Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmc2hvd1R5cGU9ZGl2
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")

Dokument: VSK sodba I Cpg 199/2003, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 06.05.2004

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Pravilno in v skladu z ZPP je takšno ravnanje, pri katerem sodišče prve stopnje v vabilu na narok za glavno obravnavo, tožečo stranko opozori na možnost, da lahko v 8 dneh od prejema vabila vloži pripravljalno vlogo, v kateri lahko odgovori na navedbe iz ugovora, toženo stranko pa da lahko v... 8 dneh od prejema pripravljalne vloge tožeče stranke, vloži pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe tožeče stranke. 

+

Dokument: VSK sodba I Cp 43/2004, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 02.11.2004

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Ker gre v tem postopku za spor majhne vrednosti, so pritožbeni razlogi omejeni. Sodba se lahko izpodbija le zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. čl. ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Ne more pa se izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve... dejanskega stanja, na ugotovljeno dejansko stanje je pritožbeno sodišče vezano. 

+

Dokument: VSL sodba II Cp 1713/2005, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 13.04.2005

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: V sporu majhne vrednosti je sodišče druge stopnje vezano na dejanske ugotovitve prvostopnega sodišča. 

Dokument: VSL sodba II Cp 1860/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 25.05.2005

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj, stranka pa mora vsa dejstva in dokaze navesti v tožbi oziroma v odgovoru na tožbo, nato pa lahko vsaka stranka v roku 8 dni vloži še po eno pripravljalno vlogo; tožeča stranka od prejema odgovora na tožbo, tožena pa od dne vročitve pripravljalne vloge tožeče stranke. Dejstva in dokazi, ki jih stranke ne navedejo v zgoraj omenjenih vlogah, se ne upoštevajo. Vendar pa mora biti stranka v vabilu na glavno obravnavo opozorjena na navedene posebnosti postopka v sporih majhne vrednosti. Specifičen postopek, ki se začne na podlagi predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine, pa terja ustrezno razlago: predlog upnika (kasneje tožeče stranke) šteje kot tožba, odgovor dolžnika (kasneje tožene stranke) pa kot odgovor na tožbo, obe stranki pa imata pa razveljavitvenem sklepu in odločitvi, da se bo o zahtevku in stroških odločalo v pravdnem postopku, pravico, da vložita še eno pripravljalno vlogo, v kateri lahko navajata dejstva in dokaze, dejstva in dokazi iz morebitnih kasnejših vlog pa se ne upoštevajo. 

+

Dokument: VSL sodba I Cp 984/99, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 12.01.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Vse navedbe toženke v pritožbi o tem, zakaj ni dolžna plačati tožeči stranki prisojenih stroškov upravljanja za stanovanje, so zgolj pojasnjevanje dejanskega stanja. 

Dokument: VSL sodba I Cpg 823/99, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 19.04.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Po določbi 1. odst. 467. člena ZPP se smeta sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. člena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbeno sodišče zato... pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni moglo upoštevati. 

+

Dokument: VSL sodba I Cpg 985/99, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 21.06.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: v sporu majhne vrednosti je pritožbeno sodišče vezano na dejansko stanje, kot ga je ugotovilo prvostopno sodišče. 

Dokument: VSL sodba I Cp 252/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.10.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 200.000,00 SIT, so po določbah ZPP tako imenovani spori majhne vrednosti (prvi odstavek 443. člena ZPP). V postopku v sporih majhne vrednosti se mora, zato da bi postopek čimpreje končal, dejansko stanje razčistiti... že na prvi stopnji. V skladu z določbo prvega odstavka 458. člena ZPP stranke v pritožbi ne morejo več navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, sodbe se ne more izpodbijati zaradi nepravilne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

+

Dokument: VSL sodba I Cpg 784/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 08.12.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Pritožbene navedbe glede nepopolne ugotovitve dejanskega stanja so nedovljene, zaradi česar jih pritožbeno sodišče ni upoštevalo. 

