Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT04
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba II Cp 1586/2012Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.11.2012najemna pogodba – plačilo najemnine – spor majhne vrednostiDokler je najemna pogodba veljala (veljavna pa je bila tudi v času, na katerega se nanašajo vtoževani računi) je bila tožena stranka dolžna plačevati dogovorjeno najemnino.
VSL sodba I Cp 4665/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek13.05.2011spor majhne vrednosti – eventualna maksima – pritožbena novotaSodišče prve stopnje je na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja, ki ga v pritožbi v sporu majhne vrednosti, ni mogoče izpodbijati, v skladu s 190. členom OZ tožbenemu zahtevku tožeče stranke v zvezi z zavarovanjem skupnih delov in naprav pravilno ugodilo. Glede na to, da je sama tožena stranka v postopku navajala, da ni sporno, da se vse obračunava po solastniških deležih, njeno pritožbeno nasprotovanje takšnemu obračunu ni dopustno.
VSL sodba I Cpg 160/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek21.04.2011spor majhne vrednosti – licenčna pogodba – računalniški programPrav noben dokaz v spisu ne potrjuje trditve tožene stranke, da je utemeljeno pričakovala, da je ta storitev brezplačna. Predložena licenčna pogodba, ki je bila toženi stranki očitno znana, saj jo je sama predložila, tega ne potrjuje, prav tako pa je omenjeno storitev tožena stranka že prejela tako, da ji je moralo biti znano, da se ta storitev plačuje. Neutemeljen je tudi ugovor, da ni prejela ključa za inštalacijo, saj v nasprotnem primeru kot pravilno ocenjuje izpodbijana sodba, namestitev programa CD ne bi bila možna. Pritožbeno sodišče se tako v celoti strinja z izpodbijano sodbo, da je tožena stranka blago, ki ga je pravilno prejela in ni zavrnila, dolžna plačati.
VSL sodba II Cp 640/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek14.04.2016sodba na podlagi pripoznave – spor majhne vrednostiV tem sporu majhne vrednosti je bila tožencu pravilno vročena tožba, pa nanjo ni odgovoril, pri čemer je bil opozorjen na posledice, da bo sodišče v tem primeru štelo, da je pripoznal tožbeni zahtevek in brez nadaljnjega obravnavanja izdalo sodbo, s katero bo zahtevku ugodilo.
VSC sodba Cp 98/2014Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek28.04.2014spor majhne vrednosti - sodba na podlagi pripoznavePred izdajo sodbe sodišču ni treba preverjati, ali iz zatrjevanih dejstev izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka (ali je tožba sklepčna - kot pri zamudni sodbi), ampak le, ali so podane splošne procesne predpostavke in ali gre za zahtevek, s katerim stranke ne smejo razpolagati.
VSL sodba I Cp 131/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.03.2015spor majhne vrednosti – sodna pristojnost – arbitražna klavzulaPogodbo o arbitraži (četudi je oblikovana kot klavzula v enem izmed členov pogodbe) je treba obravnavati samostojno in neodvisno od pogodbe materialnega prava. To pomeni, da arbitražna klavzula velja le, če je sklenjena v pisni obliki med obema pravdnima strankama.
VSL sodba I Cp 322/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek30.03.2015spor majhne vrednosti – triažni sodnik – kršitev postopkaUveljavljana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka zaradi dejstva, ker je v zadevi odločala triažna sodnica, ni podana. V skladu z drugim odstavkom 23. člena Ustave v zadevah sodi lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Zakonski okvir za ureditev triaže predstavlja Zakon o sodiščih, ki v 14. do 17. členu opredeljuje zakonitega sodnika ter pravila glede dodeljevanja zadev.
VSM sodba I Cp 2724/2005Višje sodišče v MariboruCivilni oddelek15.09.2006spor majhne vrednosti - sprememba tožbe - stroški - upravnikSicer pa tudi ni procesne ovire, da ne bi mogla tožeča stranka spremeniti tožbenega zahtevka tudi izven rokov, ki so določeni za vložitev pripravljalnih vlog v smislu člena 451 ZPP. Da je sprememba tožbe tudi v postopku majhne vrednosti dovoljena, pa kaže sklepati že iz dikcije prvega odstavka člena 449 ZPP, ki predvideva dokončanje postopka po pravilih o rednem pravdnem postopku, če tožeča stranka spremeni tožbeni zahtevek tako, da vrednost spornega predmeta presega 200.000,00 SIT. 
VSC sodba I Cpg 49/2017Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek17.03.2017spor majhne vrednosti - narok za glavno obravnavoPritožbeni očitek o tem, da se je sodišču prve stopnje pripetila bistvena kršitev določb pravdnega postopka, ker ni izvedlo naroka za glavno obravnavo, ki bi ga moralo, ker je tožena stranka predlagala izvedbo dokazov z zaslišanjem prič, kar pomeni, da je zahtevala izvedbo naroka, saj prej navedenih dokazov drugače kot na naroku za glavno obravnavo ni mogoče izvesti, je neutemeljen in zmoten, ker v postopku o sporih majhne vrednosti veljajo posebna pravila, ki so izraz načela ekonomičnosti in pospešitve postopka in ti dve načeli se uresničujeta tudi tako, da je stranka v tem postopku tista, ki odloča o tem, ali bo sodišče prve stopnje dolžno razpisati narok, ker sicer velja, da postopek v sporih majhne vrednosti poteka na podlagi pisno izvedenih pravdnih dejanj. Stranka mora izrecno zahtevati razpis naroka in predlaganje dokazov z zaslišanjem strank ali zaslišanjem prič takšni izrecni zahtevi ne ustreza.Pritožba sama pove, da je tožena stranka zgolj posredno...
