Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
Število zadetkov: 155157cT0qOiomYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmX3N1Ym1pdD1pJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEJUVGJUJGJUJEaSZkb2NfY29kZT0mdGFza19jb2RlPSZzb3VyY2UyPSZ1c19kZWNpc2lvbj0mZWNsaT0mbWVldF9kYXRlRnJvbT0mbWVldF9kYXRlVG89JnNlbmF0X2p1ZGdlPSZhcmVhcz0maW5zdGl0dXRlcz0mY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mb3JkZXI9Y2hhbmdlRGF0ZSZkaXJlY3Rpb249ZGVzYyZyb3dzUGVyUGFnZT0yMCZwYWdlPTc2NzA=
Poizvedba: *:*
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sodba II Ips 231/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.12.1993prodajna pogodba - obveznost kupca - plačilo kupninePo dejanskih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano, sta se stranki sporazumeli tako o predmetu prodajne pogodbe, kot tudi o njegovi ceni, ki je bila vezana na tečaj tuje valute. Tako sta bili ugotovljeni bistveni sestavini prodajne pogodbe po 454. čl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Toženec, ki je kupljeni avtomobil v letu 1991 odpeljal od tožnika, ne da bi zanj kaj plačal, mora po pravilni odločitvi sodišč prve in druge stopnje plačati kupnino v dogovorjenem znesku (516. čl. ZOR).
Sodba II Ips 213/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.1993vloge - roki - brzojavna vloga - preizkus brzojavne pritožbeSodišče druge stopnje je pravilno štelo, da brzojavna pritožba tožeče stranke ni nepopolna vloga, katero bi lahko stranka dopolnila v roku iz 3. odst. 113. čl. Zakona o pravdnem postopku, saj vsebuje vse potrebno, da jo je mogoče obravnavati. Zato je sodišče druge stopnje utemeljeno preizkusilo sodbo sodišča prve stopnje v okviru bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. čl. ZPP in glede pravilne uporabe materialnega prava (2. odst. 365. čl. ZPP), ne da bi upoštevalo obrazložitev pritožbe, ki je bila vložena po preteku pritožbenega roka.
Sodba II Ips 835/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.12.1993zakoniti dediči - krog zakonitih dedičev - dedna pravica izvenzakonskega partnerjaUgotovljene dejanske okoliščine niso nudile podlage za zaključek, da gre za trajnejšo življenjsko skupnost in zato ni bila ugotovljena tožničina dedna pravica po 2. odst. 10. člena zakona o dedovanju.
Sklep II Ips 706/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek23.12.1993revizija - dovoljenost revizije - revizija zoper sklep o zavrženju revizijeV 4. odstavku 443. člena ZPP je določeno, da zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti, ni revizije.
Sodba II Ips 920/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek03.12.1993dolžnost preživljanja otrok - zvišanje preživnine - poračunavanje plačanih zneskovNižji sodišči sta sicer ugotovili, da je toženec za otroke v spornem obdobju nekaj plačal, vendar po svoji volji in ne na račun prispevkov za preživljanje obeh otrok. Pri tem toženec zmotno izhaja iz izhodišča, da predstavlja vsak znesek, ki ga je otrokoma dal ali plačal za njune stroške, že preživnino v pomenu prispevka za preživljanje otrok (79. člen ZZZDR). Ko oče plača polnoletnemu otroku ali zakoniti zastopnici za mladoletnega otroka kakšen strošek, pa želi ta znesek plačati na račun svoje preživninske obveznosti, mora biti o tem med njima soglasje. Če tega soglasja ni, tudi ni mogoče šteti npr. stroškov šoferskega izpita, nakupov v zvezi z maturo ali smučanjem, za izpolnitev preživninske obveznosti. Zato je neutemeljen revidentov očitek sodišču druge stopnje, da ni ustrezno upoštevalo pritožbenih navedb glede plačanih zneskov.
Sodba II Ips 245/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.1994položaj stanovalca po prenehanju stanovanjskega razmerja imetniku stanovanjske pravicePravnomočna odpoved stanovanjskega razmerja imetnici stanovanjske pravice ima za posledico obveznost izselitve vseh stanovalcev (70. člen zakona o stanovanjskih razmerjih) iz tega pa nujno izhaja nadaljnja posledica, da stanovalec, ki se mora izseliti, ne more pridobiti stanovanjske pravice in nadaljnje bivanje v stanovanju ne more privesti do konvalidacije stanovanjskega razmerja.
Sklep II Ips 789/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek13.01.1994umik revizijeKer je prišlo do umika revizije pred izdajo revizijske odločbe, je revizijsko sodišče ugotovilo umik s tem sklepom (2. odst. 349. čl. v zvezi s 399. čl. Zakon o pravdnem postopku).