Dokument: VSL sklep I Cp 1797/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 20.12.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: V postopku v sporu majhne vrednosti (začetem s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine) bi sodišče prve stopnje upnika (tožečo stranko) takrat, ko mu je vročilo ugovor dolžnika (tožene stranke), moralo opozoriti, da lahko navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze le še v eni... pripravljalni vlogi, ki jo lahko vloži v osmih dneh. Ker tega ni storilo, je ravnalo nepravilno, ko dejstev in dokazov, navedenih v pripravljalni vlogi tožeče stranke, ni upoštevalo, ker naj bi bila vloga vložena prepozno. 

+

Dokument: VSL sodba I cpg 453/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 14.02.2001

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Tudi v sporu majhne vrednosti velja določba 1. odst. 286. člena ZPP, po kateri mora stranka navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za za ugotovitev (resničnosti) njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in ponujenih dokazih nasprotne... stranke na prvem naroku za glavno obravnavo. 

+

Dokument: VSL sodba I Cp 42/2000, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 11.10.2000

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Zaradi nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja sodbe ni mogoče izpodbijati. Listino bi morala tožeča stranka predložiti v postopku pred sodiščem prve stopnje. 

Dokument: VSL sklep I Cpg 852/2007, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 24.10.2007

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: V postopku v sporih majhne vrednosti je dovoljena pritožba samo zoper sklep, s katerim je postopek končan; druge sklepe, zoper katere je po določbah ZPP sicer dovoljena pritožba pa je mogoče izpodbijati samo s pritožbo zoper odločbo, s katero je končan postopek. 

Dokument: VSC sodba Cp 709/2007, Sodišče: Višje sodišče v Celju, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 07.02.2008

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Sodišče lahko v sporu majhne vrednosti izda odločbo o sporu brez naroka. 

Dokument: VSK sodba Cpg 184/2007, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 18.01.2008

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Tožena stranka v pritožbi napada ugotovitve sodišča prve stopnje o dejanskem stanju, kar pa glede na izrecno določbo 1.odst. 458.čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) ni dovoljeno. 

Dokument: VSK sodba Cpg 182/2007, Sodišče: Višje sodišče v Kopru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 18.01.2008

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Navedbe tožeče stranke v pritožbi pomenijo napad na dejansko stanje kot ga je ugotovilo sodišče prve stopnje, po izrecni določbi 1.odst. 458.čl. ZPP pa se sodba izdana v sporu majhne vrednosti ne more izpodbijati tudi zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

+

Dokument: VSM sodba Cpg 370/92, Sodišče: Višje sodišče v Mariboru, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 21.04.1993

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: V sporu majhne vrednosti po določilu člena 467/I ZPP v pritožbi ni dovoljeno uveljavljati pritožbenega razloga zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

Dokument: VSL sodba I Cp 1870/98, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 24.11.1999

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja v sporih majhne vrednosti pritožbeno sodišče v skladu z določbo 1. odstavka 467. člena ZPP ne sme preizkusiti. 

Dokument: VSL sodba I Cp 1526/2010, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Civilni oddelek, Datum: 21.06.2010

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da so bila dela opravljena v skladu z določilih pogodbe o sofinanciranju in je tožeča stranka svoje pogodbene obveznosti v celoti izpolnila, medtem ko toženec svojih pogodbenih obveznosti (plačila sofinanciranja izgradnje kanalizacije) ni izpolnil. Glede na... takšne dejanske ugotovitve je pravilno uporabilo materialno pravo, ko je sodišče prve stopnje tožencu naložilo, da mora tožeči stranki plačati celotno zahtevano glavnico z obrestmi, omejenimi do višine glavnice.

+

Dokument: VSL sklep I Cpg 606/2004, Sodišče: Višje sodišče v Ljubljani, Oddelek: Gospodarski oddelek, Datum: 22.12.2005

Institut: spor majhne vrednosti

Jedro: Že poziv, ki ga je sodišče poslalo pravdnima strankama z vabilom na glavno obravnavo, v katerem je obe stranki hkrati pozivalo, da lahko v roku 8 dni predložita pripravljalno vlogo, je v nasprotju s smislom določbe 452. člena ZPP. 

Izberi vse|Izvozi izbrane