VSL sodba I Cp 709/2016Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek12.05.2016neupravičena obogatitev – spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiToženka je bila zaradi nakazila na njen račun neupravičeno obogatena, zato mora prejeta sredstva vrniti. Čeprav denarja res ni prejela, pa se njena neupravičena obogatitev kaže v zmanjšanju terjatev drugih oseb, ki jim je bila njihova terjatev poplačana z nakazanimi sredstvi tožnice.
VSL sodba II Cp 1750/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek08.09.2014spor majhne vrednosti – dimnikarske storitve - obveznost plačilaIzvajalec dimnikarskih storitev je do plačila „storitve“ upravičen tudi, če uporabnik storitev dimnikarske službe na najavljeni čas opravljanja storitev dimnikarske službe ne odpove in ga v dogovoru s koncesionarjem ne prestavi, ali če koncesionarju ne omogoči opravljanja storitev, razen če uporabnik zaradi daljše odsotnosti koncesionarju upravičeno ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev dimnikarske službe.
VSL sklep I Cp 883/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek18.08.2014spor majhne vrednosti – domneva o priznanju dejstevDoločba drugega odstavka 214. člena ZPP ne daje podlage za sklep, da mora stranka večkrat zanikati ista dejstva.
VSL sklep I Cp 1695/2014Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek27.08.2014sodba na podlagi pripoznave – spor majhne vrednostiV primeru izdaje sodbe na podlagi pripoznave sodišče ne presoja resničnosti in materialnopravne utemeljenosti tožbenega zahtevka.
VSL Sklep II Cpg 934/2018Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek09.01.2019spor majhne vrednosti - pritožba zoper stroškovno odločitevTožena stranka v pritožbi neutemeljeno navaja, da je sodišče prve stopnje o stroških postopka odločilo preuranjeno. Takšno stališče nima podlage v določbi četrtega odstavka 163. člena ZPP, po kateri mora sodišče o zahtevi za povrnitev stroškov odločiti v sodbi ali v sklepu, s katerim se konča postopek pred njim.
VSC sklep Cpg 31/2013Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek25.03.2013zahteva za razpis naroka - spor majhne vrednostiV vlogi tožene stranke z dne 6. 4. 2011 jasno navedeni predlog tožene stranke, da sodišče opravi narok in po izvedbi vseh dokazov odloči o zadevi, je po presoji pritožbenega sodišča šteti za po toženi stranki izrecno izjavljeno voljo, da se narok opravi in s tem zahtevo stranke, da se narok opravi, kot je ta določena v citiranem drugem odstavku 454. člena ZPP.
VSK sklep Cp 786/2012Višje sodišče v KopruCivilni oddelek23.10.2012spor majhne vrednosti – narok za glavno obravnavoSodišče prve stopnje je sodbo izdalo brez oprave glavne obravnave, čeprav za to ni bilo potrebnih pogojev. V obravnavanem primeru predloženi pisni dokazi ne zadoščajo za odločitev o spornem dejanskem stanju. Toženka je namreč v dokaz svojih trditev predlagala svoje zaslišanje, tako da je za odločitev o utemeljenosti tožbenega zahtevka potrebno opraviti glavno obravnavo in izvesti predlagane dokaze.
VSL sodba I Cpg 706/2012Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek31.07.2013dokazno breme – spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogiIz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da tožnica ni dokazala utemeljenosti tožbenega zahtevka po višini, saj ni predložila cenika, v skladu s katerim naj bi zaračunala višino dolgovanega pavšalnega nadomestila in obratovalnih stroškov. Stališče sodišča prve stopnje, da mora tožnica dokazati, da je vtoževane zneske po računih obračunala ob upoštevanju pavšalnih cen iz cenika, kar je bilo med pravdnima strankama sporno, je pravilno.
VSL sklep II Cp 436/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.04.2015spor majhne vrednosti – pripoznava dolga – delno plačiloToženec je vtoževanemu dolgu v celoti in izrecno oporekal v svojem ugovoru zoper sklep o izvršbi in že pred delnim plačilom, posledično čemur je neumestno sklepanje oziroma prepričanje, da se je toženec z delnim plačilom strinjal tudi z obstojem preostalega vtoževanega in še ne plačanega dolga.
VSL sodba I Cp 1895/2015Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek01.09.2015spor majhne vrednosti – glavna obravnava – izvedba narokaKer v konkretnem primeru nobena od strank naroka ni izrecno zahtevala, je lahko sodišče upoštevajoč pogoje iz določbe 2. odstavka 454. člena ZPP izdalo sodbo brez naroka. Pritožnikovo navajanje, da soglasja za to ni podal, je zato brezpredmetno. To soglasje ni bilo potrebno.
VSL sodba II Cpg 1962/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek23.01.2015spor majhne vrednosti – neizvedba dokaza – nesubstanciran dokazNačelna dolžnost sodišč, da izvedejo predlagane dokaze, ni neomejena, saj obstajajo upravičeni razlogi za zavrnitev izvedbe predlaganih dokazov, odločitev o neizvedbi predlaganega dokaza pa mora biti ustrezno obrazložena.

Izberi vse|Izvozi izbrane