Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
Število zadetkov: 155157cT0qOiomYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZkb2NfY29kZT0mdGFza19jb2RlPSZzb3VyY2UyPSZ1c19kZWNpc2lvbj0mZWNsaT0mbWVldF9kYXRlRnJvbT0mbWVldF9kYXRlVG89JnNlbmF0X2p1ZGdlPSZhcmVhcz0maW5zdGl0dXRlcz0mY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mcm93c1BlclBhZ2U9MjAmb3JkZXI9ZGF0ZSZkaXJlY3Rpb249YXNj
Poizvedba: *:*
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSK sklep Cpg 378/99Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek16.12.1990cestni prevoz - mednarodni prevoz blaga - odgovornost prevoznika - povrnitev škode - carinski postopekČe je prevoznik dopustil, da mu je dal pošiljatelj nepopolna ustna navodila v zvezi s carinjenjem blaga, ki niso bila vpisana v voznem listu, je lahko tudi sam delno odgovoren za škodo, ki mu nastane zaradi carinskega postopka.
VSRS Sodba II Ips 194/1992Vrhovno sodiščeCivilni oddelek10.09.1992pravica do povrnitve škode - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - poseg v pravice osebnosti - slikovno snemanje brez privolitve in objava posnetkov na spletu - pasivna legitimacija - solidarna odškodninska odgovornost - odmera odškodnine - zavrnitev revizijeS tem, da so bili posnetki gole tožnice narejeni brez njene vednosti in z namenom, da se na TV objavijo izročeni prvotoženi stranki, kot tudi s tem, da so se posnetki, ki so bili narejeni brez soglasja tožeče stranke, tudi objavili, sta bila storjena posega v pravico osebnosti tožeče stranke, ki imata za posledico tudi nerazdelno odškodninsko odgovornost toženih strank. Revizijske trditve toženih strank, da ni podana njuna pasivna legitimacija (prvotožene stranke zato ne, ker je posnetke le objavila, drugotožene stranke pa zato ne, ker jih ni objavila ampak le posnela), zato niso utemeljene.
VSL sklep I Cpg 1000/2001Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek16.10.1992umik tožbe - izvršilni predlogTožeča stranka je že v izvršilnem postopku, kateremu je po ugovoru tožene stranke na podlagi drugega odstavka 55.a člena ZIP sledil pravdni postopek, umaknila izvršilni predlog. Ker je dolžnik sklepu o izvršbi ugovarjal, je sodišče v nadaljevanju postopka upnikov predlog za izvršbo na podlagi drugega odstavka 55.a člena ZIP štelo kot mandatno tožbo, kajti postopek je moralo nadaljevati kot pri ugovoru zoper plačilni nalog (primerjaj 446. do 456. člen ZPP/77). In ker je izjava stranke o umiku zahteve za pravno varstvo nepreklicna, je sklep sodišča o umiku tožbe in ustavitvi postopka kot njeni posledici zgolj deklaratorne narave (primerjaj tretji odstavek 188. člena ZPP).
Sodba U 660/92Vrhovno sodiščeUpravni oddelek10.11.1992pridobitev državljanstva - državljanka druge republike - dejansko življenje v Sloveniji - začasno delo v tujiniNi izpolnjen pogoj "in tudi tukaj dejansko živi", če gre za osebo, ki je na začasnem delu v ZR Nemčiji že od 1968 leta.
VSRS sodba in sklep II Ips 350/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.11.1992odgovornost družbenopolitične skupnosti - odgovornost za ravnanje uradne osebe - policist - zloraba pooblastil - storitev kaznivega dejanja - povrnitev nepremoženjske škode - razžalitev dobrega imena in časti - okrnitev svobode - pravice osebnosti - višina odškodninePrav način izvršitve obravnavanega škodnega dejanja pomeni zvezo med vlogo, pozicijo in situacijo delavca na delu (v funkciji miličnika) in njegovim škodljivim dejanjem, saj brez te zveze drugi toženec ne bi bil v dejanski možnosti, da sploh stori škodno dejanje. Drugi toženec je zlorabil pooblastila. Prva tožena stranka pa odgovarja oškodovancu tudi za takšna ravnanja svojih uslužbencev.
VSM Sodba Kp 398/1992Višje sodišče v MariboruKazenski oddelek12.11.1992kaznivo dejanje umora - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - zavrnitev dokaznih predlogov - snemanje glavne obravnave - pravica do obrambe - kršitev kazenskega zakona - uboj na mah - močna razdraženost - dejansko stanje - dokazanost - kazenska sankcija - namen kaznovanjaUmor politične osebnosti.
Sodba II Ips 462/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek19.11.1992odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti - objektivna odgovornost - dejanje oškodovanca - delna oprostitev odgovornostiVožnja pod vplivom alkohola v nočnem času (z motornim kolesom) v precej oddaljen kraj, ki je imela za posledico, da je voznik potem, ko je poprej nekajkrat podrsal s stopalko po asfaltu padel in nezavesten obležal na cesti, predstavlja dejanje, ki je prispevalo k temu, da je do prometne nezgode in nastanka škode prišlo. Soprispevek znaša 35%.
