Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 776cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1Amcm93c1BlclBhZ2U9MjAmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9JTIycGxhJUM0JThEaWxuaSUyMG5hbG9nJTIyJTIwJmNvcmVfdGV4dD0mZGVjaXNpb249JmRlc2NyaXB0aW9uPSZjb25uZWN0aW9uMj0mcHVibGljYXRpb249Jl9zdWJtaXQyPWklQzUlQTElQzQlOERpJmFkdmFuY2VTZXJjaD0x
Poizvedba: institut:("plačilni nalog")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL Sklep I Cp 280/2020Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.02.2020sodna taksa - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogSkladno z določilom 34.a člena ZST-1 je pravilna odločitev sodišča prve stopnje, ki je ugovor, ki je bil vložen po izteku osemdnevnega roka, kot prepoznega, zavrglo.
VSK sklep Cpg 36/2013Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek18.04.2013plačilo sodne takse - plačilni nalog - zavrnjen ugovor zoper plačilni nalog - pravnomočen plačilni nalog - rok plačila - nov plačilni nalogV primeru, ko plačilnega naloga s pravnimi sredstvi taksni zavezanec ne uspe izpodbiti, imamo veljaven, neizpodbit plačilni nalog, ki vsebuje tudi rok, v katerem mora biti sodna taksa plačana. Zato zagotovo prvostopno sodišče ni bilo dolžno izdati nov poziv, saj je že izdalo poziv v plačilnem nalogu, ki je ostal še vedno v veljavi. Rok iz tega plačilnega naloga, ki v času trajanja odločanja o pravnih sredstvih, vloženih zoper njega, ni tekel, pa je začel ponovno teči po tem, ko je bila taksnemu zavezancu vročena sodna odločba, s katero je postal plačilni nalog pravnomočen.
VSM Sklep PRp 113/2020Višje sodišče v MariboruOddelek za prekrške14.10.2020plačilni nalog - plačilni nalog izdan v postopku o prekrških - plačilni nalog prekrškovnega organaObvezne sestavine plačilnega naloga izdanega skladno s prvim odstavkom 57. člena ZP-1 so določene v tretjem odstavku 57. člena ZP-1 in obvezna sestavina plačilnega naloga ni opis dejanja, iz katerega bi bili razvidni vsi zakonski znaki prekrška. Prekršek se v plačilnem nalogu le pravno opredeli, navede se znesek globe in rok za plačilo. V plačilnem nalogu prekršek tudi ni obrazložen, na kraju se le predstavi storjeni prekršek in dokazi zanj. Spisovno gradivo izkazuje, da je bilo tem zahtevam v postopku zadoščeno.
VSL sklep I Cpg 803/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek10.07.2014plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - mandatni postopekKer je v nadaljevanju tožena stranka ugovarjala, da se postopek ne more več voditi po pravilih za plačilni nalog (mandatni postopek), je prvostopenjsko sodišče glede na spremenjene trditve v točki I izreka izpodbijanega sklepa odločilo pravilno. Prvostopenjsko sodišče je s sklepom pravilno razveljavilo še preostanek sklepa o izvršbi na temelju verodostojne listine, namreč tisti del, ki ustreza plačilnemu nalogu.
VSL Sklep II Cp 2065/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.11.2019sodna taksa za umik tožbe - plačilni nalog - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogOsemdnevni rok za vložitev ugovora (prvi odstavek 34.a člena ZST-1) se je iztekel dne 11. 10. 2019, tožnik pa je ugovor vložil priporočeno po pošti dne 15. 10. 2019, kar je po preteku zakonskega roka za njegovo vložitev. Pravilno in zakonito je zato sodišče prve stopnje ugovor kot prepozen zavrglo (tretji odstavek 34.a člena ZST-1).
VSL Sklep I Cp 2037/2019Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.11.2019plačilni nalog - vročitev plačilnega naloga - fikcija vročitve - ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje ugovora zoper plačilni nalogKer neposredna vročitev plačilnega naloga ni bila mogoča, se je osebna vročitev opravila tako, da je vročevalec pisanje izročil pošti, v predlagateljevem hišnem predalčniku pa pustil obvestilo, v katerem je navedel, kje je pisanje in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti (prvi in tretji odstavek 142. člena ZPP). Ker predlagatelj pisanja v navedenem roku ni dvignil, se šteje, da je bila vročitev opravljena s potekom tega roka, kar v obravnavanem primeru pomeni 29. 5. 2019. Naslednjega dne je tako začel teči 8-dnevni ugovor, ki se je iztekel 6. 6. 2019, predlagatelj pa je ugovor zoper plačilni nalog vložil 11. 6. 2019 oziroma prepozno. Sodišče prve stopnje je zato njegov ugovor pravilno zavrglo.
