vendar pa kljub temu, da je N... d.d. posredovala protislovne (delno pa tudi pomanjkljive oziroma nejasne) odgovore o stanju teh sredstev, ni natančno ugotovilo tega dela zapuščine. Za pravilno ugotovitev obsega zapuščine je pomembno njeno stanje na dan zapustnikove smrti, tega pa sodišče prve stopnje ni upoštevalo. Pritožnik utemeljeno opozarja, da je tekom zapuščinskega postopka predlagal pridobitev podatkov pri N... d.d. o zapustnikovih sredstvih na vseh računih in depozitih pri tej banki, čemur pa sodišče prve stopnje ni sledilo. V spisu je tako podatek, razviden iz zahtevka N... d.d. (list. št. 12), da je imel zapustnik pri tej banki devizne vezave ter devizni varčevalni knjižici št. ... oziroma št. ..., da je zapustnik imel na teh vezavah in knjižicah sredstva v skupnem znesku 417.292,61 EUR, da so ta sredstva zastavljena za zavarovanje terjatev N... d.d. do podjetja O... d.o.o. iz naslova pogodbe o izdaji garancije in da N... d.d. s tem v zvezi zahteva "izločitev" zastavljenih denarnih sredstev iz zapuščine. Na poziv sodišča, da sporoči podatke o zapustnikovih računih in stanju na njih (list. št. 23), je N... d.d. sporočila, da je imel zapustnik pri njej štiri račune (navedene v prvih štirih alinejah 2. strani izpodbijanega sklepa), stanje na njih pa je bilo na dan 4.2.2008 17.351,24 EUR, 1.794,02 USD, 7,55 EUR in 21,87 USD (list. št. 47). Na naslednji poziv sodišča, da sporoči podatke o vseh računih in depozitih oziroma o vseh sredstvih zapustnika pri njej (list. št. 72), pa je N... d.d. odgovorila, da je imel zapustnik pri njej prej navedene štiri račune (upoštevane na začetku 2. strani sklepa o dedovanju), stanje na njih pa je bilo na dan zapustnikove smrti 27.3.2007 14.123,33 EUR, 1.790,76 USD, 21,50 USD in 7,44 EUR, stanje na teh računih na dan 24.4.2008 pa je bilo 17.317,06 EUR, 1.794,60 USD, 21,90 USD in 7,57 EUR (list. št. 74). V tem pogledu pritožnik pravilno opozarja na neskladje v odgovorih N... d.d.. Razlika med stanjema na "prvem" računu na dan 4.2.2008 v višini 17.351,24 EUR in na dan 24.4.2008 v višini 17.317,06 EUR se logično ne izide, še manj pa glede na stanje na dan 27.3.2007 v višini 14.123,33 EUR, saj glede na splošno znano višino obrestnih mer za vpogledne bančne vloge v tako kratkem času (med 27.3.2007 in 24.4.2008) ni moglo priti do razlike v znesku 3.193,73 EUR. O kakšnih drugih sredstvih N... d.d. v odgovoru z dne 24.4.2008 ni sporočila ničesar, kljub temu, da jo je sodišče pozvalo na ustrezen odgovor tudi glede drugih zapustnikovih sredstev (o depozitih oziroma vezavah) in da je N... d.d. v svojem zahtevku z dne 11.6.2007 navajala med zapustnikovimi sredstvi tudi skupni znesek 417.292,61 EUR na deviznih vezavah in deviznih varčevalnih knjižicah. Tudi ta sredstva, če obstajajo, pa predstavljajo del zapuščine, ne glede na to, ali so predmet zastave ali ne, zato jih je treba upoštevati v zapuščinskem postopku (pri čemer zastavna pravica z zastaviteljevo smrtjo ne preneha). Pritožnik je ob takšnem položaju utemeljeno vztrajal pri zahtevi, da sodišče pridobi popoln odgovor o zapustnikovih sredstvih pri N... d.d. oziroma, da razčisti obstoj tega dela zapuščine. Ker sodišče prve stopnje tega ni storilo, pritožnik upravičeno graja, da je dejansko stanje ostalo v tem delu nepopolno ugotovljeno.

Pritožnik utemeljeno očita sodišču prve stopnje tudi, da ni pravilno postopalo v zvezi z njegovimi trditvami, da naj bi v zapuščino sodila tudi denarna sredstva v višini 160.000,00 EUR na računu I. A., zakonite zastopnice mladoletne dedinje T. K., pri A... d.d., ker naj bi bil ta denar zapustnikova last. Pri tej trditvi je vztrajal tudi na zadnji zapuščinski obravnavi, sodišče prve stopnje pa tega ni predočilo I. A. oziroma od nje ni pridobilo izjave, kar pa bi moralo storiti, da bi ugotovilo, ali je glede tega premoženja med dediči in I. A. sploh spor oziroma ali I. A. ta zahtevek priznava ali ne. Če ga priznava je treba kot zapuščino upoštevati tudi ta denarna sredstva, v nasprotnem primeru pa bodo zainteresirani dediči morali uveljavljati ta zahtevek v pravdi, neodvisno od tega zapuščinskega postopka, saj I. A. ni zapustnikova dedinja.

Iz navedenih razlogov je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi ter izpodbijani sklep razveljavilo ter vrnilo zadevo sodišču prve stopnje v novo odločanje. Glede na povedano bo moralo sodišče prve stopnje pri N... d.d. natančno ugotoviti, katera sredstva (na katerih vlogah in v kolikšnih zneskih pri tej banki) spadajo v zapuščino, v zvezi z denarnimi sredstvi pri A... d.d. na računu I. A. pa ugotoviti, ali je to vprašanje sporno ali ne. Od tega pa bo odvisna tudi odločitev sodišča glede tega zatrjevanega dela zapuščine. V ponovljenem postopku pa naj v zvezi z izločitvenim zahtevkom D. S. in priglašeno terjatvijo H. H. do zapuščine ter izjavo I. A., zakonite zastopnice mladoletne dedinje, na zapuščinski obravnavi 11.4.2008, o priznanju izločitvenega zahtevka in obstoja navedene terjatve, sodišče prve stopnje tudi upošteva, da gre v tem delu za primer razpolaganja s premoženjem mladoletne hčerke, v katerega bi moral privoliti tudi pristojni center za socialno delo (111. člen ZZZDR). Za takšno razpolaganje, ki vsebinsko pomeni tudi zmanjšanje premoženja mladoletnega otroka - dediča, je namreč potrebno pridobiti odobritev centra za socialno delo.

 


Zveza:

ZZZDR člen 111. ZD člen 207, 210, 212.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy00NTQwOQ==