Vrhovno sodiščeVišje sodišče v Mariboru
Višje sodišče v LjubljaniVišje sodišče v Kopru
Višje sodišče v Celju 
Civilni oddelekDelovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelekIzvršilni oddelek
Kazenski oddelekOddelek za prekrške
Upravni oddelek 
počisti vsa polja
Število zadetkov: 2125cT0mZGF0YWJhc2UlNUJTT1ZTJTVEPVNPVlMmZGF0YWJhc2UlNUJJRVNQJTVEPUlFU1AmZG9jX2NvZGU9JnRhc2tfY29kZT0mc291cmNlMj0mdXNfZGVjaXNpb249JmVjbGk9Jm1lZXRfZGF0ZUZyb209Jm1lZXRfZGF0ZVRvPSZzZW5hdF9qdWRnZT0mYXJlYXM9Jmluc3RpdHV0ZXM9c3BvciUyMCUyMnNwb3IlMjBtYWpobmUlMjB2cmVkbm9zdGklMjIlMjAmY29yZV90ZXh0PSZkZWNpc2lvbj0mZGVzY3JpcHRpb249JmNvbm5lY3Rpb24yPSZwdWJsaWNhdGlvbj0mX3N1Ym1pdDI9aSVDNSVBMSVDNCU4RGkmYWR2YW5jZVNlcmNoPTEmcm93c1BlclBhZ2U9MjAmcGFnZT03
Poizvedba: institut:(spor "spor majhne vrednosti")
 DokumentSodiščeOddelekDatumInstitutJedro
VSL sodba I Cp 2196/99Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek11.10.2000pogodba o posredovanju - provizija - spor majhne vrednostiV postopku v sporih majhne vrednosti se mora, zato da bi se postopek čimprej končal, dejansko stanje razčistiti že na prvi stopnji. Iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje izhaja, da med pravdnima strankama pogodba o posredovanju ni bila sklenjena (ne v pisni ne v ustni obliki), saj med strankama ni obstajal dogovor o tem, da bo tožeča stranka za toženca karkoli posredovala. 
VSL sklep I Cpg 334/2001Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek28.03.2001spor majhne vrednosti - nova dejstva - ugovor zastaranjaPo členu 453 ZPP se ne upoštevajo le tista dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso navedene v 452. členu ZPP. Tožena stranka je ugovor zastaranja terjatve podala v pripravljalni vlogi, podani skladno s 3. odst. 452. člena ZPP, ki je sodišče prve stopnje ni presojalo. Pri tem gre opozoriti, da ugovor zastaranja ni novo dejstvo, saj je zapadlost računa in datum začetka stečajnega postopka nad toženo stranko sodišču znan. Gre le za materialnopravni zaključek zastaranja, glede katerega presoja je odvisna od v tem postopku že prej znanih dejstev. 
VSK sodba I Cp 569/2005Višje sodišče v KopruCivilni oddelek25.04.2006spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi - plačilo stroškovGlede na ugotovitve sodišča prve stopnje je toženec na podlagi Odloka bil dolžan plačevati tudi stroške v zvezi z odvozom odpadkov, ne glede na to ali je storitve tožeče stranke uporabljal. Sklicevanje pritožnika, da ni bil (izrecno) obveščen o lokaciji odjemnega prostora je brezpredmetno, saj iz dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje ne izhaja, da je bila lokacija odjemnega prostora na takem mestu, ki bi pogojevalo posebno obveščanje, da bi ga lahko toženec našel. 
VSK sodba I Cpg 189/2005Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek11.05.2006spor majhne vrednosti - prevozna pogodba - prenos pogodbeSodišče prve stopnje je na podlagi izvedenih dokazov ugotovilo, da je bil prevoz prenesen od prvotnega prevoznika na tožečo stranko, tako da gre po pravni naravi za prenos pogodbe po 122. in sledečih členih OZ. 
VSK sodba I Cpg 241/2005Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek07.09.2006spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi - pomanjkanje razlogovV kolikor tožena stranka v pritožbi izpodbija ugotovitve sodišča prve stopnje o dejanskem stanju, pa pritožbeno sodišče le pripominja, da je tako izpodbijanje neupoštevno. Tožena stranka s trditvami, da dobavnica z njene strani ni bila podpisana, in da blaga ni prejela, dejansko izpodbija ugotovljeno dejansko stanje, zato so te navedbe neupoštevne. 
