<< Nazaj na seznam zadetkov
AAAArial|Georgia

 

Sklep III Ips 118/2007

Sodišče:Vrhovno sodišče
Oddelek:Gospodarski oddelek
ECLI:ECLI:SI:VSRS:2010:III.IPS.118.2007
Evidenčna številka:VS4001474
Datum odločbe:02.04.2010
Opravilna številka II.stopnje:VSL IV Cpg 13/2007
Senat:
Področje:PRAVO DRUŽB - SODNI REGISTER
Institut:zahteva za varstvo zakonitosti - družbena pogodba - pogodbena izključitev družbenika - posledice izključitve - vpis izključitve družbenika v sodni register

Jedro

Dejstvo, da v družbeni pogodbi niso urejene posledice izključitve, ne more biti razlog za zavrnitev vpisa izključitve družbenikov v register. Posledice izključitve natančno ureja 502. člen ZGD-1, ki se nanaša tako na pogodbeno kakor tudi na sodno izključitev družbenika.

Izrek

Zahtevi za varstvo zakonitosti se ugodi, izpodbijani sklep sodišča druge stopnje se razveljavi in se zadeva vrne temu sodišču v nov postopek.

Obrazložitev

Dosedanji potek postopka:

1. Na skupščini družbe E. d.o.o. (v nadaljevanju predlagatelj) dne 21. 6. 2006 so bili iz družbe izključeni trije družbeniki – nasprotni udeleženci. O predlogu za vpis spremembe družbenikov je s sklepom dne 31. 8. 2006 odločila sodna referentka in ga zavrnila, ker nista bili izkazani vročitvi vabil na skupščino dvema družbenikoma. O pritožbi predlagatelja zoper navedeni sklep je odločilo sodišče prve stopnje dne 29. 11. 2006 in ugodilo predlogu za vpis spremembe družbenikov zaradi izključitve. Med drugim je ugotovilo, da sta bili vabili obema družbenikoma, za katera sprva ni bilo izkazanih povratnic, vročeni. Predlog nasprotnih udeležencev za prekinitev postopka pa je zavrnilo.

2. Zoper sklep sodišča prve stopnje z dne 29. 11. 2006 so se pritožili nasprotni udeleženci. Višje sodišče je pritožbo zoper sklep o zavrnitvi predloga za prekinitev postopka zavrnilo, pritožbi zoper sklep o vpisu spremembe družbenikov pa je ugodilo in predlog zavrnilo. Odločitev o zavrnitvi vpisa spremembe družbenikov je utemeljilo s tem, da za izključitev družbenikov niso bili izpolnjeni vsi pogoji iz 501. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1). Družbena pogodba bi glede na navedeno določbo morala urejati pogoje, postopek in posledice izključitve. V konkretnem primeru pa naj v družbeni pogodbi ne bi bile urejene posledice izključitve.

Razlogi, ki jih uveljavlja zahteva za varstvo zakonitosti

3. Vrhovna državna tožilka v zahtevi za varstvo zakonitosti izpodbija odločitev sodišča druge stopnje v delu, v katerem je bilo pritožbi udeležencev ugodeno in predlog predlagatelja za vpis spremembe družbenikov zavrnjen. Uveljavlja zmotno uporabo materialnega prava in Vrhovnemu sodišču predlaga, da izpodbijani sklep spremeni tako, da pritožbo udeležencev zavrne in potrdi sklep sodišča prve stopnje.

4. Napačno naj bi bilo stališče sodišča druge stopnje, da je pogodbeno izključitev družbenika mogoče izpeljati le, če družbena pogodba vsebuje vse elemente, predpisane v 501. členu ZGD-1, torej pogoje, postopek in posledice izključitve. Vrhovna državna tožilka meni, da je ureditev posledic izključitve natančno urejena v 502. členu ZGD-1, ki se uporabi, če družbena pogodba ne določa drugače. Zaradi tega naj bi bila pogodbena izključitev družbenika mogoča tudi, če družbena pogodba ne ureja njenih posledic.

5. Zahteva za varstvo zakonitosti je bila vročena predlagatelju in nasprotnim udeležencem postopka, ki nanjo niso odgovorili.

6. Zahteva za varstvo zakonitosti je utemeljena.

Razlogi za ugoditev zahtevi za varstvo zakonitosti

7. V registrskem postopku mora sodišče, preden ugodi predlogu za vpis v sodni register, med drugim preveriti: 1. ali izhaja utemeljenost zahtevka za vpis iz listin, ki so priložene predlogu, 2. ali listine glede podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, ustrezajo predpisani vsebini, 3. ali so bile listine izdane v predpisanem postopku in 4. ali so izpolnjene druge materialno pravne predpostavke, ki jih za vpis določa zakon (prvi odstavek 34. člena Zakona o sodnem registru – ZSReg).

8. Glede pogodbene izključitve družbenika iz družbe je v prvem odstavku 501. člena ZGD-1 določeno, da lahko družbena pogodba določi, da je lahko družbenik iz družbe izključen, ter določi pogoje, postopek in posledice izključitve. Kot je ugotovilo sodišče druge stopnje, so bili sklepi o izključitvi družbenikov pravilno sprejeti na skupščini, v skladu z ureditvijo v družbeni pogodbi. Dejstvo, da v družbeni pogodbi niso urejene posledice izključitve, pa ne more biti razlog za zavrnitev vpisa izključitve družbenikov v register. Posledice izključitve natančno ureja 502. člen ZGD-1, ki se nanaša tako na pogodbeno kakor tudi na sodno izključitev družbenika.(1) Sklepom o izključitvi družbenikov zaradi tega razloga ni mogoče očitati nobenih takšnih pomanjkljivosti, ki bi preprečevale vpis v sodni register.

9. Glede na navedeno je bilo treba zahtevi za varstvo zakonitosti ugoditi. Ker pa pritožbeno sodišče zaradi tega, ker je ugodilo pritožbi le iz zgoraj navedenega razloga, ni presojalo ostalih pritožbenih trditev, je ostala pritožba neizčrpana. Zato je Vrhovno sodišče izpodbijani sklep sodišča druge stopnje razveljavilo in ga vrnilo temu sodišču v nov postopek (drugi odstavek 380. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi z drugim odstavkom 391. člena ZPP).

---.---

Op. št. (1): Tako tudi: Ivanjko, Kocbek, Prelič: Korporacijsko pravo, GV Založba, Ljubljana 2009, str. 921.


Zveza:

RS - Ustava, Zakoni, Sporazumi, Pogodbe
Zakon o gospodarskih družbah (2006) - ZGD-1 - člen 501, 502
Zakon o sodnem registru (1994) - ZSReg - člen 34, 34/1

Pridruženi dokumenti:*

*Zadeve, v katerih je sodišče sprejelo vsebinsko enako stališče o procesnih oz. materialnopravnih vprašanjih.
Datum zadnje spremembe:
26.04.2019

Opombe:

P2RvYy0yMDEwMDQwODE1MjQ0ODI3