Vrhovno sodišče 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekKazenski oddelek
Upravni oddelek 
Število zadetkov: 23090cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmX3N1Ym1pdD1pJUM1JUExJUM0JThEaSZkb2NfY29kZT0mdGFza19jb2RlPSZzb3VyY2UyPSZ1c19kZWNpc2lvbj0mZWNsaT0mZGVwX3RpdGxlJTVCQ2l2aWxuaStvZGRlbGVrJTVEPSUyMkNpdmlsbmkrb2RkZWxlayUyMiZtZWV0X2RhdGVGcm9tPSZtZWV0X2RhdGVUbz0mc2VuYXRfanVkZ2U9JmFyZWFzPSZpbnN0aXR1dGVzPSZjb3JlX3RleHQ9JmRlY2lzaW9uPSZkZXNjcmlwdGlvbj0mY29ubmVjdGlvbjI9JnB1YmxpY2F0aW9uPSZhZHZhbmNlU2VyY2g9MQ==
Poizvedba: (oddelek:"Civilni oddelek")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
Sklep II Ips 736/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.04.2009sklep o poplačilu - prodaja nepremičnine na dražbi - obračun terjatev - edini upnik kot kupec nepremičnineV situaciji, ko je treba poplačati le edinega upnika, ki je tudi kupec nepremičnine, in je hkrati očitno, da dosežena kupnina ne dosega višine izterjevane terjatve, bi zahteva, da se v sklepu o poplačilu navede tudi natančen obračun, predstavljala goli formalizem, ki bi bil namenjen le sam sebi, saj zanj ni nobene vsebinske potrebe.
Sklep II Ips 368/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek17.04.2009dovoljenost revizije - laična revizija - kvalificirano zastopanje - postulacijska sposobnost - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje revizijeOmejitev postulacijske sposobnosti stranke v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi je omejena le z izjemo iz četrtega odstavka 86. člena ZPP, ki pa v obravnavani zadevi ne pride v poštev.
Sklep II Ips 219/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.05.2009dovoljenost revizije - revizija vložena po zakonitem zastopniku pravne osebe - dokaz o opravljenem pravniškem državnem izpitu - postulacijska sposobnost - zavrženje revizijeSodišče zavrže revizijo, ki jo vloži zakoniti zastopnik stranke, če najpozneje v njej ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit.
Sodba in sklep II Ips 35/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek18.06.2009povrnitev nepremoženjske škode - odmera odškodnine - dokazovanje - postavitev novega izvedenca - zavrnitev dokaznega predloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - dovoljenost revizije - kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizijeTožnik je imel možnost, da preveri pravilnost in popolnost izvedenskega mnenja, zato je očitek bistvene kršitve določb postopka, ki naj bi bilo storjeno z zavrnitvijo predloga za postavitev novega izvedenca cestnoprometne stroke, neutemeljen. Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 278/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.05.2009lastninska pravica na nepremičnini - domneva lastninske pravice - varstvo lastninske pravice - rei vindicatio - pravica do posesti - posestnikovi ugovori - izbrisna tožbaToženci bi se lahko po 93. členu SPZ pred tožnikovo tožbo branili tako, da bi dokazali pravico do posesti. S trditvijo o obstoju izvršilnega naslova, po katerem je prodajalec nepremičnin dolžan prednici tožencev izstaviti listino, na podlagi katere se bo lahko kot lastnica vknjižila v zemljiško knjigo, tega niso izkazali. Dejstvo, da so toženci zoper tožnika vložili izbrisno tožbo, pa prav tako ne more biti razlog za drugačno odločitev.
Sklep Cp 12/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek26.03.2009kaznovanje stranke - pritožba - žaljiva vloga - žaljenje oziroma razžalitev sodnice in sodišča - redovna kazenPresoja utemeljenosti strankinih pritožbenih navedb v zvezi z izrekom denarne kazni po 109. in 11. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ.
Sodba II Ips 831/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.04.2009povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - načelo individualizacije višine odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnostiPresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba in sklep II Ips 1209/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.04.2009povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - telesne bolečine - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - duševne bolečine zaradi skaženosti - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - načelo individualizacije višine odškodninePresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sklep II Ips 640/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.05.2009dediščinska tožba - zastaralni roki - splošna lastninska tožba - zastaranjeZastaralni roki po 141. členu ZD veljajo le takrat, ko tožnik z dediščinsko tožbo zahteva zapuščinske predmete od posestnika, ki jih ima v posesti kot svojo dediščino. Za zastaranje pravice zahtevati posamezno stvar iz zapuščine od nekoga, ki ima stvar v posesti na podlagi kakšnega drugega naslova, pa veljajo splošna pravila civilnega prava. Tožnik torej ni vezan na rok iz 141. člena ZD, saj uveljavlja lastninski zahtevek zoper toženko, ki trdi, da ima stanovanje v posesti kot njeno posebno premoženje in ne kot premoženje, ki ga je podedovala od zapustnika. To pomeni, da tožnikova terjatev ni zastarala (tretji odstavek 92. člena Stvarnopravnega zakonika).
Sklep II Ips 670/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.04.2009izločitev sodnika - svaštvo sodnika z zastopnikom strankeObstoj svaštva je torej vedno razlog za izključitev sodnika, ne glede na to, ali je zakonska zveza, s katero je svaštvo nastalo, prenehala.