VSK sodba I Cp 930/2004Višje sodišče v KopruCivilni oddelek28.02.2006spor majhne vrednosti - soodgovornost udeležencev - prometne nesrečaOdgovornost obeh udeležencev za nastalo škodo je za vsakega 50 %. 
VSC sklep Cp 860/2006Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek29.03.2007spor majhne vrednosti - plačilo poračuna za ogrevanjeObravnavani spor je spor majhne vrednosti, saj se tožbeni zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 834,58 EUR (prej 200.000,00 SIT). V sporih majhne vrednosti imajo pravdne stranke omejene pritožbene razloge. Sodba se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz čl. 339/II ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Ne glede na to senat sodišča druge stopnje razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, če ugotovi, da je zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. V novem sojenju ne velja določba čl. 362/II tega zakona. 
VSC sodba Cp 710/2007Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek14.02.2008spor majhne vrednosti - odločanje brez obravnave - cesijaV rednem postopku je sodišče dolžno opraviti glavno obravnavo, če je ne opravi, pomeni to bistveno kršitev določb pravdnega postopka,ki je absolutnega značaja. V postopku v sporih majhne vrednosti pa je določena izjema v čl. 450 in 454 ZPP, kar pomeni, da obravnava ni vedno potrebna. 
VSK sodba I Cpg 328/2006Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek08.11.2007spor majhne vrednosti - trditvena podlaga - pobotni ugovor1. Resda mora sodišče po uradni dolžnosti paziti na pravilno uporabo materialnega prava, vendar se mora pri tem opirati na trditveno podlago, ki mu jo ponudita pravdni stranki (1. odst. 7. čl. ZPP). 2. Vložitev tožbe ali pobotnega ugovora je treba razumeti tudi v smeri odstopa od pogodbenega razmerja. 
VSK sklep I Cpg 119/2006Višje sodišče v KopruGospodarski oddelek12.07.2006spor majhne vrednosti - dokazno breme - dokazna ocenaNi sprejemljiva trditev, da bi morala tožeča stranka dokazovati, da spornih dopisov z dne 21.10.2002 in z dne 17.3.2003 ni prejela, ampak bi bila dolžna dokazati tožena stranka, da je tožeča stranka te dopise prejela. Kolikor pa tožena stranka napada zaključke sodišča prve stopnje o tem, da ni verjetno, da bi toženka po predhodni zavrnitvi računa, tega plačala, pa gre za izpodbijanje dejanskega stanja, kar pa glede na izrecno določbo 1. odst. 458. čl. ZPP v sporu majhne vrednosti ni dopustno. 
VSL sodba I Cp 4627/2008Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek25.02.2009spor majhne vrednosti - izdatek za drugega - verzijaToženec je bil dolžan prispevati za investicijsko vzdrževanje stavbe, ker tega ni storil, je namesto njega znesek založil tožnik kot upravnik, ki je upravičen do povračila plačanega zneska. 
VSL sodba II Cp 1313/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek26.10.2011spor majhne vrednosti – izdaja odločbe brez narokaČe sodišče po prejemu odgovora na tožbo oziroma pripravljalnih vlog ugotovi, da je o spornem dejanskem stanju mogoče odločiti že na podlagi predloženih pisnih dokazov, nobena stranka pa izvedbe naroka v tožbi, odgovoru na tožbo oziroma v pripravljalnih vlogah iz 452. člena ZPP ni zahtevala, izda odločbo o sporu brez razpisa naroka.
VSL sodba I Cp 1516/2011Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek05.12.2011spor majhne vrednosti - domneva alkoholiziranosti – prometna nezgodaIzpostavljena domneva alkoholiziranosti res na toženca prevali dokazno breme, da dokaže, da v času nesreče ni bil pod vplivom alkohola in bi v primeru, če teh dejstev ne bi uspel prepričljivo dokazati, bil zahtevek tožnice utemeljen, vendar pa je toženec v postopku uspel izpodbiti domnevo o alkoholiziranosti, kajti opustitev obvestiti policijo o prometni nesreči, še ne pomeni, da toženec ne more z drugimi dokazi izpodbiti domneve o izmiku preiskave in s tem domneve o alkoholiziranosti. Glede na to, da dejanske okoliščine utemeljujejo zaključek, da toženec v času prometne nesreče ni bil pod vplivom alkohola, vprašanje opustitve prijave nesreče za odločitev ni več relevantno.