VSL sklep I Cp 526/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.06.2011plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – odločba o odmeri sodne takseS sklepom, na katerega se je v obrazložitvi izpodbijanega sklepa sklicevalo sodišče prve stopnje, je bil predlog tožnika za oprostitev plačila sodnih taks zavrnjen in je bilo odločeno, da tožnik dolžno sodno takso v znesku 7.125,00 EUR plača v štirih mesečnih obrokih po 1.781,25 EUR. Gre za odločitev, sprejeto na podlagi tožnikovega predloga za oprostitev plačila sodne takse. Sklep je tako lahko pravnomočen le v odločitvah vezanih na ta predlog, torej v odločitvi o tem, da se tožnika ne oprosti plačila sodnih taks in da je sodno takso (za tožbo) dolžan plačati v štirih mesečnih obrokih. Ni pa ta sklep odločba o odmeri sodne takse, zato sodišče prve stopnje, pri odločanju o ugovoru zoper plačilni nalog, na ugotovitev v sklepu, da znaša taksa (za tožbo) 7.125,00 EUR, višina mesečnega obroka pa 1.781,25 EUR, ni vezano.
VSM sklep I Ip 1119/2011Višje sodišče v MariboruIzvršilni oddelek07.12.2011plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožba – zavrženje pritožbeZakon o sodnih taksah (v nadaljevanju ZST-1), ki ureja plačevanje sodnih taks, pritožbe zoper sklep, izdan na podlagi petega odstavka 34. člena ZST-1, ne predvideva, prav tako pa ne nakazuje na uporabo katerega drugega procesnega predpisa.
VSK sklep Cpg 107/93Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek04.05.1993plačilni nalog - listinaPogodba, v kateri je toženec dal izjavo, da je porok in plačnik pogodbene obveznosti, svoj podpis pa overil pri sodišču, je zasebna listina iz 2. točke 2. odstavka 446. člena ZPP, na podlagi katere je možno izdati plačilni nalog. 
Sodba X Ips 140/2004Vrhovno sodiščeUpravni oddelek06.09.2007plačilni nalog - vročanjePravilno je stališče sodišča prve stopnje, ki temelji na določbi 5. odstavka 241. člena ZP, ob nespornem dejstvu, da tožnik plačilnega naloga ni hotel prevzeti, da se je vročitev plačilnega naloga v konkretni zadevi lahko štela za opravljeno, ko je policist na plačilni nalog vpisal, da storilec prekrška plačilnega naloga noče prevzeti.
VSM sklep I Ip 622/2015Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek24.09.2015evropski plačilni nalogIzvršbo je mogoče dovoliti izključno za tisto glavno oziroma stransko terjatev, ki je po višini in zapadlosti nedvoumno opredeljena v evropskem plačilnem nalogu, za stransko terjatev iz naslova obresti pa mora biti nedvoumno tudi, od katere glavnice tečejo, po kakšni obrestni meri in kdaj začnejo teči. Navedenega opomina (priloga spisa A 2) nikakor ni mogoče uporabiti za natančnejše pojasnjevanje izvršilnega naslova, saj gre za zasebno listino upnika, ki nima kvalitete izvršilnega naslova.
VSL sklep I Cp 3258/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek09.11.2010taksa – plačilni nalog – ugovor zoper plačilni nalog – dopustnost pritožbe zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog – nedovoljena pritožbaPo ZST – 1 pritožba zoper sklep, s katerim sodišče odloči o ugovoru zoper plačilni nalog, ni predvidena. Ker ZST – 1 pritožbe zoper tak sklep ne ureja in smiselna uporaba določb ZPP ni možna, pomeni da stranka v postopku za plačilo sodne takse nima pritožbe.
