<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

VSL sklep II Cp 38/2010

Sodišče:Višje sodišče v Ljubljani
Oddelek:Civilni oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSLJ:2010:II.CP.38.2010
Evidenčna številka:VSL0065045
Datum odločbe:25.03.2010
Področje:ZEMLJIŠKA KNJIGA
Institut:predznamba pridobitve hipoteke na podlagi predhodne odredbe - izbris predznambe hipoteke - načelo dispozitivnosti postopka - ugovor proti sklepu zemljiškoknjižnega referenta - prekluzivnost roka

Jedro

Vpis predznambe hipoteke na podlagi sklepa o predhodni odredbi se opravi po uradni dolžnosti, izbris te predznambe pa se izvede na osnovi predloga, kateremu mora biti priložena odločba, ki je podlaga za izbris.

Izrek

Pritožbi se delno ugodi in 2. točka izpodbijanega sklepa spremeni tako, da se ugovoru zoper sklep Okrajnega sodišča v Kranju, dn. št. 8682/2008-1 z dne 4.2.2009 ugodi in ta sklep spremeni tako, da se vpis ne opravi.

Dovoli se izbris vpisov, ki so bili opravljeni na podlagi sklepa, dn. št. 8682/2008-1, z dne 4.2.2009.

Dovoli se izbris zaznambe nepravnomočnosti sklepa o vpisu.

Obrazložitev

:

Z izpodbijanim sklepom je zemljiškoknjižna sodnica zavrnila ugovor družbe A d.o.o. zoper sklep zemljiškoknjižne referentke z dne 4.2.2009 (2. točka izreka), dopolnitev ugovora z dne 25.5.2009 pa zavrgla (1. točka izreka).

Po svoji pooblaščenki se pritožuje družba A d.o.o., na predlog katere je bila izdan sklep o predznambi hipoteke za terjatev v znesku 3,761.394,00 s pripadki in ta sklep pri vl. št. 1723, k.o. K. pod dn. št. 6411/2004 tudi realiziran. Predlaga razveljavitev izpodbijanega sklepa in sklepa zemljiškoknjižne referentke z dne 4.2.2009, podredno pa razveljavitev samo prvega od sklepov in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo odločanje o ugovoru. Uveljavlja vse tri, z Zakonom o pravdnem postopku predvidene pritožbene razloge. Nasprotuje zavrženju dopolnitve ugovora. Pojasnjuje, da je dolžnik B d.o.o. nepremičnino, pri kateri je bila vpisana predznamba hipoteke, prodal in ga poplačal, zaradi česar je tožbo v postopku I Pg 135/2004, v katerem je zavarovano terjatev uveljavljal, umaknil. Po poplačilu je bil nad B d.o.o. uveden stečajni postopek. Stečajna upraviteljica je zaradi enakega obravnavanja upnikov zahtevala vrnitev prejetega denarja in pri Okrožnem sodišču v Ljubljani uspela s tožbo na izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika. Na osnovi sodbe XI Pg 30/3006 z dne 10.2.2009 je dolžan prejeto vrniti v stečajno maso. Če s pritožbo zoper to sodbo ne bo uspel, bo v stečajnem postopku podal prijavo oživljene terjatve, zato še vedno obstaja možnost, da bi hipoteko dejansko pridobil. Zavarovana terjatev se zato ne šteje za poravnano. Ne sme biti v enakem položaju kot ostali upniki, saj je svojo terjatev zavaroval. Začetek stečajnega postopka ne vpliva na pravice do posebnega plačila iz določenega dolžnikovega premoženja in tudi ne na pravice, da se izločijo stvari, ki pripadajo dolžniku. To pomeni, da ima še vedno pravico do predznambe hipoteke. Novi lastnik je dolžan trpeti tudi breme vpisane predznambe hipoteke. Ker v postopku izvršbe in zavarovanja ni obnove in ne revizije, lahko svoje pravice zavaruje le v odprtem zemljiškoknjižnem postopku. Meni, da razlogi za izbris predznambe niso podani.

Pritožba je delno utemeljena.

Rok za ugovor, predpisan v 2. odstavku 157. čl. Zakona o zemljiški knjigi (v nadaljevanju ZZK-1), je prekluziven. Ker je bila dopolnitev ugovora vložena po izteku tega roka, je prepozna in jo je sodišče prve stopnje utemeljeno zavrglo. Pritožbeno sodišče se sklicuje na razloge za zavrženje dopolnitve ugovora in pravno podlago za zavrženje, kar vse je prvostopenjsko sodišče pravilno in natančno navedlo.

Tudi ugovorom, da pogojev za izbris predznambe hipoteke ni, sodišče ne pritrjuje.

Izpodbijani sklep z dne 21.8.2009 in sklep zemljiškoknjižne referentke z dne 4.2.2009 pa je potrebno spremeniti, ker podlage za odločanje ni. Vpis predznambe hipoteke na podlagi sklepa o predhodni odredbi se opravi po uradni dolžnosti (3. odstavek 51. čl. v zvezi s 1. odstavkom 98. čl. ZZK-1). O izbrisu predznambe hipoteke pa sodišče ne odloča po uradni dolžnosti. Pravna podlaga za izbris obravnavane predznambe hipoteke je 57. čl. ZZK-1. S tem zakonskim določilom je določeno, da se izbris pravice, vpisane na podlagi predhodne odredbe, izvede na osnovi predloga, kateremu mora biti priložena odločba, ki je podlaga za izbris predznambe (3. točka 1. odstavka 57. čl. in 2. odstavek 57. čl. ZZK-1).

Sodišče prve stopnje je odločalo brez predloga upravičenega predlagatelja. Kršilo je 125. čl. ZZK-1, ki določa, da zemljiškoknjižno sodišče o vpisih odloča na podlagi predloga za vpis in v mejah zahtevkov za vpis, po uradni dolžnosti pa samo, če zakon tako določa. Ker zakon ne predvideva odločanja o izbrisu zaznambe hipoteke, vpisane na osnovi izdane predhodne odredbe po uradni dolžnosti, sta izpodbijani sklep z dne 21.8.2009 in sklep zemljiškoknjižne referentke z dne 4.2.2009 nezakonita in ju je treba spremeniti tako, da se vpis ne opravi.

Pravna podlaga za odločitev pritožbenega sodišča je 3. točka 3. odstavka 161. čl. ZZK-1, ki je podlaga tudi za izbris vpisov, ki so bili opravljeni ter za izbris nepravnomočnosti sklepa o dovolitvi vpisa.


Zveza:

ZZK-1 člen 51, 51/3, 57, 57/1, 57/1-3, 57/2, 98, 98/1, 125, 157, 157/2.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
06.10.2010

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ2ODIw