Sodba II Ips 249/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.1994pogodba o dosmrtnem preživljanju - bistveni elementi pogodbe o dosmrtnem preživljanjuBistvena značilnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju po 117. čl. zakona o dedovanju je, da je izročitev preživljančevega premoženja preživljalcu odložena do smrti preživljanca. Kadar preživljanec izroči svoje premoženje preživljalcu že ob podpisu pogodbe, ne gre za tako pogodbo.
Sodba II Ips 251/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.1994najemna pogodba - sklenitev najemne pogodbe z dosedanjim imetnikom stanovanjske pravice - ovire za sklenitev - gradnja stanovanjske hiše - tožba na izpraznitev stanovanjaKer tožnik ni imetnik stanovanjske pravice, tožena stranka z njim ni dolžna skleniti najemne pogodbe, tudi ne pogodbe za določen čas (147. in 2. odst. 148. čl. stanovanjskega zakona).
Sklep II Ips 258/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.1994revizija - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmetaRevizija, ki izpodbija pravnomočno zavrnitev zahtevka za plačilo 29,17 SIT iz tožbe, vložene 30.12.1987, je nedovoljena.
Sklep II Ips 261/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.1994revizija - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmetaRevizija, ki izpodbija pravnomočno zavrnitev zahtevka za plačilo 74,20 SIT iz tožbe, vložena 30.12.1987, ni dovoljena.
Sodba II Ips 935/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek06.01.1994razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze - odločitev o preživljanju skupnih otrok - določitev višine preživnine za otrokaPresoja primernosti preživnine za otroka stara 2 oz. 3 leta.
Sodba II Ips 224/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.12.1993podnajemno razmerje - odpoved podnajemne pogodbe - predkupna pravica najemnika - pravica do odkupa stanovanja po SZPo ugotovitvah obeh sodišč je tožnica pridobila lastnino na hiši, kjer se nahaja sporni prostor. Okoliščina, da je toženec v času tega spora v drugi pravdi uveljavljal predkupno pravico v smislu 23. člena Zakona o pravicah na delih stavb (Ur. l. RS št. 19/76), na tožničino pravico do razpolaganja s spornim prostorom ni mogla vplivati. Tožnica je kot lastnica hiše in pravna naslednica najemodajalke od toženca v tej pravdi tako utemeljeno zahtevala izpraznitev in izročitev spornega prostora. Po nadaljnjih pravno pravilnih ugotovitvah sodišč prve in druge stopnje je namreč na podlagi tožničine odpovedi že pred vložitvijo predmetne tožbe tudi poteklo najemno razmerje iz pogodbe, sklenjene med tožničino pravno prednico in tožencem. Glede na ugotovitve obeh sodišč, da sporni prostor ne predstavlja stanovanja, temveč le njegov del, se je toženec v tem postopku tudi neutemeljeno skliceval na pravico do odkupa spornega prostora v smislu 149. člena Stanovanjskega...
Sklep II Ips 225/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.12.1993absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - če ima sodba pomanjkljivosti zaradi katerih se ne more preizkusiti - pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvihSodišče prve stopnje dela svoje zaključke o tem, da tožeča stranka priposestvovanja ni dokazala, le na podlagi navedb strank in predloženega izpiska iz zemljiške knjige. Neizvajanje vseh ostalih dokazov pa utemeljuje s tem, da tožnik ni založil predujma za zunanje poslovanje. Ker sodba ne vsebuje ocene dokazov, ki jih je predložil tožnik za zatrjevano priposestvovanje, v njej ni razlogov o odločilnih dejstvih in je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. člena ZPP. Taka napaka pa je tudi v sodbi sodišča druge stopnje, ki bi moralo omenjeno kršitev sodišča prve stopnje upoštevati po uradni dolžnosti (2. odst. 365. člena ZPP).
Sodba II Ips 132/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.10.1993odgovornost pri nesreči, ki jo povzročijo premikajoča se vozila - obseg odgovornosti - zavarovalna vsota - limitSodišče druge stopnje je materialnopravno pravilno uporabilo Odlok o zneskih, na katere se mora skleniti zavarovanje proti odgovornosti za škodo, povzročeno drugim pri rabi motornega vozila, ki je veljal v času škodnega dogodka in predpisoval najnižji znesek zavarovalne vsote, na katero se je moralo skleniti obvezno zavarovanje; ker ni ugotovilo, da bi tožnica sklenila pogodbo o obveznem zavarovanju za višji znesek, je drugostopno sodišče utemeljeno prav ta znesek zaradi padca vrednosti denarja na podlagi metode indeksa drobnoprodajnih cen valoriziralo na čas zadnje glavne obravnave, pravilno pa je enako metodo uporabilo tudi pri valorizaciji zneskov, ki jih je tožnica že prejela od tožene stranke. Proti načinu, na podlagi katerega je sodišče druge stopnje opravilo valorizacijo, s stališča materialnega prava ni pomislekov. Končni rezultati pa so računska posledica takšnega načina in tako dejanske narave. Zato se revizijsko sodišče z revizijskimi navedbami, da...
