<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Times New Roman

Višje sodišče v Ljubljani
Gospodarski oddelek

VSL sklep I Cpg 606/2004
ECLI:SI:VSLJ:2005:I.CPG.606.2004

Evidenčna številka:VSL07016
Datum odločbe:22.12.2005
Področje:civilno procesno pravo
Institut:spor majhne vrednosti

Jedro

Že poziv, ki ga je sodišče poslalo pravdnima strankama z vabilom na

glavno obravnavo, v katerem je obe stranki hkrati pozivalo, da lahko

v roku 8 dni predložita pripravljalno vlogo, je v nasprotju s smislom

določbe 452. člena ZPP.

 

Izrek

Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba (2., 3., 4., 5. in 6. točka

izreka) se razveljavi, ter zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo

sojenje.

Odločitev o pritožbenih stroških se pridrži za končno odločbo.

 

Obrazložitev

Sodišče prve stopnje je s sodbo in sklepom sklep o izvršbi Okrajnega

sodišča v Litiji razveljavilo v 1. in 3. točki izreka in postopek

nadaljevalo kot po tožbi (1. točka izreka). Ugotovilo je, da je

obstajala terjatev tožeče stranke do tožene stranke v znesku

236.920,52 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5.2.2003 do plačila

(2. točka izreka). Tožbeni zahtevek tožeče stranke v višini

110.622,28 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5.2.2003 do plačila

je zavrnilo (3. točka izreka). Ugotovilo je, da obstoji terjatev

tožene stranke do tožeče stranke v višini 236.920,52 SIT z zakonskimi

zamudnimi obrestmi od 10.11.2003 dalje do plačila (4. točka izreka).

Zaradi pobota terjatev pod 2. in 4. točko izreka je tožbeni zahtevek

tožeče stranke v znesku 236.920,52 SIT z zakonskimi zamudnimi

obrestmi od 5.2.2003 do plačila zavrnilo (5. točka izreka). Tožeči

stranki je naložilo, da je dolžna plačati toženi stranki nadaljnje

pravdne stroške v znesku 109.900,00 SIT z obrestmi (6. točka izreka).

Tožeča stranka je proti sodbi pravočasno vložila pritožbo, zaradi

bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe

materialnega prava. V pritožbi navaja, da se pritožuje zoper sodbo in

sklep, vendar pa je iz vsebine pritožbe razbrati, da se pritožuje le

zoper tisti del odločbe sodišča prve stopnje, ki predstavlja sodbo

(točke 2 do 6 izreka). Zato je pritožbeno sodišče njeno pritožbo

obravnavalo kot pritožbo zoper sodbo. Tožeča stranka pritožbenemu

sodišču predlaga, da pritožbi ugodi, izpodbijano sodbo razveljavi in

zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Tožena stranka na pritožbo ni odgovorila.

Pritožba je utemeljena.

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je bila izpodbijana sodba izdana v

sporu majhne vrednosti (1. odst. 495. člena Zakona o pravdnem

postopku, v nadaljevanju ZPP). Zato se sme izpodbijati le zaradi

bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. člena ZPP

in zaradi zmotne uporabe materialnega prava (1. odst. 458. člena

ZPP).

V postopku v sporih majhne vrednosti lahko vsaka stranka vloži eno

pripravljalno vlogo (1. odst. 452. člena ZPP). Tožeča stranka lahko v

osmih dneh po prejemu odgovora na tožbo vloži pripravljalno vlogo, v

kateri odgovori na navedbe v odgovoru na tožbo, tožena stranka pa v 8

dneh po prejemu pripravljalne vloge tožeče stranke vloži

pripravljalno vlogo, v kateri odgovori na navedbe tožeče stranke o

njeni pripravljalni vlogi (2. in 3. odst. 452. člena ZPP).

Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je prvostopno sodišče z vabilom na

glavno obravnavo z dne 4.3.2004 (z dne 3.2.2004) opozorilo pravdni

stranki, da poteka postopek v sporih majhne vrednosti na podlagi

pisno izvedenih pravdnih dejanj, da lahko pravdni stranki v 8 dneh po

prejemu opozorila vložita pripravljalno vlogo, v kateri lahko

navedeta vsa dejstva in predlagata vse dokaze v zvezi s to zadevo ter

da se dejstva in dokazi, ki ne bodo navedeni v vlogah, predloženih

sodišču v postavljenem roku, ne bodo upoštevali (453. člen ZPP).