VSL Sklep II Cp 1035/2017Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek22.06.2017plačilni nalog - plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - podaljšanje rokaSodna taksa mora biti plačana v roku, ki je določen v plačilnem nalogu. Rok je sicer mogoče podaljšati, a le s predlogom znotraj s plačilnim nalogom določenega roka, a tega tožnik ni predlagal.
Sklep VI Ips 4/2008Vrhovno sodiščeUpravni oddelek02.04.2009plačilni nalog za plačilo sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog – obseg izpodbijanjaZ ugovorom zoper plačilni nalog je mogoče izpodbijati le plačilo tiste takse, ki je naložena v plačilo z izpodbijanim nalogom, ne pa tudi taksne obveznosti, o kateri teče spor v glavni stvari.
VSL Sklep I Cp 728/2021Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.05.2021ugovor zoper plačilni nalog - prepozen ugovor zoper plačilni nalog - zavrženje prepoznega ugovoraSodišče je pravilno zaključilo, da je ugovor tožnika prepozen in ga je zato pravilno zavrglo.
VSL sklep I Cpg 1120/2003Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek20.01.2005plačilni nalog - označba strankeSodišče, ki odloča o ugovoru zoper plačilni nalog, mora plačilni nalog razveljaviti tudi v primeru, ko je izdan zoper osebo, ki ne more nastopati kot pravdna stranka, saj ni bilo pogojev za izdajo plačilnega naloga. V primeru, ko je tožeča stranka pomanjkljivost v tožbi naknadno odpravila, bi sodišče moralo plačilni nalog razveljaviti in o zahtevku tožeče stranke odločiti kot po vloženi tožbi. Tožbenemu zahtevku namreč ni mogoče ugoditi z odločitvijo, da ostane v veljavi plačilni nalog, ki se glasi na neobstoječo toženo stranko. 
VSL sklep I Cp 183/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek19.01.2000umik ugovora - plačilni nalogČe toženec do konca glavne obravnave umakne vse svoje ugovore, ostane plačilni nalog v veljavi. 
VSL sodba I Cpg 1017/99Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek07.09.2000sprememba tožbe - plačilni nalogTožbo je treba toženi stranki vročiti v odgovor in ji s tem dati možnost, da odgovori nanjo (člen 277. - 292. ZPP), predlog za izdajo naloga (za izpraznitev prostorov) pa se vroči toženi stranki šele hkrati z izdanim nalogom (448 člen ZPP, v zvezi s 3. odstavkom 29. člena ZPSPP, Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88). Vročitev predloga za izdajo izpraznitvenega naloga toženi stranki, ne da bi bil hkrati vročen tudi izdan sodni nalog, zanjo po zakonu nima nobenih pravnih posledic. Zato tudi ni ovire, da ne bi tožeča stranka brez soglasja tožene stranke vse dotlej, dokler izpraznitveni nalog ni izdan, kakorkoli spreminjala svoj predlog za izdajo izpraznitvenega naloga. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih se uporablja le za najem poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ne pa tudi za razmerje, ki izvirajo iz leasing pogodb. 
VSM sklep Cpg 209/94Višje sodišče v MariboruGospodarski oddelek17.04.1996plačilni nalog - predpostavke - obrtnikZakon o pravdnem postopku v 29. poglavju ureja izdajo plačilnega naloga, če se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve in je ta terjatev dokazana z verodostojno listino. V konkretnem primeru so bile izpolnjene vse predpostavke za izdajo plačilnega naloga in prvostopno sodišče je v skladu z načelom ekonomičnosti postopka plačilni nalog tudi izdalo. Številko žiro računa dolžnika je potrebno navesti, če upnik, ki je pravna oseba, vloži izvršilni predlog na podlagi verodostojne listine. Ker je tožnik v tem primeru obrtnik, ki ne more vložiti izvršilnega predloga po 21.členu ZIP, zanj ne velja določilo 5.odst. 446.člena ZPP, torej ni razloga, da ne bi mogel vložiti mandatne tožbe. 
Sodba I Up 450/2006Vrhovno sodiščeUpravni oddelek11.05.2006plačilni nalog - prepozen ugovorKer tožnikov ugovor zoper plačilni nalog ni bil vložen pravočasno, je organ prve stopnje tožnikov ugovor utemeljeno zavrgel kot prepozen.

Izberi vse|Izvozi izbrane