Sklep II Ips 744/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek09.04.2009lastninsko preoblikovanje podjetij - zavarovanje denacionalizacijskega zahtevka - začasna odredba po ZLPP - vrnitev premoženja v naravi - zavarovanje pravic bivših lastnikov in njihovih dedičev - prenos delnic na Sklad RS za razvojNamen začasnih odredb je bil omogočiti sočasen potek postopkov lastninjenja podjetij in denacionalizacije. Začasne odredbe so imele smisel le v primeru, ko je bil postopek denacionalizacije med lastninskim preoblikovanjem podjetja še v teku. V primeru, ko se je denacionalizacijski postopek med lastninskim preoblikovanjem podjetja že končal, se je lahko prenos delnic opravil še na podlagi odločbe organa, ki je odločal o denacionalizacijskem zahtevku. Denacionalizacijski upravičenec lahko v postopku lastninskega preoblikovanja pridobi največ toliko delnic, kolikor bi jih moralo biti za zavarovanje njegovega zahtevka prenešenih na Sklad, pri čemer lahko od Sklada terja le toliko delnic, kolikor jih je bilo na Sklad za zavarovanje njegovega zahtevka tudi dejansko prenešenih.
Sklep II Ips 1236/2008Vrhovno sodiščeCivilni oddelek07.05.2009dovoljenost revizije v nepravdnem postopku - delitev solastnega premoženjaV postopku delitve solastnega premoženja revizija ni dovoljena.
VSRS sklep Cp 11/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek27.05.2009priznanje tuje sodne odločbe - odločba avstrijskega sodišča - nepravilnosti v sodnem postopku - možnost sodelovanja v postopku - vročanje - naslov vročitve sodnega pisanjaPresoja vprašanja, ali nasprotni udeleženec zaradi nepravilnosti v postopku izdaje tuje sodne odločbe ni mogel sodelovati.
VSRS sklep Cp 14/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.05.2009priznanje tuje sodne odločbe - odločba avstrijskega sodišča - ugotovitev o izvršljivosti tuje sodne odločbeOvira za priznanje in ugotovitev izvršljivosti tuje sodne odločbe je v skladu z Uredbo ES št. 44/2001 lahko le sodna odločba, izdana v sporu med istima strankama, ne pa tek sodnega postopka o isti zadevi. Nepravnomočnost tuje sodne odločbe more biti le razlog za prekinitev postopka za priznanje tuje sodne odločbe.
Sklep Cp 16/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.05.2009žalitev sodišča v vlogi - kaznovanje stranke - denarna kazenNavajanje napak pri sojenju prvostopenjskega sodišča ni žaljivo, če ostaja v mejah dostojnosti in pri pravni argumentaciji, izražanje že navedenih negativnih vrednostnih ocen pa je žalitev sodišča. Pritožnik se mora zavedati, da je nestrinjanje s sodno odločbo vedno mogoče izraziti na dostojen, primeren način brez slabšalnih vrednostnih sodb glede sodne veje oblasti.
Sodba II Ips 346/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.05.2009razmerja med starši in otroki - dolžnost preživljanja mladoletnih otrok - višina preživnine - ocena denarnih potreb - zmožnosti staršev - porazdelitev preživninskega bremenaOdločanje o porazdelitvi preživninskega bremena med starša ni samo računska operacija, ki naj bi se na koncu izšla z matematično popolnim izidom. Upoštevajo se vse okoliščine primera, tudi denarno neocenljivi prispevki staršev.Pritožbeno sodišče je z zvišanjem preživnine od 130 na 150 EUR mesečno materialno pravo pravilno uporabilo.
Sodba II Ips 317/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek28.05.2009telesne bolečine - povrnitev nepremoženjske škode - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - načelo individualizacije odškodnine - duševne bolečine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti - višina odškodninePresoja višine odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 46/2007Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.05.2009povrnitev nepremoženjske škode - načelo individualizacije višine odškodnine - načelo objektivne pogojenosti višine odškodnine - višina odškodnine - telesne bolečine - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - strah - duševne bolečine zaradi skaženostiPresoja višine denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.
Sodba II Ips 292/2009Vrhovno sodiščeCivilni oddelek21.05.2009razmerja med starši in otroki - stiki z otrokom - izvajanje stikov - preživljanje mladoletnega otroka - višina preživnineOtroku je v korist, da ima dobre in tesne vezi z obema staršema ter redne stike s tistim od staršev, s katerim ne živi, zato je primernejša določitev stikov, kot jo je določilo prvostopenjsko sodišče, torej poleg kratkotrajnejših dveurnih stikov tudi daljše trajanje stikov vsak drug vikend.
Sklep II Ips 995/2006Vrhovno sodiščeCivilni oddelek16.04.2009življenjsko zavarovanje - ničnost zavarovalne pogodbe - čas nastanka zavarovalnega primera - neresničnost prijave - nepopolnost prijave - zamolčanje pomembnih dejstev ob sklenitvi pogodbePresoja toženkine (ne)upravičenosti odkloniti izplačilo zavarovalne vsote, ki sta jo sodišči prve in druge stopnje opravili le znotraj okvira določb 908. in 909. člena ZOR, je pomanjkljiva, saj izhaja iz podmene o neoporečnosti zavarovalnega primera - torej smrti pravne prednice tožnikov kot za obe pogodbeni stranki ob sklenitvi življenjskega zavarovanja negotovega dogodka v pomenu določbe prvega dostavka 898. člena ZOR. Ko je ob sklenitvi zavarovalne pogodbe zavarovalni primer že nastal, oziroma če je ob sklenitvi že bil v nastajanju ali je bilo gotovo, da bo nastal, je namreč po določbi drugega odstavka 898. člena istega zakona zavarovalna pogodba nična.

Izberi vse|Izvozi izbrane