Tožena stranka je pripravljalno vlogo posredovala sodišču v roku 8

dni po prejemu vabila, sodišče pa je to vlogo tožene stranke

posredovalo tožeči stranki s pozivom, da nanjo lahko odgovori v roku

8 dni. Tožeča stranka je na vlogo tožene stranke odgovorila v

postavljenem roku, vendar prvostopno sodišče njene vloge ni

upoštevalo. Navedlo je, da je tožeča stranka vabilo na prvi narok v

sporu majhne vrednosti prejela 10.2.2003, pripravljalno vlogo pa je

vložila 27.2.2004, kar naj bi bilo glede na določbo 452. člena ZPP v

zvezi s 451. členom ZPP prepozno. Takšno postopanje prvostopnega

sodišča pa je v nasprotju s smislom določbe 452. člena ZPP, ki je v

tem, da stranke odgovarjajo na navedbe nasprotne stranke (vsaka v eni

pripravljalni vlogi). Že poziv, ki ga je sodišče poslalo pravdnima

strankama z vabilom na glavno obravnavo, v katerem je obe stranki

hkrati pozivalo, da lahko v roku 8 dni predložita pripravljalno

vlogo, je v nasprotju s smislom določbe 452. člena ZPP. Poleg tega je

prvostopno sodišče samo dalo tožeči stranki možnost, da odgovori na

vlogo tožene stranke (z dne 17.2.2004), saj jo je z dopisom z dne

19.2.2004 pozvalo, da to lahko stori v roku 8 dni, kar je tožeča

stranka tudi storila. Ker prvostopno sodišče te njene vloge, v kateri

je tožeča stranka navajala pravno relevantna dejstva za odločitev o

pobotnem ugovoru, ni upoštevalo in zato štelo, da pobotnega ugovora

ni prerekala, je s tem storilo bistveno kršitev določb pravdnega

postopka iz 8. točke 2. odst. 339. člena ZPP, saj tožeči stranki s

tem, ko ji ni dopustilo odgovoriti na pobotni ugovor oziroma njenega

odgovora ni upoštevalo, ni dalo možnosti obravnavanja pred sodiščem.

Pritožnik tudi utemeljeno opozarja, da izpodbijane sodbe ni mogoče

preizkusiti, ker iz obrazložitve sodbe ni mogoče ugotoviti, kako je

prvostopno sodišče ugotovilo obstoj terjatve tožeče stranke v višini

236.920,52 SIT in kako je ugotovilo znesek tožbenega zahtevka v

višini 110.622,28 SIT, ki ga je zavrnilo. Prvostopno sodišče je

ugotovilo, da je tožeča stranka z vtoževanim računom št. 16/2 z dne

24.1.2003 zaračunala toženi stranki zavarovalno premijo v vrednosti

73.619,00 SIT, stroške čiščenja in odvoza odpadkov v vrednosti

100.000,00 SIT, elektriko v vrednosti 50.000,00 SIT in popravilo

opleska v znesku 66.000,00 SIT. Zaključilo je, da je tožena stranka

dolžna plačati tožeči stranki zavarovalno premijo v znesku 73.619,00

SIT in stroške čiščenja in odvoza odpadkov v znesku 100.000,00 SIT,

kar skupaj znese 173.619,00 SIT. Iz uvoda obrazložitve izhaja, da je

ugodilo tožbenemu zahtevku v znesku 208.342,80 SIT, ni pa pojasnilo,

kaj predstavlja razliko od zneska 173.619,00 SIT do zneska 208.342,80

SIT (po vsej verjetnosti DDV). Iz izreka izpodbijane sodbe je

razvidno, da je prvostopno sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek za

plačilo zneska 110.622,28 SIT, iz obrazložitve sodbe pa izhaja, da se

zavrnjeni del tožbenega zahtevka nanaša na plačilo elektrike v višini

50.000,00 SIT in stroškov popravila opleska v znesku 66.000,00 SIT,

kar skupaj znese 116.000,00 SIT. Podano je torej nasprotje med

izrekom in obrazložitvijo, s tem pa bistvena kršitev določb pravdnega

postopka iz 14. točke 2. odst. 339. člena ZPP.

Pritožbeno sodišče je ob povedanem pritožbi tožeče stranke ugodilo,

izpodbijano sodbo (2. do 6. točka izreka) razveljavilo in zadevo

vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

Prvostopno sodišče naj v ponovljenem postopku odpravi

pomanjkljivosti, na katere je opozorilo pritožbeno sodišče in pri

odločitvi o utemeljenosti pobotnega ugovora in s tem tožbenega

zahtevka tožeče stranke upošteva njeno vlogo z dne 27.2.2004.

Izrek o pritožbenih stroških temelji na določbi 3. odst. 165. člena

ZPP.

 


Zveza:

ZPP člen 452, 452.

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
23.08.2009

Opombe:

P2RvYy0zNzU2MQ==