Sklep II Ips 695/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.11.1993sprememba dolžnika - prevzem dolga - pristop k dolgu - prevzem izpolnitveRazveljavitev obeh sodb, kolikor je bilo z njima pravnomočno ugodeno tožbenemu zahtevku, narekuje zmotna uporaba materialnega prava. Sodišči prve in druge stopnje sta ugotovili, da sta podjetje A in tožena stranka dne 31.5.1990 sklenili pogodbo, na podlagi katere je podjetje A preneslo na toženo stranko vse posle hranilno kreditne službe, tožena stranka pa je vse navedene posle prevzela. Po nadaljnjih dejanskih ugotovitvah obeh sodišč pa je s prenosom hranilno kreditnih poslov podjetje A preneslo na toženo stranko - podjetje B tudi svoje obveznosti do varčevalcev iz hranilnih vlog, torej tudi svoj dolg do tožene stranke. Kot potencialni dolžnik se je tako pojavil nov subjekt - tožena stranka, kar je narekovalo presojo obveznosti tožene stranke do tožnice na podlagi tistih določil ZOR, ki urejajo situacije, ko se v obligacijskem razmerju spremeni dolžnik (določila 2. oddelka VI. poglavja ZOR). V tej smeri pa še niso bile ugotovljene vse pravno pomembne okoliščine.
Sodba II Ips 227/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek15.12.1993razpolaganje z vojaškimi stanovanji v času moratorija - odločba stanovanjskega organa (komande garnizona) JLA po 25.6.1991 - nezakonita vselitevPo 25.6.1991 organi JLA niso bili več upravičeni izdajati aktov, s katerimi bi razpolagali s stanovanji iz vojaškega stanovanjskega sklada. Toženec zato zaseda stanovanje brez veljavnega pravnega naslova.
Sodba II Ips 114/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.11.1993izpodbijanje vpisa v zemljiško knjigo na podlagi sklepa o dedovanju - spor o dejstvihZemljiškoknjižni vpis, ki ga skuša tožeča stranka v tej pravdni zadevi izpodbiti in spremeniti je bil odrejen po uradni dolžnosti. Zemljiškoknjižni vpis je skladen s sklepom o dedovanju, kar je bilo pravnomočno že ugotovljeno s sklepom Višjega sodišča. Tega pravnomočnega sklepa tožeča stranka v tej pravdni zadevi niti s sklicevanjem na določbe Zakona o dedovanju niti na pravna pravila zemljiškoknjižnega prava ne more izpodbijati. Obstoj tega sklepa, na podlagi katerega je prišlo v zemljiški knjigi le do vpisa solastninskih deležev, pa ni ovira za to, da pravdnima strankama ob morebitni delitvi stvari, pri katerih je v zemljiški knjigi sicer vpisana solastnina, v naravi pripadejo prav tiste stvari, ki so jima pripadle na podlagi oporoke, katere vsebina je povzeta tudi v sklep o dedovanju
Sodba II Ips 270/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek04.11.1993osebna služnost - služnost stanovanja (habitatio) - nastanek osebne služnosti - izvrševanje osebne služnosti - prenehanje osebne služnostiGre za v pogodbi dogovorjeno pravico stanovanja, ki se je dejansko izvrševala v obsegu in vsebini, ki sta značilni za osebno služnost stanovanja. Ta pravica lahko preneha s smrtjo, kot je bilo v pogodbi dogovorjeno, ali na način kot ga določajo pravna pravila, ki so se razvila na podlagi paragrafov ODZ (par. 529, 1488). Osebna služnost preneha zaradi neizvrševanja le pod pogojem, da se lastnik izvrševanju protivi, upravičenec pa svoje pravice ne uveljavi v treh zaporednih letih.
Sodba II Ips 166/93Vrhovno sodiščeCivilni oddelek11.11.1993služnostna pravica - potreba po služnosti - prenehanje stvarne služnosti - odtujitev stvari, o kateri teče pravda, med pravdo - relativna bistvena kršitev ZPPOdtujitev stvari, o kateri teče pravda (v konkretnem primeru se je ugotavljalo, ali je možen dostop do toženčevega kozolca, po toženčevi parceli ter ali obstoji potreba po služnosti vožnje v korist toženčevih parcel po parceli tožnikov), ne ovira, da se pravda med istimi strankami ne dokonča (1. odst. 195. čl. ZPP). Relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka (1. odst. 354. čl. ZPP, v konkretnem primeru v zvezi s 187. čl. ZPP) je podana le, če je kršitev vplivala ali mogla vplivati na zakonitost oz. pravilnost sodbe. Ugotovitev v 1. tč. izreka sodbe sodišča prve stopnje, "da je prenehala potreba po služnostni pravici voženj" po služečem zemljišču, ob istočasni presoji, da "se služnost odpravi", pa na zakonitost oz. pravilnost sodbe ni mogla vplivati.

Izberi vse|Izvozi izbrane