Sklep II Ips 378/92Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.12.1992zahteva za varstvo zakonitosti - dovoljenost - pravni interesPravni interes je procesna predpostavka tudi za dopustnost zahteve za varstvo zakonitosti. Kaže se v zaščiti javnega interesa, pa tudi strankinega subjektivnega interesa, vendar skozi sito varovanja javnega reda in usklajevanja sodne prakse.
VSL sklep I Cp 2376/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993brezuspešen poskus rubeža - ustavitev izvršbeČe se tudi pri ponovnem rubežu na podlagi pravočasno vloženega predloga, ne najdejo rubljivi predmeti, se izvršba ustavi. 
VSL sklep I Cp 1288/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993posest pravice - varstvo pred motenjem posesti praviceČe je tožnikova pravica stvarne služnosti vožnje omejena na vožnje zgolj za potrebe kmetijske obdelave gospodujočega zemljišča, je lahko le v tem obsegu deležen sodnega varstva pred motenjem posesti te pravice. 
VSL sodba I Cp 1258/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993zastaranje odškodninske terjatveOdškodninska terjatev za povzročeno škodo nastane v treh letih, odkar je oškodovanec zvedel za škodo in za tistega, ki jo je napravil. V vsakem primeru pa zastara terjatev v petih letih, odkar je škoda nastala. Odškodninska terjatev zastara v subjektivnem roku treh let in objektivnem roku petih let, pri čemer objektivni zastaralni rok začne teči naslednji dan po škodnem dogodku. 
VSL sklep I Cp 2414/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993primernost izvršilnega naslovaOdločba sodišča združenega dela je izvršilni naslov, primeren za izvršbo, če so v njej navedeni upnik in dolžnik ter predmet, vrsta, obseg in čas izpolnitve obveznosti. Odločba, ki ima značaj vmesne odločbe, ker je bilo z njo odločeno le o utemeljenosti terjatve upnika po temelju, ni izvršljiva in na podlagi nje ni mogoče voditi izvršbe. 
VSL sklep II Cp 1200/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993obremenitev lastninske praviceZahteva lastnika zemljišča, da PTT prestavi telefonsko napeljavo, ki poteka preko njegovega zemljišča, pomeni zgolj izvajanje upravičenj, ki jih daje lastninska pravica, ne pa pogodbeno naročilo, ki bi povzročilo plačilno obveznost kot nasprotno terjatev v dvostranskem obveznostnem poslu. 
VSL sklep II Cp 2123/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993razlogi za ugovor zoper sklep o izvršbiPlačilo dolga v času po izvršljivosti odločbe mora dolžnik dokazati, sicer ne more uspešno uveljavljati ugovornega razloga iz 8. točke 50. člena ZIP. 
VSL sklep II Cp 2122/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993oderuška pogodbaPodoba ni oderuška le zaradi nesorazmerja med dajatvama, temveč mora biti podan še nadaljnji pogoj, da je namreč pogodbenik izkoristil stisko sopogodbenika in s tem dosegel nesorazmerno korist. 
VSL sklep II Cp 2155/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993začasna odredba - postopek za delitev skupnega premoženjaZačasna odredba s prepovedjo razpolaganja in obremenitve nepremičnine, izdana v postopku za razdružitev premoženja, v katerem predlagateljica uveljavlja polovični solastninski delež na skupnem stanovanju, se pravilno nanaša na celotno stanovanje, ki je formalno last nasprotnega udeleženca. 
VSL sodba in sklep II Cp 1132/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.01.1993povrnitev gmotne škode v primeru telesne poškodbe ali prizadetega zdravja - stroški za pot k zdravniku, obiske svojcev in participacijo - nega in postrežba oškodovanca med zdravljenjemSodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo in prisodilo stroške za pot tožnika na preglede k zdravniku ter za obiske svojcev (žene in otrok) v bolnici. Drugi stroški niso izkazani (na primer participacija za zdravstvene storitve, stroški za boljšo prehrano med boleznijo), zato je tožbeni zahtevek povsem pravilno zavrnilo. To velja tudi za stroške za prihode k odvetniku, ki spadajo med pravdne stroške. Pri odmeri stroškov za pomoč in postrežbo v času zdravljenja je sodišče prve stopnje z izvedeniškim mnenjem pravilno objektiviziralo izpovedbo tožnika in njegove žene, ki je subjektivna, pavšalna in pretirana, ter priznalo odškodnino za 11 mesecev in pol. 
VSL sklep I Cp 2412/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.01.1993denarna kazen - izvršbaZoper dolžnika, ki ne izpolni svoje nanadomestne obveznosti, kljub izrečeni denarni kazni, se lahko izrekajo še naprej v postopku (višje) denarne kazni, vendar le tako dolgo, dokler seštevek že izrečenih denarnih kazni ne doseže desetkratnega zneska prve izrečene kazni. 
VSL sklep I Cp 1886/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.01.1993izterjava preživnine - zavarovanje preživninske terjatveDedič, ki v zapuščinskem postopku ni uveljavljal nujnega deleža, ima to pravico uveljavljati ob pozneje najdenem premoženju in v razmerju do tega premoženja. 
VSL sodba II Cp 2092/93Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek06.01.1993pravdni stroškiZa spore, ko se nanašajo na preživnino, je pri določanju odvetniških stroškov potrebno uporabiti posebno določilo odvetniške tarife, ki določa kot vrednost spora 60 točk (tar. št. 14/2 tč.g). 

Izberi vse|Izvozi izbrane