VSC sodba Cp 1159/2009Višje sodišče v CeljuCivilni oddelek25.05.2010spor majhne vrednosti - neprerekana dejstva - zapadlost terjatveSodišče prve stopnje je v razlogih sodbe obrazložilo, da terjatev tožeče stranke obstaja, napačno pa je zaključilo, da le-ta še ni zapadla, ker je napačno štelo to dejstvo za neprerekano in s tem za resnično.
VSL sodba I Cpg 1001/2010Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.10.2010spor majhne vrednosti – pritožbeni razlogi – podjemna pogodbaPritožnik izpodbija v sodbi ugotovljeno dejansko stanje, ki pa v gospodarskem sporu majhne vrednosti ni dopusten pritožbeni razlog.
VSL sodba I Cp 4481/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek23.03.2011spor majhne vrednosti – dopolnitev tožbe – vmesna sodbaTudi v primeru, da bi sodišče z vmesno sodbo ugotovilo, da je tožbeni zahtevek utemeljen, zahtevku ne bi moglo ugoditi, glede na to, da tožeča stranka, kot je pravilno navedlo sodišče prve stopnje, zahtevka po višini ni utemeljila. Predložila je le vtoževane račune, kljub ugovoru tožene stranke pa ni obrazložila načina obračunavanja okoljske dajatve toženki in tudi ni ponudila dokazov, na podlagi katerih bi sodišče lahko preverilo, ali so zneski dajatve toženki pravilno izračunani in posamezni parametri pravilno določeni.
VSL sodba in sklep I Cp 4192/2010Višje sodišče v LjubljaniCivilni oddelek29.03.2011subrogacija - spor majhne vrednosti - pravdni stroški - kilometrinaPodlago za odločitev v obravnavanem sporu vsekakor predstavlja določba 1. odstavka 963. člena OZ, po kateri z izplačilom odškodnine iz zavarovanja preidejo do višine izplačane odškodnine po samem zakonu na zavarovalnico vse zavarovančeve pravice nasproti tistemu, ki je kakorkoli odgovoren za škodo.
VSL sodba I Cpg 508/2011Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek25.01.2012spor majhne vrednosti – nedovoljeno izpodbijanje dejanskega stanjaKer gre v predmetni zadevi za spor majhne vrednosti, v katerem so pritožbeni razlogi omejeni na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odstavka 339. člena ZPP in zmotno uporabo materialnega prava, obširne pritožbene navedbe, da je bila naročnik del družba F., d.o.o., in ne tožnica, pomenijo nedovoljeno izpodbijanje dejanskega stanja.
VSC Sodba I Cpg 116/2020Višje sodišče v CeljuGospodarski oddelek23.11.2020spor majhne vrednosti - fikcija vročitve - pravočasnost vlogePritožba ne izpodbija dejanskih ugotovitev sodišča prve stopnje glede načina vročanja dopolnitve tožbe, torej s fikcijo vročitve, niti datumov, kdaj je toženi stranki puščeno obvestilo o vročitvi, niti datuma izteka rokov in ne datuma, do kdaj bi tožena stranka morala pri sodišču vložiti vlogo, da bi se ta v sporu majhne vrednosti štela za pravočasno. Pritožbeno sodišče sicer soglaša, da toženi stranki morda ni jasen procesni pojem fikcije vročitve, o katerem govorimo tedaj, če naslovnik ni dosegljiv in vročevalec pusti v nabiralniku obvestilo o sodni pošiljki, ki jo je treba vročiti osebno. Šteje se, da je naslovnik zaradi obvestila imel realno možnost, da pisanje na pošti dvigne in se z njim seznani, če pa tega v roku 15 dni ne stori, kar izhaja iz vsebine obvestila, se šteje, da je sodno pisanje vročeno. V tem se kaže tako imenovan fikcija vročitve.
VSL sklep I Cpg 363/2014Višje sodišče v LjubljaniGospodarski oddelek03.06.2014spor majhne vrednosti – dejansko stanje – pravni poukPritožnik na omejenost pritožbenih razlogov v pravnem pouku sicer ni bil opozorjen, kar pa na obseg pritožbenih razlogov ne vpliva. Sodišče namreč stranki ne more podeliti več pravic, kot jih ji daje zakon. Neupoštevanje 496. člena ZPP ne more vplivati na pravico do pritožbe.

Izberi vse|Izvozi izbrane